Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Óda v poezii Pabla Nerudy
Povýšilová, Ester ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá poezií chilského básníka Pabla Nerudy, se zaměřením na jeho ódy. Práce představuje důležité momenty Nerudova života, možné rozdělení jeho tvor-by, různé vlivy, jež na Nerudovu tvorbu působily, a následně na ódy nahlíží z několika úhlů. Největší pozornost je věnována tematické stránce ód, dále pak jejich stylu a schematické struktuře. Cílem této práce je nejenom podat českému čtenáři ucelený obraz Nerudových ód, a to i v kontextu předchozí tvorby a vlivů, ale také zjistit, proč jsou do nynějška tak oblíbené a v čem tkví jejich síla a kouzlo. Klíčová slova Pablo Neruda, poezie, óda
Emersonianism, American Nationalism, and Nature in the Poetry of Robert Frost
Schröderová, Simona ; Quinn, Justin (vedoucí práce) ; Robbins, David Lee (oponent)
Cílem této práce je analyzovat tři dominantní aspekty poezie Roberta Frosta: za prvé jeho vztah s emersonismem, dále s americkým nacionalismem, a nakonec s přírodou. Mimo formu a důraz na rytmus a metrum jsou tyto tři aspekty do velké míry charakteristické pro Frostovu poezii, opakujíce se v celé řadě jeho básní. Analýza těchto aspektů poskytuje obsáhlý náhled na básníkovo dílo a osvětluje jeho jedinečný styl, rozpoznatelný svou hrou s představivostí, často opomíjenou nejednoznačností a dokonce obskuritou. Analýza bude provedena na základě detailního čtení Frostových básní, dostupných kritických zdrojů a skrze srovnání s autory, kteří se zabývají stejnými tématy a jejichž práce ovlivnila Frostovo dílo. U emersonismu bude Frostovo dílo srovnáno s Emersonovými esejemi a díly Thoreaua a Whitmana. Tito tři autoři měli na Frosta zásadní vliv. Zejména jejich koncepty individualismu, samostatnosti a života ve společnosti lze vysledovat v některých z Frostových nejznámějších básních jako je 'The Road Not Taken' či 'Mending Wall'. Frostovo pojetí těchto konceptů je však komplexnější, než se všeobecně považuje. Jeho práce s těmito tématy přináší především nejednoznačné výsledky. Vzhledem k tomu, že je individualismus koncept, který na půdě Spojených státu často splývá s nacionalismem, je to téma, kterým se...
Vztah mezi teologií a poezií u Dorothee Sölle
Šipka, Magdaléna ; Bauerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Štampach, Ivan (oponent)
Diplomová práce se zabývá poezií teoložky Dorothee Sölle. Nejprve postupně zpracovává sedm autorčiných sbírek poezie, které se jmenují Meditace a texty k použití, Revoluční trpělivost, Učit se létat, Zahraj přece o chlebu a růžích, Šílet po světle, Civilní a neposlušná a Chválení bez lhaní. V rámci práce jsou rozebrané z každé sbírky alespoň dvě básně. Básně jsou vybírány na základě jejich teologického zaměření. Práce se pokouší zachytit většinu základních témat, kterými se Sőlle ve své poezii zabývala. Druhá polovina práce se pokouší blíže rozebrat, jakým způsobem pracuje Sölle ve svých básních s biblickými texty. Navrhuje jednotlivé básně dělit na: 1). modlitební aktualizace 2) znovuvyprávění Bible a 3) imaginace nad biblickým textem. Dále se práce pokouší osvětlit, jak propojuje Sölle ve svých básních společenská témata s tématy náboženskými. Nabízí dělení společensky zaměřených básní Dorothee Sölle podle rozsahu otázky, ke které se vyjadřují na: 1) situační 2) historické 3) strukturální. Práce zkoumá způsoby jakými Sölle ve svých básních charakterizue Boha. Dochází k závěru, že Sölle charakterizuje Boha jako plačícího, soucítícího se světem a jako ne-panujícího, ale svět spíše spoluutvářejícího.
Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka (Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí)
Timingeriu, Filip ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Pauza, Miroslav (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
Disertační práce Člověk jako zoon politikon a filosofie jako výchova člověka s podtitulem Býti na světě lidsky prostřednictvím zkušenosti s řečí se pokouší - na základě detailní studie první ze tří Heideggerových přednášek k Bytnosti řeči (Das Wesen der Sprache 1957/58) v nichž se zabývá možností prodělání zkušenosti s řečí s oporou o onto-logické východisko, jež je překonáno smysludbajícím vmyšlením (besinnlicher Nachdenken) do básnické zkušenosti se slovem a jeho vztahem k bytí a nebytí věci z básně Stefana Georga Slovo (Das Wort) - promýšlet předpoklady a meze založení filosoficko-výchovného tázaní jako výchovy k myšlení, kterému by mělo nutně předcházet vědění o tom, co znamená být či nebýt v myšlení vychován. KLÍČOVÁ SLOVA výchova, člověk, řeč, zkušenost, básnění, myšlení, Heidegger
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment
Sotnikova, Valeriya ; Hlaváček, Antonín (vedoucí práce) ; Hříbková, Radka (oponent)
TITLE: Marina Tsvetaeva and Czech Literature Environment ABSTRACT: This thesis deals with the Czech period of life of a Russian poet Marina Tsvetaeva (1892-1941), her relationships with the local cultural society and its members, and Czech influence on her works. This study identifies the main acquaintances that affected her life and art in a frame of Czech period (mainly Anna Teskova, Mark Slonim, Frantishek Kubka, etc.). This thesis also describes cultural and social context, in which Russian immigration of the 20th century lived. There are governmental aids, periodical publications that were supported by the immigrants, main unions and communities that both - Czech intelligence and Russian immigrants supported. This thesis also describes in detail the communication between Marina Tsvetaeva and Anna Teskova, even within the French period. The final conclusion shows that, despite Tsvetaeva's bright connection with Czech culture, lack of knowledge and reluctance to learn the Czech language limited her surrounding to either Russian immigrants or Czechs who spoke Russian. In spite of this constraint, Tsvetaeva was hugely supported by her close friends not only professionally, but also emotionally. This support lasted even after her immigration to France in 1925. KEY WORDS: Marina Tsvetaeva, Russian...
Poezie "ticha" (básnická tvorba J. Hory z 30. let 20. století)
POSLEDNÍ, Kristýna
Bakalářská práce se zabývá básnickou tvorbou Josefa Hory ve třicátých letech s ohledem na jeho celkový básnický vývoj a také zařazení do literárněhistorického kontextu. Jádro analýzy třicátých let spočívá zejména v rozboru sbírek označovaných obvykle jako "poezie času a ticha". Tyto sbírky jsou v práci analyzovány především z hlediska časoprostorového. Co se týče další Horovy tvorby, dvacátá léta jsou v samostatné kapitole poměrně obsáhle rozpracována, aby byly patrné básníkovy počátky. Čtyřicátá léta jsou naopak zpracována spíše přehledově. Součástí práce je také soupis bibliografie Josefa Hory.
Leopoldo Lugones and his Lunario sentimental. The symbol of the moon
Socháňová, Šarlota ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Kazmar, Vít (oponent)
(slovensky) Táto bakalárska práca sa zaoberá básnickou tvorbou argentínskeho spisovateľa Leopolda Lugonesa, ktorý žil a tvoril v období modernizmu. Konkrétne sa sústreďuje na jeho básnickú zbierku Lunario sentimental, a neskôr na básne zo štvrtej kapitoly tejto zbierky, ktorá nesie názov Lunas. Prvá časť práce sa zameriava na zbierku vo všeobecnosti, poukazuje na jej štruktúru, témy a básnický štýl, akým autor tvoril. Cieľom druhej časti práce je analyzovať vybrané básne, hlavne teda po obsahovej stránke a poukázať na rôzne tematiky, či prvky, ktoré sa v nich opakujú. Medzi hlavnými je napríklad irónia a sarkazmus, ktoré umožňujú autorovi nahliadať na lunu originálnym spôsobom. Kľúčové slová: Leopoldo Lugones, poézia, irónia, luna

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.