Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení
Přibová, Marie ; Kubátová, Gabriela (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Diplomová práce "Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení" se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený přehled pedagogů, kteří na této instituci od samého počátku učili a díky svým bohatým zkušenostem přispěli k vysoké úrovni houslového oddělení. Zaměřuje se na význačné absolventy, jenž školu svými uměleckými či pedagogickými úspěchy reprezentovali a reprezentují nadále na nejrůznějších hudebních akcích u nás i v zahraničí. Nedílnou součástí diplomové práce je část věnovaná rozhovorům s pedagogy a absolventy školy. Za nejzajímavější lze označit právě ty části rozhovorů s pedagogy, kdy se věnují tomu, jaké metody používají při výuce houslové hry. Z hlediska oral history jsou jistě zajímavé i vzpomínky pedagogů na začátky s hrou na housle, obtíže studia či života.
Hodnota značky: vliv vybraných nástrojů marketingového mixu na budování hodnoty značky
Machek, Martin ; Boučková, Jana (vedoucí práce) ; Tomek, Gustav (oponent) ; Přibová, Marie (oponent)
V současném vysoce konkurenčním prostředí rozhoduje často o úspěchu firmy na trhu správné řízení značek a snaha o neustálé zvyšování hodnoty značky je proto základním úkolem marketingu. Stanovení hodnoty značky je ovšem velmi obtížné a je předmětem zájmu jak teoretického výzkumu, tak marketingové praxe. Předložená dizertační práce přináší přehled aktuálního stavu poznání o této velmi důležité problematice jak z pohledu výzkumu předních autorů z vědecké a akademické sféry, tak z pohledu marketingové praxe v podobě modelů specializovaných agentur. Vytvořenou syntézu poté mohou využít jak akademici při orientování směru budoucích výzkumů, tak marketingoví manažeři při vyhodnocení efektivity přístupů, které v současné chvíli využívají. Pro tento účel mohou marketingoví manažeři využít i případové studie, které práce v jednotlivých kapitolách obsahuje. Případové studie ukazují zkoumanou problematiku na příkladu konkrétních úspěšných firem. V neposlední řadě pak může odborná veřejnost využít výstupy z kvalitativního expertního výzkumu mezi manažery úspěšných mezinárodních firem, který byl pro účely dizertace realizován. Manažeři malých a středních podniků mohou aplikovat formalizovaný model růstu značky, který je značně intuitivní a nevyžaduje hlubší znalosti exaktních věd, i když je možné ho definovat pomocí jednoduchých matematických vztahů. Poslední kapitola přináší výsledky vlastního kvantitativního výzkumu autora za použití dotazníkového šetření a statistického metodologického aparátu. Výzkum byl zaměřen na problematiku vztahu sociálních sítí a brandingu v České republice.
International Distribution as Communication Tool: What builds Experience and Value Creation in the Luxury Retail Setting?
Tisovski, Marija ; Machková, Hana (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent) ; Přibová, Marie (oponent)
The thesis argues that the distribution formats can be significant strategic communication and differentiation tools for luxury brand and that the intangible determinants within the space can provide balancing link between company trying to manage its brand expression and consumers search for the meaningful experiences. The dissertation uses a luxury retail setting, as the highest in distribution hierarchy to analyze these relations. This ensures a level of diversification from mass retail approach. In addition, this brings back to the store as source of value creation and experiences that one should expect from a luxury brand. The aim: To explore conceptually the nature of value creation and how the relationship gets between a retailer and customer translated and communicated by a means of store, also to identify the key determinants for the value creation within the formats while looking at which levels it brings to ability to co - create the experiential value with consumer. Method: The two primary methods used are: in-depth, semi-structured interview with professionals or key informants and field notes in ethnographic context with a sample of 52 international marketing students. The secondary data collection draws upon extensive, relevant and significant academic literature review including books, professional journals, online resources, etc. Findings: The work identified two value drivers: Symbolic Desire and Exclusive Excitement. Excitement and Desire were found to be the main emotions to trigger the consumer within the luxury setting and to translate a product into service or experience of a kind. Second, research identified the two experiential prospects of: Become and Belong. These show all the way the interaction builds and develops to immerse the customers in a branded world and experiences. As a result the thesis suggests two new approaches; Experiential Value Co-Creation and In - Store Typology. Such orientation offers an outline for adjusting the service and mapping the generic groups of luxury consumers. Moreover, in-store experiential typology offers four types of spaces and/or segments within the setting: Expertise, Exclusivize, Aspirational and Popularize.
Branding potravinářských výrobků na trhu ČR
Průša, Přemysl ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Machková, Hana (oponent) ; Přibová, Marie (oponent) ; Jindra, Jiří (oponent)
Hlavním cílem disertační práce je shrnout, prohloubit a rozvinout současné teoretické poznatky v oblasti problematiky značky a jejího řízení a tyto teoretické poznatky verifikovat na realitě brand managementu vybrané značky potravin - značky vín na českém trhu: analyzovat hlavní nástroje řízení dané značky vín v současné době s tím, že analýza by měla ústit v identifikaci problematických oblastí a formulaci návrhů na opatření, jejichž implementace včetně systému hodnocení efektivity řízení značky by byla vhodná. Výsledkem analýzy je pak systém konkrétních doporučení pro značku, který může být rovněž použitelný pro srovnatelné značky. Trh potravin v ČR byl zvolen proto, že se mu dosud žádný autor ve vztahu k značkám nevěnoval a navíc je trh potravin více ohrožen současným ekonomickým vývojem (více než ostatní trhy), kdy klesá kupní síla obyvatelstva a rostou tlaky na snižování cen výrobků, které jsou ještě posíleny převisem nabídky nad poptávkou potravinářských výrobků. Velmi významným faktorem je též současná tržní dominance nadnárodních maloobchodních řetězců na trhu potravin v ČR spolu s rostoucím významem tzv. privátních (vlastních) značek maloobchodních řetězců. Pro trh vín, vedle výše uvedených specifik, je navíc typické, že má stále spíše generický charakter, což znamená, že spotřebitel se zde orientuje podle značek pouze ve velmi malé míře a zásadním faktorem rozhodování spotřebitele zůstává cena. V aplikační části práce je konkrétně využita značka dovozového vína z Chile (TARAPACA). Jednak proto, že dovozové značky tvoří v ČR cca 50 % trhu vín, jednak proto, že značka TARAPACA se řadí mezi nejvýznamnější dovozové značky na českém trhu vín z hlediska prodejů a tržního podílu. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a jejím cílem je poskytnout definici značky a vymezení základních pojmů, které se ke značce váží, jako jsou identita, positioning a image značky tak, aby s nimi bylo možno pracovat v aplikační části práce. Druhá část přináší přehled základních přístupů ke zjišťování hodnoty značky, které jsou zde analyzovány a kriticky hodnoceny s ohledem na praktickou využitelnost. Vyústěním této kapitoly je vlastní návrh kritérií, podle kterých lze určovat hodnotu značky. Zde je hodnota značky vnímána z marketingového hlediska, ne z hlediska finančního. Ve třetí části práce se autor věnuje samotné problematice řízení značky jako procesu, pozornost je soustředěna zejména na výklad procesu řízení značky podle Scotta M. Davise, jehož schéma je použito v aplikační části práce. Součástí třetí kapitoly je také analýza současného fenoménu v oblasti brand managementu, kterým jsou privátní značky, a to z hlediska jejich vztahu k jejich majiteli, odběrateli a spotřebiteli. Část čtvrtá a pátá mají charakter aplikační se zařazením případové studie značky vín TARAPACA. V části čtvrté je nejprve provedena analýza současného stavu značky -- tržní pozice včetně tzv. auditu značky podle schématu Scotta M. Davise. Značná pozornost v této kapitole je věnována analýze akcí na podporu prodeje, které daná značka v současnosti často provádí, z hlediska efektu prodejního a efektu komunikačního (dopad na znalost značky). Ve čtvrté kapitole tak autor shrnuje nedostatky v současném řízení značky, jejichž odstranění je popsáno v páté části práce. Pátá část práce obsahuje komplexní a systematický návrh brand managementu značky TARAPACA pro český trh podle schématu Scotta M. Davise. Tento návrh je popsán jako proces, kde jednotlivé kroky navazují na sebe, a tak vytváří jednotný systém.
Marketing research in B2B
Pipová, Jana ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Přibová, Marie (oponent)
Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První představuje Business-to-Business trh a porovnává jeho přístup k zákazníkům s přístupem na spotřebitelský trh. V této kapitole se dále věnuji nejnovějším trendům a specifikům farmaceutického oboru. V druhé kapitole se věnuji marketingovému výzkumu a jeho různým způsobům realizace. Další kapitola tento marketingový výzkum představuje v souvislosti s B2B trhem. Poslední kapitola představuje praktickou část diplomové práce. Nejdříve v ní uvádím důvody, které mě vedly tento důvod zrealizovat a následně jeho hlavní cíl a hypotézy. Nechybí ale ani popis průběhu výzkumu a jeho nejdůležitější závěry a metodická poučení.
Reklamní a mediální trh ČLR
Rezek, Tomáš ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Přibová, Marie (oponent)
Cílem této práce je přiblížit evropským podnikatelům čínský reklamní a mediální trh. Efektivní marketing je nedílnou součástí jakékoliv úspěšné obchodní strategie. V případě Čínské lidové republiky to platí obzvlášť, především kvůli tvrdé konkurenci. Marketing úzce souvisí s kulturním prostředím, které bezprostředně ovlivňuje celou ekonomiku. Základní informace týkající se čínské ekonomiky jsou v první části mé práce. Dále se věnuji klíčovým kulturním aspektům, které podle mého názoru nejvíce ovlivňují chování Číňanů a zároveň dělají největší problémy zahraničním společnostem při vstupu na čínský trh. Druhá část práce se týká analýzy vývoje mediálního trhu. V této části pracuji především s vývoji výdajů na reklamu v jednotlivých médiích. Při analýze použvám srovnání se Spojenými státy, které představují zemi s plně rozvinutým reklamním a mediálním trhem. Ve třetí části mé práce se věnuji reklamě jako takové. Zkoumám různé druhy reklamy a na jejich ukázkách vysvětluji působení čínské kultury. Poslední část mé práce se týká světové výstavy EXPO 2010, která se bude konat v Šanghaji.
Sociálněpsychologická teorie a její aplikace v marketingové komunikaci
Karlíček, Miroslav ; Bílková, Jana (vedoucí práce) ; Kostková, Hana (oponent) ; Přibová, Marie (oponent) ; Tichá, Ivana (oponent)
Disertační práce zpracovává základní sociálněpsychologické teorie a výzkum do podoby, která má být aplikovatelná v komunikační praxi českých firem, neziskových organizací a státních institucí. Práce poskytuje metodologická východiska ke zkvalitnění přípravy komunikačních strategií i jednotlivých komunikačních nástrojů, a to ve srozumitelné a ucelené formě. Teoretický materiál je propojen s řadou příkladů z české i zahraniční komunikační praxe. Práce je využitelná zejména marketingovými pracovníky z nadnárodních společností a odborníky z komunikačních agentur.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.