Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 182 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evoluce způsobů určení pohlaví a pohlavních chromosomů hadů
Charvát, Tomáš ; Kratochvíl, Lukáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Jiří (oponent)
Hadi tvoří se svými téměř 3700 popsanými druhy více než třetinu všech šupinatých plazů. Naprostá většina hadích druhů patří do skupiny Caenophidia, která je nejlépe prozkoumanou skupinou hadů co se týče pohlavních chromozomů. Naproti tomu pohlavním chromozomům dvou ostatních skupin hadů - Scolecophidia a Henophidia byla zatím věnována jen malá pozornost. Všichni dosud studovaní hadi mají genotypové určení pohlaví. U zástupců všech čeledí Caenophidia byl pozorován systém určení pohlaví se samičí heterogamií (ZZ/ZW) a dlouho bylo obecně přijímáno, že je tento systém všem hadům společný. Toto tvrzení bylo nedávno vyvráceno, když byl u krajty Python bivittatus a hroznýše Boa imperator, dvou zástupců Henophidia, potvrzen systém určení pohlaví se samčí heterogamií (XX/XY). Ve skupině Henophidia kromě XX/XY systému povrzen i ZZ/ZW systém a to u jediného známého zástupce této skupiny s heteromorfními pohlavními chromozomy - A. sp. cf. dumerili. Pohlavní chromozomy ani systém určení pohlaví není znám u žádého zástupce skupiny Scolecophidia. Heteromorfní pohlavní chromozomy skupiny Caenophidia umožnily studium jevů spojených s postupnou diferenciací pohlavních chromozomů. Mezi tyto jevy patří degenerace W chromozomu, akumulace repetitivní elementů, fenomén rychlého Z chromozomu, kompenzace genové dávky a...
Vývoj elektronického parkovacího systému
Šmíd, Josef ; Strecker, Zbyněk (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem elektronického parkovacího systému, který má sloužit k navigaci řidičů na nejbližší volná místa, pomocí Arduino platformy. Úvodní část se zabývá přehledem současného stavu poznání. Rešeržní část pak obsahuje přehled základních Arduino desek a dalších modulů a senzorů vybraných pro koncepční řešení zařízení. Konstrukční část se poté věnuje návrhu krytu, podle zvolených komponent, a následné realizaci celého zařízení, včetně sestavení programu, pro testování v reálných podmínkách. Výsledky z testování jsou nakonec vyhodnoceny a shrnuty v závěrečné diskuzi.
Paul Hindemith a jeho Sonáta pro fagot a klavír
Šmíd, Jan ; SEIDL, Jiří (vedoucí práce) ; HUDEČEK, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá osobností skladatele Paula Hindemitha a jeho Sonátou pro fagot a klavír. Úvodní kapitola pojednává o životě a zásluhách skladatele. Další část se věnuje vlastní skladbě a obsahuje také formální rozbor. Závěrem je uveden výběr skladeb pro dřevěné dechové nástroje a přehled Hindemithových sonát.
Energetické využití komunálního odpadu
Šmíd, Jan
Bakalářská práce se zabývá jednotlivými základními principy využívání komunálních odpadů k produkci energií, resp. způsobu likvidace komunálních odpadů. Popisuje a zaměřuje se na technologie termického zpracování odpadů z komunální sféry a rozvádí jednotlivé technologické prvky linky zpracování komunálního odpadu termickou cestou. Popisuje a vymezuje základní pojmy a platné právní předpisy v oblasti termického zpracování odpadů. S využitím reálných provozních dat vybraného provozu spalovny odpadů, společnosti SAKO Brno, a. s., popisuje vztah k objemu zpracovaných odpadů a výtěžnosti jednotlivých forem energií v letech 2006 až 2014. Rozebírá míru uplatnění technologií spalování komunálních odpadů v České republice a zahraničí z pohledu současnosti i historického vývoje.
Variabilita tvaru krunýře u vybraných zástupců čeledi Geoemydidae
Protiva, Tomáš ; Rehák, Ivan (vedoucí práce) ; Šmíd, Jiří (oponent) ; Široký, Pavel. (oponent)
Želvy vždy fascinovaly člověka svou morfologií, unikátní embryogenezí a později i neujasněnou pozicí ve fylogenezi. Tato skupina existuje již 200 milionů let, od prvních zástupců rodů Odontochelys a Proganochelys, ale v současnosti je většina druhů ohrožena především neřízeným lovem. Kritická situace je zejména v Asii, kde obrovskou poptávku po želvích produktech vytvářejí čínské trhy. Řada druhů je na pokraji vyhubení a záchranné chovy v zajetí jsou nutností. K plánování záchranného programu je ale zásadní znalost správného taxonomického zařazení a geografického původu. Variabilita tvaru karapaxu a plastronu, studované pomocí metody geometrické morfometrie a podpořené genetickou analýzou, představují vhodné nástroje k získávání těchto poznatků. V této práci jsme se soustředili především na ověření aplikovatelnosti metody geometrické morfometrie na vybrané zástupce čeledi Geoemydidae, jejichž centrum rozšíření se nachází v Asii a jsou tak touto tzv. "želví krizí" nejvíce ohroženi. U želvy Morenia petersi jsme se zaměřili na neobvykle častý výskyt vmezeřeného vertebrálního štítku na karapaxu. Ten nijak neovlivňuje tvar karapaxu ani plastronu a nenalezli jsme rozdíl ani v celkovém tvaru mezi jedinci s vmezeřeným štítkem a normálními jedinci s pěti vertebrálními štítky. Pravděpodobné zafixování...
Computational Intelligence Methods in Metalearning
Šmíd, Jakub ; Neruda, Roman (vedoucí práce) ; Vanschoren, Joaquin (oponent) ; Vomlelová, Marta (oponent)
Tato práce je zaměřena na problematiku výběru algoritmu, která má za cíl doporučit algoritmus strojového učení k nové úloze. Řešení problému vychází z myšlenky, že se algoritmy chovají podobně na podobných datech. Tato podobnost je často založena na extrakci pevného počtu metaatributů z každé úlohy. Vzhledem k tomu, že počet atributů se u různých úloh typicky liší, ztrácíme tak důležité informace. V této práci popíšeme třídu algoritmů, která dokáže zpracovat také informace o jednotlivých atributech. Naše metody jsou založeny na přiřazování atributů. Výsledná vzdálenost mezi úlohami je dána jako součet vzdáleností mezi atributy určenými optimálním přiřazením. Dále dokážeme, že za určitých podmínek můžeme zaručit, že výsledná vzdálenost mezi úlohami je metrika. Provedeme sadu experimentů na datech extrahovaných z OpenML repozitáře. Vytvoříme vzdálenost mezi atributy prostřednictvím genetických algoritmů, genetického programování a několika regularizačních technik, jako je koevoluce a zavedení vícekriteriality. Výsledky experimentů naznačují, že výsledná vzdálenost mezi úlohami může být úspěšně použita na problematiku výběru algoritmu. Ačkoliv jsme naše metody použili výhradně k metaučení, lze je aplikovat i v jiných oblastech. Navržené algoritmy jsou aplikovatelné kdekoliv, kde máme definovanou vzdálenost...
Applying genetic algorithms for decision trees induction
Šurín, Lukáš ; Mráz, František (vedoucí práce) ; Šmíd, Jakub (oponent)
Rozhodovacie stromy sú úznávanou a široko používanou technikou pri spracovaní a analyzovaní dát. Tieto stromy sú konštruované typickými a všeobecne známymi indukčnými technikami (napr. ID3, C4.5, C5.0, CART, CHAID, MARS). Kvalita takto získaných stromov nie je vždy dokonalá a často má rezervy. Indukcia kvalitných stromov, na ktoré kladieme zložité požiadavky, je ťažkou až nereálnou úlohou. V tejto práci sa budeme zaoberať práve takýmito rozhodovacími stromami, konkrétne ich vytváraním. Spomínanú rezervu sa snažíme využiť na zlepšenie stromov pomocou metaheuristiky, genetických algoritmov, ktorá sa využíva pri rôznych optimalizačných úlohách. Práca taktiež obsahuje implementáciu navrhnutého algoritmu vo forme zásuvného modulu do prostredia Weka. Neoddeliteľnou súčasťou práce je porovnanie novej metódy so známym algoritmom tvorby rozhodovacích stromov C4.5. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studie složení a produkce domovních odpadů v ČR
Šmíd, Jakub ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V mnoha zemích jsou stanoveny cíle pro nakládání s komunálním odpadem, jeho opětovného využití a snížení množství ukládaného na skládky. Pro vývoj efektivních strategií je nutná znalost spolehlivých informací o složení všech složek komunálního odpadu. V současnosti se však ve většině evropských zemí a zbytku světa používají různé metody pro analýzu skladby odpadů, jež se značně liší nejen svým rozsahem, ale také zaměřením. V rámci této práce byl proveden výzkum celkové produkce odpadů v domácnostech s důrazem na bioodpad, za použití nové metody výzkumu. Byla při něm zjišťována produkce bez ohledu na pozdější způsob nakládání. Tento výzkum byl doplněn dotazníkovým průzkum zaměřeným na nakládání s domovním odpadem. Výsledky výzkumu ukázaly, že průměrné zastoupení jednotlivých složek v domovním odpadu činí pro papír 25%, plasty 7%, sklo 12%, kov 2%, bioodpad 28%, odpad živočišného původu 10%, jiný odpad 16% a pro nebezpečný odpad 1%. Nebylo také zjištěno, že by se produkce jednotlivých složek domovního odpadu významně odlišovala mezi různými typy zástaveb a nebyly neprokázány významné závislosti produkce odpadů na počtu členů v domácnosti. Z výsledků výzkumu vyplývá, že pokud bude prováděn oddělený sběr bioodpadu s jeho dalším využitím a také oddělený sběr tříděných složek odpadu může být dosaženo...
Parafráze klasického uměleckého díla - didaktická transformace a aplikace tématu do výuky výtvarné výchovy
Košatová, Barbora ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
V ČJ Diplomová práce má charakter teoretické studie zabývající se tématem parafráze klasického výtvarného díla a jeho následnou didaktickou aplikací pro daný stupeň školy. Řeší problematiku parafráze ve výtvarném umění. Charakterizuje aspekty spojené s tématem jako je analýza a struktura výtvarného díla. Soustřeďuje se na teorii tvaru, jako základní stavebné jednotky uměleckého díla a s ním spojená témata, kterými jsou: citace, interpretace, transformace obrazu a jeho alterace. Výtvarná tvorba volně navazuje na předešlou bakalářskou práci, jež pojednávala o problematice krajiny. Zabývá se proměnou původního obrazu vzniklou za pomoci manipulace s jednotlivými tvary v obraze, a to výměnou stávajících tvarů za tvary nové. Ty jsou vytvářeny formou autorských fotografií z oblasti předem vymezené krajiny. Didaktická část aplikuje téma parafráze ve vybrané škole a ověřuje tak teoretické poznatky v praxi. Pojímá téma parafráze jako celku. Za cíl si klade vyzkoušení si a pochopení základních principů, jež se k parafrázi vztahují.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 182 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 ŠMÍD, Jan
1 ŠMÍD, Jindřich
15 Šmid, Jan
10 Šmíd, Jakub
15 Šmíd, Jan
1 Šmíd, Jaromír
2 Šmíd, Jaroslav
9 Šmíd, Jiří
3 Šmíd, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.