Rigorózní práce

Nejnovější přírůstky:
2023-05-28
00:01
Prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis ve zdravé populaci lidí a zvířat v České republice
KAŠPAROVÁ, Andrea
Dientamoeba fragilis je kosmopolitně rozšířený střevní prvok, přičemž prevalence závisí na studované kohortě lidí a použitých diagnostických metodách. Jeho role v lidském zdraví zůstává nejasná především kvůli velmi malému počtu studií zaměřených na populaci, která netrpí zažívacími obtížemi. Hlavním cílem této studie bylo rozšířit znalosti o epidemiologii prvoka D. fragilis u zdravých lidí a jejich zvířat v České republice.

Úplný záznam
2023-05-28
00:01
Srovnání koncentrace Encephalitozoon cuniculi genotypů I a III v zánětlivých ložiscích za experimentálních podmínek
TINAVSKÁ, Jana
V této studii jsme porovnávali koncentraci dvou genotypů (I a III) parazita Encephalitozoon cuniculi v experimentálně vyvolaných zánětlivých ložiscích v kontrolovaném experimentálním prostředí. Výsledky této studie mohou přispět k pochopení šíření parazita v těle hostitele a pomoci při vývoji cílené léčby.

Úplný záznam
2023-05-28
00:01
Experimental Infection of Mice and Ticks with the Human Isolate of Anaplasma phagocytophilum NY-18
KALINOVÁ, Eliška
Anaplasma phagocytophilum je významný patogen přenášený klíšťaty, který kolonizuje granulocytární buňky obratlovců. Vyskytuje se v Severní Americe a v několika evropských zemích. Způsobuje závažná onemocnění domácích zvířat a potenciálně smrtelné onemocnění lidí zvané lidská granulocytární anaplazmóza (HGA). Vzhledem k rostoucí prevalenci A. phagocytophilum je nutné zavedení zvířecích modelů. Tato studie se zabývá přenosem kmene bakterie A. phagocytophilum NY-18 dvěma druhy klíšťat (Ixodes ricinus a Ixodes scapularis) a zavádí laboratorní model přenosu A. phagocytophilum klíštětem I. ricinus u myší. Práce dále porovnává oba přenosy i dynamiku infekce.

Úplný záznam
2023-05-21
00:13
Děti a mladiství ve školských výchovných zařízeních v sociálně-psychologickém a legislativním kontextu
Petruželová, Irena ; Pazlarová, Hana (oponent)
Školská výchovná zařízení se dlouhodobě starají o výchovu a převýchovu delikventních dětí a mladistvých s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou nebo o děti, které jsou zde umístěny dobrovolně se souhlasem osoby odpovědné za výchovu. Tato péče, o mravně narušenou a sociálně znevýhodněnou mládež, má u nás téměř dvousetletou tradici, během které prošla složitým vývojem a desítkami let ověřovaným zdokonalováním. Dnes můžeme konstatovat, že ještě donedávna tento systém navazoval na tradiční vzor práce s touto klientelou a plynule jej rozvíjel dále tak, aby co nejlépe akceptoval a reagoval na aktuální problémy naší mládeže. V současné době však vlivem změn v legislativě se systém této péče výrazně mění. Komplexní dopady těchto změn ovšem mnohdy nejsou náležitě promyšleny a brány v potaz.

Úplný záznam
2023-05-21
00:13
EU Competition Law analysis of football transfer fees
Subhan, Adam ; Šmejkal, Václav (oponent)
Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU Abstrakt: V této diplomové práci posuzuji soulad jevu poplatků za přestupy fotbalových hráčů se soutěžním právem EU. Docházím k závěru, že systém fotbalových přestupů ve své současné podobě porušuje právo EU, a jako takový je zakázaným rozhodnutím sdružení podniků ve smyslu článku 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Důvodem je, že systém představuje omezení přístupu na trh s hráči. Důsledkem je stav, ve kterém si kluby bez dostatečného finančního zázemí nemohou dovolit kvalitní hráče, kteří jsou předpokladem pro skutečnou konkurenceschopnost klubů jako soutěžitelů. Toto omezení není ospravedlnitelné testem souladu sportovních pravidel s právem EU z rozsudku Soudního dvora Meca-Medina, jelikož pravidla nedosahují cílů, které sledují. Systém není inherentní pro zlepšení soutěžní rovnováhy. Pro podporu rozvoje mládeže systém je inherentní existence určitých poplatků. Současná podoba systému poplatků za přestupy hráčů však překračuje meze toho, co je nezbytné, a je tedy disproporčním omezením. Systém zároveň nesplňuje podmínky pro udělení výjimky na základě článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Dopady systému poplatků za přestupy hráčů však nemohou být posuzovány samostatně. Měly by být posuzovány v kontextu s ostatními prvky...

Úplný záznam
2023-05-21
00:13
Provincie Gallaecia za vlády Suebů a Vizigótů: Transformace společnosti na přelomu antiky a středověku
Mestek, Oto ; Picková, Dana (oponent)
Během reforem císařů Diokleciána a Konstantina Velikého byla na přelomu 3. a 4. století vytvořena nová římská provincie Gallaecia nacházející se na severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova. Roku 411 se jí zmocnili barbarské kmeny Suebů a Hasdingů a římská vláda nad ní ztratila kontrolu. Zatímco Hasdingové odešli pryč, Suebové si v provincii vytvořili vlastní království. Jejich králové a válečníci se podíleli na proměně provincie během období, které považujeme za přelom antiky a středověku. Suebským králům se podařilo poté, co přijali ortodoxní křesťanství, zreorganizovat galicijskou biskupskou strukturu a dovolili své zemi pokračovat v římské středozemním obchodu. Následně roku 585 suebskou Gallaecii dobyl vizigótský král Leovigild a začlenil ji jako provincii do svého království. V Gallaecii tak můžeme sledovat vizigótské období, které zde trvalo až do příchodu Arabů. Práce se věnuje snaze zachytit regionální transformaci během tohoto přelomového období. Sleduje politický, společenský a hospodářský vývoj Gallaecie během éry vlády suebských a vizigótských králů.

Úplný záznam
2023-05-21
00:11
Jaderné zbraně ve studené válce
Vlk, Václav ; Horčička, Václav (oponent)
Tématem práce je popis významu jaderných zbraní pro vojenskou bezpečnost jejich držitelů a aliancí v Evropě v období tzv. studené války. Dalšími tématy jsou proliferace jaderných zbraní v rámci aliancí a snaha některých států aliancí získat spoluúčast při rozhodování o jejich použit. Pozornost je věnována kontrole jaderného zbrojení a odzbrojovacímu procesu. Práce se dále zabývá dokumenty a přípravě československé lidové armády na případnou válku v Evropě.

Úplný záznam
2023-05-21
00:10
Motivy předkolumbovské Ameriky v muralismu
Taltynová, Marie ; Brenišínová, Monika (oponent)
Předložená práce se zabývá předkolumbovskými motivy v tvorbě tří představitelů mexického muralismu - Diega Rivery, Josého Clementa Orozka a Davida Alfara Siqueirose. Muralismus, monumentální nástěnné malířství s jasně definovanou společenskou a edukativní funkcí, se začal rozvíjet z popudu porevoluční mexické vlády ve 20. letech 20. století. Během svého vývoje získal mezinárodní věhlas a dnes je všeobecně považován za unikátní mexický směr. Jeho nedílnou součástí jsou výjevy ze života předkolumbovských kultur. Hlavním cílem této práce je analýza těchto výjevů, zjištění původu jednotlivých předkolumbovských motivů, zjištění jejich původních významů a významů, kterých nabývají v kontextu nástěnných maleb. Práce také zohledňuje, odkud muralisté získávali poznatky o mezoamerických civilizacích a jaký obraz předkolumbovské minulosti na základě svého snažení vytvořili. Snaží se rovněž vyjasnit otázku, v čem konkrétně byl přístup muralistů k předkolumbovským kulturám novátorský. V práci jsou použity metody kvalitativní analýzy dostupných písemných pramenů a analýzy obrazových materiálů. Zvolená metoda vychází z ikonografie, postkoloniálních studií a studií vizuální kultury. Klíčová slova muralismus, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, mexické umění, mexická revoluce, avantgardy,...

Úplný záznam
2023-05-21
00:09
Organizační kultura jako významný faktor budování silné značky zaměstnavatele a zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců
Salačová Svobodová, Hana ; Fonville, Alexandra (oponent)
Cílem rigorózní práce je analyzovat organizační kulturu a její roli v budování silné značky zaměstnavatele s implikací na zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců. Práce popisuje souvztažnost mezi hodnotami novodobých zaměstnanců, organizační kulturou umožňující zaměstnancům jejich hodnoty realizovat, transparentně komunikovaným obrazem organizace vtisknutým do značky zaměstnavatele a výkonností. V práci je představena teorie Means-End Chain spolu s nástrojem Employee Value Proposition. Je prezentováno jejich využití při formování kultury šťastné organizace, při budování silné značky zaměstnavatele a při zvyšování pracovní výkonnosti zaměstnanců. Cílem empirického šetření je prozkoumat spojitost mezi organizační kulturou a značkou zaměstnavatele s dopadem na pracovní výkonnost zaměstnanců, jak je nahlížena vrcholovým vedením různorodých organizací. Šetření je realizováno formou polostrukturovaného rozhovoru, obohaceného dotazníkem. Data získaná z rozhovorů jsou analyzována za účelem vhledu a porozumění praxi daných organizací. Klíčová slova organizační kultura, hodnoty, management štěstí, značka zaměstnavatele, hodnotová nabídka pro zaměstnance, pracovní výkonnost

Úplný záznam
2023-05-21
00:07
Poselství Karla Makoně
Krůza, Jan Oldřich ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Vik, Dalibor Jiří (oponent)
Poselství Karla Makoně Abstrakt Český mystik Karel Makoň (*1912 †1993) po sobě zanechal rozsáhlé a vý- znamné dílo v psané a mluvené podobě. V desítkách knih, které napsal, rozvádí návod k využití pozemského života pro vstup do vědomého spojení s Věčností. Hovořil ke skupinkám příznivců, z čehož se zachovalo přes tisíc hodin magneto- fonových záznamů. Pro šíři jeho hovorů je těžké určit, jaké jsou hlavní body jeho poselství, a dostupná literatura o něm je velmi sporadická. Vyskytují se závažné výroky, které v obměnách opakuje po více než dvacet let svého auditivně zazna- menaného působení. Mezi tyto opakující se výroky patří například: "Trpnost je nezbytnou součástí cesty k Bohu.", "Modlitba nesmí být mechanická, aby měla spojovací účinek.", "Milost Boží je zákonitým jevem." Tyto lze s jistotou zařa- dit mezi stěžejní pilíře jeho nauky. Jaké jsou ale ty ostatní? Pomocí počítačové analýzy přepisů nahrávek lze dospět k seznamu kandidátských témat, jenž může být základem pro vyčerpávající seznam pokrývající celý mluvený korpus. V mlu- veném korpusu Karla Makoně lze nalézt odpovědi na všechny základní otázky systematické teologie. Mnohé z těchto odpovědí jsou v kontroverzi k církevním naukám. Esence Makoňova poselství lze shrnout starověkým citátem "Tento život je mostem do věčnosti." Jiní jeho příznivci...

Úplný záznam