Ústav experimentální botaniky

Nejnovější přírůstky:
2019-03-28
15:07
Nové poznatky v oblasti mechanizmu účinku a využití auxinových herbicidů\n
Skůpa, Petr ; Petrášek, Jan ; Bárnet, M.
Metodika shrnuje všechny nejnovější poznatky v oblasti mechanismu účinků auxinů v rostlině, které uživateli metodiky přináší nový pohled na jejich využití v zemědělské praxi.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
ENZYMATICKÉ STUDIE TVORBY ORGANOHALOGENOVANÝCH LÁTEK POMOCÍ MODELOVÝCH SUBSTRÁTŮ
Blažková, Ivona ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Výzkum v posledních letech prokázal, že se halogenované organické látky tvoří v přírodě vlivem\nbiotických a biotických procesů. Jedním z nejznámějších zdrojů těchto látek jsou reakce\nkatalyzované haloperoxidázami, k nimž patří i chloroperoxidáza (CPO) izolovaná\nz Caldariomyces fumago. CPO enzym byl inkubován s chloridem či bromidem, v přítomnosti\nperoxidu vodíku a organických substrátů. Byly provedeny pokusy se třemi substráty (aceton,\nkyselina octová a glukosa) a s různými koncentracemi halidů. Měření vzorků plynovou\nchromatografií s ECD detektorem prokázalo vliv povahy substrátu i koncentrace halogenidů na\ntvorbu organohalogenovaných produktů.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
PŘÍJEM A DISTRIBUCE CHLORFENOLŮ V JEČMENU
Jíšová, Tereza ; Forczek, Sándor ; Tesařová, E.
Chlorované fenoly představují jednu z nejčastějších skupin toxických průmyslových sloučenin.\nJsou odolné vůči biodegradaci a v životním prostředí přetrvávají dlouhou dobu. Potravinářské\nplodiny, jakým je ječmen jarní, jsou náchylné k znečištění různými pesticidy a organickým\nodpadem a tyto látky se pak mohou dostávat i do plodin. Příjem a distribuce 2-chlorfenolu byly\nzkoumány v axenickém ječmenu jarním. Po absorpci 2-chlorfenolu značeného 14C byly rostliny\nsklizeny a vhodné extrakty byly analyzovány pro odvozenou radioaktivitu 2-chlorfenolu. Příjem 2-\nCP kořeny a doprava do listů byly potvrzeny. Radioaktivní bilance byla vypočtena pro jednotlivé\nrostliny.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
PŘIROZENÉ ZDROJE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ V PODROSTU SMRKOVÉHO LESA
Štangelová, Pavla ; Wimmer, Zdeněk ; Tesařová, E. ; Forczek, Sándor
Chlor se jako jeden z nejvíce zastoupených prvků v přírodě podílí velkou měrou na\nbiogeochemických cyklech. Doposud bylo identifikováno velké množství antropogenních i\npřirozených zdrojů emitujících těkavé chlorované uhlovodíky, avšak přirozené zdroje nebyly stále\ndostatečně prozkoumány. Cílem této studie je získat informace o potencionálních zdrojích\ntěkavých chlorovaných uhlovodíků v podrostu smrkového lesa. Emise těkavých chlorovaných\nuhlovodíků vybraných druhů mechorostů, kapradin a hub byly měřeny vzorkovací metodou SPME\nspojenou s GC-MS analýzou. Pro napodobení zvýšené zátěže chloridy na životní prostředí, byl\njako stresový faktor použit roztok chloridu sodného. Ve většině přírodních vzorků byl objeven\ntrichlormethan (chloroform), příležitostně byl objeven dichlormethan, tetrachlorethen a\ntetrachlormethan. Po zvýšení koncentrace chloridů, byl u některých přírodních vzorků pozorován\nnárůst emisí trichlormethanu a tetrachlormethanu.

Úplný záznam
2017-04-12
15:22
STUDIUM FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH ROZVOJ "VODNÍHO KVĚTU" VE VODNÍ NÁDRŽI SEČ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Koza, V.
V této práci jsme sledovali řadu parametrů, které mají vliv na rozvoj vodního květu na nádrži Seč.\nMezi sledované parametry, které ovlivňují dynamický vývoj populace sinic a řas, patří především\nklimatické podmínky v daném roce (teplota vzduchu a množství srážek, množství dopadajícího\nsvětla), teplotní stratifikace vody, koncentrace kyslíku, celkového fosforu a fosfátů, koncentrace\nrůzných forem dusíku, množství organických látek, zákal a nezanedbatelnou úlohu má druhová\nčetnost a rozmanitost fytoplanktonu i zooplanktonu.\nV letech 2012 až 2014 nedošlo v letních měsících k masivnímu kvetení vody, nicméně pomocí\nnaměřených fyzikálních, chemických a biologických údajů jsme hodnotili rozvoj populaci sinic a\nřas. K pochopení tvorby vodního květu, predikci rozvoje a k možnostem jejího potlačení je nutno\npřihlížet k populačně dynamickým faktorům, ovlivňujícím přemnožení sinic.

Úplný záznam
2017-04-04
15:25
TĚKAVÉ NÍZKOMOLEKULÁRNÍ ORGANOCHLOROVANÉ LÁTKY Z PŘÍRODNÍCH A ANTROPOGENNĚ OVLIVNĚNÝCH EKOSYSTÉMŮ
Forczek, Sándor ; Holík, Josef ; Rederer, L. ; Ferenčík, M.
V biogeochemickém cyklu chloru se chlorované sloučeniny podílí na přírodních i lidmi\novlivněných procesech vznikem sloučenin, které mohou být identické s chlorovanými polutanty,\nstanovovánými metodou AOX (adsorbovatelné organické halogeny). Těkavé chlorované\nuhlovodíky jsou v centru zájmu vzhledem k jejich toxicitě a možné úloze při rozpadu\natmosférického ozonu. Některé těkavé chlorované uhlovodíky jsou reaktivní a zároveň toxické,\nnapř. chloroform, který má antropogenní i přírodní zdroje a může vznikat abiotickými i biotickými\nprocesy. V této studii je sledován výskyt chloroformu a AOX v přírodně čistém prostředí v okolí\nvodní nádrže Hamry. Dále je koncentrace AOX a chloroformu vyhodnocena v korelaci s\nmeteorologickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi vody.

Úplný záznam
2015-03-16
13:07
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J. ; Cvrčková, H. ; Máchová, P. ; Dostál, J. ; Soudek, Petr ; Šíma, P.
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku.

Úplný záznam
2015-02-02
17:20
In vitro stanovení antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé aktivity chinonů ze semen černuchy seté
Kokoška, L. ; Maršík, Petr ; Landa, Přemysl ; Tesařová, H. ; Svobodová, B. ; Halamová, K. ; Flesar, J. ; Přibylová, Marie
V rámci této studie jsme prokázali antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé účinky chinonů ze semen čemuchy seté. Na základě dosažených výsledků se domníváme, že THQ a TQ jsou perspektivními látkami pro využití v potravinářském nebo ve farmaceutickém průmyslu.

Úplný záznam
2015-02-02
17:20
Cytotoxicita extraktu z Vaccinium bracteatum
Landa, Přemysl ; Havlík, J. ; Bradshaw, T.D. ; Chu, J. ; Maršík, Petr ; Vaněk, Tomáš ; Lou, J.D.
Methanolový extrakt z plodů V bracteatum inhiboval růst buněčných linií karcinomu prsu (MCF -7) a kolorektálního karcinomu (RCT- 116). Plody V bracteatum tedy obsahují látky s antiproliferační aktivitou podobně jako více probádané druhy z rodu Vaccinium. Extrakt z vylisovaných bobulí V macrocarpon obsahující flavonoidy inhiboval růst buněčných linií rakoviny prsu MDA-MB-435. Kromě flavonoidů byla protirakovinná aktivita zji š těna u triterpenoidních esterů kyseliny ursolové obsažených také v plodech V macrocarpon (Murphy et aJ. 2003). Jakje zmíněno v úvodu, analýzy chemického složení byly u V bracteatum soustředěny hlavně na listy. Na základě zjištěné anti-proliferační aktivity se proto v dalším výzkumu budeme věnovat identifikaci účinných látek v aktivním extraktu získaném z plodů.

Úplný záznam
2015-02-02
17:20
Současné možnosti využití metabolomiky v produkci rostlin
Maršík, Petr ; Vaněk, Tomáš
Metabolomika podobně jako další takzvané "omics" přístupy je založena na charakterizaci a zpracování co možná největšího souboru dat v daném biologickém systému. Význam jednotlivých "omics" technik spočívá především v jejich vzájemné integraci jejímž vyústěním je tzv. systémová biologie spojující výstupy na úrovních genové exprese, translace proteinů a souboru metabolitů s genomickými daty. Tyto vztahy jsou shrnuty na obr. 1. Primárním cílem systémové biologie je porozumět biologickým procesům v takové míře, aby bylo možné predikovat funkci biologických systémů od úrovně genů přes metabolismus, fyziologické procesy až po růst a vývoj.

Úplný záznam