Proceedings

Latest additions:
2024-06-15
00:02
14th International Bordetella Symposium
Šebo, Peter
We shall discuss the latest research achievements in the Bordatella/pertussis filed and how to tackle the challenge of current pertussis resurgence. We will assess what needs to be done to overcome the limitations of current acellular pertussis vaccines in order to curb the resurgence and transmission of whoopong cough.

Detailed record
2024-06-02
00:00
Book of Abstracts. 19th Youth symposium on experimental solid mechanics
Kytýř, Daniel ; Zlámal, Petr ; Pagliaro, A. ; Doktor, T.
The YSESM symposium provides a forum for young researchers and engineers, PhD students and students dealing with subjects of experimental mechanics. The Symposium concentrates on current work in all areas of experimental research and its application in solid and fluid mechanics. The topic will particularly concern to: Conventional and advanced experimental methods in solid and fluid mechanics - Non-destructive testing and inspection - Measurements in material science - Computer assisted testing and simulation - Engineering design simulation - Hybrid methods, experimental techniques – Numerical simulation - Optical methods and image processing - Measurements in biomechanics - Sensor techniques for micro- and nano-applications - Measurement methods for forensic engineering

Detailed record
2024-05-05
00:01

Detailed record
2024-04-15
12:40
DYNAMICS OF MACHINES AND MECHANICAL SYSTEMS WITH INTERACTIONS : PROCEEDINGS DYMAMESI 2024
Zolotarev, Igor ; Pešek, Luděk ; Kozień, M. S.
The aim of the DYMAMESI is to facilitate the exchange of up to date information and knowledge among specialists in structural and multibody dynamics, in coupled interacting systems as aero-elasticity, hydro-elasticity, biomechanics, systems with feedbacks and mechatronics. In 2023 will be hosted by Cracow University of Technology, Institute of Applied Mechanics, Section of Dynamics of Systems.

Detailed record
2024-04-15
12:32
Epigraphica & Sepulcralia 14. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Sborník k sympoziu Rodová pohřebiště v Čechách: možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace, Praha 26.-27. října 2022
Chlíbec, Jan ; Hrdinová, M.
Předkládaný svazek studií vznikl na základě mezioborového sympozia Rodová pohřebiště v Čechách, možnosti a metody jejich výzkumu a prezentace (Praha 2022) v rámci výzkumného programu Strategie AV21: Anatomie evropské společnosti. Je jedním z výstupů projektu Rodová pohřebiště v Čechách v pozdním středověku a raném novověku. Regionalismus, interregionalismus a internacionalismus. Rodové nekropole a jejich výtvarné vybavení jsou důležitým pramenem pro poznání života šlechtické společnosti na sklonku středověku a v raném novověku. Dané téma je zkoumáno z různých aspektů sdružujících humanitní i exaktní vědy – z pohledu historického, uměleckohistorického, archeologického, geologických oborů i z hlediska detailní analýzy archivních pramenů. Tyto různé přístupy představují ve svém úhrnu pestrý obraz studované problematiky. Na přelomu středověku a novověku dochází k zakládání nových šlechtických nekropolí, které svou výtvarnou náplní – náhrobky a epitafy, někdy doplněné dalšími funeráliemi jako rodovými praporci, štíty, zbrojí – představují důležitou kapitolu českých dějin umění. Tato díla svým zpracováním, ale i vybraným druhem materiálu odrážejí často dobové, nezřídka i módní trendy odehrávající se na poli sepulkrální výtvarné kultury. Šlechtické nekropole jako sakrální prostor byly zároveň projevem rodové sebereprezentace, místem, které kromě své religiózní funkce dokládalo hlubokou tradici toho kterého rodu, jeho věhlas i společenské postavení; v případě figurálních náhrobků také svým způsobem sloužilo jako rodová portrétní galerie.

Detailed record
2024-04-01
22:21

Detailed record
2024-04-01
22:21
Tisíc a padesát let pražského biskupství
Kotous, J. ; Sommer, Petr ; Vaníček, V.
Kniha věnovaná 1050. výročí založení pražského biskupství. První blok studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních institucí a christianizačních procesů v jejich jednotlivých částech, např. u Polabských Slovanů. Druhý blok textů sleduje procesy směřující k budování základů české diecéze, jejího založení a ke sledování její návaznosti na velkomoravské církevní začátky. Neméně důležité jsou sondy sledující proces christianizace české společnosti, vztah pražských biskupů a českého panovníka i vznik církevní organizace. Knihu uzavírají studie sledující česká a moravská biskupství ve zlomových dobách husitství a reformace, rekatolizace a v době reforem Josefa II.

Detailed record
2024-03-10
03:13

Detailed record
2024-03-10
03:13
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 21 : Jablonec nad Nisou, June 19-24, 2022 : Proceedings of Seminar
Chleboun, J. ; Kůs, Pavel ; Papež, Jan ; Rozložník, Miroslav ; Segeth, Karel ; Šístek, Jakub
These proceedings contain peer-reviewed papers that are based on the invited lectures, short communications, and posters presented at the 21st seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics (PANM) held in Merkur Hotel, Jablonec nad Nisou, Czech Republic, June 19-24, 2022.\nThe seminar was organized by the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences under the auspices of EU-MATHS-IN.CZ, Czech Network for Mathematics in Industry, and with the nancial support provided by the RSJ Foundation. It continued the previous seminars on mathematical software and numerical methods held (biennially, with only one exception) in Alšovice, Bratříkov, Janov nad Nisou, Kořenov, Lázně Libverda, Dolní Maxov, Prague, and Hejnice in the period 1983-2020. The objective of this series of seminars is to provide a forum for presenting and discussing advanced topics in numerical analysis, computer implementation of numerical algorithms, new approaches to mathematical modeling, and single- or multi-processor applications of computational methods.

Detailed record
2024-01-25
22:10
Engineering Mechanics 2023
Radolf, Vojtěch ; Zolotarev, Igor
The proceedings contains papers presented at the 29th International Conference on Engineering Mechanics, which has been held in OREA Resort Devět Skal in Czech Republic under auspices of the Czech Society of Mechanics and being a part of IFTOMM (The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) activities. As it corresponds with character of the conference, this proceedings consists of several topic oriented parts: Biomechanics, Fluid mechanics, Dynamics, Fracture mechanics, Mechatronics, Reliability of structures, Mechanics of solids, Technological processes, Thermodynamics. The volume represents a well-balanced overview of theoretical, numerical and experimental work on fundamental and applied studies.

Detailed record