Doctoral theses

Latest additions:
2021-05-16
00:43
Současná legitimizační ekologie ve vzdělávání: pozice, vědění a kritika
Wirthová, Jitka ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Veselý, Arnošt (oponent) ; Fučík, Petr (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá současným českým prostorem legitimizačních praktik ve vzdělávání jako proměnlivou sférou ospravedlňování a kritiky vzdělávacích cílů zakotvených v globálních transformacích vzdělávacích institucí, autonomií národních států a transnacionálních srovnávacích dat. Český legitimizační vzdělávací prostor od doby debaty o vzdělávací reformě (2004) diverzifikovaly odlišné druhy vědění a aktérů (stání, nezisková, privátní sféra). V této práci argumentuji, že legitimizační jakožto kritické jednání je dnes různými způsoby a procesy (režimy vědění, vzorce aktérství) vyváděno z tradičních jurisdikcí (státní a profesní struktury) a přesouvá se do flexibilnějších struktur, které nazývám topologiemi. V jurisdikcích zůstává většinou pasivní publikum. Nové legitimizační topologie propojují hodnoty a data a v mnohém suplují nefungující státní struktury, ovšem specifickým využívajícím odpojením zároveň i problematizují veřejnou povahu vyjednávání vzdělávacích cílů. Na základě relační ontologie a sociologických topologických studií a prostřednictvím kvalitativní vztahové analýzy legitimizačních praktik ve třech terénech (publikované normativní dokumenty, veřejné diskuse a polostrukturované rozhovory se státními i nestátními aktéry) ukazuji ve sledovaném období (2010-2019) způsoby 1)...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Europeanization and the State in Central and Eastern Europe: Political Economy of European Structural Funds
Šitera, Daniel ; Barša, Pavel (vedoucí práce) ; Drahokoupil, Jan (oponent) ; Bohle, Dorothee (oponent)
Tato disertační práce zkoumá dopad Kohezní politiky Evropské unie (EU) a jejích strukturálních a investičních fondů na transnacionalizaci a následnou transformaci státu ve střední a východní Evropě (SVE). Kohezní politika je obecně známá jako redistribuční rámec, jehož prostřednictvím dochází k transferu rozvojové pomoci ze západoevropského jádra do méně rozvinuté periferie jižní Evropy a SVE pomocí rozpočtu EU. Tato dizertace zkoumá dopad této redistribuce mezi jádrem a periferiemi Evropy z kritické perspektivy oboru srovnávacího kapitalismu. Konkrétněji se zaměřuje na takzvané visegrádské státy - Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko - a jejich závislé tržní ekonomiky v období od východního rozšíření EU v roce 2004 až do poloviny 10. let 21. století. První příspěvkem práce je to, že otázku strukturálních fondů EU přináší do debat komparativního kapitalismu o zemích SVE, které se většinou zabývají dopadem přímých zahraničních investic (PZI) na transnacionalizaci visegrádských států. Tento příspěvek je zároveň nerealizovatelný, aniž bychom historizovali roli Kohezní politiky při utváření historických vztahů mezi jádrem a periferiemi EU od pozdních 80. let 19. století. Podobná historizace umožňuje druhý hlavní příspěvek této práce, tedy zdokumentovat, jak integrace SVE zpětně transformovala tyto...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Role paměťových T lymfocytů v transplantační imutě
Straňavová, Lucia ; Viklický, Ondřej (vedoucí práce) ; Zajícová, Alena (oponent) ; Vlas, Tomáš (oponent)
Paměťové T lymfocyty představují specifickou subpopulaci buněk, které vznikají během prvního setkání s antigenem, aby u reinfekcí byla sekundární reakce imunitního systému rychlejší a efektivnější. V transplantační imunitě mohou tyto buňky představovat potenciální riziko pro přežití štěpu. Kromě dárcovsky-specifických paměťových T buněk, které přímo ohrožují transplantovaný orgán, mohou pomocí zkřížené reaktivity, tzv. heterologní imunity, ohrozit zdraví a funkčnost štěpu i virově specifické paměťové buňky. V této práci jsme se zaměřili na dárcovsky-specifické a CMV-specifické paměťové/efektorové T lymfocyty. Zajímal nás vliv imunosupresivní terapie na frekvenci CMV specifických paměťových/efektorových T buněk. Zjistili jsme, že použitá imunosuprese, profylaxe ani délka dialýzy výrazně neovlivňuje počet CMV-reaktivních buněk, jejich počet byl 6 měsíců po transplantaci stejný jako před ní. Dále jsme se zabývali zkříženou reaktivitou mezi CMV a antigeny dárce, tzv. heterologní imunitou, kterou jsme ověřili analýzou repertoáru T receptorů β (TCR-β) pomocí sekvenování nové generace (NGS) u CMV a dárcovsky-reaktivních T buněk. Funkční zkříženě reagující T buněčné klony (sdílející stejnou TCR-β sekvenci) jsme pak nalezli jak v periferní krvi pacientů před transplantací, tak i v potransplantační biopsii...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací
Marková Volejníčková, Romana ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Vidovičová, Lucie (oponent) ; Nešporová, Olga (oponent)
disertační práce s názvem Konstrukce mateřství a feminity ve třech vybraných generacích Autorka: Mgr. Romana Marková Volejníčková Cílem této dizertační práce byla analýza norem "dobrého" mateřství, diskurzů a sociálních praktik, které se k těmto normám váží, a jejich propojení a vzájemného vztahu s otázkou aktérství a svobodné volby žen/matek v rámci specifických podmínek ve třech definovaných obdobích. Konkrétně jsem se v této práci zaměřila za prvé na to, jaké existovaly podmínky (z hlediska legislativy, tj. rodinná a sociální politika, z hlediska expertních diskurzů v oblasti psychologie, demografie, pediatrie apod., ale také z hlediska společenských očekávání od žen v rodině i zaměstnání) ve třech definovaných obdobích. Analyzovala jsem, jak jsou v těchto podmínkách definovány a uchopeny jednotlivé normy "dobrého" mateřství a "správné" péče o děti, v rámci kterých dotázané matky realizovaly své projekty mateřství. A zaměřila jsem také na to, jaké volby mohly v rámci těchto normativních podmínek matky realizovat, jaké volby vůbec ony samy v jednotlivých obdobích považovaly za možné a reálné a zdali některé z osobních charakteristik matek posílily nebo naopak utlumily možnost matek činit informované volby v rámci svého projektu mateřství. Analýza ukázala, že se postupně proměňují projevy biomoci...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Pathology and physiology of de novo purine synthesis.
Krijt, Matyáš ; Zikánová, Marie (vedoucí práce) ; Šebesta, Ivan (oponent) ; Čajka, Tomáš (oponent)
Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Immune system dysregulation in type 1 diabetes
Paračková, Zuzana ; Šedivá, Anna (vedoucí práce) ; Filipp, Dominik (oponent) ; Vlková, Marcela (oponent)
Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je multifaktorálne autoimunitné ochorenie, ktoré spočíva v napadnutí inzulín produkujúcich beta buniek v pankrease autoreaktívnymi cytotoxickými CD8 lymfocytmi. Vďaka kooperácii rôznych zložiek vrodenej aj získanej imunity dochádza k rozvoji zápalu a následnej autoimunitnej reakcii. Autoreaktívne T lymfocyty sa podieľajú na priamom aj nepriamom ničení beta buniek, B lymfocyty sú producentmi autoprotilátok a bunky vrodenej imunity sú považované za iniciátorov autoimunitných pochodov vedúcim k aktivácii T a B buniek. V tejto dizertačnej práci poukazujeme na viaceré dysregulované zložky vrodenej aj adaptívnej imunity u pacientov s DM1. Tieto zmeny v imunitnom systéme sa často odohrávajú už pred samotným objavením sa prvých syndrómov a teda nie sú len dôsledkom hyperglykémie, ktorá typicky sprevádza DM1. Zmeny v množstve a aj v niektorých základných funkciách T regulačných lymfocytov (Treg) a B lymfocytov sa objavujú už u asymptomatických príbuzných pacientov s DM1. Počas prvého roka od objavenia sa príznakov dochádza k postupnému znižovaniu počtu neutrofilov v periférii, ktoré pravdepodobne infiltrujú pankreas. Podrobnejšie sme sa zamerali na výskum zložiek vrodenej imunity a ich spoluúčasť k patogenéze DM1. Ukázali sme, že produkty neutrofilov, ktoré sa nazývajú...

Detailed record
2021-05-16
00:43
Three essays in Development Economics
Valíčková, Petra ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Ščasný, Milan (oponent) ; Nicolas, Claire (oponent)
Tato disertační práce se dotýká některých důležitých aspektů ekonomického rozvoje, včetně finančního rozvoje, lepšího přístupu k moderním zdrojům energie, a optimální úrovně obchodu s elektřinou v rámci lepší regionální integrace. Tato práce byla napsána s cílem pomoci směrovat lepším směrem politické reformy, a to zejména v rozvojových zemích, s cílem rozšířit zdroje ekonomického růstu a směrovat tak země ke splnění jejich dlouhodobých rozvojových cílů, včetně lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Tato disertační práce se skládá ze tří článků. V prvním článku se věnuji zkoumaní empirické evidence zabývající se vztahem mezi finančním a ekonomickým rozvojem. V rámci této studie jsem zhodnotila přes 270 studii pro jejich potencionální zahrnutí do meta-regresní analýzy. Ze studií, které obsahovaly empirický odhad důležitosti finančního rozvoje pro ekonomicky růst jsem posbírala 1334 odhadů efektu a vytvořila databázi charakteristik jednotlivých studií. Výsledky meta-analýzy naznačují, že existuje pozitivní vztah mezi finančním a ekonomickým rozvojem, pokud tyto studie vezmeme v úvahu všechny společně. Výsledky jednotlivých studii se ale liší, což vyplývá nejen z rozdílů v metodách výzkumu (například, zda autoři použili vhodné ekonometrické metody), ale také s ohledem na rozdílné regionální a...

Detailed record
2021-05-16
00:42
The Role of Microbiota in the Pathogenesis of Psoriasis
Stehlíková, Zuzana ; Jirásková Zákostelská, Zuzana (vedoucí práce) ; Demnerová, Kateřina (oponent) ; Hrdý, Jiří (oponent)
Psoriáza je chronické zánětlivé kožní onemocnění. Patogeneze psoriázy je asociována s aberantní kooperací keratinocytů s imunitním systémem, s výrazným přispěním environmentálních faktorů včetně mikrobioty. Hlavním záměrem naší studie bylo popsat složení kožní mikrobioty u pacientů s psoriázou a prozkoumat roli bakterií a hub v patogenezi tohoto onemocnění. Využili jsme myší model psoriázy indukované imikvimodem (IISI), a to jak u bezmikrobních, tak u konvenčních myší. Změny ve složení mikrobioty u konvenčních myší jsme docílili orálním podáváním směsi širokospektrých antibiotik (ATB). Podávání ATB výrazně změnilo mikrobiální profil ve střevě, nikoliv však na kůži těchto myší a vedlo k jejich snížené vnímavosti na IISI. Ze směsi širokospektrých ATB byl nejúčinnější metronidazol, jehož podání zmírnilo projevy IISI u konvenčních, ale ne u bezmikrobních myší. Naše výsledky tak potvrzují, že vliv metronidazolu na IISI závisí na přítomnosti a složení mikrobioty. Dále jsme se zabývali rozdíly ve složení kožní mikrobioty psoriatických lézí a zdravé kůže člověka s psoriázou v porovnání se zdravými kontrolami. Zkoumali jsme také vliv různě zvolených metodik na zjištěné složení kožní mikrobioty. U identických vzorků sekvenovaných pomocí primerů specifických pro V1V2 a V3V4 regiony 16S rRNA jsme pozorovali...

Detailed record
2021-05-16
00:42
Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií
Polívková, Václava ; Machová Poláková, Kateřina (vedoucí práce) ; Zuna, Jan (oponent) ; Bělohlávková, Petra (oponent)
Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií Zavedení léčby inhibitory tyrozin kináz (TKI) znamenalo průlom v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML). I přes velkou úspěšnost této terapie se u 20 až 30 % pacientů rozvíjí rezistence k této léčbě. Cílem této práce bylo za využití in vitro CML modelu sledovat mechanismy související s rozvojem mutací v kinázové doméně (KD) BCR-ABL1 a případně jiných genech, které jsou zodpovědné za rezistenci k TKI. Dále byl sledován vliv střídavé terapie interferonem alfa (IFN-α) a TKI na zastoupení klonů s multirezistentní mutací a role aktivace imunitního systému v dosažení léčebných odpovědí na tomto typu léčby. Jako poslední byla studována možnost využití měření exprese transportérů hOCT1 a ABCB1 v době určení diagnózy u pacientů s CML jako prediktivního markeru odpovědi na léčbu imatinibem. Buňky CML buněčné linie KCL-22 jsou po vystavení účinku imatinibu schopny opakovaně vyvíjet mutace v KD BCR-ABL1. Na klonech odvozených od kultury KCL-22 jsme prokázali existenci de novo mutageneze. U čtyř klonů KCL-22, které byly schopny proliferovat v prostředí s 4µM imatinibem, došlo k vývoji mutací v KD BCR-ABL1, nebo KRAS. Vývoj mutací byl asociován se změnou exprese genů účastnících se odpovědi buněk na...

Detailed record
2021-05-16
00:42
Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.
Veškrňová, Veronika ; Büchler, Tomáš (vedoucí práce) ; Mohelníková Duchoňová, Beatrice (oponent) ; Valík, Dalibor (oponent)
Východiska: Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastějším zhoubným nádorem v součtu u obou pohlaví v ČR. Prognostické faktory můžeme rozdělit na klinické (stadium v době diagnózy, histologický typ nádoru), genetické (RAS, BRAF), imunologické (Immunoscore) a biochemické (CEA, CA 19-9, mikroRNA). MikroRNA (miRNA) regulují expresi onkogenů a nádorových supresorů. Regulační funkce miRNA je významně ovlivňována polymorfismy (single nucleotide polymorphisms, SNP) cílových míst vážících miRNA (miRSNP). Cíle: Vyhodnotit v současnosti používané prognostické faktory pro CRC v kontextu cílené léčby a posoudit roli nových faktorů, včetně miRNA. Metody: Vlastní výsledky a soubor publikovaných prací je rozdělěn do 4 okruhů: klinické práce zaměřené na cílenou léčbu kolorektálního karcinomu, původní práce zaměřené na roli miRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu a zejména jako prognostického a prediktivního markeru, práce zaměřené na funkční polymorfismy genů opravujících chyby DNA ve vztahu ke CRC a přehledový článek shrnující biochemické faktory ovlivňující efekt cytostatik ze skupiny fluoropyrimidinů v léčbě CRC. Výsledky: V pracích a publikacích jsme identifikovali miRNA z klastru miR-17/92, které představují neinvazivní biomarker pro predikci prognózy po léčbě u pacientů s nádory rekta s vyšším rizikem...

Detailed record