Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Ekologická rizika zalesňování zemědělských půd nepůvodními dřevinami - invazní akát jako modelový druh
Sádlo, Jiří ; Vítková, Michaela ; Pergl, Jan ; Pyšek, Petr
V posledních desetiletích se stále větší pozornost věnuje novému systému hospodaření na zemědělské půdě - krátkověkým výmladkovým plantážím rychle rostoucích dřevin. V České republice jsou vysazovány téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů, testují se ale i nebezpečné invazní druhy (např. akát nebo pajasan). Problematika výběru vhodných druhů je zatím v legislativě na národní i evropské úrovni zakotvena jen okrajově. Akát stejně jako ostatní invazní druhy s podobnou životní strategií nelze doporučit pro zalesňování zemědělských půd v České republice.
Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Podtitul: Diagnostika a terapie
Vítková, Michaela ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
bakalářské práce Jméno: Michaela Vítková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Oponent práce: Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Diagnostika a terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapie u pacientů s neurologickým onemocněním Myasthenia gravis. Vhodně zvolená fyzioterapeutická intervence může být důležitou součástí komplexní péče o myastenické pacienty. V teoretické části je popsána charakteristika nemoci (klinický obraz, imunopatogeneze, diagnostika, léčba) a vybrané fyzioterapeutické metody, které by bylo možné využít u pacientů s Myasthenia gravis. Praktická část práce obsahuje kazuistiky dvou vybraných pacientek. Cílem praktické části bylo ověřit, jaké fyzioterapeutické metody či jejich prvky jsou vhodné pro práci s myastenickými pacienty, a zda pravidelná pohybová aktivita přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Terapie byly rozděleny do dvou bloků, přičemž jeden blok trval 14 dní. Pro porovnání výsledků před terapií a po terapii byly zvoleny standardizované testovací škály, které jsou popsány v teoretické části práce. Výsledky prokázaly zlepšení v několika měřených parametrech.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Obecné zásady metodiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítková, Michaela ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V letech 2005 a 2006 byl proveden monitoring turistických zátěží, botanický monitoring, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring. Závěrečná analýza dat se uskutečnila v roce 2006. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí území CHKO cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustřeďoval monitoring vybraných složek ekosystému. Ten přispěl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí a umožnil tak v syntéze s výsledky evidence návštěvníků vymezit poškození jednotlivých částí území CHKO.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Vítková, Michaela ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Cílem této části projektu byl výzkum možných vlivů cestovního ruchu, zejména pěší turistiky, na rostlinstvo v CHKO Český ráj. Na základě předběžného šetření v roce 2005 byly vytipovány typy stanovišť, které byly v roce 2006 podrobně studovány s ohledem na mechanické poškození vegetačního krytu i případné změny druhového složení a plochy rostlinných společenstev. Jednalo se o cestní lemy, vyhlídkové body na okrajích skal a břehové porosty rybníků, kde se provozuje sportovní rybolov nebo které slouží ke koupání. Na základě výsledků terénního šetření a statistických analýz byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění tří různých ekosystémů, zjištěn podíl alochtonních druhů ve vztahu k turistické zátěži a byla zhodnocena potenciální citlivost zkoumaných společenstev vůči antropickému tlaku.

Viz též: podobná jména autorů
7 Vitková, Michaela
3 VÍTKOVÁ, Magda
4 VÍTKOVÁ, Marie
7 VÍTKOVÁ, Martina
3 Vítková, Magda
1 Vítková, Magdaléna
4 Vítková, Marie
2 Vítková, Marina
1 Vítková, Markéta
7 Vítková, Martina
1 Vítková, Michala
1 Vítková, Miloslava
2 Vítková, Miroslava
2 Vítková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.