Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2024-06-15
00:21
Blokace internetových stránek v České republice - přiměřenost a přezkum
Gangur, Petr ; Kindlová, Miluše (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké parametry má obsahovat blokace internetu ze strany veřejné moci v České republice, aby splňovala tuzemské mezinárodněprávní závazky, kritéria stanovená Ústavním soudem i soudobým doktrinálním poznáním. Nalezené parametry transformuje v ústavně konformní model blokací, podle tohoto modelu pak zhodnocuje právní úpravu v České republice a zároveň v kvantitativní perspektivě nahlíží na soudobé problémy tuzemské právní úpravy blokací. Samotný ústavně konformní model blokací je zhmotněn ve dva samostatné testy, test předběžný a test průběžný. Test předběžný v deseti krocích hodnotí jak legislativu blokací, tak správní postup při blokaci jednotlivých stránek. Slouží tak k základnímu zhodnocení souladnosti právní úpravy a právní praxe s požadavky kladenými lidskoprávními katalogy, které na Českou republiku dopadají. Test průběžný, který je složený ze čtyř kroků má za cíl průběžně sledovat nezbytnost blokací internetových stránek, přičemž přinejmenším první dva kroky testu je možné do jisté míry automatizovat. Práce upozorňuje na podstatné problémy provázející současnou právní úpravu blokací internetových stránek. Právní úprava je příliš stručná a neposkytuje konkrétní procesní záruky. Diplomová práce tuto skutečnost dokládá nejen důkladnou analýzou, ale i krátkou...

Úplný záznam
2024-06-15
00:20
Genomic instability associated with formation of RNA:DNA hybrids and molecular mechanisms of its suppression
Naščáková, Zuzana
Jednou z nejrozšířenějších infekcí lidského organizmu je infekce žaludku způsobená patogenní bakterií Helicobacter pylori (H. pylori). Předpokládá se, že tímto patogenem je nakažená každá druhá osoba a prevalence nákazy výrazně stoupá v méně rozvinutých zemích. H. pylori, jako nenápadný nepřítel, může kolonizovat prostředí žaludku po desítky let bez toho, aby se projevil jakýkoliv příznak onemocnění u infikované osoby. Avšak dlouhodobá infekce může způsobit závažné poškození žaludeční tkáně a následné onemocnění žaludku, jakými jsou gastritida, vředová nemoc nebo rakovina. Až 80 % karcinomů žaludku je spojeno s infekcí H. pylori, která je považována za hlavní faktor pro rozvoj tohoto onemocnění. Dlouhodobá přítomnost bakterií v lidském hostiteli je zabezpečena produkcí bakteriálních virulentních faktorů, které svou aktivitou utlumují imunitní systém. Nevratné změny epitelu žaludku jsou vyvolané aktivací imunitní odpovědi infikovaných buněk zprostředkované mimo jiné ALPK1/TIFA/NF-κB signální dráhou. Aktivátorem této signální dráhy je β-ADP-heptóza, meziprodukt biosyntézy bakteriálního lipopolysacharidu. Již dříve bylo ukázáno, že infekce buněk H. pylori a aktivace ALPK1/TIFA/NF-κB signální dráhy je spojena se zvýšeným výskytem dvouvláknových zlomů v DNA hostitelských buněk. My jsme pozorovali, že...

Úplný záznam
2024-06-15
00:18
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie
Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,...

Úplný záznam
2024-06-15
00:16
Charakterizace materiálu pro ultrazvukový mozkový fantom na bázi želatiny
Sasková, Marcela ; Smékalová, Monika (vedoucí práce) ; Svačinová, Petra (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Školitel: Mgr. Monika Smékalová, Ph.D. Konzultant: MUDr. Michael Bartoš Posluchač: Marcela Sasková Název diplomové práce: Charakterizace materiálu pro ultrazvukový mozkový fantom na bázi želatiny Tato diplomová práce se zabývá charakterizací materiálu pro ultrazvukový fantom na bázi želatiny, který bude následně sloužit jako učební pomůcka pro studenty medicíny k lokalizaci nádoru mozku a nácviku ultrazvukového zobrazování. V rámci experimentální části byly připravovány vzorky želatinových gelů zesíťovaných glutaraldehydem o různé koncentraci rozptylových částic a glycerolu k změření akustických parametrů (rychlosti šíření ultrazvuku a koeficientu útlumu), stupně šedi zobrazení a provedení termické analýzy. Želatina je levný, snadno dostupný, netoxický materiál, který je dobře rozpustný v horké vodě, a díky tomu se stává vhodným výchozím materiálem pro přípravu fantomu. Pro zvýšení echogenity gelu na bázi želatiny lze použít částice SiC a Al2O3 (0,3 µm a 3 µm). Díky rozptylovým částicím bylo možno měnit stupeň šedi zobrazení a koeficient útlumu v závislosti na jejich množství. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s příměsí samotného SiC, kdy se s rostoucím množstvím částic (0,05-1,06 % w/w) zvyšoval stupeň...

Úplný záznam
2024-06-15
00:15
Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení
Hourová, Aneta ; Patěk, Daniel (oponent)
Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení Tato diplomová práce je věnována problematice specifik některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení, a to se zaměřením na fakultativní důvod vyloučení, uvedený v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ. Nad fakultativním důvodem vyloučení uvedeném v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, díky němuž může veřejný zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost, vyvstává otázka, jakým způsobem je předmětný úkon v praxi nejlépe proveditelný, když naráží v praktické rovině na střet úpravy (a zásad) ZZVZ a na ustanovení o kvalitativní ochraně soutěže (nekalá soutěž). Tato práce upozorňuje na mantinely ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a jeho aplikace, a je předmětem analytického a kritického posouzení. Současně se dle aktuální rozhodovací praxe ÚOHS stává předmětný úkon též mnohdy neúspěšným z důvodu nejasného výkladu jeho správného využití. Dle ÚOHS je k úspěšnému využití fakultativního důvodu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ nutné unést důkazní břemeno a prokázat pochybení nespolehlivého dodavatele. Tato práce odpovídá na otázku, jaké jsou obecné podmínky a následný postup při vyloučení účastníka z fakultativního důvodu dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ de...

Úplný záznam
2024-06-15
00:15
Kognitivní zkreslení v právním myšlení
Zaklaiová, Vanda ; Ondřejek, Pavel (oponent)
Kognitivní zkreslení v právním myšlení Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje problematice kognitivních zkreslení v právním myšlení - čili propojení aktuálních poznatků z oblasti psychologie a behaviorální ekonomie s různými odvětvími práva. Jejím cílem je seznámit čtenáře s vybranými iluzemi myšlení, které v nejvýraznější míře ovlivňují nejen soudce, znalce či advokáty, ale i zákonodárce, politiky a veřejnost, když přichází s právem do styku. Práce rovněž prezentuje způsoby, kterými se dá jejich negativní vliv na právo a spravedlnost alespoň v určité míře eliminovat, případně kognitivní zkreslení vhodným nastavením pravidel pro celospolečenský prospěch využít. Jde tedy o přehledovou studii založenou především na analýze desítek empirických studií, která na jedné straně o chybách vyplývajících z kognitivních zkreslení informuje, na druhé straně však též čtenáře nabádá, aby navrhované postupy eliminace negativního vlivu omylů ve vlastní praxi aplikovali anebo alespoň vzali v potaz. Úvod stručně vysvětluje, proč by právníci měli brát v úvahu nejnovější poznatky z oblasti kognitivních a behaviorálních věd, co jsou to heuristiky a kognitivní zkreslení a proč k nim v naší mysli vůbec dochází. První kapitola na úvod navazuje a seznamuje čtenáře s historií zkoumání omezené racionality lidí, načež též naráží na...

Úplný záznam
2024-06-15
00:13
Sprejové sušení suspenze chitosanu s různým obsahem léčiva
Plotová, Lucie ; Svačinová, Petra (vedoucí práce) ; Smékalová, Monika (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Lucie Plotová Název diplomové práce: Sprejové sušení suspenze chitosanu s různým obsahem léčiva V této práci byla hodnocena sprejově sušená suspenze chitosanu s různým obsahem léčiva. Sprejovým sušením byly z různě koncentrované suspenze vytvořeny pevné částice, které byly dále hodnoceny, aby se posoudily jejich vlastnosti. Vytvořená suspenze obsahovala kromě chitosanu 20, 30, 40 nebo 50 mg meloxikamu a laurylsíran sodný jako tenzid a následně byla sušena při teplotě 170 řC, 190 řC nebo 210 řC. Připravené částice byly hodnoceny optickým mikroskopem a skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Dále se pomocí disoluce hodnotila rychlost a množství uvolněného léčiva a pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) byly hodnoceny tepelné vlastnosti částic. Dle výsledků z optického mikroskopu a SEM se ukázalo, že částice vzorků tvořily shluky z jednotlivých částic a na snímcích byly vidět nepravidelné tvary. Na povrchu destičkovitých částic chitosanu byly viditelné malé částice meloxikamu. Nebyl prokázaný zásadní vliv teploty sušení ani změny koncentrace na vzhled částic. Po vyhodnocení disolučních profilů byla viditelně zvýšena rychlost uvolnění léčiva u...

Úplný záznam
2024-06-15
00:13
Whistleblower Protection
Andraš, Jozef ; Tomšej, Jakub (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Whistlebloweři nebo oznamovatelé protiprávní činnosti hrají klíčovou roli při poukazování na korupci a další nezákonné činnosti v soukromém i veřejném sektoru, proto je důležité přiznat jim přiměřenou právní ochranu. Předkládaná rigorózní práce poskytuje komplexní analýzu současné právní úpravy ochrany oznamovatelů v České republice, která reflektuje závazky vyplývající z práva Evropské unie a z práva mezinárodního. Úvodní část představuje teoretické aspekty whistleblowingu, včetně historie, definic a charakteristických znaků tohoto pojmu. Rovněž popisuje subjekty whistleblowingu a vysvětluje rozdíly mezi interním a externím whistleblowingem. Autor nezapomíná ani na související evropské a mezinárodní aspekty ochrany oznamovatelů, s důrazem na klíčová rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Pozornost je také věnována dílčí úpravě v jednotlivých odvětvích práva a legislativním pokusům o přijetí komplexní právní úpravy v dané oblasti. Klíčová část práce se zabývá platnou a účinnou právní úpravou v České republice, a to zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Autor se soustředí na analýzu pojmu oznamovatel, na jeho ochranu před odvetnými opatřeními a na...

Úplný záznam
2024-06-15
00:12
Hledání nových přírodních inhibitorů alfa-glukosidas
Kašpárková, Michaela ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Carazo Fernández, Alejandro (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Studentka: Michaela Kašpárková Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Hledání nových přírodních inhibitorů α-glukosidas α-glukosidasa je jedním z hlavních enzymů, které štěpí sacharidy v trávicím traktu. Její fyziologickou funkcí je zejména štěpení α-(1,4) vazeb oligosacharidů a umožnění vstřebávání D-glukosy do krevního řečiště. V důsledku toho dochází ke zvyšování postprandiálních hodnot glykemie v krvi, což není žádoucí u pacientů s diabetickým onemocněním či u osob s vysokým rizikem pro jeho vznik. Flavonoidy jsou přírodní polyfenolické látky vyskytující se v mnoha přirozených složkách naší potravy. Tyto látky jsou známé svými pozitivními účinky na lidské zdraví, mezi něž patří také schopnost inhibovat enzym α-glukosidasu. Cílem této práce bylo proto stanovení inhibiční aktivity flavonoidů vůči enzymu α-glukosidase a následné posouzení vztahu struktura-účinek. Za použití dvaceti dvou vybraných flavonoidů z pěti různých strukturálních skupin byla s využitím spektrofotometrického měření stanovena in vitro inhibice α-glukosidasy pocházející z kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Výsledky byly porovnány podle křivek znázorňujících 95% konfidenční intervaly vztahu...

Úplný záznam
2024-06-15
00:10
Jsou současně používané chelátory těžkých kovů také chelátory vápníku a horčíku?
Skoupilová, Karolína ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Šuťák, Róbert (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Karolína Skoupilová Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Jsou současně používané chelátory těžkých kovů také chelátory vápníku a hořčíku? Vápník a hořčík jsou důležitými prvky pro lidské tělo. Vápník hraje důležitou roli při srážení krve a vnitrobuněčné signalizaci, podílí se tak mimo jiné na svalové kontrakci ale i na agregaci krevních destiček. Hořčík je kofaktorem mnoha enzymů. Výrazný nedostatek obou iontů se může projevovat poruchami srdečního rytmu a zvýšenou nervosvalovou dráždivostí. Cílem této práce bylo stanovení chelatační aktivity u současně používaných chelátorů těžkých kovů a stanovit stabilitu indikátoru. Nejdříve bylo zjištěno ideální pH pro experiment. V dalším kroku byla změřena míra chelatace u 21 známých chelátorů kovů pomocí spektrofotometrické metody in vitro. Nakonec byla chelatace u nejvíce aktivních chelátorů vápníku ověřena na agregaci krevních destiček ve vzorku lidské krve. Zároveň byla stanovena dlouhodobá stabilita indikátoru o-kresolftalein komplexonu (CC). V prvním kroku bylo zvoleno pH 7,5, které jako jediné bylo z důvodu dobré citlivosti použitelné pro naše měření. Nejvíce účinnými látkami chelatujícími vápník byly ADR-925,...

Úplný záznam