Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh topologie kompozitního piezokeramického snímače
Dostal, Vojtěch ; Ševeček, Oldřich (oponent) ; Majer, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a numerickým modelováním piezokeramického snímače, který je umístěn na kolejnici z důvodu generování elektrické energie pro bezdrátové senzory monitorující železniční dopravu a stav kolejí. Práce se dá rozdělit do tří oblastí. První část se věnuje teoretickým základům piezoelektrické přeměny a následně jsou uvedeny příklady použití piezoelektrického generátoru v železniční oblasti. Ve druhé části je provedena parametrická analýza na numerickém modelu pro zjištění vhodného umístění piezoelektrického generátoru na kolejnici, k tomu byl použit homogenizovaný model MFC snímače. Výsledky z numerického modelu byly následně porovnány s provedeným experimentem. Třetí část se již věnuje návrhu vlastního piezokeramického snímače, který je aplikován na vybrané vhodné místo na kolejnici. Výsledky z provedeného numerického výpočtu ukazují vhodnost použití tohoto snímače pro monitorování železnice.
Design of a photovoltaic power system with battery storage for household purposes
Velasquez, Juan ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is to design a solar photovoltaic energy system on a family house disconnected from the electrical grid. Furthermore, the thesis includes detailed information that might help understand how photovoltaic systems can supply energy and which factors may affect the efficiency of these. Two programs were used to simulate how the design would perform during a whole year. There were also mentioned their advantages and disadvantages.
Design and realization of the power meter with IoT connectivity
Zagrapan, Ivan ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Krajsa, Ondřej (vedoucí práce)
This thesis deals with designing and creating working prototype of IoT Wattmeter with option to switching relay. This device can be control remotely with option to read measured values. To reach my goals, I am using open-source designing board, different sensors and modules. I tis possible to communicate with device through Wi-Fi module ESP 8266 and to test LPWAN network I am using SIGFOX, module. To measure current, it´s used simple Hall-effect sensor and all available information’s are displayed on OLED display. To switch the circuit off or on solid state relay was used. In theoretical part of the work, I am trying to explain working principles of every module and source code, which I am using to control these modules. In practical part I created scheme, using CADSoft EAGLE and created functional wattmeter. Whole work is programmed in C++ language using Arduino IDE.
Management obchodní společnosti obchodující s elektrickou energií
Havlíčková, Eva ; Paukner, Petr (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Práce hodnotí současný stav trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě s fokusem na firmu Coal Energy v minulosti a současnosti operující na českém a zahraničním trhu. V závěru navrhuje pro Coal Energy eventuální možná východiska v současné komplikované tržní situaci.
Moderní technologie pro vytápění rodinného domu
Vidlák, David ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je přiblížit si poznatky o technologiích moderního vytápění rodinných domů. První část práce je věnována historii a základním informacím o vytápění. Další část práce se zabývá nejpoužívanějšími vytápěcími systémy. Poslední část práce vyhodnocuje způsob vytápění konkrétního domu a navrhuje možnosti využití jiných alternativních způsobů vytápění.
Design elektrické lokomotivy
Chropovský, Jiří ; Tvarůžek, Martin (oponent) ; Křenek, Ladislav (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je design elektrické lokomotivy, konkrétně univerzálního samostatného tahače určeného k tažení osobních vagónů nebo průmyslových souprav. Cílem designu je navrhnout ucelený stroj, který respektuje současné estetické trendy a splňuje technické a ergonomické požadavky.
Ustálený chod vedení 220 kV
Staněk, Pavel ; Ptáček, Michal (oponent) ; Blažek, Vladimír (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o metodách řešení vedení v napěťových hladinách velmi vysokého napětí a zvlášť vysokého napětí. V první, teoretické části práce jsou rozebrány různé metody řešení těchto vedení. Jedná se především o přesné řešení, které modelujeme pomocí vedení s rovnoměrně rozloženými parametry a přibližným řešením, jež modelujeme pomocí vedení se soustředěnými parametry. Dále jsou zde probrány zvláštní případy ustáleného chodu vedení a to chod vedení naprázdno, nakrátko a chod vedení s přirozeným výkonem. V závěru teoretické části je uvedena obecná metoda řešení sítí velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí a také jsou zde uvedeny některé grafické metody řešení těchto sítí a jejich stručný popis. Ve druhé, praktické části jsou výše uvedené metody řešení aplikovány na konkrétní vedení s danými parametry a za pomocí nich je provedeno řešení poměrů na vedení v ustáleném chodu a při zvláštních případech chodu vedení. V závěru práce jsou shrnuty získané výsledky.
Účinnost přeměny různých druhů energií na energii elektrickou a možnosti její akumulace
Ostruška, Jan ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Macháček, Jan (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na problematiku účinnosti přeměn různých druhů energií na elektrickou energii. V úvodu je čtenář stručně seznámen s energetickými zdroji a jejich potenciálem. V návaznosti na tuto kapitolu práce dále rozebírá účinnosti konkrétních přímých a nepřímých přeměn energií se zaměřením na faktory, které danou účinnost ovlivňují. Další část textu práce je věnována možnostem akumulace elektrické energie. Ty práce opět rozebírá z pohledu účinnosti cyklu a v závěru kapitoly pak porovnává jednotlivé možnosti akumulace. Obě části výroby a akumulace elektrické energie se pak spojují v přehledném diagramu přeměn energií. Na tento diagram práce dále navazuje matematickým popisem jeho části a návrhem simulačního programu, který by demonstroval tok energie diagramem.
Cars Electric Drivetrain
Guráň, Radoslav ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
This bachelor`s thesis is a specialized research, focused on electric drive units of personal vehicles. The thesis is divided into seven main parts. The first part deals with alternative fuels. The second part divides electric drive units into various sections and describes the history of an electric vehicle. The third section focuses on electric vehicles with a battery and analyzes electric motors and energetic power banks. The fourth and fifth part of the thesis focuses on electric vehicles with fuel cells and vehicles with a hybrid drive. The sixth chapter is devoted to the developing trends. The last section discusses the ecology of vehicles with an electric drive.
Zdroje elektrického proudu v automobilu
Soukup, Patrik ; Mach, Martin (oponent) ; Hájek, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem automobilových alternátorů a jejich teoretickou analýzou. Najdeme zde výčet ztrát vznikajících v alternátoru, způsob jejich vzniku a rovněž způsob jejich snižování. Snížení ztrát je jedním z aspektů inovace vedoucí ke zvýšení celkové účinnosti automobilového alternátoru. Proto je v této práci proveden návrh jednotlivých směrů inovací a následné ověření pomocí programu Maxwell – RMxprt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.