National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie. Zdokonalení technologií produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; NUCLEA, spol. s r.o., Třebíč ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ; VÚZT, Praha ; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Havlíčková, Kamila ; Jirouš, František ; Suchý, Petr ; Vošta, Jan ; Sladký, Václav ; Weger, Jan ; Čížková, Luďka
Projekt je rozdělen do několika dílčích úkolů. DÚ 01 Zdokonalení technologií produkce biomasy obsahuje etapy Vegetativní množení a šlechtění energetických dřevin, Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky a Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. DÚ 02 Zdokonalování technologií využití biomasy obsahuje etapy Studium hmotnostních, energetických a kontaminačních toků při spalování biomasy, Spalování biomasy s využitím kondenzační jednotky a Sdružená výroba tepla a elektrické energie z biomasy (kogenerace). DÚ 03 Hodnocení ekonomických parametrů a osvěta pěstování a využití biomasy obsahuje etapy Hodnocení ekonomických parametrů využívání biomasy a Osvěta a informatika využívání biomasy.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie
KVASAR, s.r.o. ; VÚZT Praha ; SVÚOM s.r.o., Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kalousková, Hana ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
V roce 2003 byl projekt zaměřen na převzetí a aplikaci závazných výstupů nové legislativy v ochraně ovzduší. Základním nástrojem pro inventarizaci je REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení bylo ovlivněno přípravou na vstup do EU. Průběžně byly získávány podle nových postupů informace o velkých spalovacích zdrojích a spalovnách odpadů za účelem splnění informačních povinností k Evropské komisi i k veřejnosti ČR (registr spaloven). Počátkem roku 2003 byl uplatněn nový metodický postup k inventarizaci emisí prováděných v rámci CLRTAP. Byly zpracovány návrh Vzoru souhrnné provozní evidence zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, Oznámení o výpočtu poplatku a Vzor souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování. Výstup řešení projektu za tři roky lze rozdělit: 1. zajištění a uplatnění legislativního východiska pro provádění emisních inventur na území ČR dle požadavků předpisů EU a Protokolů CRLTAP, 2. standardizace provádění emisních inventur a zajištění jejich přesnosti a úplnosti, 3. zpracování metodiky pro měření emisí částic PM 10, 4. vyhodnocení nákladů na zpracování emisních inventur.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Upřesnění emisních faktorů pro prioritní znečišťující látky
KONEKO marketing s.r.o., Praha ; VÚZT, Praha ; CDV, Brno ; TESO, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Neužil, Vladimír ; Jelínek, Antonín ; Dušek, Jiří ; Adamec, Vladimír ; Velíšek, Jan ; Bureš, Vladimír ; Hnilicová, Jitka ; Machálek, Pavel
V roce 2004 byly řešeny tyto úkoly: 1. Identifikace rozhodujících zdrojů emisí (emise těžkých kovů a persistentních organických látek, emise tuhých znečišťujících látek, emise amoniaku); 2. Měření emisí vybraných skupin zdrojů (podklady pro výběr zdrojů, návrh dokumentace pro zadání veřejné zakázky).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.