Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Kointegrace a EC model
Asipenka, Hanna ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme defi- nici pojmu kointegrace a problematice testování řádu kointegrace. Dále definu- jeme model korekce chyby obecně i v kontextu vektorové autoregrese. Uvedeme a dokažeme Grangerovou větu o reprezentaci, která umožní konstrukci EC modelu v další části kapitoly. Na závěr aplikujeme danou teorii na reálné časové řady. Provádíme testy na kointegraci a konstruujeme příslušný EC model. 1
Mnohorozměrné modely volatility
Vejmělka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním vícerozměrných finančních časových řad. Nejprve jsou popsány lineární modely vícerozměrných časových řad a dále speciální vlastnosti finančních časových řad. V další části práce se zaměřujeme na modelování vícerozměrné volatility a uvádíme několik modelů, které lze v tomto kontextu použít. V praktické části práce aplikujeme některé z uvedených modelů na reálná data s pomocí softwarových systémů EViews 9 a RATS 8. Analyzujeme postupně dvourozměrnou a pětirozměrnou finanční časovou řadu. Práce by měla sloužit jako přehled o současném stavu modelování mnohorozměrné volatility ve finančních časových řadách včetně praktických zkušeností se specializovaným soft- warem. 1
Solvency II: solventnost v pojišťovnictví
Čáha, Pavel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se věnuje Solvency II, regulaci pojišťoven a zajišťoven platné v zemích Evropské Unie. Nejprve teoreticky vysvětluje pojem solventnost a popi- suje principy samotné regulace. Práce se dále zaobírá výpočtem solventnostního a minimálního kapitálového požadavku, se kterým je spojen i pojem standardní formule. Kapitálové požadavky jsou odvozeny na úrovni jak rizikových modulů, tak jejich podmodulů. Další část diplomové práce řeší problém výpočtu technic- kých rezerv s důrazem na odvození střední čtvercové chyby predikce. Popsané jsou zde metody Chain-Ladder a Bornhuetter-Ferguson. V závěru práce lze nalézt vý- počet kapitálových požadavků na reálných datech. Tyto výpočty jsou předvedeny ve větším detailu v přiloženém programu SolvencyII.xlsx.
Tweedie models for pricing and reserving
Smolárová, Tereza ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, vyznačující se závislostí rozptylu na střední hodnotě v p-té mocnině, a složené Poissonovo rozdělení představuje konkrétní Tweedie model. Klíčovou motivací k použití Tweedie složeného Poissonova modelu je jeho aplikace v rámci zobecněných lineár- ních modelů (GLMs) a zobecněných odhadovacích rovnic (GEE). Cílem práce je sestavení modelů pro stanovování výšky pojistného a technických rezerv, ve kterých se odezvy řídí Tweedie složeným Poissonovým modelem. Teoretické přístupy jsou aplikovány na reálná data. 1
Projection of mortality tables and their influence on insurance embedded value
Filka, Jakub ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V práci se věnujeme vývoji úmrtnostních tabulek v Český republice počínaje rokem 1950. Naším cílem je prostudovat 6 základních modelů, které mohou být použité pro modelování úmrtnosti lidí starších 60 let. Mezi zkou- manými modely jsou model Gompertz-Makehama, logistické modely Thatchera a Kannista, modely Coale-Kiskera a Heligman-Pollarda. Naše analýza se sous- tředí na projekční vlastnosti modelů do let nejvyšších. Ukázalo se, že trend úmr- tnosti se nejlíp daří zachytit logistickým modelům, které na rozdíl od Gompertz- Makehamovho modelu nenadhodnocují pravděpodobnosti umíraní v letech nej- vyšších, a to predevším pro ženy, kde data nevykazují takovou disperzi jako u mužů. Klíčová slova: projekce úmrtnostních tabulek, Gompertz-Makeham, logistické mo- dely 1
Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací
Skřivanová, Zuzana ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Stochastické modelování úmrtnosti pro více populací Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi modelování a předpovídání věkově specifické míry úmrtnosti. Úvodní část práce shrnuje základní pojmy z oblasti demogra- fie související s úmrtností a vymezuje základní přístupy k jejímu modelování. Následně jsou podrobně popsány tři nejpoužívanější stochastické modely - Lee- Carterův, Renshaw-Habermanův a Cairns-Blake-Dowdův. Stěžejní část práce se zabývá možnostmi využití těchto modelů pro modelování úmrtnosti současně v několika korelovaných populacích. Uvedené teoretické podklady jsou v závěrečné části práce numericky ilustrovány na úmrtnostních modelech pro populace České a Slovenské republiky. 1
Investiční strategie finančních derivátů
Voráčková, Andrea ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá různými metodami oceňování opcí. Nejdříve jsou zavedeny základní definice a vztahy pro opce. V druhé části jsou představeny modely vhodné k oceňování opcí: Black-Scholesův a binomický model a je dokázán jejich vzájemný vztah. Pro binomický model jsou představeny Cox-Ross- Rubinstein a Jarrow-Rudd metody oceňování opcí a jejich aproximativní verze. V numerické části pomocí softwaru Mathematica aplikujeme výše uvedené metody na data, popíšeme jejich silné a slabé stránky a naše výsledky porovnáme s tvrzeními v Shaw (2002) a Hull (2012). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Selected problems of financial time series modelling
Hendrych, Radek ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Název práce: Vybrané problémy finančních časových řad Autor: Radek Hendrych Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS) Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., KPMS Abstrakt: Předložená disertační práce se věnuje vybraným problémům z oblasti analýzy finančních časových řad. Detailněji se zaměřuje na dva dílčí aspekty mode- lování podmíněné heteroskedasticity. První část práce prezentuje a diskutuje různé rekurentní odhadové algoritmy navržené pro běžné jednorozměrné modely podmíněné heteroskedasticity, jmenovitě pro procesy typu ARCH, GARCH, RiskMetrics EWMA a GJR-GARCH. Tyto procedury jsou numericky posouzeny prostřednictvím Monte Carlo experimentů a empirických studií vycházejících z reálných dat. Ve druhé části práce je představen inovativní přístup k modelování podmíněných kovariancí (korelací). Odvození navrhované techniky bylo inspirováno ústřední myšlenkou mnohorozměrného ortogonálního GARCH modelu. Principiálně je založeno na vhodném typu lineární dynamické ortogonální transformace, která dále dovoluje aplikovat standardní schéma konstantních podmíněných korelací. Odpovídající model je implementován pomocí neli- neární diskrétní stavové...
Ekonometrické modely pro český pojistný trh
Vichr, Jaroslav ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Vztahy mezi jednotlivými pojistnými proměnnými představujícími finanční toky českého pojistného trhu je možné efektivně modelovat s využitím dynamické soustavy lineárních simultánních rovnic. Zdrojem podkladových dat k sestavení takového modelu mohou být veřejně dostupné výroční zprávy České asociace pojišťoven. Výsledný model může najít své využití především k predikci budoucího vývoje finančních toků na základě historických pozorování a k analýze možných scénářů. Právě tento rozbor potenciálních prognóz a jejich důsledků nabízí náhled na to, jak např. budoucí pokles nově uzavřených pojistných smluv ovlivní očekávanou výši nákladů na pojistná plnění nebo objem předepsaného pojistného.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.