National Repository of Grey Literature 20 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Comparative kinesiological analysis of forward stroke in a kayak and of other forms of locomotion in the context of phylogenetic locomotor pattern
Mrůzková, Michala ; Kračmar, Bronislav (advisor) ; Boháč, Jaroslav (referee) ; Véle, František (referee)
The study focuses on comparison of two forms of the sport's movement from the kinesiological point of view - the first one is a kayak forward stroke and the second is a stroke performed in a paddling tank. The paddling tank is used as a compensation of a specific sport's movement in an elite kayakers training. By observing the starting position of both examined strokes given by a different position of punctum fixum and a different initial afferent configuration. A different character of a muscle function in both examined sport activities (tonic, phasic muscle function) can be suppossed. As well as the differences in a muscle function economy (mainly, the difference in between the speed of the start and the subsequent fading of the activation) and the least but not the last to be supossed is a different succesion of activities of observed muscle (so called: timing). The goal of the study is to investigate changes in intermuscular and intramuscular coordination of the specific locomotive movement with a different position of punctum fixum, by means of a surface electromyography. The further goal of our study is to evaluate the effectivity of examined training methods and their utilization as a compensatory training tool. The study is a descriptive individual study of a comparative analytical character...
Comparative kinesiological analysis of forward stroke in a kayak and of other forms of locomotion in the context of phylogenetic locomotor pattern
Mrůzková, Michala ; Kračmar, Bronislav (advisor) ; Boháč, Jaroslav (referee) ; Véle, František (referee)
The study focuses on comparison of two forms of the sport's movement from the kinesiological point of view - the first one is a kayak forward stroke and the second is a stroke performed in a paddling tank. The paddling tank is used as a compensation of a specific sport's movement in an elite kayakers training. By observing the starting position of both examined strokes given by a different position of punctum fixum and a different initial afferent configuration. A different character of a muscle function in both examined sport activities (tonic, phasic muscle function) can be suppossed. As well as the differences in a muscle function economy (mainly, the difference in between the speed of the start and the subsequent fading of the activation) and the least but not the last to be supossed is a different succesion of activities of observed muscle (so called: timing). The goal of the study is to investigate changes in intermuscular and intramuscular coordination of the specific locomotive movement with a different position of punctum fixum, by means of a surface electromyography. The further goal of our study is to evaluate the effectivity of examined training methods and their utilization as a compensatory training tool. The study is a descriptive individual study of a comparative analytical character...
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. Stručné shrnutí výsledků, kterých bylo dosaženo v obou modulech. Popis dalších prací: Hodnocení socio-ekonomických podmínek založené na analýze dat z databází ČSÚ, Sociologický dotazníkový průzkum, Semistandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi, Komunikační strategie - východiska.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. V rámci biologického modulu se řešily úkoly: Popis biodiversity modelových území, Identifikace klíčových problémových oblastí – potenciálních narušitelů stavu biodiversity a Návrh indikátorů monitorujících stav ekosystémů významných z hlediska ochrany přírody. V rámci socio-ekonomického modulu se hledaly odpovědi na následující otázky: 1. Jaká je role velkoplošného chráněného území v regionálním rozvoji: Analýza byla provedena jednak na základě „objektivních“ dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, jednak z perspektivy lidí žijících v daném území a data popisující reflexi „objektivní“ situace byla získána jednak rozhovory s klíčovými osobnostmi v území, jednak dotazníkovým šetřením na běžné populaci. 2. Jaké je chování správy chráněného území jako instituce, tj. především chování správy vůči ostatním uživatelům území: Informace byly získávány jednak analýzou tisku, rozhovory s klíčovými osobnostmi a formou dotazníkového šetření. Přílohy v elektronické podobě zprávy jsou řešeny jako HTML obsah datového CD.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 1: Biodiversita a udržitelný rozvoj Šumavy , Příloha 2: Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska, Příloha 3: Biodiversita Křivoklátska, Příloha 4: Legendy k mapám, Příloha 5: Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území, Příloha 6: Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervací, Příloha 7: Náhlé posuny v ekosystémech – teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny, Příloha 8: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení, Příloha 9: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study), Příloha 10: Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy, Příloha 11: Louky Šumavy a Předšumaví, Příloha 12: Návrh systému monitoringu ve vztahu k participativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervací, Příloha 13: Indikátory biodiversity, Příloha 14: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací, Příloha 15: Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování.
Hodnocení krajiny jako součást komunitního plánování. Mělnicko
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice ; Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., Praha ; Hendrych, Jan ; Boháč, Jaroslav ; Šestáková, Eva
Hlavním cílem projektu hodnocení krajiny s lidmi je zvýšení krajinně-kulturní identity – schopnosti obyvatel ztotožnit se "svou" krajinou. Ověření této schopnosti, stejně tak jako vnímání hranic krajiny, typu a charakteru krajiny, jsou zásadními hodnotami pro pochopení fungování krajiny. Cílem bylo zapojit obyvatele do procesu poznávání a posuzování krajiny, ve které se pohybují, vyzkoušet na území ČR (modelová území) metodiku použitou v Rakousku sdružením ECOVAST, upravit tuto metodiku pro české podmínky a konfrontovat výsledky vzniklé v rámci terénních prací s expertní typologií krajiny od firmy Löw a spol.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy (publikované články): Příloha 24: Boháč J., Bezděk A. (2004): Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog. - Silva Gabreta, 10: 141-150, Příloha 25: Boháč J., Matějíček J. (2004): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 212-217, Příloha 26: Boháč J., Matějíček J. (2004): Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 218-220, Příloha 27: Boháč J., Frouz J., Syrovátka O. (2005): Communities of carabids and staphylinids in seminatural and drained peat meadows in Southern Bohemia. - Ekológia, Bratislava, 24: 292-304, Příloha 28: Těšitel J., Kušová D., Matějka K., Bartoš M. (2005): Protected landscape areas and regional development (the case of the Czech Republic). In: Z. Floriańczyk, K. Czapiewski [eds.], Rural development capacity in Carpathian Europe. - Warsaw, pp. 113-126, Příloha 29: Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2005): The media image of the relationship between nature protection and socio-economic development in selected Protected Landscape Areas. - Silva Gabreta, 11: 123-133, Příloha 30: Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2005): Život v územích se zvláštním režimem. - Životné prostredie, 39(2): 72-74.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 16: Sídla a obyvatelstvo, Příloha 17: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území, Příloha 18: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků, Příloha 19: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí, Příloha 20: Dotazník, Příloha 21: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat), Příloha 22: Sociologický dotazníkový průzkum, Příloha 23: Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko.
Ground and rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of NNR Brouskův Mlýn and their use in biomonitoring of habitat state
Boháč, Jaroslav
In the NNR Brouskův Mlýn, there more than 150 species of ground beetle and rove beetle families occure at biotopes of flooded habitats. The species are specialized to flooding.
The effect of environmentals factors on communities of carabid and staphylinid beetles (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae)
Boháč, Jaroslav
The effect of environmentals factors on communities of carabid and staphylinid beetles(Coleoptera:Carabidae, Staphylinidae).

National Repository of Grey Literature : 20 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 BOHÁČ, Jiří
1 Boháč, J.
1 Boháč, Jakub
8 Boháč, Jan
3 Boháč, Jiří
1 Boháč, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.