Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 14,947 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Development of UHPLC-DAD method for separation of phenolic substances in plant material and extraction optimization
Turčanová, Anna ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Anna Turčanová Školiteľ: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Marcela Hollá Názov diplomovej práce: Vývoj UHPLC-DAD metódy na separáciu fenolických látok z rastlinného materiálu a optimalizácia ich extrakcie Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom UHPLC-DAD metódy na separáciu vybraných fenolických látok (arbutín, kyselina chlorogénová, neochlorogénová, kryptochlorogénová, izochlorogénová A a kávová, cynarín, katechín, epikatechín, rutín, hyperozid, hirsutrín, reynoutrín, guaijaverín, kvercitrín a kvercetín). UHPLC analýza týchto fenolických látok prebiehala na kolóne Luna® Omega Polar C18 100 (150 x 2,1 mm; 1,6 μm) s plne poréznymi časticami. V rámci optimalizácie metódy bola testovaná aj kolóna s povrchovo poréznymi časticami (Kinetex® Polar C18) a kolóna s hybridnou stacionárnou fázou (YMC-Triart C18 ExRS). Dávkovaný objem vzorky bol 2 μl, prietoková rýchlosť bola nastavená na 0,3 ml/min a teplota kolóny na 30 řC. Ako mobilná fáza bola použitá ultračistá voda okyslená kyselinou octovou na pH 2,8 v kombinácii s acetonitrilom. Celková doba analýzy bola 17,5 min a detekcia prebiehala pomocou DAD detektora pri vlnových dĺžkach 254, 280, 320 a 365 nm. Optimalizovaná UHPLC-DAD metóda...
Studium přípravy fluorescenčně značeného bilirubinu
Dejmková, Veronika
Hem je prostetická skupina obsahující atom železa ve středu tetrapyrolového kruhu, který je součástí krevního barviva hemoglobinu. Při metabolismu hemu pomocí enzymu hemoxygenasy vzniká v prvním kroku biliverdin - lineární tetrapyrol, který je ihned biliverdinreduktasou přeměněn na žlučové barvivo bilirubin. Tento tetrapyrolový pigment se denně uvolňuje do systémové cirkulace. Normální hladina nekonjugovaného bilirubinu v plazmě je u dospělého člověka 5 - 17 μmol/l, při extrémně zvýšených hladinách (nad 340 μmol/l) díky své lipofilitě působí cytotoxicky, zejména v novorozeneckém období může dojít až k rozvoji bilirubinové encefalopatie. Patogeneze této obávané komplikace není zcela jasná, chybí přesné informace o transportu nekonjugovaného bilirubinu přes hematoencefalickou bariéru i o cílových strukturách v centrálním nervovém systému. Cílem této práce je proto studium nových metod, které by umožnily detailnější výzkum distribuce bilirubinu v živých systémech. Jako vhodná metoda se jeví fluorescenční značení tetrapyrolového pigmentu v poloze C10, kdy se nejméně zasáhne do prostorového uspořádání molekuly a neovlivní se její fyzikálně-chemické vlastnosti a tím i její biologická aktivita. Vzhledem k faktu, že fluorescenčně značené molekuly lze využít i k in vivo experimentům za použí moderních...
UV-fotochemické generování těkavých specií telluru a dalších přechodných kovů
Jeníková, Eva
Tato disertační práce je zaměřena na problematiku UV-fotochemického generování těkavých specií telluru, ruthenia, rhenia a iridia ve spojení s metodami atomové spektrometrie. V první části byla pozornost věnována optimalizaci podmínek UV-fotochemického generování těkavých specií telluru a jeho použití pro speciační analýzu Te(IV) a Te(VI) ve vzorcích vod. UV-fotochemické generování bylo prováděno pomocí UV-fotoreaktoru, který se skládal z nízkotlaké rtuťové výbojky ovinuté polytetrafluorethylenovou reakční cívkou, která sloužila jako reaktor. Atomová absorpční spektrometrie se zdrojem spojitého záření a vysokým rozlišením a s atomizací v miniaturním difúzním plamenu byla použita pro optimalizaci podmínek generování, mezi které patřily složení reakčního media, doba ozařování a přídavek přechodných kovů jakožto modifikátorů. Za účelem dosažení vyšší citlivosti stanovení byl generátor spojen s hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem a trojitým kvadrupólem. Jelikož účinného UV-fotochemického generování bylo dosaženo pouze z Te(IV), bez odezvy od Te(VI), byly testovány možnosti využití této techniky pro jednoduchou "nechromatografickou" speciační analýzu a byla vyvinuta metoda pro stanovení Te(IV) a celkového anorganického Te. Ve druhé části této práce byl zkoumán vliv nekonvenčního...
Prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis ve zdravé populaci lidí a zvířat v České republice
KAŠPAROVÁ, Andrea
Dientamoeba fragilis je kosmopolitně rozšířený střevní prvok, přičemž prevalence závisí na studované kohortě lidí a použitých diagnostických metodách. Jeho role v lidském zdraví zůstává nejasná především kvůli velmi malému počtu studií zaměřených na populaci, která netrpí zažívacími obtížemi. Hlavním cílem této studie bylo rozšířit znalosti o epidemiologii prvoka D. fragilis u zdravých lidí a jejich zvířat v České republice.
Srovnání koncentrace Encephalitozoon cuniculi genotypů I a III v zánětlivých ložiscích za experimentálních podmínek
TINAVSKÁ, Jana
V této studii jsme porovnávali koncentraci dvou genotypů (I a III) parazita Encephalitozoon cuniculi v experimentálně vyvolaných zánětlivých ložiscích v kontrolovaném experimentálním prostředí. Výsledky této studie mohou přispět k pochopení šíření parazita v těle hostitele a pomoci při vývoji cílené léčby.
Experimental Infection of Mice and Ticks with the Human Isolate of Anaplasma phagocytophilum NY-18
KALINOVÁ, Eliška
Anaplasma phagocytophilum je významný patogen přenášený klíšťaty, který kolonizuje granulocytární buňky obratlovců. Vyskytuje se v Severní Americe a v několika evropských zemích. Způsobuje závažná onemocnění domácích zvířat a potenciálně smrtelné onemocnění lidí zvané lidská granulocytární anaplazmóza (HGA). Vzhledem k rostoucí prevalenci A. phagocytophilum je nutné zavedení zvířecích modelů. Tato studie se zabývá přenosem kmene bakterie A. phagocytophilum NY-18 dvěma druhy klíšťat (Ixodes ricinus a Ixodes scapularis) a zavádí laboratorní model přenosu A. phagocytophilum klíštětem I. ricinus u myší. Práce dále porovnává oba přenosy i dynamiku infekce.
Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu
Petruželová, Irena ; Pazlarová, Hana (oponent)
Školská výchovná zařízení se dlouhodobě starají o výchovu a převýchovu delikventních dětí a mladistvých s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo o děti, které jsou zde umístěny dobrovolně se souhlasem osoby odpovědné za výchovu. Tato péče, o mravně narušenou a sociálně znevýhodněnou mládež, má u nás téměř dvousetletou tradici, během které prošla složitým vývojem a desítkami let ověřovaným zdokonalováním. Dnes můžeme konstatovat, že ještě donedávna tento systém navazoval na tradiční vzor práce s touto klientelou a plynule jej rozvíjel dále tak, aby co nejlépe akceptoval a reagoval na aktuální problémy naší mládeže. V současné době však vlivem změn v legislativě se systém této péče výrazně mění. Komplexní dopady těchto změn ovšem mnohdy nejsou náležitě promyšleny a brány v potaz.
EU Competition Law analysis of football transfer fees
Subhan, Adam ; Šmejkal, Václav (oponent)
Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU Abstrakt: V této diplomové práci posuzuji soulad jevu poplatků za přestupy fotbalových hráčů se soutěžním právem EU. Docházím k závěru, že systém fotbalových přestupů ve své současné podobě porušuje právo EU, a jako takový je zakázaným rozhodnutím sdružení podniků ve smyslu článku 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Důvodem je, že systém představuje omezení přístupu na trh s hráči. Důsledkem je stav, ve kterém si kluby bez dostatečného finančního zázemí nemohou dovolit kvalitní hráče, kteří jsou předpokladem pro skutečnou konkurenceschopnost klubů jako soutěžitelů. Toto omezení není ospravedlnitelné testem souladu sportovních pravidel s právem EU z rozsudku Soudního dvora Meca-Medina, jelikož pravidla nedosahují cílů, které sledují. Systém není inherentní pro zlepšení soutěžní rovnováhy. Pro podporu rozvoje mládeže systém je inherentní existence určitých poplatků. Současná podoba systému poplatků za přestupy hráčů však překračuje meze toho, co je nezbytné, a je tedy disproporčním omezením. Systém zároveň nesplňuje podmínky pro udělení výjimky na základě článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Dopady systému poplatků za přestupy hráčů však nemohou být posuzovány samostatně. Měly by být posuzovány v kontextu s ostatními prvky...
Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku
Mestek, Oto ; Picková, Dana (oponent)
Během reforem císařů Diokleciána a Konstantina Velikého byla na přelomu 3. a 4. století vytvořena nová římská provincie Gallaecia nacházející se na severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Roku 411 se jí zmocnili barbarské kmeny Suebů a Hasdingů a římská vláda nad ní ztratila kontrolu. Zatímco Hasdingové odešli pryč, Suebové si v provincii vytvořili vlastní království. Jejich králové a válečníci se podíleli na proměně provincie během období, které považujeme za přelom antiky a středověku. Suebským králům se podařilo poté, co přijali ortodoxní křesťanství, zreorganizovat galicijskou biskupskou strukturu a dovolili své zemi pokračovat v římské středozemním obchodu. Následně roku 585 suebskou Gallaecii dobyl vizigótský král Leovigild a začlenil ji jako provincii do svého království. V Gallaecii tak můžeme sledovat vizigótské období, které zde trvalo až do příchodu Arabů. Práce se věnuje snaze zachytit regionální transformaci během tohoto přelomového období. Sleduje politický, společenský a hospodářský vývoj Gallaecie během éry vlády suebských a vizigótských králů.
Jaderné zbraně ve studené válce
Vlk, Václav ; Horčička, Václav (oponent)
Tématem práce je popis významu jaderných zbraní pro vojenskou bezpečnost jejich držitelů a aliancí v Evropě v období tzv. studené války. Dalšími tématy jsou proliferace jaderných zbraní v rámci aliancí a snaha některých států aliancí získat spoluúčast při rozhodování o jejich použit. Pozornost je věnována kontrole jaderného zbrojení a odzbrojovacímu procesu. Práce se dále zabývá dokumenty a přípravě československé lidové armády na případnou válku v Evropě.

Rigorózní práce : Nalezeno 14,947 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.