National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Stručný obsah jednotlivých dílčích úkolů a prací vykonaných v roce 2003: Problematika ochrany existence klíčových biologických parametrů modelových území z hlediska participativního managementu, Problematika komunikace mezi ochranou přírody a veřejností a Kvantitativní analýza dat pro tvorbu metodiky integrovaného managementu.
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry: Vyhodnocení klíčivosti travních dominant tundrových ekosystémů KRNAP
IDS, Praha ; Univerzita Hradec Králové ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Matějka, Karel ; Málková, Jitka ; Vaněk, Jan
Práce za rok 2000 - odběry plodenství obilek některých pozdně letních druhů v terénu v různých nadmořských výškách, příprava vzorků pro laboratorní stanovení klíčivosti. Práce v roce 2001 v rámci subprojektu 6: Studium klíčivosti obilek nejméně 19 druhů trav odebraných ve 4 různých nadmořských výškách, v podzimním a jarním období v roce 2000 (za různých podmínek uskladnění); Studium rozsahu a příčin rozšíření vybraných druhů v hřebenových oblastech východních Krkonoš; Převedení dat do počítačové databáze, matematicko-statistické zhodnocení dat, písemné a grafické postupy.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. Stručné shrnutí výsledků, kterých bylo dosaženo v obou modulech. Popis dalších prací: Hodnocení socio-ekonomických podmínek založené na analýze dat z databází ČSÚ, Sociologický dotazníkový průzkum, Semistandardizované rozhovory s klíčovými osobnostmi, Komunikační strategie - východiska.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Cílem projektu je především vytvoření optimálního modelu koexistence ochrany biodiversity a přiměřeného socio-ekonomického rozvoje v chráněných územích a návrh metodiky integrovaného managementu chráněných území a odhad podmínek nutných pro jeho realizaci v praxi. Jako konkrétní modelová území pro srovnávací empirický výzkum byly vybrány Biosférické rezervace Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko. Řešení je rozděleno do biologického modulu a socio-ekonomického modulu. V rámci biologického modulu se řešily úkoly: Popis biodiversity modelových území, Identifikace klíčových problémových oblastí – potenciálních narušitelů stavu biodiversity a Návrh indikátorů monitorujících stav ekosystémů významných z hlediska ochrany přírody. V rámci socio-ekonomického modulu se hledaly odpovědi na následující otázky: 1. Jaká je role velkoplošného chráněného území v regionálním rozvoji: Analýza byla provedena jednak na základě „objektivních“ dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, jednak z perspektivy lidí žijících v daném území a data popisující reflexi „objektivní“ situace byla získána jednak rozhovory s klíčovými osobnostmi v území, jednak dotazníkovým šetřením na běžné populaci. 2. Jaké je chování správy chráněného území jako instituce, tj. především chování správy vůči ostatním uživatelům území: Informace byly získávány jednak analýzou tisku, rozhovory s klíčovými osobnostmi a formou dotazníkového šetření. Přílohy v elektronické podobě zprávy jsou řešeny jako HTML obsah datového CD.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 1: Biodiversita a udržitelný rozvoj Šumavy , Příloha 2: Biodiversita a udržitelný rozvoj Třeboňska, Příloha 3: Biodiversita Křivoklátska, Příloha 4: Legendy k mapám, Příloha 5: Porovnání potenciální diversity přírodních podmínek tří sledovaných území, Příloha 6: Střetové oblasti v rámci sledovaných biosférických rezervací, Příloha 7: Náhlé posuny v ekosystémech – teoretické základy pro určení maximální únosnosti stability ekosystémů a krajiny, Příloha 8: Srovnání biodiversity drabčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) biosférických rezervací Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko s vyhodnocením podle jejich ekologických nároků a citlivosti k antropogenním vlivům a podle stupně ohrožení, Příloha 9: Využití epigeických bezobratlých pro sledování změn ekosystémů a krajiny v chráněných oblastech (case study), Příloha 10: Možnosti monitoringu lučních a obdobných společenstev v oblasti Šumavy, Příloha 11: Louky Šumavy a Předšumaví, Příloha 12: Návrh systému monitoringu ve vztahu k participativnímu / integrovanému managementu biosférických rezervací, Příloha 13: Indikátory biodiversity, Příloha 14: Návrh systému indikátorů biodiversity a bioindikátorů ve vztahu k participativnímu managementu biosférických rezervací, Příloha 15: Poznámky k připravovanému Metodickému pokynu Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví obsah plánů péče o chráněné krajinné oblasti a postup jejich zpracování, projednání a schvalování.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ostravská univerzita, Ostrava ; Univerzita Karlova, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR ; IDS Information and Data Systems, Praha ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Matějka, Karel ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin ; Apltauer, Jan ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, Vladimír ; Čížková, Hana ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy (publikované články): Příloha 24: Boháč J., Bezděk A. (2004): Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog. - Silva Gabreta, 10: 141-150, Příloha 25: Boháč J., Matějíček J. (2004): Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 212-217, Příloha 26: Boháč J., Matějíček J. (2004): Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy. - Aktuality šumavského výzkumu II, Vimperk, pp. 218-220, Příloha 27: Boháč J., Frouz J., Syrovátka O. (2005): Communities of carabids and staphylinids in seminatural and drained peat meadows in Southern Bohemia. - Ekológia, Bratislava, 24: 292-304, Příloha 28: Těšitel J., Kušová D., Matějka K., Bartoš M. (2005): Protected landscape areas and regional development (the case of the Czech Republic). In: Z. Floriańczyk, K. Czapiewski [eds.], Rural development capacity in Carpathian Europe. - Warsaw, pp. 113-126, Příloha 29: Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2005): The media image of the relationship between nature protection and socio-economic development in selected Protected Landscape Areas. - Silva Gabreta, 11: 123-133, Příloha 30: Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2005): Život v územích se zvláštním režimem. - Životné prostredie, 39(2): 72-74.
Participativní management chráněných území - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit
IDS, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Kopáčková, Miroslava ; Kušová, Drahomíra ; Bartoš, Michael ; Matějka, Karel ; Boháč, Jaroslav ; Těšitel, Jan
Svazek obsahuje tyto přílohy: Příloha 16: Sídla a obyvatelstvo, Příloha 17: Statistické šetření pro porovnání obcí v zájmovém území, Příloha 18: Hodnocení obcí podle zastoupení druhů pozemků, Příloha 19: Ordinace sociálně-ekonomických charakteristik obcí, Příloha 20: Dotazník, Příloha 21: Dotazníky k sociologicko-ekonomickému průzkumu zájmových území (zpracování dat), Příloha 22: Sociologický dotazníkový průzkum, Příloha 23: Zpracování databáze projektů k BR Šumava, Třeboňsko a Křivoklátsko.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.