Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 133 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Novinářské strategie a téma islámu v rámci mediální logiky
Drnková Jačková, Kateřina ; Štechová, Markéta (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá omezujícími a kreativními aspekty, jež hrají důležitou roli při výběru a zpracování zpráv s důrazem na citlivé téma islámu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou rozvedeny pojmy jako mediální logika, rutiny a kreativita, se kterými se dále pracuje i v rámci výzkumu. Práce pak poukazuje na problematiku mediálního prezentování islámu a muslimů vyplývající ze zahraničních i českých výzkumů, přičemž si všímá zejména nedostatečného výzkumu zaměřeného na samotné pracovníky redakce jako tvůrce či spolutvůrce mediálních obsahů. V rámci současného výzkumu v redakci jsou nastíněny některé možnosti kreativního přístupu, jež mohou ovlivňovat a pozměňovat rutinní praxi či zaměření redakce ohledně výběru i zpracování události. Metodologická část nastiňuje výzkumný problém a otázku, představuje zkoumané redakce i techniky sběru a analýzy dat. Předkládaná práce dále z těchto poznatků vychází i v samotném výzkumu a snaží se o lepší pochopení možností pracovníků redakce ve výběru a zpracování zpráv s tématem islámu. Důraz je přitom kladen na vnímání různých omezujících a kreativních aspektů pracovníků redakce, jako možných změn či překážek.
Hravé vstupy do žánru pohádky u dětí předškolního věku
Skálová, Kristýna ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Hník, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá uvedením předškolního dítěte do žánru pohádky. Cílem práce je promyslet, realizovat a reflektovat činnosti, které uvádějí děti předškolního věku do žánru pohádky, vedou je k rozvoji slovní zásoby a spolupráce třídního kolektivu. V teoretické části jsou věnovány kapitoly následujícím tématům: žánr pohádky a jeho znaky, čtenářská pregramotnost a předškolní dítě (zmiňuje důležité body v psychickém vývoji dítěte spjaté se čtenářskou pregramotností, cíle literární výchovy i důležitost rodiny a školy v rozvoji dítěte v oblasti čtenářské pregramotnosti), metody a formy práce s knihou a projekty na podporu čtenářské pregramotnosti. V praktické části se diplomová práce zabývá realizací činností, které uvádějí předškolní dítě do žánru pohádky. Jedná se o pět úkolů ke znakům pohádkového textu a závěrečné vymýšlení pohádky ve skupinách. Výzkum praktické části probíhal ve školním roce 2017/2018 a všemi úkoly prošlo 16 dětí předškolního věku. Analýzou sběru dat dětských prací a rozhovory s dětmi jsem došla k závěru, že děti předškolního věku jsou schopné chápat hranice literárního žánru pohádky, ale neumí pojmenovat ani vysvětlit znaky, které hranici pohádky tvoří. Úkoly i závěr ukazují rozmanitost dětské fantazie i schopnost dítěte spolupracovat. KLÍČOVÁ SLOVA Čtenářská pregramotnost,...
Návod na umění
Šindelářová, Alice ; Jiřička, Eva (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Prací shrnuji myšlenky týkají se lidské kreativity, touhy tvořit a výtvarně se vyjadřovat. Sleduji kreativitu v mé rodině. Osobně jsem se setkala se všemy příslušníky nejbližší rodiny a společně jsme tvořili. Poté jsem uspořádala akci na mojí chatě, kde jsme se všichni společně sešli a každý měl za úkol na místě něco vytvořit sám a pak i dohromady v celé skupině. Samotné dílo jsem se tedy rozhodla pojmout jako textový scénář a popis událostí, co se před srazem mé rodiny na chatě, i v jejím průběhu, stalo a jaké vedli členové rodiny rozhovory. Jedná se především o jejich nejasné chápání mého záměru uskutečnit akci samotnou a posléze střet názorů na umění a společné tvoření, které na zahradě probíhalo. Pro samotnou prezentaci je účastník usazen společně se mnou u jednoho stolu a já předčítám scénář události. Dílo je především konfrontací laického pohledu mé rodiny na umění s pohledem mým, jako studentem umění.
Vytvoření a ověření účinnosti hudebně pohybového programu pro děti předškolního věku.
Kubaň, Antonín ; Novotná, Viléma (vedoucí práce) ; Miklánková, Ludmila (oponent) ; Blahutková, Marie (oponent)
Souhrn práce: Název: Vytvoření a ověření účinnosti hudebně-pohybového programu pro předškolní děti Hlavním cílem práce je vytvořit inovovaný komplexní výchovně-vzdělávací program pro děti předškolního věku, zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti a ověřit jeho praktickou aplikovatelnost a vliv na rytmické, motorické, senzomotorické, hudební a paměťové dovednosti, současně zjistit, do jaké míry ovlivní vytvořený hudebně-pohybový program úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností dětí předškolního věku. Dílčím cílem práce je vymezit podmínky pro průběh komplexní realizace programu v MŠ, zaměřeného na přirozený rozvoj motorických, senzomotorických, hudebních a rytmických dovedností u dětí předškolního věku, s důrazem na hygienu a zdraví člověka. Výsledky disertační práce vychází z vlastní tvůrčí práce autora, z výsledků kvalitativního a kvantitativního výzkumu, ve kterém je ověřen vliv hudebně- pohybových schopností pomocí testové baterie. V práci jsou shrnuty poznatky z vlastního pozorování, pozorování učitelů a rodičů v průběhu celého školního roku, z řízených rozhovorů s účastníky programu, z rozborů videí a z konzultací se specialisty v pedagogice a školní psychologii. Na základě výsledků je možno potvrdit, že vytvořený hudebně-pohybový vzdělávací program pozitivně ovlivnil nejen hudebně-pohybové...
How children tell stories - the process of storytelling
ŠIMKOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat strukturu a vývoj vypravování. Nedílnou součástí vypravování je také kreativita a představivost, protože hrají důležitou při rozvoji každého příběhu. Kreativita se projevuje tvorbou nových slov, které se v českém jazyce nevyskytují, zatímco představivost dovoluje Natálce zahrnout do děje takzvané tmavé motivy jako je například rozdrcení krys. Ve své práci jsem použila metodu konverzační analýzy, kterou jsem následně aplikovala na transkripční přepisy audio nahrávek, jež byly pořízeny při interakci mezi mnou a Natálkou.
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Macková, Eliška ; Vaněk, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Diplomová práce Multifunkční kulturní centrum „ Creative City“ Brno řeší architektonickou studii přestavby a nástavby objektu bývalé vazební věznice na ulici Bratislavská, Soudní v Brně pro kulturní , společenské a komerčně výrobní účely. Návrh zahrnuje nové využití stávající stavby pro kreativní průmysl, komerční aktivity a služby. V nové nástavbě jsou byty. Parkování se odehrává pod úrovní terénu v severní části komplexu. Komplex budov vytváří příjemné prostředí napomáhající kreativitě.
Theatre for growing - growing Theatre
Siersch, Clara ; OSWALDOVÁ, Petra (vedoucí práce) ; LOTKER, Howard Scott (oponent)
I reflect on the significance of neutrality by examining the work with the neutral mask as a tool to silence facial expression and thus stimulate the physical awareness of an inner neutral center. Awareness of the body and physical receptivity both develop basic benefits for the creative development in the actor's training and also in Gestalt therapeutic practice. The focus on an assumed neutrality, which stands for a central point of reference, allows the exploration of unknown parts of personality and character, which can be used in the development of new acting roles as well as in methods of resolution of personal conflicts. Own experiences with mask performances and masks in therapeutic use get juxtaposed with some theoretic background of mask work and philosophic ideas about neutrality. Assuming that in the no-thingness everything is included.
Movement and Creativity
Golob, Polona ; OSWALDOVÁ, Petra (vedoucí práce) ; RAISOVÁ, Michaela (oponent)
The topic of this master thesis is to explore the methods and principles of movement education at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy (KATaP). The Authorial Acting program in English started in 2015. Throughout the span of two years, movement classes are taught by three professors. All of them have different approaches, yet they strive towards the same goal – that students gain a higher awareness of their body and can attain better control over their everyday movement habits as well as their movement on stage. Though the study program is designed as a mirror of the Czech program, changes were made due to the different cultures, temperament and skills of the English program students. This represents a great opportunity to revise how movement is being taught at the department. The body of this thesis is divided into three major chapters dealing with: posture, space and imagination. Each chapter includes a description of exercises that we did in KATaP movement classes related to a specific topic. Sources for the exercise descriptions as well as my reflection on how I felt and what changes I experienced during and after the exercise are taken from my class notes and semester reflections. At the same time, each topic is explored through published theory to give the movement classes a theoretical perspective. The last chapter is devoted to exploring the connection between imagination and movement and how this affects an actor's creativity. The main motivation for writing this thesis is my appreciation for the transformation my body has undergone during my studies at KATaP. That is why I believe that many can benefit from its content be it theoreticians, teachers or other practitioners in the world of performing arts as well as people who are simply interested in learning something new about their bodies.
Directing for Devised Theatre
Lalos, Evangelos ; HANČIL, Jan (vedoucí práce) ; MALANÍKOVÁ, Hana (oponent)
In this thesis I will reflect on my creative journey of being a director for groups working with Devised Theatre. From the first attempts at creating a play and the awareness of the satisfaction I feel during the creation process, to the years at ‘TeArt’ when I learned the hard way what it means to be a director in a group of equals; On my studies in two schools, DAMU and RESAD, and what I learned there improving my skills, to the latest project in which I believe I put all the knowledge I acquired into practice. A reflection that juxtaposes theories on Devised Theatre and Collaborative Creation with my own personal experiences.
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (vedoucí práce) ; SULŽENKO, Jiří (oponent)
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 133 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.