Institute of Hydrobiology

Latest additions:
2011-07-01
16:58
Dlouhodobější důsledky povodně 2002 pro biocenosu volné vody Slapské nádrže
Hrbáček, Jaroslav
Ve dvou letech po povodni jsou hodnoty průhlednosti,pH a relativní četnosti vloček sinic podobné více hodnotám na začátku devadesátých let než hodnotám ve dvou letech předcházejících povodni. Četnost jednotlivých skupin zooplanktonu ve dvou letech po povodni ve srovnání s dvěmi resp jedním rokem před povodní nevykazuje zřetelné rozdíly. Jednoznačně negativní resp. toxické vlivy rozvoje vodního květu na zooplankton nebyly zjištěny.

Detailed record
2011-07-01
16:58
Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody
Hejzlar, Josef ; Hohausová, Eva ; Komárková, Jaroslava ; Kopáček, Jiří ; Peterka, Jiří ; Duras, J.
V západočeské oligotrofní nádrži Nýrsko byl hodnocen význam makrofyt pro koloběh P. Srovnání bilance P v nádrži s obsahem P v makrofytech v roce 2004 ukázalo, že makrofyta mohou hrát významnou roli v koloběhu P i v hlubokých nádržích s převahou pelagiálu, pokud je zatížení fosforem nízké a makrofyta mají vhodné podmínky pro růst (zejména dlouhodobě malé kolísání hladiny). Nádrž Nýrsko je zřejmým dokladem situace z učebnic limnologie, kdy makrofyta fungují jako stabilizátor vodního ekosystému, ve kterém je zooplankton udržuje biomasu fytoplanktonu ve velmi nízkých koncentracích a vytváří tak podmínky pro dobrou jakost vody z hlediska vodárenského využití.

Detailed record
2011-07-01
16:58
Fluorescenční stanovení aminopeptidázové aktivity jako alternativní indikátor kvality povrchových vod?
Vrba, Jaroslav ; Svoboda, J. ; Fuksa, J. K.
Dosavadní vodohospodářská praxe posuzuje kvalitu povrchových vod podle standardních chemických, biologických či mikrobiologických ukazatelů, které poskytují informaci o stavu vody až s několikadenním zpožděním. Charakterizují sice přímý dopad vypouštěných látek na kvalitu povrchové vody, příliš však nezohledňují následnou vlastní reakci ekosystému na zvýšený přísun znečištění. V souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/EC o vodách jsme se zaměřili na alternativní stanovení takových mikrobiálních ukazatelů, jež by umožňovaly prakticky okamžité zhodnocení ekologického stavu toku a v něm probíhajících procesů. Aktivity různých extracelulárních enzymů byly v nedávné době navrženy jako ukazatel trofického stavu jezer, organického či fekálního znečištění toků. Cílem příspěvku je vyhodnotit indikační potenciál stanovení extracelulární aminopeptidázy.

Detailed record
2011-07-01
16:53
Nové nálezy pakomárů rodu Chironomus MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)
Matěna, Josef ; Matěnová, V.
C. longistylus Goetghebuer a C. sp. South Bohemia byly nalezeny jako nové druhy pro Českou republiku. Je prezentován karyotyp nového druhu spolu s předběžným zmapováním chromosomálních ramen A, C, D, E, F. C. cingulatus, melanescens, nuditarsis, uliginosus a C. (Camptochironomus) palidivittatus byly zjištěny poprvé na území Novohradských hor. Jsou uvedeny poznámky o rozšíření a ekologii těchto druhů.

Detailed record
2011-07-01
16:53
Výskyt mihule potoční [Lampetra planeri (BLOCH, 1784)] v Novohradských horách
Matěnová, V. ; Matěna, Josef
The occurrence of brook lamprey was studied in Novohradské Mountains during 1999-2003. Altogether 83 profiles on 22 second to fourth order brooks and streams were fished by means of electroshockers. The area investigated can be divided into three basins. Significant differences were found between basins with respect to frequency of occurrence and density of lamprey populations. The highest frequency of occurrence was in the Stropnice River basin (6 streams of 8 investigated, average abundance 2598 inds ha-1), followed by the Malše River (4 streams of 8 investigated, average abundance 844 inds ha-1). In the Černá Rivulet basin only in 1 of 6 streams investigated the brook lamprey was found at very low densities - 28 inds ha-1 on average. The lamprey contributed substantially to the whole forming more than 50

Detailed record
2011-07-01
16:53
Jak ovlivnil silný průtok plankton Slapské nádrže?
Hrbáček, Jaroslav
V srpnu 2002 došlo k tak silnému průtoku, že veškerá voda nádrže Slapské nádrže byla vyměněna v průběhu několika dnů. Bezprostřední vliv se projevil na snížení průhlednosti, pH snížením četnosti planktonních korýšů a zvýšením velkých nálevníků (Codonella). Ve srovnání s předchozími léty došlo v následujících týdnech po povodni k neobvyklé četnosti sinic především Microcystis a rozsivky Melosira a naopak k poklesu rozsivky Fragillaria a dvojčatkovité Staurastrum. Jako možná příčina přichází v úvahu snížené pH a zvýšená koncentrace celkového fosforu. U zooplanktonu je nejnápadnější snížení četnosti perloočky Diaphanosoma a zvýšení perlooček rodů Daphnia a Bosmina. Jako příčina přichází v úvahu buď pokles intenzity predace zooplanktonu v důsledku vyplavení potěru ryb, nebo zvýšení potravní základny zooplanktonu v důsledku intenzivnějšího rozvoje fytoplanktonu. Celkově je vliv mimořádně intenzivního průtoku na rozvoj planktonu nevýrazný.

Detailed record
2011-07-01
16:53
Příčiny dlouhodobého nárůstu koncentrace organických látek v nádrži Římov
Hejzlar, Josef ; Kopáček, Jiří ; Porcal, Petr ; Haider, Z.
Byl prokázán nárůst koncentrace organických látek (DOM) v nádrži Římov od konce 80. let až do současnosti. Jako hlavní příčiny nárůstu byly identifikovány: (i) vzrůst koncentrace organických látek v přítoku do nádrže, spojený se změnou hydrologie odtoku z povodí, která se projevovala zvýšenou četností letních přívalových přítoků bohatých na DOM a (ii) zvyšování teploty, zejména v zimních měsících. Nelze vyloučit ani možné vlivy poklesu kyselé atmosférické depozice a změny v zemědělském hospodaření v povodí.

Detailed record
2011-07-01
16:53
Uvolňování fosforu ze sedimentů - srovnání metod
Borovec, Jakub ; Brzáková, Martina
Byly srovnány rychlosti uvolňování fosforu ze sedimentů měřené v průběhu roku na dvou lokalitách v ÚN Jordán. Rychlosti uvolňování měřené inkubační metodou byly o řád vyšší ve srovnání s rychlostmi počítanými ze změn koncentrací fosforu v pórové vodě sedimentů. Rozdíl mezi oběma metodami byl vysvětlen možným rychlým rozkladem čerstvě sedimentovaného sestonu na povrchu nebo těsně nad povrchem sedimentů.

Detailed record
2011-07-01
16:53

Detailed record
2011-07-01
16:53
Pakomáři rodu .i.Chironomus./i. MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy)
Matěna, Josef ; Matěnová, V.
Výskyt druhů rodu .i.Chironomus./i. byl sledován v Novohradských horách během let 1999-2001. Zahrnuty byly následující biotopy - rybníky, tekoucí vody a malé stojaté vody permanentního i astatického charakteru. Materiál byl determinován cytotaxonomickými metodami podle chromosomů slinných žláz. V rybnících bez rybářského obhospodařování se pravidelněji vyskytoval .i.Ch. annularius./i.. Ostatní druhy .i.Ch. balatonicus./i., .i.bernensis./i., .i.obtusidens./i., .i.parathummi./i., .i.plumosus./i., sp. - near .i.muratensis./i. a .i.Ch. (C.) tentans./i. byly nalézány pouze v určitých lokalitách. Organicky znečištěné úseky potoků byly charakteristické masovým výskytem druhu .i.Ch. riparius. Ch. luridus./i. a .i.melanotus./i. byly dominantními druhy malých permanentních stojatých vod, dále byly v těchto biotopech nalezeny druhy .i.Ch. aberratus./i., .i.commutatus./i., .i.dorsalis./i., .i.holomelas./i., .i.piger./i. a .i.pseudothumm./i.. Astatické biotopy obývá především .i.Ch. dorsalis./i..

Detailed record