National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Library management system Olib 7: implementation process and administration
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.
Czech-German relations in Cheb during the years 1918-1938
Rybařová, Zuzana ; Županič, Jan (advisor) ; Rybák, David (referee)
This bachelor's thesis is focused on the relations between Czech and German residents in Cheb during the period between the world wars. The investigated issue is placed in a deeper historical context of the position of Chebsko within the Czech lands and the Czech Kingdom. Emphasis is placed on the complicated situation in connection with the province of Deutschböhmen immediately after the establishment of the independent republic on certain significant events related to the increase in the number of the Czech population after the annexation of Chebsko to Czechoslovakia as a result of the post-war peace treaty and on the growing anti-Czech attitudes after 1933 when in Germany Adolf Hitler came to power. The bachelor's thesis is primarily based on a considerable number of literary works, but also on periodicals, archive materials and some other sources. The main aim is to approximate the national conditions in the city which was predominantly German for a long time. KEYWORDS Cheb, Czechs, Germans, Czech-German relations, interwar period
Dental health as a reflection of population lifestyle
Rybárová, Zuzana ; Bejdová, Šárka (advisor) ; Zazvonilová, Eliška (referee)
Human dentition is one of the key sources of information about the life of past as well as current populations. Due to the high proportion of inorganic components, the teeth are well preserved. Based on the state of dentition on skeletal remains, it is possible to reconstruct the diet and living conditions of archeological populations and compare them with modern populations. While the dental caries provides information about the type and composition of the diet, the enamel hypoplasia may reflect stress factors acting on an individual during early childhood. However, for the analysis of teeth, it is necessary to understand the causes of tooth diseases. Most of these diseases have multifactorial origin and are influenced by external and internal factors. This bachelor thesis describes the most commom tooth diseases and their connection with the health status and lifestyle of the individual, the impact of diet and other external factors on dentition and changes in these factors during history. Key words: human dentition, dental caries, periodontal diseases, developmental defects of enamel, subsistences, nutrition, smoking, alcohol, socioeconomic status, health status
Library management system Olib 7: implementation process and administration
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Římanová, Radka (referee)
Diplomová práce se zabývá oblastí meziknihovních služeb na základe praktických zkušeností. Cílem je analyzovat a popsat soucasný stav techto služeb poskytovaných a využívaných v Knihovne AV CR a seznámit s jejich dalším možným vývojem s využitím nových technických a technologických prvku a vytvorit tak celkový obraz popisované cásti. Oblast meziknihovních služeb má i legislativní rámce v knihovním zákone a jeho provádecím predpisu a autorském zákone, s navazující národní metodikou pro meziknihovní služby, založenou také na mezinárodních smernicích a doporuceních. Mimo jiné, legislativa také povoluje zpoplatnení jen urcité cásti techto služeb, a proto tu nastala otázka zpoplatnit nebo ponechat bez poplatku i zbylou cást meziknihovních služeb. S automatizací meziknihovních služeb souvisí komunikacní protokoly vytvorené na základe mezinárodních norem a také možnosti využití nových technologií, vytvorení nových postupu pri zpracovávání agendy, poskytování a využívání meziknihovních služeb. K temto novým rešením muže sloužit analýza praxe konkrétního Oddelení meziknihovních služeb v Knihovne AV CR uskutecnované v reálném case, praktické zkušenosti knihovnic tohoto oddelení spolu s odborníky na nove zavádené technologické nástroje, kterým je napr. elektronické dodávání dokumentu.
System librarianship illustrated by an example of library management system Olib 7 administration
Rybářová, Zuzana ; Stöcklová, Anna (advisor) ; Pokorný, Jan (referee)
Rigorózní práce se zabývá profesí systémového knihovníka, jenž je demonstrována na příkladu správy automatizovaného knihovnického systému Olib 7. První část práce je věnována systémovému knihovnictví, definuje tuto specializaci a zabývá se nároky na profesi systémového knihovníka. Následuje část, jenž se zabývá obecnými otázkami administrace relačních databází v prostředí knihoven. Další kapitoly se věnují automatizovanému knihovnickému systému Olib 7 z pohledu systémového knihovníka. Jsou uvedeny hlavní charakteristiky systému Olib 7, představeny jeho moduly a jednotlivé části. Dále se práce zabývá implementačním procesem systému, jsou uvedeny technické nároky, standardní postup instalace a provedení základních nastavení. V práci je detailně rozebrána konfigurace referenčních dat, optimalizace vyhledávání a možnosti práce systémového administrátora v rámci jednotlivých modulů systému. Rovněž jsou specifikovány podmínky pro manipulaci s daty v databázi a rozebrány možnosti konfigurace a přizpůsobení systému pro rozdílné potřeby knihoven.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.