Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
OCR for tabular data
Tódová, Lucia ; Kratochvíl, Miroslav (vedoucí práce) ; Šefl, Vít (oponent)
Rozpoznávanie tabuliek je dôležitým nástrojom pre digitalizáciu tabu- ľkových dokumentov, ktoré sa bežne využívajú v oblastiach administratívy, bankovníctva a vzdelávania. Cieľom práce je za pomoci existujúceho soft- véru na optické rozpoznávanie znakov (OCR) implementovať nový algoritmus na rozpoznávanie tabuliek pre zjednodušenie digitalizácie rôznorodých doku- mentov. V porovnaní s dnešnými open-source softvérmi dosahuje výsledný algoritmus porovnateľné alebo lepšie výsledky. Práca navyše dokumentuje rôzne implementácie OCR a meria vplyv kvality predspracovania obrázku na rozpoznávanie tabuliek.
Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku
Sedláčková, Lucie ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části bude definován a konkrétně sociálních sítí, uvedeny budou jejich definice a základní charakteristiky. Dále se práce zaměří na neziskové organizace, jejich marketingové strategie, a hlavně digitalizaci komunikace tohoto typu společnosti, která je v rámci marketingu specif Metodologická část popíše teoretický základ k využitým postupům, a to kvalitativní analýze obsahu a pragmalingvistickému přístupu. Praktická část se bude věnovat analýze facebookových příspěvků Člověka v tísni. V této části budou aplikovány poznatky části práce. Příspěvky budou kategorizovány podle několika kritérií a důraz pak bude dále kladen na jazykovou stránku. Zde budou popsány nejvýraznější jevy, které utvářejí komunikaci. Ke každému prvku analýzy budou uvedeny konkrétní příklady. Na závěr se analýza dotkne diskurzu, který ovlivňuje sdělení na sociálních sítí a je specifický i pro neziskové organizace. Práce bude zakončena interpretací výsledků, vyzdvižením důležitých poznatků a nastíněním prostoru pro další zkoumání.
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace
Stolička, Jáchym ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent)
Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojovými trendy v pracovním právu ve světle automatizace, digitalizace a robotizace. Analyzuje jednotlivé vývojové trendy a podává čtenáři důkazy o tom, že dynamické tempo čtvrté průmyslové revoluce má významný dopad na dílčí instituty pracovního práva i na celkové pracovněprávní paradigma. Práce samotná je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část pomocí předem stanovených hodnotových východisek a vymezených pojmů analyzuje vývojové trendy, které od počátku dějin lidstva do současnosti ovlivňovaly svět práce. Je zde kladen důraz na podobnost historických vývojových trendů s trendy současnými. Třetí část diplomové práce analyzuje aktuální vývojové trendy v pracovním právu prizmatem hodnotových východisek stanovených v první části práce. Zaměřuje se na schopnost českého zákoníku práce regulovat flexibilní formy zaměstnání. Klade přitom důraz na faktické proměny pracovněprávních vztahů a právního postavení jejich účastníků v digitální době. Detailně také analyzuje trend sdílené ekonomiky a její vliv na podobu pracovněprávních vztahů s odkazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Dále bere v potaz negativní jevy, které v digitální době působí na zaměstnance a zaměstnavatele. Zároveň...
Dehumanizace jako rizikový faktor používání digitálních technologií v kontextu sociální práce
Brezina, Lukáš ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá rizikem dehumanizace při použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Práce obsahuje historii vzniku digitálních technologií v kontextu společenských změn. Zabývá se základními pravidly uvozujícími principiální fungování a vývoj digitálních technologií a robotiky. V práci jsou popsány a shrnuty základní informace o možnostech i rizicích použití digitálních technologií a robotiky v oboru sociální práce. Ve svém závěru také obsahuje názory několika odborných a politických autorit vyjadřujících se k danému tématu. Tato práce by chtěla přispět k prohloubení a zintenzivnění debaty nad riziky spojenými s dehumanizací oboru sociální práce v kontextu problematiky použití digitálních technologií a robotizace.
Historie a vývoj pracoviště Rentgen Písek s.r.o.
KOUTNÍKOVÁ, Anita
Rentgenové vyšetření patří mezi nejstarší a nejjednodušší zobrazovací metodu. V medicíně je stále hojně využívána. Vždy se provádí jako prvotní vyšetření RTG a až po dalším zvážení či nejasnostech ošetřujícího lékaře se přistupuje k nákladnějším a složitějším vyšetřením s větší radiační zátěží. Například u vyšetření plic, které je požadováno jako předoperační a lze jím určit i další spoustu možných zdravotních indikací. Vyšetření plic tedy nelze ničím podobným nahradit a vždy zůstane mezi základními vyšetřovacími metodami. V této bakalářské práci se zaměřuji na historii a vývoj daného pracoviště. Popisuji samotný vznik nemocnice od její výstavby po současnost, protože pracoviště Rentgen Písek s.r.o. bylo v daném období její součástí. Dále se zaměřuji na pracoviště samotné po rozdělení od nemocničního provozu, kdy přešlo do soukromého sektoru, kde setrvává do současnosti. Porovnávám zde období 20 ti let od roku 1997 do roku 2017. Všeobecně je uváděno ze zdrojů (ÚZIS), že počet provedených RTG vyšetření neustále roste. Sledovala jsem tuto skutečnost i na daném pracovišti Rentgen Písek s.r.o. Sleduji zde, zda se počty RTG vyšetření měnily v závislosti na vzniku nových vyšetřovacích metod jako je například CT a MR. Jako další úkol mé bakalářské práce je výzkum, zda se snížily či zvýšily expoziční hodnoty používané na oddělení RTG Písek s.r.o. za dané sledované období.
Amatérská poezie na internetu jako výsledek volnočasové aktivity
PEŠOUTOVÁ, Ingrid
Práce se zabývá vztahy mezi volným časem, amatérskou poezií na internetu, hrou a vybranými kompetencemi. První kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu volnočasu a k němu se vztahující participaci. Následuje charakteristika zájmového vzdělávání a člověka jako subjektu zájmového vzdělávání. Další části práce náleží definicím poezie a hry a pokusu nalézt jejich společné znaky. Následně se práce zabývá významem hry a poezie v životě člověka. Tato práce definuje pojem amatérský literární web, mapuje a představuje současné dostupné české amatérské literární weby. Poslední část se zabývá vybranými kompetencemi, tj. volnočasová a literární kompetence.
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Kudaieva, Yuliia ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Hájek, Martin (oponent)
Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získaná v průběhu rozhovorů byla porovnávaná s diskurzem zdravého životního stylu prezentovaného na českých internetových portálech. Zároveň byla zodpovězena výzkumná otázka "Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na svou fyzickou aktivitu a životní styl, respektive jak se odlišují mezi sebou v důsledku rozdílů ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry se jejich vnímání liší od toho, jak self-tracking je prezentován na českých internetových media portálech?" následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako "angažování" a "sportivní" užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Sdílená ekonomika a digitalizace: Výzva pro komplexní úpravu pracovního práva?
Tkadlec, Matěj ; Morávek, Jakub (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent)
SDÍLENÁ EKONOMIKA A DIGITALIZACE: VÝZVA PRO KOMPLEXNÍ ÚPRAVU PRACOVNÍHO PRÁVA? ABSTRAKT Tato diplomová práce se podrobně věnuje fenoménu poslední dekády, kterým je tzv. sdílená ekonomika, jež má mnoho podob a mnoho názvů. Ve své nejčistší podobě se jedná o jednání ekonomicky aktivních subjektů, které za účelem snížení svých vlastních nákladů či využitím svých volných kapacit sdílejí volné prostředky. Jako nejlepší příklady ekonomiky sdílení potom slouží kapitálová platforma Airbnb, kde lidé sdílejí své nevyužívané nemovitosti a generují tak zisk, či pracovní platforma BlaBlaCar, jejímž prostřednictvím mohou lidé snižovat své náklady na provoz dopravního prostředku při jednorázových cestách na delší vzdálenost. Jak zmíněno výše, sdílená ekonomika má však mnoho podob. Jednu z nich, ne úplně čistokrevnou formou sdílení, zprostředkovává společnost Uber. Ten, podobně jako společnost BlaBlaCar, vytvořil mobilní platformu, jejíž pomoci se mohou poskytovatelé dopravních služeb spojit s uživateli. Existuje zde však několik významných rozdílů, ze kterých je možné vyvodit, že společnost Uber není klasickým zprostředkovatelem služeb informačních technologií, jako je právě společnost BlaBlaCar. To mimo jiné dovodily také zahraniční soudy, včetně Soudního dvora Evropské unie. Na základě toho je nasnadě otázka, zda řidiči...
Jevení
Kulka, Jan ; DAŇHEL, Jan (vedoucí práce) ; ČIHÁK, Martin (oponent)
Tato diplomová práce je pokusem o formulování osobního manifestu filmového tvůrce. Jde o pokus o reflexi současné situace z hlediska tvůrčího, technologického, společenského i historického. Pokus o nalezení vlastní odpovědi na základní ontologickou otázku: co je film? Co je to světlo? Jaká je povaha vztahu tvůrce a aparátů, které používá. To vše s důrazem na praktické naplnění těchto úvah. Jako případová studie je proto součástí také kapitola věnovaná speciálnímu promítacímu aparátu jménem Pramítačka, která je ztělesněním, výsledkem i iniciátorem výše popisovaných úvah.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.