Výzkumný ústav rostlinné výroby

Výzkumný ústav rostlinné výroby Nalezeno 162 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR
Holý, Kamil ; Stará, Jitka ; Kocourek, František ; Ouředníčková, Jana ; Skalský, Michal ; Pultar, Oldřich
Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, rozšíření v Evropě a u nás, možnostech šíření, životním cyklu, hostitelských rostlinách, metodách monitoringu a ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech
Pánková, Iveta ; Krejzar, Václav ; Krejzarová, Radka
Metodika sleduje průběh vegetační sezóny v produkčním sadu teplomilných peckovin s ohledem na možný vliv prováděných agrotechnických zásahů na výskyt škodlivých činitelů, zejména původců bakteriálních chorob z komplexu Pseudomonas syringae (Ps), Ps. pv. syringae a Ps. pv. morsprunorum rasy 1. a 3. Regulace bakteriálních patogenů je stále obtížnější vzhledem k aktuálním možnostem ochrany ovocných dřevin, spektru pěstovaných genotypů i složitému životnímu cyklu patogenů. Projevy choroby jsou v jednotlivých vegetačních sezónách proměnlivé v závislosti na průběhu počasí. Účinky a závažnost choroby jsou však kumulativní. Péče o zdravotní stav stromu začíná při výrobě školkařského výpěstku a musí pokračovat po celou dobu života stromu. V metodice jsou popsány jednotlivé standardní agrotechnické úkony v produkčních sadech v kontextu s životním cyklem patogenu. Na základě výsledků projektu jsou navrženy možné pracovně a ekonomicky přijatelné úpravy pracovních postupů a jejich načasování v péči o produkční sad s cílem redukovat inokulum původců korových nekróz a snížit ekonomické ztráty v důsledku předčasného odumírání stromů meruněk.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu 
Erban, Tomáš ; Shcherbachenko, Elena ; Talacko, Pavel ; Harant, Karel
Včelí med je unikátní přírodní produkt. Med je odedávna využíván jako lahodná sladká potravina. Je však ceněn také pro mnohostranné léčivé účinky. Med bohužel patří mezi nejfalšovanější potraviny. Do medu nesmí být nic přidáváno a nesmí být upravován. S medem je také potřeba zacházet opatrně, protože jeho kvalitu může negativně ovlivnit způsob zpracování. Med může výrazně ovlivnit nešetrné rozehřívání. I přes velký pokrok v analytických metodách se nedaří prokázat všechny falšované medy. Některé způsoby falšování jsou totiž dosti sofistikované. Proto je potřeba hledat nové přístupy a metody pro odhalování falšování medu. Aby mohl být med prodáván, musí splňovat mezinárodně platné normy, které platí také na národních úrovních s případnými modifikacemi. Jedním z důležitých parametrů pro med je míra diastázové neboli amylázové enzymové aktivity, která je uznávaným indikátorem čerstvosti a kvality medu. Snížená diastázová aktivita pod stanovenou normu může indikovat starý med, ale může být také důsledkem nešetrného zacházení s medem. V neposlední řadě může být diastázová aktivita snížena v důsledku falšování medu, jako je jeho ředění cukernými náhražkami. Někdy může být amylázová aktivita uměle nastavena přidáním enzymů. Takto falšovaný med sice splní stanovené legislativní požadavky pro uvedení na trh, ale nastavením amylázové aktivity je porušen zákaz o přidávání látek do medu. Dosud používané metody neumožňovaly odhalení takovéhoto způsobu falšování. Proto se tato metodika zaměřuje právě na specifickou identifikaci cizích amyláz, které se mohou v medu vyskytovat. Metodika umožňuje identifikovat bottom-up shotgun proteomickým přístupem prakticky jakoukoliv cizí amylázu v medu. Identifikované specifické peptidy získané na základě tohoto metodického postupu mohou být později využity pro vývoj cílené metody pro identifikaci cizích amyláz.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika ošetření napadeného dříví lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) pomocí přípravku EDN (R)
Stejskal, Václav ; Hnátek, Jonáš ; Kadlec, Jakub ; Aulický, Radek
Metodika popisuje účinnou aplikaci fumigačního přípravku EDN(R) s účinnou látkou ethandinitril při ošetřování neopracovaného dřeva na skládkách za účelem snížení rizika šíření lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Metodika uvádí biologické informace a technické specifikace týkající se použití speciálních aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako inertního propelentu k ošetření sklizeného dřeva jehličnanů. Metodika je založená na originálních experimentálních datech. Obecným cílem metodiky bylo napomoci mitigaci aktuální kůrovcové kalamity v České republice. Specifickými cíli metodiky bylo poskytnutí (i) objektivní a originální informace pro účely profesionálních pracovníků aplikující přípravky (POR) proti škůdcům a pracovníků dozorových orgánů (zejména ÚKZÚZ) o metodě a postupu k ošetřování dřeva pomocí přípravku EDN(R); (ii) metodické podklady nutné pro opakovanou rychlou přípravu nařízení ÚKZÚZ k použití EDN k ošetření skládek dřeva pod plachtou; a (iii) podat krátký přehled publikovaných vědeckých informací a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus) ve srovnání s novým postupem uvedeným v této metodice (t. j. s fumigací skládek dřeva pod plachtou pomocí EDN).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metody fumigace dřev proti invazním tesaříkům rodu Anoplophora spp.
Stejskal, Václav ; Hnátek, Jonáš ; Vokněr, Jan ; Vendl, Tomáš ; Kadlec, Jakub ; Aulický, Radek
Tesaříci Anoplophora glabripennis a Anoplophora chinensis jsou karanténními škůdci dřevin, kteří se, mimo jiné cesty, šíří i v dřevěných paletách a obalech. Metodika popisuje účinnou aplikaci přípravku EDN(R) (účinná látka ethandinitril) při ošetřování dřevěných obalů a neopracovaného dřeva za účelem snížení rizika zavlékání invazivních druhů dřevokazných škůdců (Anoplophora spp.) do ČR. Karanténní fumigace za pomoci metylbromidu je v EU zakázána a alternativní metoda ošetření teplem (ISPM 15) je logisticky náročná a není možné ji provádět v kontejnerech a pod plachtou. Specifickým cílem metodiky je podat technický popis postupu účinné aplikace (pod plachtou/v kontejneru) přípravku EDN(R) na kontrolu tesaříků A. glabripennis a A. chinensis; metodika je současně připravena jako podklad pro případnou potřebu rychlého mimořádného nařízení (ÚKZÚZ) povolení použití v ČR na tesaříky Anoplophora spp. Dalším cílem je podat krátký přehled a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva ve srovnání s novým postupem. Metodika je založená na originálních experimentálních datech, které byly základem stanovení efektivních dávek EDN; dávky byly vyjádřeny jako tzv. Ct-produkt koncentrace a času. Ct-EDN-produkty byly stanoveny velkého rozsahu na modelový druh tesaříka Hylotrupes bajulus (tzv. adekvátní/analogický modelový druh), a poté validovány u obou cílových druhů karanténních tesaříků A. glabripennis a A. chinensis. Metodika uvádí technické specifikace a použití aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako propelentu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch ; Janovská, Dagmar ; Papoušková, Ludmila
V metodice jsou definovány základní pojmy týkající se on-farm konzervace, jsou zde uvedeny odkazy na mezinárodní dohody a právní dokumenty, dále jsou vymezeni účastníci on-farm konzervace, presentovány možné postupy konzervace vycházející ze zkušeností v Evropě v rámci ECPGR, FAO a v rámci mezinárodních projektů na toto téma zaměřených. Je navržen systém konzervace metodou on-farm v České republice a možnosti jeho zapojení do systému mezinárodních sítí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika kryokonzervace in vitro kultur ovocných dřevin
Bilavčík, Alois ; Faltus, Miloš ; Zámečník, Jiří
Účel uplatnění metodiky je uložení vybraných genotypů ovocných dřevin, především jabloně a hrušně, v podmínkách kryogenních teplot v rámci Národního programu. Nově vytvořená metodika umožní efektivně a účinně kryokonzervovat genetické zdroje vybraných ovocných dřevin. Metodika přináší nově definované enkapsulačně dehydratační postupy kryoprezervace optimalizované pomocí termické metody diferenční skenovací kalorimetrie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství: Metodika pro praxi
Šimon, Tomáš ; Usťak, Sergej ; Váňa, Vojtěch
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, zahrádkářům, výrobcům a uživatelům organických hnojiv a pěstebních substrátů, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní hnojení zemědělských plodin. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické agronomické a ekonomické hodnocení. Součástí metodiky je hodnocení agrochemické efektivity použití hnojiva při pěstování vybraných zemědělských plodin. Popsány jsou způsoby aplikace a účinky na půdu a rostliny. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Choroby obilnin od zasetí až do sklizně (determinace a možnosti ochrany): Metodika pro praxi
Slavíková, Lucie ; Chrpová, Jana ; Palicová, Jana ; Hanzalová, Alena ; Dumalasová, Veronika ; Ripl, Jan ; Jarošová, Jana ; Kumar, Jiban
Problematika houbových a virových chorob pšenice je vzhledem k vysokému zastoupení obilnin v osevních postupech a velké pěstované ploše stále velmi aktuální téma. Hlavními virovými chorobami jsou virová zakrslost pšenice, (původce WDV), žlutá virová zakrslost ječmene (původce BYDV) a virová čárkovitá mozaika pšenice způsobovaná virem WSMV. Z houbových chorob jsou obilné porosty nejčastěji decimovány stéblolamem, padlím, sněťmi, rzemi, klasovými fuzariózami a listovými skvrnitostmi. Tato metodika shrnuje současné poznatky o uvedených virových a houbových chorobách, zaměřuje se na popis, původce, symptomy, výskyt, polní i laboratorní diagnostiku a možnosti záměny. Jednotlivé choroby jsou řazeny v pořadí, v jakém je riziko jejich výskytu v agroekosystému. Metodika může sloužit široké zemědělské veřejnosti jako klíč k určování jednotlivých chorob obilnin.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Jarošová, Jana ; Bartáková, Pavla ; Broženská, Michaela ; Kumar, Jiban
Mezi nejdůležitější virové choroby napadající obilniny v ČR patří žlutá zakrslost ječmene (BYDV). BYDV je přenášen obilnými mšicemi a intenzita jeho výskytu ročníkově silně kolísá. Proti přenosu viru se lze chránit insekticidním postřikem. Jeho využití je však v některých letech neopodstatněné. Tato metodika poskytuje popis způsobu odhadnutí rizika zvýšeného výskytu viru žluté zakrslosti ječmene na pozemku osetém ozimými obilovinami (ječmen, pšenice). Metodika je určena zejména zemědělcům, agronomům a zemědělským poradcům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Výzkumný ústav rostlinné výroby : Nalezeno 162 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.