Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 15,457 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Elektronická právní jednání se zaměřením na prostý elektronický podpis
Švejda, Jiří ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Zvára, Michael (oponent)
Elektronická právní jednání se zaměřením na prostý elektronický podpis Abstrakt Práce je členěna do šesti kapitol. První kapitola je tvořena úvodem. Ve druhé kapitole je představena obecná úprava a význam podpisu se stručným historickým exkurzem potřebným pro posouzení možné aplikovatelnosti dřívějších závěrů na aktuální právní úpravu. Třetí kapitola je věnována současné úpravě a jednotlivým druhům elektronických podpisů, tedy dělení na kvalifikovaný elektronický podpis, zaručený elektronický podpis a prostý elektronický podpis a české specifikum v podobě zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, obecně známého jako uznávaný elektronický podpis. Na závěr kapitoly je také rozebrán v praxi stále šířeji užívaný biometrický podpis. Čtvrtá kapitola se věnuje písemné formě právního jednání, tedy podrobnému rozboru ustanovení § 561 a § 562 občanského zákoníku, a to včetně jejich vzájemného vztahu. Dále jsou rozebrány aspekty digitální kontinuity u vyšších forem elektronických podpisů a jejich komparace s prostým elektronickým podpisem. V poslední části kapitoly je věnována pozornost různým typům elektronických smluv a rozdílům mezi důkazními účinky jednotlivých typů elektronických podpisů a (ne)platnosti písemného právního jednání. V páté kapitole se autor...
Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE
Pluhařová, Markéta
Vliv volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů v Evropě - analýza dat studie SHARE Abstrakt Vlivem demografického stárnutí se stává kvalita života zvyšujícího se podílu seniorů důležitější než kdy jindy. Dle teorie aktivity a konceptu aktivního stárnutí je aktivní život ve vyšším věku způsob, jak prožít dobré stáří. Diplomová práce se věnuje dopadům volnočasové a společenské aktivity na kvalitu života seniorů starších 65 let v 17 evropských zemích. Pomocí binární regresní analýzy a víceúrovňového modelování s použitím binární regresní analýzy jsou analyzována data šesté vlny The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2015 a panelového datasetu easySHARE. Vztah 11 vybraných aktivit, které byly rozděleny pro potřeby této diplomové práce na společenské, individuální aktivity a činnosti zaměřené na pomoc druhým osobám, a kvality života je kontrolován pro socioekonomické, demografické a zdravotní charakteristiky. Kvalita života je hodnocena pomocí indikátoru CASP-12. U společenských a individuálních aktivit mají aktivní senioři vyšší šance na vysokou kvalitu života (skóre CASP-12> 39) než neaktivní. Vyšší šance mají i senioři, kteří neposkytují pomoc s osobní péčí osobám ze stejné domácnosti oproti pečujícím. Klíčová slova stárnutí, stárnutí populace, kvalita života,...
Právní úprava ochrany hospodářských zvířat
Homolková, Kateřina ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava ochrany hospodářských zvířat Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právní úpravou ochrany hospodářských zvířat s důrazem na jejich chov, přepravu a usmrcování. Cílem této práce je zjistit, jakou ochranu hospodářským zvířatům poskytuje platná právní úprava, na jaké životní podmínky mají hospodářská zvířata dle práva nárok a zdali je tato ochrana dostačující. Práce je rozdělena do pěti kapitol, z nichž nejpodrobnější je druhá z nich, která analyzuje právní úpravu chovu hospodářských zvířat včetně speciálních pravidel, jež platí pro březí samice a jejich mláďata, živočišnou výrobu, kastraci a sterilizaci. Dále se práce věnuje právní úpravě přepravy hospodářských zvířat, a to jak přepravě, která probíhá mezi jednotlivými členskými státy EU, tak přepravě zvířat do třetích států mimo Unii. V neposlední řadě se práce zabývá legislativou stanovující pravidla pro porážení a usmrcování hospodářských zvířat. Samostatná kapitola je věnována také institucím, jež mají prosazování právních norem v oblasti ochrany hospodářských zvířat na starosti. Práce dospěla ke třem hlavním závěrům. Právní úprava ochrany hospodářských zvířat se nachází v příliš velkém množství právních předpisů různé právní síly, což právní ochranu hospodářských zvířat činí značně roztříštěnou a nekomplexní. Spolu s tímto závěrem úzce souvisí...
Právní postavení nepominutelného dědice
Málková, Michala ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Zvára, Michael (oponent)
Právní postavení nepominutelného dědice Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá právním postavením nepominutelného dědice. Jedná se o stěžejní oblast dědického práva, která se dotýká široké veřejnosti. Nepominutelným dědicům je i proti vůli zůstavitele garantována zvláštní ochrana, která spočívá zejména v právu na majetkový prospěch z pozůstalosti. Vymezení právního postavení nepominutelného dědice představuje určitý kompromis mezi zásadou zachování hodnot a zásadou autonomie vůle zůstavitele. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na právní postavení nepominutelného dědice se zaměřenímnaněkteréspornéotázkyaprakticképroblémy.Prácesesnažípropojovatpopisprávníúpravy s příklady z praxe a reflektovat změny, které postupně do právního postavení nepominutelných dědiců přináší judikatura a odborná literatura. V rámci práce je pozornost věnována zejména právní úpravě povinného dílu, započtení a postavení nepominutelného dědice v řízení o pozůstalosti. Rigorózní práce je systematicky členěna do sedmi kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola rozebírá základní zásady ve vztahu k nepominutelnému dědici. Druhá kapitola obsahuje výklad základních institutů dědického práva vztahujících se k nepominutelnému dědici. Třetí kapitola se věnuje povinnému dílu, podrobně zkoumá velikost...
Využití a porovnání vybraných aktivizujících výukových metod prostřednictvím postojového dotazníku na SŠ
Chvojová, Valerie
Ústředním tématem rigorózní práce jsou aktivizující výukové metody, z kterých se do výzkumu diplomové práce vybralo a použilo jedenáct a to konkrétně: brainstorming, řízená diskuze, metoda sněhové koule, badatelsky orientovaná výuka, metoda I.N.S.E.R.T., práce s textem, pojmová mapa, myšlenková mapa, metoda kritického myšlení, kolečka a CLIL. Tyto vybrané aktivizující výukové metody se mezi sebou porovnávaly podle toho, jak je žáci hodnotili prostřednictvím postojových dotazníků, což je stanoveno jako hlavní cíl práce. Postojové dotazníky byly vytvořeny z nástroje IMI (Inventáře vnitřní motivace). V každém postojovém dotazníku žáci hodnotili jednotlivé výukové metody ve škálách zájem/potěšení, vnímaná kompetence, úsilí/důležitost, tlak/tenze a hodnota/užitečnost. Ve škále zájem/potěšení byla žáky nejlépe vyhodnocena metoda sněhové koule, ve škále vnímaná kompetence také metoda sněhové koule, ve škále úsilí/důležitost metoda CLIL, ve škále tlak/tenze badatelsky orientovaná výuka a ve škále hodnota/užitečnost opět metoda sněhové koule. Pro další zhodnocení výsledků byl pro tuto práci vytvořen index subjektivního hodnocení výukových metod, který ukázal, že nejlépe ze všech metod byla hodnocena žáky badatelsky orientovaná výuka a nejhůře metoda kritického myšlení. Nabyté vědomosti a efekt...
Prefixy a prefixoidy latinského a řeckého původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií
Králová, Eliška
Klasické jazyky - latina a řečtina - ovlivňovaly slovní zásobu českého jazyka po celou dobu jeho samostatného vývoje. Na vzniku nových slov se oba jazyky podílí velkou měrou i v současnosti. Nejedná se pouze o terminologie rozličných vědních oborů, ale jde i o pojmenování jevů a skutečností naší každodenní reality. V souvislosti s globalizací a všeobecnou snahou o jazykovou internacionalizaci se klasické jazyky díky své flexibilitě a schopnosti pojit se s domácími i cizími slovotvornými komponenty zapojují do neologického procesu velmi intenzivně. Cílem této disertační práce je ukázat, jak vysokou míru porozumění slovotvorným komponentům z latiny a řečtiny vykazují žáci v 1. a 4. ročníku všeobecného gymnázia a do jaké míry jim případná neznalost brání ve správném pochopení podobně utvářených výrazů. Nástrojem ke zjišťování úrovně znalostí mezi žáky je didaktický test, který byl zadán na pěti čtyřletých gymnáziích v České republice, a to vždy pro srovnání ve všech paralelkách 1. a 4. ročníku. Výsledky výzkumu mohou napomoci k lepšímu didaktickému zpracování učiva v hodinách českého jazyka a k mezipředmětovému propojení s ostatními obory, jako jsou například fyzika, biologie, dějepis či cizí jazyky. Klíčová slova Prefixy, prefixoidy, latinské slovotvorné komponenty, řecké slovotvorné komponenty, cizí...
Biotransformace sekundárních rostlinných metabolitů a jejich modulační účinky na enzymy metabolizující léčiva
Šadibolová, Michaela ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Soukup, Ondřej (oponent) ; Anzenbacherová, Eva (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra biochemických věd Doktorský studijní program Xenobiochemie a patobiochemie Kandidátka / kandidát Mgr. Michaela Šadibolová Školitelka / školitel doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Konzultantka / konzultant Název disertační práce Biotransformácia sekundárnych rastlinných metabolitov a ich modulačné účinky na enzýmy metabolizujúce liečivá Seskviterpény a prenylované flavonoidy predstavujú dve triedy rastlinných sekundárnych metabolitov tvoriace prirodzenú súčasť ľudskej stravy. Majú mnoho prospešných biologických účinkov a sú podľa toho využívané ako aktívne súčasti rastlinných prípravkov. Ako xenobiotiká ale interagujú s množstvom enzýmov metabolizujúcich liečivá, môžu obratom meniť ich aktivitu a/alebo expresiu, čo môže následne vyústiť do liekových interakcií. Seskviterpény a prenylflavonoidy zmienené v tejto dizertácii sú v tomto aspekte málo preskúmané. Tri acyklické seskviterpény (farnezol, cis-nerolidol, trans-nerolidol) a tri cyklické seskviterpény (α-humulén, β-karyofylén, β-karyofylénoxid) aktivovali génovú expresiu sprostredkovanú pregnanovým X receptorom, no nespôsobili významné zmeny v mRNA alebo proteínovej expresii jeho cieľových génov, cytochrómu P450 (CYP) 3A4 a CYP2C, a neovplyvnili ani hlavné...
Sauroleishmania-sand fly interactions
Tichá, Lucie
Sauroleishmanie jsou méně zkoumanou skupinou parazitů, kteří náleží do rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Jejich životní cyklus zahrnuje plazí hostitele a flebotomy (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie nejsou patogenní pro člověka, a tak je o jejich vývoji ve flebotomech a gekonech známo velmi málo. Hlavním cílem této práce tedy bylo otestovat vnímavost různých druhů flebotomů k sauroleishmaniové infekci a popsat vývoj těchto parazitů ve střevě přenašeče; menší část pak byla věnována výzkumu infekcí v plazech. Nejprve jsme se zabývali vývojem Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae ve třech druzích flebotomů rodu Phlebotomus. Flebotomové byli infikováni kulturou promastigotů sáním přes membránu a jejich střeva byla vyšetřována v různých časových intervalech po infekci. Leishmania (S.) tarentolae se vyvíjela ve všech třech zkoumaných druzích, typ vývoje byl peripylární. Kromě toho se parazité v hojném počtu vyskytovali v Malpigických trubicích, což je pro parazity rodu Leishmania unikátní lokalizace. Dosavadní poznatky o L. (S.) tarentolae jsme také shrnuli do přehledového článku popisujícího původ, životní cyklus a využití tohoto druhu sauroleishmanie. Dále jsme popsali vývoj dvou vybraných druhů sauroleishmanií, L. (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali, v různých druzích flebotomů...
Syntéza derivátů thiazolidinu jako potenciálních léčiv
Makovská, Kateřina ; Kučerová, Marta (vedoucí práce) ; Zitko, Jan (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Název diplomové práce: Syntéza derivátu thiazolidinu jako potenciálních léčiv Student: Kateřina Makovská Školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Teoretická část byla zaměřena na rešerši biologické aktivity derivátů 2-thioxothiazo- lidin-4-onu (rhodaninu) a jeho kyslíkatého izosteru thiazolidin-2,4-dionu. Byla uvedena především antibakteriální, antimykobakteriální a antifungální aktivita řady různě substi- tuovaných rhodaninových i thiazolidin-2,4-dionových derivátů. Tyto deriváty se zdají být vhodnými kandidáty na nová léčiva. V rámci experimentální části byla provedena in silico studie molekulového dokování širší série derivátů rhodaninu a thiazolidin-2,4-dionu připravených v rámci této práce i dříve do MurD ligázy E. coli jako potenciálního bakteriálního cíle. V laboratoři bylo provedeno celkem sedmnáct syntéz, devět syntéz pro získání derivátů thiazolidin-2,4-dionu a osm syntéz k získání derivátů rhodaninu, za využití Knoevenagelovy kondenzace thiazolidin-2,4-dionu nebo rhodaninu s různými aldehydy. Podařilo se syntetizovat celkem jedenáct sloučenin, šest derivátů thiazolidin-2,4-dionu a pět derivátů rhodaninu. Každý produkt byl charakterizován teplotou tání, NMR, IČ a MS spektrem....
Kompetence vedoucího pracovníka vzdělávací organizace
Doležalová, Helena
Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu kompetence a kompetenční model vedoucího akademického pracovníka na vysoké škole. Termín "kompetence" lze chápat jako soubor vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot daného jedince, které mu umožňují "kompetentní" (neboli způsobilý) výkon v některé z oblastí jeho činnosti. Dále lze takto označit schopnost člověka správně jednat v určité situaci na základě využití vlastních zdrojů (schopností, dovedností, vědomostí atd.). Definice kompetencí pracovníků působících ve vzdělávacích institucích jsou důležité nejen v oblasti kurikulární, kdy daný jedinec ve výchovně-vzdělávací oblasti ovlivňuje osobnostní rozvoj jednotlivců či skupiny, ale i z pohledu hierarchie pracovníků zahrnující vymezení odpovědností a pravomocí (kompetencí). Práce vymezuje pojmy jako vedoucí pracovník a vysoká škola, kdy tento typ škol můžeme dále rozdělit na veřejné, státní a soukromé vysoké školy. Diplomová práce analyzuje kompetence vedoucích akademických pracovníků vysokých škol, děkanů fakult a vedoucích kateder/ústavů, zkoumané na vzorku veřejných vysokých škol se sídlem v Praze. Tyto kompetence jsou následně komparovány mezi sebou, tedy jedná se o porovnání kompetencí děkanů fakult a příslušných vedoucích kateder/ústavů na dané fakultě. Ve výzkumné části jsou na...

Rigorózní práce : Nalezeno 15,457 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.