Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 15,425 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vasodilatory effects of 3-hydroxy phenylacetic acid: ex vivo mechanism of action
Štefancová, Monika ; Pourová, Jana (vedoucí práce) ; Vokřál, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Monika Štefancová Školiteľka: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Mechanizmus vazodilatačného účinku kyseliny 3-hydroxyfenyloctovej ex vivo Z klinických štúdií je známe, že príjem polyfenolov potravou pôsobí ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Avšak samotné pôvodné zlúčeniny majú často nízku biologickú dostupnosť. Dôraz sa preto kladie na ich bioaktívne metabolity. Medzi takéto metabolity patrí aj kyselina 3-hydroxyfenyloctová (3-HPAA). Cieľom tejto práce bolo overiť mechanizmus vazodilatačného účinku 3-HPAA pomocou štandardizovanej metódy ex vivo na izolovanej koronárnej artérii prasaťa. Podaním 3-HPAA došlo k relaxácii kontrahovaných segmentov prasacej artérie mechanizmom čiastočne závislým na celistvosti endotelu. Inhibíciou endoteliálnej syntázy oxidu dusnatého bola relaxácia značne oslabená. Blokádou SKCa a IKCa kanálov, muskarínových receptorov, cyklooxygenázy či vapníkových kanálov typu L nedošlo prostredníctvom 3-HPAA k žiadnemu ovplyvneniu relaxácie. Ukázalo sa teda, že 3-HPAA spôsobuje dávkovo závislú vazodilatáciu koronárnych artérií ex vivo prinajmenšom sčasti sprostredkovanú endotelom s účasťou oxidu dusnatého. Kľúčové slová: kyselina...
Vůle u Arthura Schopenhauera
Kubica, František
Tato disertační práce si klade za cíl objasnit Schopenhauerovo pojetí vůle v historickém kontextu. Bude představeno chápání vůle u Schopenhauerových předchůdců - Descarta, Leibnize, Kanta a Hegela - a poukázáno na způsob, jakým ovlivnilo samotnou Schopenhauerovu filosofii. Na tu se soustřeďuje druhá, stěžejní část práce. Nejprve bude představeno Schopenhauerovo chápání světa jakožto vůle na jedné straně a představy na straně druhé. Pozornost bude věnována typům kauzality, kterou je možno podle Schopenhauera nalézt ve všech dějích, a tedy neexistuje svoboda, vše se děje nutně. Dále se práce věnuje rozdělení všeho jsoucího na subjekt a objekt, přičemž objekty existují pouze pro subjekt. V další části se budeme věnovat projevům vůle v přírodě a různých oblastech vědy. Následuje pojednání o odrazu Schopenhauerova pojetí vůle v jeho estetice a etice. Poslední kapitola nastiňuje přetvoření Schopenhauerova voluntarismu v díle Nietzschově, který od pesimistické představy kruté vůle k životu, způsobující utrpení a věčné chtění, přechází k optimistickému pojmu vůle k moci, která jedince vede k neustálému růstu, zdokonalování, překonávání ostatních. V souvislosti s Nietzschovým pojetím vůle bude pojednáno o problematice resentimentu jakožto důsledku masivního rozšíření otrocké morálky, způsobeném křesťanskými...
Osud mikropolutantů v průběhu vermikompostování
Nehasilová, Alena
Vermikompostování se v posledních letech stává populární přírodě-blízkou metodou používanou ke zpracování biologického odpadu, včetně čistírenského kalu. Ten je díky svým vlastnostem záhodno využít jako hnojivo na zemědělskou půdu. Kromě cenných prvků ale kal obsahuje i polutanty, jež po jeho aplikaci na pole mohou být přijímány rostlinami a živočichy a kontaminovat tak potravní řetězce. Do skupiny polutantů nacházejících se v kalu spadají i mikropolutanty, látky vyskytující se napříč životním prostředím v nízkých koncentracích. Mezi mikropolutanty se řadí například farmaka a produkty osobní péče, per- a polyfluorované látky nebo pesticidy. Tyto látky mají mnoho známých nežádoucích účinků, jako je endokrinní disrupce, antibiotická rezistence či rozvoj některých typů rakoviny. Ačkoliv hnojení čistírenskými kaly je jednou z hlavních cest vstupu mikropolutantů do životního prostředí, koncentrace mikropolutantů v čistírenských kalech nejsou před jejich aplikací na půdu nijak sledovány ani regulovány. Tato disertační práce se zabývá osudem mikropolutantů v průběhu vermikompostování, a to především čistírenských kalů jako substrátu. Vermikompostování bylo aplikováno za účelem stabilizace kávové sedliny a čistírenských kalů z různých čistíren odpadních vod smíchaných se slámou. Experimenty probíhaly v...
Vliv dexametazonu na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva
Podhorná, Pavla ; Vokřál, Ivan (vedoucí práce) ; Ambrož, Martin (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Pavla Podhorná Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv dexametazonu na expresi ABCB1 a CYP3A4 v tkáňových řezech z lidského střeva Dexametazon je kortikosteroid, který má protizánětlivé, imunosupresivní a antialergické účinky. Mechanismus účinku dexametazonu spočívá v jeho schopnosti vázat se na intracelulární glukokortikoidní receptory, které jsou přítomny v mnoha typech buněk, včetně buněk střevní sliznice.Po navázání na tyto receptorydochází k jeho translokaci do jádra buněk a ovlivňování genové exprese. Tímto mechanismem je ve střevní sliznici schopen ovlivňovat také expresi genů, které jsoudůležité pro metabolismus a transport xenobiotik. Mezi nejdůležitější takovéto geny patří ABCB1, důležitý střevní transportér, a CYP3A4 významný biotransformační enzym.Jejich lokalizace ve stěně tenkého střeva může významně ovlivňovat absorpci perorálně podaných léčiv. Studium lékových interakcí na tomto transportéru a biotransformačním enzymu je důležité pro bezpečnou a účinnou farmakoterapii. Pro zjištění, zda má dexametazon vliv na expresi těchto genů ve střevní bariéře jsme využili metodu ultra-tenkých tkáňových lidských řezů. Tzv. precision-cut intestinal slices (PCIS)...
Nelegální zaměstnávání a jeho postih
Liškařová, Zuzana ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Nelegální zaměstnávání a jeho postih Abstrakt Tématem této rigorózní práce je nelegální zaměstnávání a jeho postih. Práce se zaměřuje na analýzu situací, kdy dochází k umožnění nelegálního zaměstnávání a k samotnému výkonu nelegální práce a dále se věnuje komplexnímu pohledu na postih nelegálního zaměstnávání a nelegální práce. Cílem práce je poskytnout komplexní analýzu různých druhů nelegální práce, jako je nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Práce se dále zaměřuje na identifikaci příčin a důsledků tohoto jevu a analýzu možností, jak tomuto negativnímu fenoménu čelit. Pozornost je rovněž věnována sankcím, které jsou spojeny s nelegálním zaměstnáváním a nelegální prací. Rigorózní práce je strukturována do devíti věcných kapitol, přičemž tematicky je možné ji rozdělit do čtyř hlavních oblastí. První část se věnuje závislé práci, zkoumá její charakteristiku, znaky a podmínky, za kterých je vykonávána. Druhá část pojednává o nelegální práci samotné, přičemž je zde vysvětlen pojem nelegální práce a jeho vývoj v rámci právního řádu České republiky. Dále se tato část zabývá druhy nelegální práce, mezi které se řadí nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Klade se zde důraz na analýzu jejich právních aspektů a rovněž se zabývá příčinami. Třetí část je věnována...
Spatio-temporal distribution of atmospheric aerosol in urban and rural environment
Bendl, Jan
Kvalita ovzduší v Evropě zůstává významným problémem v oblasti životního prostředí, který ovlivňuje zdraví a kvalitu života obyvatel. Stacionární síť monitorování kvality venkovního ovzduší sice umožňuje sledovat hlavní trendy, ale vzhledem k vysoké časoprostorové proměnlivosti atmosférického aerosolu není plně reprezentativní pro osobní expozici občanů. Proto jsou zapotřebí měření s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, která umožní sledovat jak dynamiku aerosolu, tak identifikovat horká místa a zdroje znečištění. To je nezbytný předpoklad pro úspěšná cílená opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Práce se zaměřuje na charakterizaci časoprostorového rozložení atmosférického aerosolu v obydleném prostředí. Byly vyvinuty a použity nové systémy pro mobilní měření určené pro charakterizaci venkovských, městských a příměstských oblastí. Byly provedeny experimenty vedoucí k rozlišení zdrojů aerosolu a stanovení jeho toxikologických účinků. Byl vyvinut nový mobilní měřicí systém pro měření osobní expozice a mapování znečištění v městském a venkovském prostředí. Systém byl použit k měření kvality ovzduší v mnichovském metru a odhalil vysokou dynamiku aerosolů s výrazně vyššími koncentracemi především hrubých částic - především oxidů železa z kolejnic a otěrů kol - ve srovnání s okolním ovzduším (rukopis...
Characterization of different differentiation protocols of H9c2 cardiomyoblasts
Gardianová, Anna ; Jirkovský, Eduard (vedoucí práce) ; Macháček, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Anna Gardianová Školiteľ: PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. Názov diplomovej práce: Charakterizácia rôznych diferenciačných protokolov H9c2 kardiomyoblastov Bunková diferenciácia je bežný proces vo vývoji mnohobunkového organizmu, kedy dochádza k zmene bunkového vzhľadu a funkcie. Proces diferenciácie zohráva významnú úlohu aj pri oprave poškodených tkanív. Niektoré chemické látky môžu negatívne ovplyvniť tieto procesy, a tým ovplyvniť i ľudské zdravie. V tejto práci sme sa zamerali na charakterizáciu procesu diferenciácie bunkovej línie H9c2 použitím rôznych publikovaných diferenciačných protokolov, a popísali v čase zmeny v morfológii (výskyt viacjadrových a predĺžených buniek) a expresii mRNA vybraných markerov typických pre fenotyp srdcového (cTnT, Hand2, GATA4) alebo kostrového (myogenín) svalu. Proces diferenciácie sme sledovali po dobu 15 dní a jednotlivé protokoly sa líšili prídavkom fetálneho hovädzieho séra (FBS, 1 % alebo 10 %) a all-trans-retinovej kyseliny (ATRA, 10 nmol/L) do kultivačného média Dulbecco's Modified Eagle's Medium. Z pozorovaných výsledkov môžeme povedať, že všetky použité protokoly viedli k diferenciácii buniek, ktorá sa ale kvantitatívne i kvalitatívne menila a...
Identifikace a studium klíčových biologických a abiotických faktorů v procesu biosušení čistírenských kalů
Pilnáček, Vojtěch
Práce je zaměřena na předúpravu čistírenských kalů po anaerobní stabilizaci procesem biosušení. Biosušení je proces, při kterém organický substrát podléhá aerobnímu rozkladu a zároveň dochází díky zvýšené teplotě a vháněnému vzduchu k jeho vysoušení. Cílem práce bylo optimalizovat nejdůležitější procesní proměnné, ověřit, zda je proces vhodný pro předúpravu čistírenských kalů před použitím jako paliva nebo hnojiva v kontextu české legislativy a prozkoumat, které skupiny organismů a jak se podílejí na rozkladu endokrinních disruptorů. Pro tyto účely byly navrženy čtvrtprovozní a poloprovozní reaktory biosušení. Výsledky práce ukazují, že nejdůležitějšími procesními parametry jsou míra provzdušnění a teplota jako její závislá proměnná a složení substrátu. Jako optimální režim provzdušnění se ukázalo nastavení s fixním časovým intervalem spínání dmychadla. Optimální složení substrátu byl poměr 5:2 kal:březová štěpka. Výsledky práce dále ukazují, že procesem biosušení je vhodný pro přípravu paliva pro spoluspalování s jiným materiálem. Pro monosplování se příliš nehodí z důvodu překročení emisních limitů. Výhřevností se výsledné palivo pohybuje na úrovni méně kvalitního hnědého uhlí. Proces biosušení je rovněž použitelný pro přípravu hnojiva. Výsledky práce ukazují, že nedochází k nadměrnému...
Vliv rozpouštědla na dobu rozpadu liquisolid systémů v podobě tobolek
Helerová, Ladislava ; Vraníková, Barbora (vedoucí práce) ; Šklubalová, Zdeňka (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Školitel: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Konzultant: MSc. Andreas Niederquell Posluchač: Ladislava Helerová Název diplomové práce: Vliv rozpouštědla na dobu rozpadu liquisolid systémů v podobě tobolek Podle literatury mohou být liquisolid (LS) prášky formulovány do podoby tablet, pelet nebo tvrdých želatinových tobolek. Dostupné zdroje o liquisolid systémech však nezvažují možné interakce mezi použitým nosičem a/nebo rozpouštědlem a obalem tobolky. Nosiče mohou adsorbovat vodu z želatinového obalu tobolky, a tím způsobit její křehnutí. Na druhou stranu rozpouštědlo může pronikat do obalu tobolky a ovlivnit tak její celistvost a vlastnosti. Z těchto důvodů byly připraveny a následně testovány LS tobolky obsahující směsi složené z nosiče Neusilinu® US2 (NUS2) a různých množství propylenglykolu (PG), polysorbátu 80 (PS 80) nebo disperzí cyklosporinu A (CysA) v těchto rozpouštědlech. Ke studiu změn vlastností byla u připravených tobolek hodnocena doba rozpadu ve třech médiích, diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) a infračervená spektroskopie (IČ). Získané výsledky ukázaly, že doba rozpadu LS tobolek byla prodloužena ve srovnání s tobolkami obsahujícími pouze NUS2. Přídavek PG a PS 80 mírně...
Prostituce z pohledu trestního práva
Stašáková, Anežka ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Prostituce z pohledu trestního práva Abstrakt S ohledem na dosavadní rozhodovací soudní praxi lze prostitucí rozumět nejen pohlavní styk s jinými osobami za úplatu uskutečněný formou soulože, ale i všechny další formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby stejného nebo opačného pohlaví tělesným stykem. Při vymezení prostituce je však nezbytné zohledňovat prvek dobrovolnosti, tj. zda je prostituce poskytována dobrovolně či naopak nedobrovolně. Cílem rigorózní práce bylo popsat obě z těchto forem, tedy jak otázku dobrovolné prostituce, tak otázku prostituce nedobrovolné. Rozlišení prostituce dle prvku dobrovolnosti lze zaznamenat i na úrovni mezinárodní právní úpravy, která svoji pozornost ubírá spíše směrem prostituce nedobrovolné. Rovněž je tomu na zákonné úrovni, kdy dosavadní přístup k prostituci v rámci České republiky lze označit za abolicionistický, tedy netrestá se prostituce jako taková, ale toliko doprovodné jevy či zakázané formy prostituce. Rigorózní práce v této souvislosti analyzuje trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dětí dle § 190 TZ, trestný čin kuplířství dle § 189 TZ, trestný čin obchodování s lidmi dle § 168 TZ, trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 TZ a trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti dle § 153 TZ. Nastíněná právní úprava v rámci České...

Rigorózní práce : Nalezeno 15,425 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.