Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 226 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie a vývoj pracoviště Rentgen Písek s.r.o.
KOUTNÍKOVÁ, Anita
Rentgenové vyšetření patří mezi nejstarší a nejjednodušší zobrazovací metodu. V medicíně je stále hojně využívána. Vždy se provádí jako prvotní vyšetření RTG a až po dalším zvážení či nejasnostech ošetřujícího lékaře se přistupuje k nákladnějším a složitějším vyšetřením s větší radiační zátěží. Například u vyšetření plic, které je požadováno jako předoperační a lze jím určit i další spoustu možných zdravotních indikací. Vyšetření plic tedy nelze ničím podobným nahradit a vždy zůstane mezi základními vyšetřovacími metodami. V této bakalářské práci se zaměřuji na historii a vývoj daného pracoviště. Popisuji samotný vznik nemocnice od její výstavby po současnost, protože pracoviště Rentgen Písek s.r.o. bylo v daném období její součástí. Dále se zaměřuji na pracoviště samotné po rozdělení od nemocničního provozu, kdy přešlo do soukromého sektoru, kde setrvává do současnosti. Porovnávám zde období 20 ti let od roku 1997 do roku 2017. Všeobecně je uváděno ze zdrojů (ÚZIS), že počet provedených RTG vyšetření neustále roste. Sledovala jsem tuto skutečnost i na daném pracovišti Rentgen Písek s.r.o. Sleduji zde, zda se počty RTG vyšetření měnily v závislosti na vzniku nových vyšetřovacích metod jako je například CT a MR. Jako další úkol mé bakalářské práce je výzkum, zda se snížily či zvýšily expoziční hodnoty používané na oddělení RTG Písek s.r.o. za dané sledované období.
Amatérská poezie na internetu jako výsledek volnočasové aktivity
PEŠOUTOVÁ, Ingrid
Práce se zabývá vztahy mezi volným časem, amatérskou poezií na internetu, hrou a vybranými kompetencemi. První kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu volnočasu a k němu se vztahující participaci. Následuje charakteristika zájmového vzdělávání a člověka jako subjektu zájmového vzdělávání. Další části práce náleží definicím poezie a hry a pokusu nalézt jejich společné znaky. Následně se práce zabývá významem hry a poezie v životě člověka. Tato práce definuje pojem amatérský literární web, mapuje a představuje současné dostupné české amatérské literární weby. Poslední část se zabývá vybranými kompetencemi, tj. volnočasová a literární kompetence.
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získaná v průběhu rozhovorů byla porovnávaná s diskurzem zdravého životního stylu prezentovaného na českých internetových portálech. Zároveň byla zodpovězena výzkumná otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na svou fyzickou aktivitu a životní styl, respektive jak se odlišují mezi sebou v důsledku rozdílů ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry se jejich vnímání liší od toho, jak self-tracking je prezentován na českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Sdílená ekonomika a digitalizace: Výzva pro komplexní úpravu pracovního práva?
Tkadlec, Matěj ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
SDÍLENÁ EKONOMIKA A DIGITALIZACE: VÝZVA PRO KOMPLEXNÍ ÚPRAVU PRACOVNÍHO PRÁVA? ABSTRAKT Tato diplomová práce se podrobně věnuje fenoménu poslední dekády, kterým je tzv. sdílená ekonomika, jež má mnoho podob a mnoho názvů. Ve své nejčistší podobě se jedná o jednání ekonomicky aktivních subjektů, které za účelem snížení svých vlastních nákladů či využitím svých volných kapacit sdílejí volné prostředky. Jako nejlepší příklady ekonomiky sdílení potom slouží kapitálová platforma Airbnb, kde lidé sdílejí své nevyužívané nemovitosti a generují tak zisk, či pracovní platforma BlaBlaCar, jejímž prostřednictvím mohou lidé snižovat své náklady na provoz dopravního prostředku při jednorázových cestách na delší vzdálenost. Jak zmíněno výše, sdílená ekonomika má však mnoho podob. Jednu z nich, ne úplně čistokrevnou formou sdílení, zprostředkovává společnost Uber. Ten, podobně jako společnost BlaBlaCar, vytvořil mobilní platformu, jejíž pomoci se mohou poskytovatelé dopravních služeb spojit s uživateli. Existuje zde však několik významných rozdílů, ze kterých je možné vyvodit, že společnost Uber není klasickým zprostředkovatelem služeb informačních technologií, jako je právě společnost BlaBlaCar. To mimo jiné dovodily také zahraniční soudy, včetně Soudního dvora Evropské unie. Na základě toho je nasnadě otázka, zda řidiči...
Jevení
Kulka, Jan ; DAŇHEL, Jan (vedoucí práce) ; ČIHÁK, Martin (oponent)
Tato diplomová práce je pokusem o formulování osobního manifestu filmového tvůrce. Jde o pokus o reflexi současné situace z hlediska tvůrčího, technologického, společenského i historického. Pokus o nalezení vlastní odpovědi na základní ontologickou otázku: co je film? Co je to světlo? Jaká je povaha vztahu tvůrce a aparátů, které používá. To vše s důrazem na praktické naplnění těchto úvah. Jako případová studie je proto součástí také kapitola věnovaná speciálnímu promítacímu aparátu jménem Pramítačka, která je ztělesněním, výsledkem i iniciátorem výše popisovaných úvah.
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je vliv digitálních technologií self-trackingu (sebesledování) jako fitness náramek a aplikace pro smartphone na individua. Používanou metódou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získáne v průběhu rozhovorů byly porovnávane s diskurzem zdravého životního stylu, prezentovaného na Českých internetových portálech, a byla zodpovězená výzkumní otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na jejích fyzické aktivitu a životní styl, respektive se odlíšují mezi sebou kvůli rozdílům ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry oni to vnímají podobně tomu jak self-tracking je prezentován na Českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Selected Legal Aspects of the Digital Single Market
Stárková, Anna ; Svoboda, Pavel (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent)
"Vybrané právní aspekty jednotného digitálního trhu" se zabývá legislativní reakcí Evropské unie ("EU") na technologický vývoj, a to při příležitosti nedávno prováděného přezkumu Strategie pro jednotný digitální polovině přičemž se jedná zatím o nejpokročilejší víceletý plán v věku, jenž Evropská komise představila 6. května 2015, více než 10 let po otevření diskuze o konci roamingových poplatků, více než 20 let formálního dokončení vnitřního než 30 let po závazku Jacquesa Delorse zajistit jeho čtyři svobody. pod záštitou strategie řadu svých legislativních návrhů, jenž si kladou za c holisticky zrevidovat klíčové ovšem je, nadčasového legislativního rámce připraven věk koncepční hmotných a institucionálních základů, které následně slouží jako východisko pro posouzení současného doporučení pro jeho dosažení První část diplomové práce identifikuje a objasňuje fenomény tvořící právě teoretický a koncepční rámec jednotného digitální trhu. Druhá část posléze v vymezuje historické okolnosti a společenské události, které vedly k čímž zároveň mapuje prameny jednotného digitálního trhu v nich je i jednotný trh, jehož vtah k jednotnému digitálním trhu je předmětem zkoumání v druhé kapitole této části. Komparace hmotných a institucionálních aspektů obou konceptů odhaluje, co mají jednotný trh a jednotný digitální trh...
Podnikatelský plán coworkingového centra
Jedličková, Kristýna ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Vítek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a popisuje ji jak v širokém měřítku, tak v konkrétních odvětvích jejího využití v oblasti sociální a zdravotní. S tímto trendem se objevil na trhu pojem coworking, který je také popsán v teoretické části diplomové práce. Na tento teoretický rámec diplomové práce navazuje praktická část složená z rozhovorů se zakladatelem coworkingového centra ve Finsku, dále pak s výkonným ředitelem coworkingového centra v České republice a se dvěma uživateli, kteří mají zkušenosti s touto službou u nás i ve světě. Kvalitativní data ze semistrukturovaných rozhovorů byla zdrojem při tvorbě podnikatelského plánu pro coworkingové centrum, který je cílem diplomové práce. V závěru diplomové práce se nachází zkrácený metodický pokyn pro založení coworkingu. Klíčová slova: sdílená ekonomika, sdílení, spolupráce, digitalizace, zdravotní a sociální služby, pracovní místo
Právní režim digitalizace a uchovávání digitálních děl ve veřejných archivech
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je poskytnout praktický náhled do právního rámce digitalizace autorskoprávních děl, jež jsou součástí sbírek a archivů veřejných a obecně-prospěšných institucí. Příspěvek se dále zaměří na nakládání s digitálními kopiemi děl, jež existují výhradně v digitální podobě (tj. nelze je digitalizovat) a existuje veřejný zájem na jejich zachování. Příspěvek analyzuje výjimky z autorského práva dle stávající právní úpravy a možný vývoj právního rámce pro digitální archivy v rámci připravovaného nařízení o jednotném digitálním trhu EU.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 226 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.