Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikace zdravotnického záchranáře s vybranými skupinami pacientů
VÍTKOVÁ, Michaela
Tématem bakalářské práce je možnost komunikace na lince tísňového volání, která je směřována především na řečově postižené a sluchově postižené. Během své praxe na krajském operačním středisku Jihočeského kraje jsem vypozorovala, že volající často podléhají stresu. Většina volajících má přitom možnost verbálně sdělit operátorovi požadované informace. Tuto možnost však postrádají osoby se sluchovým nebo řečovým postižením. Přivolání zdravotnické pomoci se pro postižené proto může zdát mnohem obtížnější. V teoretické části definuji operační středisko jako celek, jeho úlohy a funkce. K tomuto tématu je zahrnuto i rozdělení tísňových výzev, druhy výjezdových skupin a indikace výjezdů. Následuje komplexní zachycení problematiky řečově postižených vymezení základních pojmů, dělení a způsoby jejich komunikace. Podobnou strukturu nese i další kapitola týkající se sluchově postižených. V práci jsou zmíněny zásady komunikace s oběma druhy postižených. Je to jeden z pilířů úspěšně zvládnuté vzájemné komunikace s nimi. Praktická část je realizována formou kvalitativního výzkumu za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovorů se účastnilo 7 náhodně vybraných operátorů z Plzeňského kraje a 7 z Jihočeského kraje. Cílem je zmapovat možné postupy komunikace s lidmi s řečovým nebo sluchovým postižením na lince tísňového volání, a náhled na východiska takto komplikovaných tísňových hovorů. Z výzkumu vyplývá, že klasický hovor není jediný způsob, jak se dovolat na linku tísňového volání. Také se ukázalo, že ačkoliv jsou operační střediska obou krajů připravena na možnost příjmu i jiných forem tísňových výzev než klasické volání, sluchově ani řečově handicapovaní toho využívají spíš vyjímečně. Výsledky všech hovorů jsou pouze orientační a odvíjí se od délky praxe a nabytých zkušeností daného operátora. Bakalářskou práci lze použít jako možný studijní materiál k předmětu Práce operátora na lince tísňového volání, který je zařazen do studijního plánu oboru zdravotnický záchranář.
Metodika mapování invazních druhů pomocí dálkového průzkumu
Müllerová, Jana ; Bartaloš, T. ; Brůna, Josef ; Dvořák, P. ; Vítková, Michaela
Metodika poskytuje návod pro monitoring čtyř problémových invazních druhů rostlin, který je založen na využití dat dálkového průzkumu. Zaměřuje se na levné a operativní řešení využívající bezpilotní letecké prostředky. Poskytuje základy k pochopení problematiky, specifikuje požadavky na typ a kvalitu dat s ohledem na fenofázi rostliny, a popisuje postup jejich zpracování a vyhodnocení. Představené postupy jsou zvláště vhodné pro cílený monitoring (v případě využití bezpilotních prostředků), ale dají se využít i na větší území (v případě satelitních dat).
Ekologická rizika zalesňování zemědělských půd nepůvodními dřevinami - invazní akát jako modelový druh
Sádlo, Jiří ; Vítková, Michaela ; Pergl, Jan ; Pyšek, Petr
V posledních desetiletích se stále větší pozornost věnuje novému systému hospodaření na zemědělské půdě - krátkověkým výmladkovým plantážím rychle rostoucích dřevin. V České republice jsou vysazovány téměř výhradně vybrané klony příp. odrůdy vrb a topolů, testují se ale i nebezpečné invazní druhy (např. akát nebo pajasan). Problematika výběru vhodných druhů je zatím v legislativě na národní i evropské úrovni zakotvena jen okrajově. Akát stejně jako ostatní invazní druhy s podobnou životní strategií nelze doporučit pro zalesňování zemědělských půd v České republice.
Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Podtitul: Diagnostika a terapie
Vítková, Michaela ; Jeníček, Jakub (vedoucí práce) ; Konopáčová, Eva (oponent)
bakalářské práce Jméno: Michaela Vítková Vedoucí práce: Mgr. Jakub Jeníček Oponent práce: Název bakalářské práce: Možnosti fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis. Diagnostika a terapie Abstrakt bakalářské práce: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech fyzioterapie u pacientů s neurologickým onemocněním Myasthenia gravis. Vhodně zvolená fyzioterapeutická intervence může být důležitou součástí komplexní péče o myastenické pacienty. V teoretické části je popsána charakteristika nemoci (klinický obraz, imunopatogeneze, diagnostika, léčba) a vybrané fyzioterapeutické metody, které by bylo možné využít u pacientů s Myasthenia gravis. Praktická část práce obsahuje kazuistiky dvou vybraných pacientek. Cílem praktické části bylo ověřit, jaké fyzioterapeutické metody či jejich prvky jsou vhodné pro práci s myastenickými pacienty, a zda pravidelná pohybová aktivita přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů. Terapie byly rozděleny do dvou bloků, přičemž jeden blok trval 14 dní. Pro porovnání výsledků před terapií a po terapii byly zvoleny standardizované testovací škály, které jsou popsány v teoretické části práce. Výsledky prokázaly zlepšení v několika měřených parametrech.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Obecné zásady metodiky
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Král, Jan ; Vítková, Michaela ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. V letech 2005 a 2006 byl proveden monitoring turistických zátěží, botanický monitoring, hydrologický, hydrogeologický a pedologický monitoring. Závěrečná analýza dat se uskutečnila v roce 2006. Hlavním závěrečným výstupem je model zatížení jednotlivých částí území CHKO cestovním ruchem. V průběhu prací byla vymezena – pomocí klasifikace kvantitativních a kvalitativních ukazatelů – hlavní zájmová území, kam se soustřeďoval monitoring vybraných složek ekosystému. Ten přispěl k definování nežádoucích dopadů turistické zátěže na přírodní prostředí a umožnil tak v syntéze s výsledky evidence návštěvníků vymezit poškození jednotlivých částí území CHKO.
Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj: Botanický monitoring
KOLPRON CZ, s.r.o., Praha ; Vajdlová, Lucie ; Vanžurová, Petra ; Čalfová, Jiřina ; Habr, Ondřej ; Vítková, Michaela ; Suchý, Jan
Základním cílem je zpracovat strukturovaný přehled zatížení jednotlivých částí CHKO Český ráj cestovním ruchem. Důležitou složkou šetření je i vnímání (percepce) pozitivních a negativních faktorů turistického využívání území návštěvníky. Cílem této části projektu byl výzkum možných vlivů cestovního ruchu, zejména pěší turistiky, na rostlinstvo v CHKO Český ráj. Na základě předběžného šetření v roce 2005 byly vytipovány typy stanovišť, které byly v roce 2006 podrobně studovány s ohledem na mechanické poškození vegetačního krytu i případné změny druhového složení a plochy rostlinných společenstev. Jednalo se o cestní lemy, vyhlídkové body na okrajích skal a břehové porosty rybníků, kde se provozuje sportovní rybolov nebo které slouží ke koupání. Na základě výsledků terénního šetření a statistických analýz byl vyhodnocen stupeň antropického ovlivnění tří různých ekosystémů, zjištěn podíl alochtonních druhů ve vztahu k turistické zátěži a byla zhodnocena potenciální citlivost zkoumaných společenstev vůči antropickému tlaku.

Viz též: podobná jména autorů
8 Vitková, Michaela
3 VÍTKOVÁ, Magda
4 VÍTKOVÁ, Marie
2 VÍTKOVÁ, Markéta
9 VÍTKOVÁ, Martina
8 VÍTKOVÁ, Michaela
3 Vítková, Magda
1 Vítková, Magdaléna
4 Vítková, Marie
2 Vítková, Marina
2 Vítková, Markéta
9 Vítková, Martina
1 Vítková, Michala
1 Vítková, Miloslava
2 Vítková, Miroslava
2 Vítková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.