Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz "Krvavé neděle" v dobovém tisku
Mrázková, Tina ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá rozborem novinových článků, jejichž tématem je konflikt mezi katolickým a protestantským obyvatelstvem Severního Irska a událost z 30. ledna roku 1972, pro kterou se vžilo označení "Krvavá neděle". Předmětem rozboru jsou články vydané v tehdejším československém periodickém tisku jeden měsíc před Krvavou nedělí a jeden měsíc po ní, tedy články vydané v lednu a v únoru roku 1972. Pro analýzu byly vybrány články, které byly otisknuty ve třech tehdejších celostátních denících: v Rudém právu, Mladé frontě a ve Svobodném slovu. Práce se zabývá způsobem, jakým tehdejší komunistický tisk o událostech v Severním Irsku informoval a dává jej do kontextu s tehdejší politickou situací na poli domácím i mezinárodním. Součástí práce je úvod do problematiky severoirského regionu z hlediska jeho historie a následný popis událostí z 30. ledna 1972. Dále práce obsahuje exkurz do podoby československého tisku 70. let 20. století, který byl poznamenán společenskými a politickými změnami souhrnně nazývanými jako normalizace. Cílem analýzy dobového tisku je představit pozici, jakou prostřednictvím mediální produkce k severoirskému konfliktu zaujal československý komunistický režim, jak se na informování o něm v tištěných médiích projevily techniky propagandy a jak se způsob informování o Severním Irsku...
Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČRo v první polovině roku 2013
Veitová, Kateřina ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Diplomová práce Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČRo v první polovině roku 2013 se věnuje srovnání zpravodajství České tiskové kanceláře, Českého rozhlasu a jejího zahraničního zpravodaje, týkající se Spojených státu amerických. Pomocí kvalitativních a kvantitativních metod práce zkoumá, v jaké míře se této zemi zpravodajství daných subjektů věnovalo, jakých témat se týkalo a jakým způsobem bylo o zemi informováno. V práci jsou kvantitativními metodami analyzovány zpravodajské výstupy ČTK a relace ČRo1 Radiožurnál včetně příspěvků zahraničního zpravodaje v období prvních šesti měsíců roku 2013. Kvalitativní část se zabývá analýzou způsobu, jakým subjekty informovaly o dvou vybraných událostech na území USA - útocích na maratonech v Bostonu a výbuchu továrny v Texasu. Součástí práce jsou také kapitoly zaměřující se na teorii zahraničního zpravodajství a postavení USA.
Vliv agenturního zpravodajství České tiskové kanceláře na obsah zahraničních rubrik periodického tisku
Vančurová, Kateřina ; Trunečková, Ludmila (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Diplomová práce "Vliv agenturního zpravodajství České tiskové kanceláře na obsah zahraničních rubrik periodického tisku" se zaměřuje na tematické a geopolitické zaměření zahraničního zpravodajství českých celoplošných deníků ve srovnání s agenturním servisem ČTK. Snaží se zodpovědět otázku, nakolik se shodují. Zároveň srovnává u jednotlivých novin práci se zdroji. Teoretický základ má tato práce v teoriích gatekeepingu, zpravodajských hodnot a v menší míře agenda- settingu. V práci byla analyzována dvě měsíční období s důrazem na srovnatelnost práce se zdroji. Je srovnán tzv. běžný měsíc v březnu 2012, v němž nebyly očekávány události velkého politického významu, s měsícem mezi 20. 10. a 20. 11. 2012, kdy proběhly prezidentské volby ve Spojených státech. Byly určeny tři hypotézy, z nichž dvě byly potvrzeny a jedna částečně vyvrácena. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mediální obraz bezdomovců ve vybraných českých médiích
Košťálová, Veronika ; Fišerová, Sylvie (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Mediální obraz bezdomovců ve vybraných českých médiích" se zabývá konstrukcí mediálního obrazu bezdomovectví v denících MF Dnes a Hospodářské noviny v období od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012. Hlavním cílem této práce je analyzovat a interpretovat vztahy mezi jednotlivými mediálními sděleními, jež se fenoménu bezdomovectví týkají. Pozornost je také zaměřena na případné odlišnosti v rámci zkoumaných periodik. Vedlejším cílem této práce je srovnat získané výsledky analýzy mediálního obrazu bezdomovců s výstupy výzkumů postojů veřejnosti k lidem bez přístřeší. Zvoleným metodickým přístupem ke zkoumání mediálního obrazu je sémiotická analýza, jedná se tedy o kvalitativní výzkum. Na základě výsledků provedené analýzy je možné konstatovat, že ve zkoumaných médiích nepřevládá žádný určitý způsob prezentace bezdomovců, tedy ani pozitivní, ani negativní. Rozdíly nebyly odhaleny ani v rámci jednotlivých deníků, Hospodářské noviny se však tomuto tématu věnují mnohem méně. MF Dnes poskytuje fenoménu bezdomovectví hlavní prostor v rámci regionálních příloh, Hospodářské noviny jsou orientovány spíše na ekonomiku a podnikání. Výsledky výzkumů veřejného mínění potvrzují, že společnost dlouhodobě zaujímá k osobám bez domova převážně negativní postoj, tyto závěry potvrdil i...
Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících
Fulínová, Renata ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Bakalářská práce "Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících" se zabývá událostmi, které se ve dnech 15. 1. - 21. 1. 1989 odehrály v Československu, a později dostaly název Palachův týden. Prostřednictvím analýzy článků práce popisuje, jak je v lednu 1989 zobrazovaly deníky Rudé právo, Mladá fronta a Lidové noviny. Dále se práce zaměřuje na leden výročních let 1990, 1999 a 2009 a zjišťuje, zda a popřípadě jak se mediální obraz událostí změnil. Práce obsahuje popis nejzásadnějších historických, politických a společenských událostí v rozmezí let 1968-2009 s důrazem na osobnost Jana Palacha, lednový týden 1989 a vývoj periodického tisku v jednotlivých etapách a dále zahrnuje přílohu s rešeršemi obsahu článků a kompletní znění veškerých článků týkajících se tématu.
Mediální obraz událostí listopadu 1939 ve vybraných letech
Němcová, Karolína ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Francová, Pavla (oponent)
Předložená bakalářská diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu událostí listopadu 1939, který vytvářelo Rudé právo, Mladá fronta a Lidová demokracie ve vybraných letech, a to počínaje rokem 1945, dále 1949 a následně po pětiletých intervalech až do let 1968 a 1969. Teoretická část poskytuje základní vhled do historického pozadí těchto událostí na základě odborné literatury. Praktická část se zabývá rozborem jednotlivých článků a je rozčleněna do sedmi kapitol dle zkoumaných let. Každá kapitola obsahuje stručné informace o postavení médií ve společnosti v daném roce, popis mediálního obrazu produkovaného jednotlivými periodiky na základě obsahu vydávaných článků a jeho následnou analýzu v závěru každé kapitoly. Cílem práce je za použití historické komparativní analýzy zjistit, jakým způsobem na listopadové události vzpomínal český tisk v závislosti na svém zaměření a na tehdejších společenských a politických poměrech.
Východoněmecká tisková agentura ADN
Francová, Pavla ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Trunečková, Ludmila (oponent)
Tato práce se věnuje vzniku a vývoji východoněmecké tiskové agentury Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN). Popsána je zde historie a hlavní vývojové změny a směřování této agentury v období od jejího vzniku v roce 1946 do začátku roku 1990. Součástí stěžejního textu o ADN je také kapitola věnující se spolupráci mezi východoněmeckou agenturou ADN a Československou tiskovou kanceláří ČTK. Tato práce přináší také stručný přehled dějin sovětské okupační zóny Německa a později Německé demokratické republiky (NDR) od roku 1945 do konce roku 1989. Součástí práce je kromě toho i pohled na mediální krajinu NDR, její hlavní rysy a charakteristiky. V této části je představen také sytém řízení a kontroly médií ve východním Německu ve druhé polovině 20. století.
Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repozitářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství
Francová, Pavla ; Krueger, Stephanie
Bez ohledu na zaměření či oblast výzkumu, každý vědec v průběhu své kariéry produkuje velké množství různorodých výstupů – laboratorní deníky, grantové zprávy, obrazové výstupy apod. Přestože jejich zpřístupnění by přineslo značné výhody celé vědecké obci, nejsou tyto materiály běžně dostupné. Z jakého důvodu se proto vědci stále zdráhají aktivně využívat repozitářů šedé literatury pro sdílení odborných materiálů? Autorky budou diskutovat možnosti povzbuzení vědecké komunity ke sdílení různorodých výstupů v repozitářích a konkrétními ukázkami vědeckého využití šedé literatury na vlastním výzkumném projektu.
Plný text: idr-940_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-940_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-940_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-940_4 - Stáhnout plný textMP4
Julius-Maximilians University Würzburg, Würzburg, Německo (diskuze s oborovými knihovníky)
Francová, Pavla
Účelem zahraniční pracovní cesty do Würzburgu (Bavorsko, Německo) bylo setkání s Oborovými specialisty univerzitní knihovny Julius-Maximilians Univerzity ve Würzburgu, umístěné v areálu Campusu Am Hubland. Němečtí odborníci byli dotázáni na své zkušenosti a pojetí pozice Oborového specialisty (včetně náplně práce, typických komplikací a výzev, vývoje a změn této pozice v horizontu posledních 30let). Vedlejším cílem bylo zahájení obousměrné komunikace mezi oborovými specialisty, diskuze shodných a rozdílných parametrů pracovního prostředí (univerzitní vs. celostátní odborná knihovna; legislativa…), způsoby oslovení a udržení jednotlivých cílových skupin zákazníků a koncept spolupráce knihoven různého zaměření pro vyšší komfort zákazníků (viz německý model).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
1 Francová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.