Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 570 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení produktové inovace a jejího vlivu na zahraniční obchod podniku
Babičová, Kristína ; Lucie, Košková, (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zameriava na skúmanie produktovej inovácie vo vybranom českom podniku pôsobiacom na zahraničných trhoch. Postupne analyzuje danú inováciu v rámci rôznych oblastí, ktoré ju ovplyvňujú. Práca obsahuje analýzu vonkajších i vnútorných faktorov vplývajúcich na túto produktovú inováciu. V poslednej časti práce je ponúknutý návrh ďalšieho postupu v oblasti rozvoja a zlepšovania inovácie.
Studie proveditelnosti expanze vybrané společnosti na zahraniční trh
Oklešťková, Sára ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je studie proveditelnosti expanze konkrétní společnosti na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, které jsou zaměřeny na problematiku podnikových strategií a vybraných způsobů vstupu na nový, zahraniční trh. V analytické části práce je provedena analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku pomocí vybraných analýz. V návrhové části práce je vyhodnoceno, zda se vybrané společnosti oplatí vstoupit na nový trh a pokud ano, budou zde uvedena vybraná strategie této expanze společně s novým marketingovým návrhem.
Mezinárodní obchod s léčivy
Šmíd, Jindřich ; Růžička, Květoslav (vedoucí práce) ; Müller, Milan (oponent) ; Poláček, Bohumil (oponent)
Mezinárodní obchod s léčivy Abstrakt Cílem této práce je analyzovat mezinárodní obchod s humánními léčivy. Tato práce se zabývá obecnými otázkami diagonálních vztahů mezi státy a soukromými zahraničními farmaceutickými společnostmi, protože existuje příliš mnoho specifických problémů. Autor se také zaměřuje na otázky týkající se smluvních vztahů mnoha zúčastněných stran. Existuje mnoho příležitostí k zahájení nových směrů ve výzkumu inovativních léků a personalizované medicíny ale pro generický farmaceutický trh také existují nebezpečné situace. Pouze komplexní znalosti a pochopení těchto vztahů umožní efektivní rozvoj nových cest k řešení problémů. Hypotézou této práce je koncepce efektivnosti dobrých vztahů ke stabilní distribuci farmaceutických výrobků. Existuje mnoho aspektů vztahů mezi zúčastněnými stranami s možností ovlivnění konečného přínosu z podnikání. Problémy vyplývají z odlišného zájmu, síly nebo slabosti zúčastněných stran. V podstatě je tato práce rozdělena do tří částí. S ohledem na naše členství v Evropské unii bylo nejprve nutné provést analýzu některých právních předpisů Evropské unie, které přímo souvisejí s mezinárodním obchodním právem, a ukázat kritické body mezinárodního obchodu s lidskými léčivy. Další část se zabývá mezinárodním rozhodčím řízením, která jsou využívána k rychlému a...
TERRA INCOGNITA - LOTYŠSKO - EXPANZE ZNAČKY ZETOR NA MÍSTNÍM TRAKTOROVÉM TRHU
Pipal, David ; Ing.Bedřich Kuchař (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce analyzuje různé modely zastoupení při průniku na lotyšský traktorový trh společností Zetor a předkládá veškeré nezbytné informace k této problematice potřebné. Závěrem jsou navržené metody zastoupení vyhodnoceny a výstupem je předložení optimální varianty postupu. Tato varianta se stane předmětem strategického rozhodování managementu společnosti Zetor, který určí definitivní postup ve věci zastoupení na lotyšském trhu.
Estimates of the role of non-tariff measures in trade between CZE/EU and Japan
Srna, Jan ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
Japonsko a Evropská unie uzavřeli dohodu o volném obchodu, která vešla v platnost v lednu 2019. Zatím není k dispozici dostatek dat, aby se mohl potvrdit či vyvrátit předpokládaný efekt této dohody na obchod mezi Japonskem a Českou republikou. Gravitační model je hojně užívaný způsob odhadování vlivů různých proměnných v mezinárodním trhu. Existuje více metod k vypočítání tohoto modelu, ale v této práci jsou nejdůležitější tyto: Random effects a Poisson Maximum Likelihood estimator (PPML). Podle PPML modelu je očekávaný nárůst importu obou zemí 57.3 %. Model dále ukazuje obchodní potenciál obou zemí, tedy rozdíl odhadnutých hodnot od skutečných hodnot importů obou zemí. Japonsko představuje pro Českou republiku obrovskou příležitost ke zvýšení celkového exportu. Ovšem největší nárust vzájemného obchodu bude způsoben přesměrováním již existujících obchodních toků.
Ekonomické a právní aspekty přijetí eura v ČR
NOVOTNÝ, Adam
The Czech Republic has committed itself to adopt the euro with joining the European union in 2004. Until today there has not been any political interest of setting the specific date of euro adoption due to low public approval. Currently, there is an increase of positive public opinion about euro so it is the right time to start an objective discussion. The thesis is divided into three parts. The First part describes the history and evolution of the European monetary union, Maastricht convergence criteria and the theory of optimal currency area. The second part presents possible economic benefits and costs of joining the monetary union. The third and the main part examines the real effects of euro adoption on sample of selected countries with similar characteristics. The impact of euro on main economic indicators was analysed and there has been carried out a comparison between these countries. Also the role of euro in trade of selected countries has been highlighted. Last but not least, the possible impact of euro on country competitivness has been analysed in the context of optimum currency area theory. It is expected that joining the monetary union leads to a boost of bilateral trade which harmonizes the economic cycles of trade partners. The main purpose of this part is to prove the increase of competitiveness of exporters gained from monetary union measured by the raise of the bilateral trade interconnection. Finally these two criteria - gross domestic product alignment and bilateral trade interconnection have been used to describe the suitability of Czech Republic as a candidate country for the European monetary union.
Právní aspekty vystoupení z EU
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Diplomová práce Právní aspekty vystoupení z EU je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou analyzovány právní náležitosti vystoupení členské země z EU dle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je uveden také příklad vystoupení z EU ještě předtím, než článek 50 vešel v platnost. V praktické části je kladen důraz na analýzu právních aspektů vystoupení Velké Británie z Evropské unie, a to hlavně v oblasti mezinárodního obchodu Spojeného království. Zkoumány byly obchodní vztahy Velké Británie se třetími zeměmi, se kterými má EU obchodní smlouvy a dále obchodní vztahy VB se třetími zeměmi zakládající se na preferenčních smlouvách. Analyzována byla také situace obchodní bilance VB a jejího vlivu na HDP za využití predikce britské národní banky.
Velevrubovití (Unionidae) v CITES
HNÍDKOVÁ, Lucie
Tato práce vyhodnocuje mezinárodní obchod s druhy čeledi Unionidae od roku 1987 do roku 2015. Druhy čeledi Unionidae jsou zapsány na seznamu mezinárodní úmluvy CITES. Většina (26 druhů z 12 rodů) je zařazena do přílohy I úmluvy CITES, pouze tři druhy (Cyprogenia aberti, Pleurobema clava a Epioblasma torulosa rangiana) jsou v příloze II. Jedná se především o endemity USA, případně USA a Kanady. Většina se vyskytuje pouze v jednom až dvou tocích, často pouze v určitém úseku řeky. Tyto druhy jsou hostitelsky specifičtí. Někteří z nich jsou vázaní pouze na jeden rod či druh ryby. Z hlediska obchodu se s druhy čeledi Unionidae obchodovalo v následujících formách: lastury, vyřezávané lastury, deriváty, živí jedinci a exempláře. Nejvíce se obchodovalo s druhy Dromus dromas, Pleurobema clava, Cyprogenia aberti a Conradilla caelata. Nejčastěji se obchodovalo s lasturami jedinců, jejichž původ se datuje před zařazením druhů čeledi Unionidae do CITES, a to pro komerční účely. Tito jedinci měli většinou neznámý původ, a pokud byla země původu uvedena, šlo o Spojené státy americké. Nejčastějšími místy exportu byli Hongong a Filipíny, nejčastějšími místy importu USA.
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Horváthová, Monika ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.
Machine learning-based approaches to forecasting international trade
Kovařík, Tomáš ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Macháček, Vít (oponent)
V této práci se soustředím na porovnání gravitačního modelu odhadnutého pomocí metody nejmenších čtverců a metody Poissonovy maximální věrohodnosti oproti regresním technikám založeným na strojovém učení, konkrétně se jedná o support vector machines, random forests, a umělé neuronové sítě. Provádím diskusi výhod a nevýhod jednotlivých přístupů a srovnávám jejich predikční schopnosti na exportních datech. Demonstruji, že random forest model a umělé neuronové sítě poskytují lepší predikce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 570 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.