National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - povrchové úpravy kovů
SVÚOM s.r.o., Praha ; Penz, Jan ; Kalousková, Hana ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina
Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací pro projekt prevence je uvedena databáze preventivních opatření, jejíž základ pro textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy kovů a nakládání s autovraky se vytváří v rámci studie pro MŽP. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu a projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metodiky a postupy pro naplnění jednotlivých kroků: Krok I. Stanovení cíle a strategie projektu. Krok II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. Krok III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při stanovení cíle a strategie projektu. Krok IV. Vstup externích informací. Krok V. Návrh preventivních opatření včetně interní recyklace a výběr optimálního opatření. Krok VI. Externí recyklace. Krok VII. Odstranění odpadu.
Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie
KVASAR, s.r.o. ; VÚZT Praha ; SVÚOM s.r.o., Praha ; TESO Praha, a.s. ; EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kalousková, Hana ; Hesoun, Roman ; Vyoral, Pavel ; Bureš, Vladimír ; Fara, Milan ; Machálek, Pavel
V roce 2003 byl projekt zaměřen na převzetí a aplikaci závazných výstupů nové legislativy v ochraně ovzduší. Základním nástrojem pro inventarizaci je REZZO (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Řešení bylo ovlivněno přípravou na vstup do EU. Průběžně byly získávány podle nových postupů informace o velkých spalovacích zdrojích a spalovnách odpadů za účelem splnění informačních povinností k Evropské komisi i k veřejnosti ČR (registr spaloven). Počátkem roku 2003 byl uplatněn nový metodický postup k inventarizaci emisí prováděných v rámci CLRTAP. Byly zpracovány návrh Vzoru souhrnné provozní evidence zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, Oznámení o výpočtu poplatku a Vzor souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování. Výstup řešení projektu za tři roky lze rozdělit: 1. zajištění a uplatnění legislativního východiska pro provádění emisních inventur na území ČR dle požadavků předpisů EU a Protokolů CRLTAP, 2. standardizace provádění emisních inventur a zajištění jejich přesnosti a úplnosti, 3. zpracování metodiky pro měření emisí částic PM 10, 4. vyhodnocení nákladů na zpracování emisních inventur.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; KONEKO marketing s.r.o., Praha ; IDEA Envi, s.r.o., Valašské Meziříčí ; SVÚOM s.r.o., Praha ; Kvasar, s.r.o., Zlín ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Fara, Milan ; Neužil, Vladimír ; Hesoun, Roman ; Jirovský, Ivan ; Kalousková, hana ; Dvořák, Richard ; Vicherek, Vítězslav ; Havlíková, Martina ; Machart, Jiří ; Křikavová, Katarína ; Hnilicová, Helena ; Stehlík, Jaromír ; Machálek, Pavel
Zpráva obsahuje popis prací na etapách 1 a 2 dílčího projektu. Etapa 1: Doplnění aktivitních údajů vybraných skupin zdrojů (dílčí zpráva o provedení analýzy významnosti jednotlivých skupin zdrojů, doplnění aktivitních dat pro významné skupiny zdrojů v letech 1990-2003 - ČSÚ, energetické bilance, resortní statistiky, odborné odhady). Etapa 2: Ověřování údajů provozní evidence zdrojů (realizace úprav SW pro sběr údajů souhrnné provozní evidence za rok 2004, návrh ověřovacích výpočtů pro hodnocení vykazovaných údajů souhrnné provozní evidence).
Education system of the French dance conservatories
Kalousková, Hana ; Kubicová, Ivanka (advisor) ; Wiesner, Daniel (referee)
My diploma thesis is focused on a French education system with a special view of dance education and education of dance teachers. I tried to compare this special education system with the Czech education system. Thesis is divided into tree parts. In the first one I summarize the current form of the French education system. I mentioned the major laws that govern its present form and general organisation. In the next under-chapter I described the most important point in the French education, which is ?baccalauréat? ? graduation. In the next one I analysed the current form of the French dance education. I have focused on a semi-professional level of dance education, which is provided by ?Conservatoire à rayonnement régional? and ?Conservatoire à rayonnement départemental?, as well as on institutions that educate future dance professionals. Creation of the diploma DNSP was one of the most important moments in the French education system. DNSP should provide assurance and public awareness of the dance profession. Further I have described in detail the conditions for the study of the dance pedagogy and for obtaining the diploma dance teacher, which is essential for teaching dance at the French schools. In the second part of my thesis I have focused on a Czech education system. I mentioned the significant historic moments, its current form and in the special under-chapter I described the Czech dance education, which is provided on a semi-professional level by the primary arts schools and I also analysed the professional Czech dance education. In the last part I compared both of the education systems. I have highlighted the positives and negatives and I tried to identify possible steps that would contribute to build the ideal system of dance education.
Scenic practise of modern dance
Kalousková, Hana ; Ovsová, Libuše (advisor) ; Janeček, Václav (referee)
My diploma thesis is focused on a special view of dance education with main emphasis on dance on the stage of contemporary dance. It´s divided into four chapters. At first, I summarize the object of dance on the stage, and then I´m focused on a teacher. In next chapter I present the system of education of this subject in two, the most important, dance conservatoires in Prague, Dance Centre Prague conservatory o.p.s. and Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. In the 4th, the last chapter, I introduce the school dance companies. At first, I estimate being and the membership in this institutions generally, then I describe three contemporary school companies, Ballet Prague Junior and Baby Ballet Prague, which are under the control of Dance Centre Prague conservatory o.p.s. and Bohemia Ballet, which is manage by Taneční konzervatoř hlavního města Prahy. In each under-chapter I describe historical context, repertoire, types of dance performances and other dance productions, then, I try to look into the ordinary week plan of a member of the school dance company. In the last under-chapter I´m focused on the frequency of artistic productions of these companies. In the end of this thesis the picture enclosure is situated. It depicts a few of photos of mentioned choreographies, in interpretation of students from Prague dance schools and their dance companies.

See also: similar author names
5 Kalousková, hana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.