Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Násilí, manipulace a ohrožená hrdinka v románech Lolita V. Nabokova a The Collector Johna Fowlese
KREJZLOVÁ, Anna
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma postmoderními romány: The Collector (1963) britského romanopisce Johna R. Fowlese a Lolita (1955) amerického spisovatele Vladimira V. Nabokova. Nejdříve se práce zaměří na souhrnný přehled životních zkušeností obou autorů a postmoderních tendencí v jejich dílech, mimo to poskytne i stručný popis samotného postmoderního hnutí. Dále popíše hlavní rysy gotického románu, uvede jeho zakladatele a charakteristiku hrdinek. V souvislosti s gotickou tradicí přiblíží také dílo Edgara A. Poe s důrazem na jeho postavy zločinců a manipulátorů. Pozornost bude věnována porovnání předchozích anti-hrdinů a hrdinek se současnými postavami z románů The Collector a Lolita. Následuje krátké shrnutí obou děl, a poté se práce zaměří na srovnávací analýzu zahrnující vybraná témata: prostředí a jeho funkce, ztráta svobody, komunikace a úloha vypravěče, otázka svědomí a ztráta identity.
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2018
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music
Tyllner, Lubomír
This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and music, to delineate historical, regional and or national features of Czech traditional music and thus help to incorporate it into a broader European musical and cultural context.
Latitudinální trend v rychlosti růstu per a koncentrace steroidních hormonů v peří ptáků
Brzobohatá, Tereza ; Albrecht, Tomáš (vedoucí práce) ; Sedláček, Ondřej (oponent)
Životní strategie ptáků lze rozlišit na pomalé, charakterizované většími investicemi do budoucí reprodukce, a rychlé, charakterizované většími investicemi do aktuální reprodukce. Koncept pace-of-life syndromů označuje koevoluci životních strategií a souvisejících fyziologických, imunologických a behaviorálních znaků. Ptáci z tropických oblastí oproti ptákům z mírného pásu vykazují pomalejší životní strategie (delší péče o mláďata, pozdější dospívání, menší snůšky, pomalejší metabolismus). Podél latitudinálního gradientu byly u tropických ptáků zaznamenány snížené investice do množství (hmotnosti) celkového opeření. Zůstává však nejasné, zdali existuje latitudinální trend i v samotném růstu per, a zdali je růst per pomalejší u tropických druhů. Tropičtí ptáci mají nižší bazální hladiny kortikosteronu a testosteronu, nicméně dostupné studie jsou založeny převážně na analýzách hormonů z krevní plazmy. Prvním cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit rozdíly v investicích tropických (Kamerun) a temperátních (ČR) pěvců do rychlosti růstu ocasních per metodou komparativní ptilochronologie. Druhým cílem diplomové práce byla analýza koncentrací steroidních hormonů vybraných temperátních (ČR) pěvců z peří pomocí HPLC/MS. Při kontrole na délku pera a tělesnou hmotnost byly zjištěny pomalejší růstové...
Comparative Analysis of Neologisms in Selected Works of Terry Pratchett and George R. R. Martin
Dragounová, Tereza ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Práce se věnuje porovnání neologismů z vybraných děl dvou fantasy sérií, konkrétně z knih Last Continent (Poslední kontinent) a Jingo (Hrr na ně!), které obě patří do knižní série Discworld (Úžasná Zeměplocha) od Terryho Pratchetta, a z knihy A Game of Thrones (Hra o trůny), která je dílem ze série A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) od George R. R. Martina. Neologismy shromážděné z těchto tří knih jsou nejprve podrobeny individuálnímu zkoumání a jsou rozřazeny do odpovídajících kategorií podle toho, jaký slovotvorný proces byl využit při jejich tvorbě. Následně jsou údaje z odpovídajících si kategorií porovnány a pozornost při jejich srovnání je věnována stejnou měrou jak potenciálním rozdílům, tak i signifikantním podobnostem. Dalším krokem byl pokus o interpretaci takto získaných výsledků s důrazem na příčiny těchto závěrů, především na ty, které by mohly plynout z rodílnosti podžánrů obou knih. Srovnání ukázalo jak rozdíly, tak podobnosti a některé z nich byly velice výrazné. Slovotvornými procesy, které poskytly nejzajímavější výsledky, byla kompozita a marginální slovotvorné procesy, jež byly v obou sériích použity ve značně jiných měrách. Ostatní procesy byly použity většinou podobně nebo vykazovaly pouze nepatrné rozdíly. Klíčová slova: slovotvorba, neologismus, srovnání
Přístupy k veřejnému zdraví ve vybraných zemích a jejich srovnání
Bačkorová, Tereza ; Hrešanová, Ema (vedoucí práce) ; Růžička, Michal (oponent)
Diplomová práce mapuje přístupy k veřejnému zdraví v České republice a porovnává je s přístupy v Norsku. Teoretická část se věnuje výkladu nejdůležitějších pojmů v oblasti zdraví, veřejného zdraví, zdravotní politiky a prevence a nahlíží na jejich pojetí a různorodou interpretaci v rovině odborného diskurzu. V empirické části je provedena komparativní analýza vývoje a aktuálního stavu zdravotnických systémů obou zemí, zdravotního stavu jejich populace, obecné srovnání přístupů k prevenci a zdravotní politice, a také rozbor konkrétního příkladu v podobě boje s rizikovým faktorem kouření. Cílem práce není pouhé srovnání přístupů k veřejnému zdraví v obou zemích, ale také snaha o porozumění komplexním vztahům mezi komparovanými případy a kontextem. Na základě této analýzy jsou identifikovány příklady dobré praxe a formulována doporučení, která mohou sloužit jako podnět k dalšímu výzkumu nebo podklad k tvorbě nových zdravotních politik, preventivních programů a kampaní. klíčová slova: zdraví, veřejné zdraví, prevence, zdravotní politika, zdravotnický systém, zdravotní gramotnost, komparativní analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.