Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 570 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estimates of the role of non-tariff measures in trade between CZE/EU and Japan
Srna, Jan ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
Japonsko a Evropská unie uzavřeli dohodu o volném obchodu, která vešla v platnost v lednu 2019. Zatím není k dispozici dostatek dat, aby se mohl potvrdit či vyvrátit předpokládaný efekt této dohody na obchod mezi Japonskem a Českou republikou. Gravitační model je hojně užívaný způsob odhadování vlivů různých proměnných v mezinárodním trhu. Existuje více metod k vypočítání tohoto modelu, ale v této práci jsou nejdůležitější tyto: Random effects a Poisson Maximum Likelihood estimator (PPML). Podle PPML modelu je očekávaný nárůst importu obou zemí 57.3 %. Model dále ukazuje obchodní potenciál obou zemí, tedy rozdíl odhadnutých hodnot od skutečných hodnot importů obou zemí. Japonsko představuje pro Českou republiku obrovskou příležitost ke zvýšení celkového exportu. Ovšem největší nárust vzájemného obchodu bude způsoben přesměrováním již existujících obchodních toků.
Ekonomické a právní aspekty přijetí eura v ČR
NOVOTNÝ, Adam
The Czech Republic has committed itself to adopt the euro with joining the European union in 2004. Until today there has not been any political interest of setting the specific date of euro adoption due to low public approval. Currently, there is an increase of positive public opinion about euro so it is the right time to start an objective discussion. The thesis is divided into three parts. The First part describes the history and evolution of the European monetary union, Maastricht convergence criteria and the theory of optimal currency area. The second part presents possible economic benefits and costs of joining the monetary union. The third and the main part examines the real effects of euro adoption on sample of selected countries with similar characteristics. The impact of euro on main economic indicators was analysed and there has been carried out a comparison between these countries. Also the role of euro in trade of selected countries has been highlighted. Last but not least, the possible impact of euro on country competitivness has been analysed in the context of optimum currency area theory. It is expected that joining the monetary union leads to a boost of bilateral trade which harmonizes the economic cycles of trade partners. The main purpose of this part is to prove the increase of competitiveness of exporters gained from monetary union measured by the raise of the bilateral trade interconnection. Finally these two criteria - gross domestic product alignment and bilateral trade interconnection have been used to describe the suitability of Czech Republic as a candidate country for the European monetary union.
Právní aspekty vystoupení z EU
CHVÁTALOVÁ, Karolína
Diplomová práce Právní aspekty vystoupení z EU je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou analyzovány právní náležitosti vystoupení členské země z EU dle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Je uveden také příklad vystoupení z EU ještě předtím, než článek 50 vešel v platnost. V praktické části je kladen důraz na analýzu právních aspektů vystoupení Velké Británie z Evropské unie, a to hlavně v oblasti mezinárodního obchodu Spojeného království. Zkoumány byly obchodní vztahy Velké Británie se třetími zeměmi, se kterými má EU obchodní smlouvy a dále obchodní vztahy VB se třetími zeměmi zakládající se na preferenčních smlouvách. Analyzována byla také situace obchodní bilance VB a jejího vlivu na HDP za využití predikce britské národní banky.
Velevrubovití (Unionidae) v CITES
HNÍDKOVÁ, Lucie
Tato práce vyhodnocuje mezinárodní obchod s druhy čeledi Unionidae od roku 1987 do roku 2015. Druhy čeledi Unionidae jsou zapsány na seznamu mezinárodní úmluvy CITES. Většina (26 druhů z 12 rodů) je zařazena do přílohy I úmluvy CITES, pouze tři druhy (Cyprogenia aberti, Pleurobema clava a Epioblasma torulosa rangiana) jsou v příloze II. Jedná se především o endemity USA, případně USA a Kanady. Většina se vyskytuje pouze v jednom až dvou tocích, často pouze v určitém úseku řeky. Tyto druhy jsou hostitelsky specifičtí. Někteří z nich jsou vázaní pouze na jeden rod či druh ryby. Z hlediska obchodu se s druhy čeledi Unionidae obchodovalo v následujících formách: lastury, vyřezávané lastury, deriváty, živí jedinci a exempláře. Nejvíce se obchodovalo s druhy Dromus dromas, Pleurobema clava, Cyprogenia aberti a Conradilla caelata. Nejčastěji se obchodovalo s lasturami jedinců, jejichž původ se datuje před zařazením druhů čeledi Unionidae do CITES, a to pro komerční účely. Tito jedinci měli většinou neznámý původ, a pokud byla země původu uvedena, šlo o Spojené státy americké. Nejčastějšími místy exportu byli Hongong a Filipíny, nejčastějšími místy importu USA.
Gravity Model Estimation of the Russian Export: The Role of FDI
Horváthová, Monika ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Vykoukal, Jiří (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce bylo prozkoumat ukazatele Ruského exportu vůči jeho 36 hlavním obchodním partnerům. Za využití gravitačního modelu se základními gravitačními proměnnými, jako je hrubý domácí produkt partnerů a vdzálenost mezi nimi, se ukázalo, že tyto proměnné mají signifikantní dopad na množství exportu z Ruska. Nicméně zvláštní pozornost byla věnována roli přímých zahraničních investic, konkrétně zda se toky, nebo hodnoty chovají jako komplementy, nebo substituty exportu. Bohužel pomocí modelu s fixním a náhodným efektem nebylo docíleno žádných statisticky významných výsledků, což mohlo být způsobeno převážně chybějícími údaji proměnných čistých zahraničních investic.
Machine learning-based approaches to forecasting international trade
Kovařík, Tomáš ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Macháček, Vít (oponent)
V této práci se soustředím na porovnání gravitačního modelu odhadnutého pomocí metody nejmenších čtverců a metody Poissonovy maximální věrohodnosti oproti regresním technikám založeným na strojovém učení, konkrétně se jedná o support vector machines, random forests, a umělé neuronové sítě. Provádím diskusi výhod a nevýhod jednotlivých přístupů a srovnávám jejich predikční schopnosti na exportních datech. Demonstruji, že random forest model a umělé neuronové sítě poskytují lepší predikce.
Obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek v mezinárodním obchodním styku
Micikowska, Natalia ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek v mezinárodním obchodu Abstrakt Předmětem této disertační práce jsou obligačněprávní instituty zajišťování pohledávek a jejich fungování v obchodních transakcích s mezinárodním dosahem. Práce se primárně soustřeďuje na uzákoněné zajišťovací nástroje se kterými se zároveň nejčastěji setkáváme v praxi tj. ručení, finanční (bankovní) záruky, zajišťovací převody pohledávek, akreditivy a intenční dopisy. Práce je členěna do čtyř částí. První část se zabývá úvodní tematikou zavazkověprávního zajištění, historickou genezí zvolených obligačněprávních zajišťovacích institutů, vymezením rozdílů mezi věcněprávním a obligačněprávním zajištěním a otázkou metodologie. Dále analýza probíhá zásadně ve dvou rovinách. V druhé části se autor zaprvé soustřeďuje na uplatnitelný postup při určování rozhodného práva podle mezinárodních a vnitrostárních zdrojů a zadruhé na tematickou oblast přímých norem a případnou jednotnou hmotněprávní úpravu sjednanou na úrovni mezinárodních organizací, která může být z hlediska tématu práce relevantní. V tomto ohledu jsou středem pozornosti práce Mezinárodní obchodní komory v Paříži a Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu (UNCITRAL). Ve třetí části autor rozebírá platnou hmotněprávní úpravu v českém, francouzském a polském právním řádu....
Velká Británie a volný obchod. Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP
Heyzl, Martin ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce Velká Británie a volný obchod, Analýza britské parlamentní debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP se zabývá přístupem hlavních britských politických stran, Konzervativní strany, Labouristické strany, menší měrou také Liberálních demokratů, k volnému obchodu a k protokolu TTIP. Práce nejprve mapuje vztah jednotlivých parlamentních stran k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu. V další kapitole je podrobně popsán protokol TTIP, jenž měl být dohodou o volném obchodu mezi Evropskou unií, jejíž je Británie součástí, a Spojenými státy. Na základě následné analýzy parlamentních debat v letech 2013-2016 tato práce podrobně rozebírá nejprve postoje zmíněných politických stran k volnému obchodu a následně také postoje k protokolu TTIP. V průběhu práce jsem pracoval s výzkumnou otázkou v následujícím znění: "Jaké jsou výhrady a možné hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu - v komparaci tří hlavních pojetí britské politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?". V diskusi a následném závěru pak práce odpovídá na tuto otázku, tedy jaké jsou meze podpory a možné výhrady britských politických stran k volnému obchodu a protokolu TTIP, a také proč měli jednotlivé strany svůj názor kontinuální (Konzervativní strana, Liberální demokraté) nebo se v průběhu let měnil v závislosti na...
Repealing NAFTA: The impact on international trade with focus on Mexico
Kolář, Daniel ; Semerák, Vilém (vedoucí práce) ; Cazachevici, Alina (oponent)
Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) nabyla účinnosti v roce 1994 po dlouhých a emotivních diskuzích. Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA v roce 2016 je její budoucnost nejistá, což motivovalo vznik této práce, která kvanfitikuje důsledky jejího případného zrušení. K tomuto účelu bude použit model všeobecné rovnováhy GTAP a bude modelován nárůst celních sazeb mezi členy NAFTA na odvozenou úroveň MFN. Zrušení NAFTA by mělo výrazný dopad na obchod mezi členskými státy a mírný ale negativní dopad na jejich bohatství. Odhadovaný pokles kanadského HDP je 0.48%, am- erického HDP 0.39% a HDP Mexika 0.06%. Byly by vážně poškozeny hodnotové řetězce mezi USA a Mexikem a byla by zvýšena příjmová nerovnost v Mexiku, protože nekval- ifikovaní pracovníci by byli zasaženi více. Další simulace byly provedeny s cílem vzít v potaz odchylky v odvětvových sazbách MFN a sledovat citlivost výsledků na volbu uzavření modelu. Jediným pozitivem zrušení NAFTA je, že by mohlo zmírnit regionální ekonomické rozdíly v Mexiku tím, že poškodí odvětví, která soustředí svoji výrobu v blízkosti hranic USA s Mexikem. 1
Rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s.
Juřenová, Vendula ; Palička, Jan (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. na americkém trhu zaměřující se na IT technologii. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, které jsou následně využity v analytické části. Analýze je podrobená samotná společnost, její konkurenční prostředí a americký trh. Hodnoty ze všech analýz byly shrnuty do SWOT a následně z ní vyhodnoceny problémy. Poslední část se zabývá řešením těchto problémů, které by měli napomoci společnosti zvýšit prodej a tím i tržby na americkém trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 570 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.