Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39,673 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 1.31 vteřin. 

How joint reflection could contribute to develop teacher's professionalism
Macháčková, Jana
The paper deals with one of the ways, how to use joint reflection for preparing student-teachers. The contribution indicates possible procedure how to practice qualified pedagogical reflection to contribute to the enhancement teacher's professionalism.

Systém a financování psychiatrické péče v ČR v období 2010 - 2016
Křížová, Natálie ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Bartůsková, Lucia (oponent)
Bakalářská práce se orientuje na aktuální téma duševní zdraví, které je čím dál tím více společenskoekonomickým problémem současnosti. Práce přibližuje systém psychiatrické péče, který je stěžejní pro budoucí vývoj duševního zdraví české populace, jelikož dochází k neustále častějšímu výskytu pacientů s duševním onemocněním a tím k větší zátěži ekonomického systému. Na základě analýzy problematiky je zřetelné, že snaha vést strukturu péče ke komunitní péči nepřispěje ke snížení nákladů na léčbu, ale umožní lepší přístupnost psychiatrických zařízení pro pacienty. Financování psychiatrické péče není založeno na národním zdravotnickém systému, což velmi ovlivňuje směřování velké části prostředků do léčby v psychiatrických léčebnách.

Marketingový plán společnosti MAGICAM HD SOLUTIONS, s.r.o.
Pařízek, Aleš ; Hesková, Marie (vedoucí práce) ; Harantová, Monika (oponent)
Cílem bakalářské práce je vytvořit marketingový plán na období kalendářního roku 2017, který bude v souladu se stávající dlouhodobou marketingovou strategií. Bakalářská práce je vytvářena pro použití v obchodní společnosti MAGICAM HD SOLUTIONS, s.r.o. Jádro bakalářské práce se dělí na část teoretickou a část praktic-kou. V první části jsou položeny teoretické základy základních pojmů používaných v marketingovém plánování, je popsán vztah marketingové strategie, plánu a taktiky a role marketingového plánu ve fungování obchodní společnosti. Druhá část obsahuje charakteristiku výše uvedené společnosti, analýzu externí a interních faktorů půso-bících na firmu, SWOT analýzu, stanovení cílů a navržení postupů, pomocí kterých společnost stanovených cílů dosáhne. Součástí praktické části je navržení konkrétních kroků v akčních programech a jejich časový harmonogram. Závěr práce hodnotí jednotlivé části a přínos pro společnost.

Implementation of the Smart Metering Systems in Energetics in Slovakia
Petreová, Adela ; Machek, Ondřej (vedoucí práce) ; Tyll, Ladislav (oponent)
Účelem práce je zmapovat aktuální stav transformace odvětví elektorenergetiky k inteligentním sítím, nalézt odpovědi na základní otázky vyplývající ze zavádění systémů chytrého měření, zhodnotit sociální a ekonomické náklady a přínosy, trendy v legislativě, porovnat situaci na Slovensku s ostatními krajinami Evropské unie, přičemž cílem tohoto mapování je snaha na základě zjištění vytvořit další doporučení pro Slovenskou republiku v tomto oboru. V práci je popsaná analýza nákladů a přínosů kritickým přístupem a je poukázáno na slabá místa CBA analýzy původně vypracované pro Slovensko, i za pomoci porovnání (benchmarkingu) s krajinami, které ve vypracování analýzy postupovaly odlišně. Metody výzkumu jsou rešerše dostupných zdrojů, kvalitativní výzkum za pomoci případové studie a rozboru CBA analýzy a expertní výzkum prostřednictvím dotazování. Výsledkem je posouzení ekonomické a sociální přínosnosti systémů chytrého měření na Slovensku a zmapování procesu a stavu jejich zavádění.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na Vysočině
Veselá, Markéta ; Macháček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu na regionální úrovni, pro zpracování problematiky byl zvolen Kraj Vysočina. Pro zhodnocení udržitelnosti jeho rozvoje je zkoumán potenciál turismu destinace v jeho jednotlivých oblastech včetně klíčových produktů, které jsou podrobeny srovnání s doporučeními obecně uznávaných organizací cestovního ruchu. Práce zahrnuje také srovnání se zkušenostmi z oblasti turismu z dalších krajů České republiky. Kraj Vysočina vykazuje v oblasti cestovního ruchu vhodné výchozí předpoklady pro jeho udržitelný rozvoj, a to především z hlediska nabídky těchto produktů, která zahrnuje jak produkty šetrné k životnímu prostředí, tak kulturní atraktivity přispívající k osobnímu rozvoji jedinců, respektující lidská práva a podporující vzájemnou toleranci rozdílů mezi kulturami a jejich různorodosti. Jako problémová se však jeví prostorová nevyváženost jeho rozvoje v rámci kraje, způsobená především koncentrací turistických atraktivit do konkrétních destinací a nízká místní iniciativa v naopak méně atraktivních oblastech. Pro tyto nedostatky práce navrhuje řešení, na základě analýzy se jako vhodné nástroje jeví geocaching, pořádání kulturních událostí, podpora vzniku místních destinačních kanceláří v kraji, podpora cykloturistiky a zakládání vysoce navštěvovaných turistických cílů.

The Value of CSR for Czech Consumers
Faradji, Elise ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Seror, Patricia (oponent)
Abstrakt: V současné době je chování spotřebitelů ovlivněno novými faktory, jako jsou sociální a environmentální aspekty. To je důvodem vzrůstajícího trendu implementace společenské odpovědnosti podniků (CSR). Implementace efektivní strategie CSR je komplexním procesem, zejména proto, že základní koncept CSR zůstává nevyjasněný. Cílem této studie je analyzovat přijímání CSR ze strany spotřebitelů a její dopad na jejich nákupní chování. Tato práce pomůže podnikům implementovat jejich strategii CSR s větší efektivitou. Studie se zaměřuje na hlubokou analýzu přístupu spotřebitelů k CSR. Jestliže většina výzkumů užívá kvantitativní analýzu, tato studie se problémem zabývá z kvalitativního hlediska. Bylo uskutečněno dvanáct strukturovaných interview, které podpořily výsledky analýzy. K těmto praktickým a osobním rozhovorům je přidán teoretický základ ke konstrukci argumentace, zejména z důvodu vytvoření rámce, který ukazuje význam všech částí tvorby hodnot (funkcionální, emoční a sociální). Výsledek práce zdůrazňuje fakt, který byl již dokázán ostatním výzkumem: tvorba hodnot je fundamentem, který přesvědčí spotřebitele, aby si všímali CSR. Studie zároveň ukazuje, jak skeptický přístup k CSR negativně ovlivňuje chování spotřebitele. Výzkum pomůže podnikům implementovat úspěšnější strategie CSR a vyvinout nová řešení k oslovení spotřebitelů a ovlivnění jejich nákupního chování prostřednictvím vytvoření hodnoty, kterou budou sdílet.

Vnitřní migrace v Číně: funkce, význam a dopady na čínskou ekonomiku
Čermáková, Zuzana ; Stuchlíková, Zuzana (vedoucí práce) ; Procházková Ilinitchi, Cristina (oponent)
Těžiště této diplomové práce spočívá v analýze vnitřní migrace v Číně se zaměřením na migrující pracovníky s nižší kvalifikací, jejich celkovou charakteristiku, roli v ekonomice i postavení ve společnosti. Cílem této analýzy je dokázat, že i přesto, že čínští migrující pracovníci představují nepostradatelnou složku čínské ekonomiky a významně se podíleli na ekonomickém vzestupu ČLR, tak zároveň představují velice diskriminovanou skupinu v rámci čínské společnosti, jejíž práva jsou konstantně porušována.

Globální hodnotové řetězce v kávovém průymslu se zaměřením na Vietnam
Klumparová, Adéla ; Vlčková, Jana (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat způsob fungování globálních kávových hodnotových řetězců a nabyté poznatky následně aplikovat na případ kávového průmyslu ve Vietnamu. V úvodní kapitole je pozornost věnována nejprve institucionálnímu pozadí hodnotových řetězců, procesům řízení a postupům užívaným v zemědělsko-potravinářském průmyslu. Dále práce obsahuje analýzu globálních kávových hodnotových řetězců, včetně identifikace subjektů angažujících se v řetězci a jejich podílu na tvorbě přidané hodnoty. V následující kapitole je popsán vývoj světového trhu s kávou a produkce nejvýznamnějších světových producentů a vývozců kávy. Práce pojednává rovněž o tématu ekonomické a sociální udržitelnosti a vlivu globálních hodnotových řetězců na životní prostředí. Závěrečná část práce je zaměřena na postavení kávového průmyslu ve Vietnamu, na jeho strukturu a vývoj v posledních 40 letech. Zohledněno je rovněž problematické postavení drobných pěstitelů nebo příležitosti rozvoje místního kávového průmyslu.

Strategická obchodní politika v obranném a bezpečnostním průmyslu
Neumannová, Pavla ; Žamberský, Pavel (vedoucí práce) ; Jiránková, Martina (oponent)
Diplomová práce se věnuje netradičnímu, ale v současné bezpečnostní situaci velmi aktuálnímu tématu, a totiž zbrojnímu průmyslu a jeho podpoře. Práce propojuje teoretický koncept strategické obchodní politiky, tak jak ji definoval především P. Krugman a J. Brander, s jejím praktičtějším pojetím a její aplikací v obranném a bezpečnostním průmyslu. První kapitola práce se věnuje strategické obchodní politice jako takové a vysvětluje ji na známém modelu dvou soupeřících firem (Brander-Spencer analýza). Tématem druhé kapitoly jsou strategická průmyslová odvětví a jejím výstupem odpověď na otázku, zda obranný a bezpečnostní průmysl strategickým odvětvím je, nebo nikoliv. Třetí kapitola analyzuje možnosti podpory tohoto průmyslu a srovnává přístupy různých členských států Evropské unie. A konečně poslední kapitola se zabývá řešením tohoto problému. Hlavními přínosy práce jsou nový pohled a nové uchopení konceptu strategické obchodní politiky, analýza významu obranného a bezpečnostního průmyslu a možností jeho podpory, v neposlední řadě také vydání praktických doporučení firmám a Ministerstvu obrany, jak se efektivně bránit proti zahraniční konkurenci a jak český obranný a bezpečnostní průmysl podpořit.

Návrh metodiky BI řešení v prostředí QlikView
Judová, Eva ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Kunst, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky řešení BI projektů v prostředí QlikView. Hlavním cílem práce je navrhnout doporučený postup řešení reflektující slabá a silná místa při vývoji QlikView aplikací. Průvodní kapitolou do popisované problematiky je kapitola Business intelligence, vysvětlující principy, charakteristiky a důvody zavedení do společnosti. Součástí je vymezení rozdílů mezi tradičními a samoobslužnými řešeními, které slouží jako teoretické východisko pro pochopení zvyšující se atraktivnosti samoobslužných řešení a prostředí navrhované metodiky. Následující kapitola představuje společnost Qlik, jakožto lídra na trhu BI a vlastníka vedoucího produktu QlikView. Uvedeny jsou důvody jejího vzniku, následný vývoj a stávající vize pro vytvoření uceleného pohledu na prostředí, kde vznikl popisovaný produkt. Společně s kapitolou věnující se charakteristice a hlavním přednostem QlikView je tak vytvořena znalostní základna pro realizaci navrhované metodiky. Stěžejní kapitola této diplomové práce vychází z autorčiných zkušeností získaných při realizaci QlikView projektů. Navrhovaná metodika je založená na popisu jednotlivých fází, jejich činnostech, vstupech a výstupech a jejich konkrétní aplikaci v demonstračním prostředí pro oblast pohledávek výrobního podniku. Klíčovým přínosem autorky je upozornění na potenciální problémy během vývoje či poukázání na kritická místa anebo poskytnutí patřičných doporučení a přínosů navrhovaných postupů. Navrhovaná metodika může posloužit jako vhodný průvodce pro projekty samoobslužných řešení realizovaných v QlikView prostředí.