Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Economic Implications of Turkish Accession to the EU: Advantages and Disadvantages
Gurbanov, Rashad ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
The European Union has long established itself as the world's most powerful regional supranational formation, which is achieved thanks to its economic results, geopolitical influence, and military might. European integration offers countries with an opportunity to boost their development and have greater impact in the international arena. However, the EU accession criteria are quite hard to meet, and many countries face significant difficulties in this respect, which is the case of Turkey. Since 1987, when Turkey officially applied for membership in the EU, the country hasn't completed its integration in the European community yet. This thesis investigates the main economic advantages and disadvantages in the context of Turkey's prospective accession to the European Union as a full-fledged member state.
Facial Coding jako nástroj neuromarketingového měření emoční odezvy
Picková, Barbora ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Bakalářská práce se věnuje neuromarketingovému výzkumu spotřebitelského chování, přičemž se zaměřuje na jeden konkrétní nástroj, patřící do této skupiny, takzvaný Facial Coding. Úvodní část textu prezentuje teoretické základy, na nichž tato výzkumná technika staví, především psychologii emocí a její východiska, a popisuje šestici základních emocí, jež jsou tímto způsobem měřeny. Dále je v práci představen zakladatel výzkumné metody Facial Coding, Paul Ekman, a jeho studie lidské tváře. Ve třetí části text popisuje moderní podobu Facial Codingu, výhody a nevýhody tohoto nástroje a jeho aplikaci v marketingovém výzkumu, která je ilustrována praktickými příklady.
Budování značky Gorillaz a její specifická image na hudebním trhu
Všelicha, Mikuláš ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Práce se věnuje marketingové teorii budování značky, která je posléze aplikována na konkrétní příklad virtuální hudební skupiny Gorillaz. Cílem bylo zjistit, zda jsou její aktivity v souladu s touto teorií a zda lze úspěch této netradiční skupiny vysvětlit právě pomocí marketingové teorie budování značky. K odpovědi na tyto otázky jsem se snažil dojít hledáním průniků teorie budování značky a aktivit hudební skupiny Gorillaz. Pro teorii jsem vycházel z publikací předních marketingových expertů v oblasti značky a také z několika prací studujících specifika hudebního trhu 21. století. Aktivity a strategii Gorillaz jsem popisoval na základě analýzy knih a studií, které o skupině vyšly, jejích internetových stránek, profilů na sociálních sítích, rozhovorů s jejími tvůrci a internetových článků o kapele. V práci dokazuji, že to, jakým způsobem byla vybudována hudební značka Gorillaz, do značné míry odpovídá doporučeným postupům z marketingové teorie budování značky. Ačkoli se na jejím vzniku nepodílel marketingový tým a nelze říct, že se jedná o výsledek marketingové strategie, přesto lze Gorillaz považovat za dobrý příklad správného budování značky. Přínos práce spatřuji v prozkoumání vztahu hudební skupiny a marketingu. Zkoumat do takové hloubky koncept hudebního interpreta jako značky je ojedinělé....
Komunikační aktivity cestovního ruchu v roce 2014: komparativní studie Madridu a Prahy
Nguyen, Quyen ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Bakalářská práce na téma Komunikační aktivity cestovního ruchu v roce 2014: komparativní studie Madridu a Prahy pojednává o možnostech marketingu v oblasti cestovního ruchu, konkrétně marketingu měst. Po definici pojmu marketingu cestovního ruchu následuje popis marketingových nástrojů podle marketingového mixu, přičemž je kladen důraz na možnosti marketingové komunikace. Práce obsahuje konkrétní popis a analýzu jednotlivých nástrojů, pomocí kterých jsou řízeny komunikace měst. Další části tvoří deskripce a analýza marketingových aktivit dvou evropských měst - Madridu a Prahy. Cílem byla komparace propagačních aktivit měst - jak v rámci informačních center, tak i prostřednictvím outdoorové propagace, internetové propagace a public relations. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Determinants of International Tourism Demand
Vencovská, Jana ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Fišerová, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá určením hlavních faktorů, které ovlivňují poptávku po cestovním ruchu. Dále také hodnotí ekonomické dopady cestovního ruchu a poskytuje přehled možných výkladů termínů "turistika" a "turista" a jejich vývoj. Na základě dostupné literatury objasňuje, co je to poptávka po cestovním ruchu, jak je možné ji měřit a jakými faktory je ovlivňována. Poslední kapitola je věnována ekonometrické analýze faktorů, které mají vliv na mezinárodní poptávku po cestovním ruchu z 38 států světa do České republiky. Měřítkem poptávky byl počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle údajů Českého statistického úřadu. Sledováno bylo období let 2000-2012. K analýze byl použit dynamický model, který nám umožnil zhodnotit efekt ústních doporučení mezi turisty a jejich věrnost České republice jako turistickému cíli. K odhadu je použita zobecněná momentová metoda (GMM) podle Arellano-Bonda. Z analýzy vyplynulo, že 31% turistů přijíždí díky předchozí pozitivní zkušenosti, ať už vlastní či doporučující osoby. Výsledky dále ukázaly, že poptávka po cestování do České republiky není příliš závislá na ekonomické situaci země, ze které turisté přijíždějí. Klasifikace JEL A12, C23, L83 Klíčová slova ekonomika turismu, poptávka po cestovním ruchu, Česká republika E-mail autora...
Natural Gas Consumption and Economic Growth in European Union
Balitskiy, Sergey ; Strielkowski, Wadim (vedoucí práce) ; Mikolášek, Jakub (oponent)
"Natural Gas Consumption and Economic Growth in European Union" by Sergey Balitskiy Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnocení vztahu mezi spotřebou zemního plynu a hospodářským růstem v Evropě. Výzkumný vzorek obsahuje data panelové časové řady za období 1997-2011 pro 26 členských států EU (zemí eurozóny). Na základě neoklasického modelu růstu byl vytvořen vzor s více vysvětlujícími proměnnými, včetně tvorby hrubého fixního kapitálu a celkových pracovních sil země. Použitím moderních ekonometrických technik: panelových kointegračních testů a modelu opravy chyb, bylo zjištěno, že existuje dlouhodobý vztah mezi hospodářským růstem, spotřebou zemního plynu, prácí a kapitálem. Kromě toho, bylo zkoumáno, že v krátkém období existuje obousměrná příčinná souvislost mezi spotřebou zemního plynu a hospodářským růstem. Vychází, že příčinná souvislost mezi hospodářským růstem a spotřebou zemního plynu je pozitivní. Na druhé straně, obrácená příčinná souvislost (vztah mezi spotřebou zemního plynu a ekonomickým růstem) se zdá, že je negativní.
Komunikační aktivity agentury Czech Tourism na zvýšení příjezdového cestovního ruchu
Skalník, Jan ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Bakalářská práce "Komunikační aktivity agentury CzechTourism na zvýšení příjezdového cestovního ruchu" pojednává o současné situaci příjezdového cestovního ruchu v České republice a propagaci této destinace v zahraničí za rok 2013 se zaměřením na nejdůležitější zdrojové trhy, tedy Německo a Rusko. Hlavní důraz je kladen na projekt "Země příběhů" a rebranding, kterým agentura CzechTourism prošla v roce 2012. Na příkladu České republiky hodlám popsat specifika destinačního marketingu, který prochází rychlým vývojem - ať již v souvislosti s nástupem nových technologií či globálními změnami. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost marketingové strategie a působení kampaně na cílové skupiny. První část práce je věnována teorii, kde je zdůrazněna důležitost marketingu pro rozvoj cestovního ruchu. Dále následuje popis české centrály cestovního ruchu, situační analýza, jež se věnuje postavení České republiky na trhu cestovního ruchu, její SWOT analýze a také charakteristice zmíněných klíčových trhů. V další části popisuji konkrétní aktivity a kampaně, prostřednictvím kterých je Česká republika prezentována na jednotlivých trzích. Závěr patří výzkumu a shrnutí dosažených poznatků.
Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby
Kotvová, Lenka ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Práce se zabývá případovou studií popelářské společnosti Berliner Stadtreinigung, jejíž unikátní komunikační kampaň přepsala novodobé dějiny německé marketingové komunikace. V první kapitole práce popisuje charakteristické rysy této dlouhodobé kampaně, jakožto i jejich historický vývoj a integraci do komplexní reklamní, mediální i kreativní strategie. Pro verifikaci prezentované efektivity kampaně autorka ve druhé kapitole provádí vlastní dotazníkové šetření, zkoumající znalost a vnímání značky BSR i jejích komunikačních aktivit. Sekundárním cílem tohoto šetření je situační komparace s českým trhem, resp. se společností Pražské služby. I její vybrané komunikační aktivity jsou v práci, potažmo v její třetí kapitole, představeny a zhodnoceny. Na závěr dochází k doporučením, jež by mohly optimalizovat stávající komunikaci Pražských služeb a napomoci tak její vyšší efektivitě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.