Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výchovná a vzdělávací činnost knihoven a muzeí v České republice
Vašková, Jana ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce postihuje výchovné a vzdělávací možnosti knihoven a muzeí v České republice. Zaměřuje se nejen na jejich současné tendence, ale rovněž na nové trendy a vize. Zkoumá kooperaci škol a jejích pedagogů s těmito kulturními institucemi. Dále věnuje pozornost rozvoji dětské gramotnosti a problematice školních knihoven. Praktická část práce je rozdělena na dvě části. První z nich přibližuje a hodnotí Baťův institut 14|15, jako centrum knižní, muzejní a galerijní kultury. Zvláštní zřetel je věnován výchově a vzdělávání provozovanými těmito institucemi včetně doprovodných programů. Druhá část referuje o přípravě, tvorbě a zpřístupnění výstavy ARS BELLUM: umění válečné.
Funkční úloha cytoplazmatických konců ankyrinového receptoru TRPA1
Vašková, Jana ; Vlachová, Viktorie (vedoucí práce) ; Zemková, Hana (oponent)
Receptor TRPA1 je převážně exprimován na primárních aferentních senzorických neuronech, kde může být aktivován širokým spektrem štiplavých a reaktivních sloučenin, jakými jsou například allyl isothiokyanát nebo cinnamaldehyd. Tyto látky aktivují TRPA1 prostřednictvím kovalentní modifikace cysteinů z cytoplazmatické strany, odkud může být kanál zároveň modulován vnitrobuněčnými vápenatými ionty. Významnou roli v těchto procesech hrají aminové (N-) a karboxylové (C-) konce receptoru. Předkládaná diplomová práce přináší nové poznatky o úloze specifických cytoplazmatických domén v aktivaci TRPA1 receptoru, jež byla studována pomocí elektrofyziologických a molekulárně biologických metod. Měřením membránových proudů TRPA1, vyvolaných chemicky, napětím a vápenatými ionty, byla nalezena vysoce konzervovaná serinová a threoninová rezidua v rámci N-koncové ankyrinové domény, jejichž mutacemi byly silně ovlivněny odpovědi kanálu. Zároveň bylo nově zjištěno, že distální karboxylový konec, o němž bylo již dříve známo, že se podílí na regulaci receptoru vápenatými ionty, přispívá k napěťově závislé aktivaci TRPA1 receptoru.
Člověk a prostředí. Výzkum způsobů identifikace člověka s prostředím
Vašková, Jana ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Matoušek, Václav (oponent)
Tématem práce je zkoumání způsobu, jakým si člověk utváří vztah k prostředí, kde žije. Záměrně jsem si jako svůj terén zvolila město Černošín (v době výzkumu se však jednalo o obec), které bylo po druhé světové válce celé osídleno novým obyvatelstvem. Jeho dnešní nejmladší obyvatelé tak tvoří teprve čtvrtou generaci, která zde žije. Zajímalo mě, jak si lidé, jež zde žijí poměrně krátce, utvářejí ke svému prostředí vztah. Hraje v takové identifikaci roli předválečná historie prostředí? Nebo je důležitější, odkud do tohoto prostředí člověk přišel? Nebo není důležité ani jedno z toho? Lze nalézt nějaké podobnosti v identifikaci v rámci rodiny, generace nebo pohlaví? A jak vlastně toto prostředí jeho obyvatelé definují a čeho si v něm cení?
Návrh malé vodní elektrárny
Vašková, Jana ; Belatka, Martin (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Návrh malé vodní elektrárny“, kterou předkládám, je zaměřena na návrh vodní elektrárny ve vybrané lokalitě. Úvod je zaměřen na obecné pojednání o zdrojích, ze kterých je možné elektrickou energii získat, a zároveň o elektrárnách a jejich využití, zejména pak vodních. V následujících kapitolách je charakterizována lokalita vybraná pro uskutečnění záměru výstavby MVE a to ze dvou hledisek. Za prvé z hlediska jejího umístění v krajině a za druhé z hlediska technických parametrů. Dále se v této části zabývám samotným návrhem elektrárny, pro kterou jsou navrhovány dvě varianty. Varianta A, kde jsou na provoz MVE uvažovány dvě soustrojí a varianta B s návrhem jednoho soustrojí. V samotné kapitole Elektrotechnická část MVE se věnuji elektrotechnickému uspořádání elektrárny a to včetně způsobu, jakým bude vyveden výkon z elektrárny do sítě. Závěrečná část práce se týká ekonomického zhodnocení projektu, tedy návrhem výstavby MVE.
Využití volného času uživatelů domova pro seniory
VASKOVÁ, Jana
Ve své bakalářské práci se zabývám využitím volného času uživatelů domova pro seniory, vlivem působení aktivit na jejich psychický či fyzický stav. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem senioři tráví svůj volný čas, jaké možnosti volnočasových aktivit využívají v konkrétním domově pro seniory a zda si uvědomují jejich pozitivní působení. Teoretická část se zabývá životní etapou stáří a stárnutím ? změnami, které s tímto obdobím souvisí, dále službami sociální péče poskytované seniorům a adaptací na umístění do ústavního zařízení. Poslední kapitola této části je věnována volnému času a možnostem jeho náplně. V praktické části jsem pomocí standardizovaného rozhovoru zjišťovala, jakým způsobem senioři tráví svůj volný čas, zda jsou rozdíly mezi pohlavím ve způsobu trávení volného času a zda si senioři uvědomují vliv aktivní náplně volného času na jejich psychický či fyzický stav.
Incentivní cestovní ruch v segmentu mládeže
VAŠKOVÁ, Jana
Předkládaná práce se zabývá problematikou incentivního cestovního ruchu. Nejprve je věnována pozornost obecnému teoretickému vymezení incentivního cestovního ruchu a následně je problematika aplikována na segment mládeže. Pro zvolený segment je práce hlouběji zacílena na specifickou oblast incentivního cestovního ruchu {--} motivační cestovní ruch. Pro konkrétní skupinu produktů motivačního cestovního ruchu jsou popsány hlavní činitelé vstupující do motivačního procesu. Celá oblast motivačního cestovního ruchu je zacílena na české prostředí. Součástí práce byla příprava a realizace konkrétního produktu {--} vstupního adaptačního kursu. Teoretické poznatky jsou doloženy praktickými studiemi: vyhodnocení kvantitativního a kvalitativního výzkumu a zpracování případových studií konkrétních produktů.

Viz též: podobná jména autorů
9 VASKOVÁ, Jana
9 VAŠKOVÁ, Jana
2 VAŠKOVÁ, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.