Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Svobodová, Veronika
Práce se zabývá pokusnými školami v Praze Michli, Nuslích a Hostivaři. Snaží se objasnit okolnosti vzniku a zániku těchto škol a postihnout jejich základní znaky. Akcent je kladen na sociální rozměr pokusnictví a jeho ukotvenost v prostředí první československé republiky. Opominuta nezůstává jejich inspirace moderními pedagogickými teoriemi. Sledovány jsou osudy některých učitelů. Opírá se nejen o archivní materiál, ale i o sérii rozhovorů s absolventy těchto škol. Na základě komparace písemných a ústních pramenů se snaží vytvořit komplexní obraz pokusného školství v Československu a v době protektorátu. V neposlední řadě se snaží zodpovědět otázku, zda mohou být pokusné školy přínosem i pro současné školství.
Kvalita života evropské populace nad padesát let
Svobodová, Veronika ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Miskolczi, Martina (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá zkoumáním subjektivní kvality života populace starší padesáti let v závislosti na vybraných demografických, sociálních a ekonomických ukazatelích. Vyšších věků se dožívá stále více lidí a je proto důležité zabývat se otázkou, v jakých životních podmínkách tito lidé žijí. Je teoreticky popsána otázka kvality života starší populace, přičemž práce se zabývá také příčinami jevu, tedy demografickým stárnutím. Stárnutí populací je popsáno jednak teoretickým způsobem, dále jsou uvedeny způsoby, jak je možné jej kvantifikovat, např. pomocí specifických měr plodnosti dle věku matky při porodu či stále rostoucí střední délky života při narození jak pro muže, tak ženy. K prozkoumání závislosti kvality života na vybraných ukazatelích je vytvořen statistický model, do kterého vstupují data z evropského panelového výzkumného šetření Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Data jsou analyzována pomocí analýzy rozptylu pro poslední vlnu, konanou v roce 2013 a dále pomocí panelové analýzy dat, do které již vstupují data za všechny vlny, tedy mezi roky 2004 až 2013. Výsledky obou analýz pro Českou republiku jsou porovnány s výsledky pro vybrané země, tedy Německo, Švédsko, Španělsko, Řecko a Itálii. Z výsledků analýz datového souboru šetření SHARE vyplývá, že věk vstupuje významně do všech zkoumaných modelů a pro všechny země, stejně jako vliv vzdělání. Pro většinu zemí a modelů je prokázání vlivu pohlaví na subjektivní kvalitu života velmi sporné. Také vliv proměnné typu soužití (sám/ve vícečlenné domácnosti) není jednoznačné. Významné v modelech vycházejí kategorie nezaměstnán a dlouhodobě nemocný. Otázka kvality života se týká všech vrstev populace a s přibývající početnou skupinou starších obyvatel nabývá tato otázka ještě na větším významu, protože cesta, jak kvalitně a důstojně zajistit potřebné a často nesamostatné obyvatele, je náročná.
Proměny mediálních obsahů a jejich zpracování s nástupem nových médií ilustrované na periodiku 100+1 zahraniční zajímavost
Svobodová, Veronika ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Turek, Pavel (oponent)
Periodikum 100 + 1 zahraniční zajímavost vychází na území České republiky již od roku 1964 a patří tak mezi nejstarší doposud vycházející magazíny na českém trhu. Práce se zaměřuje na proměnu témat a jejich zpracování v důsledku nástupu digitální éry. Cílem je analyzovat především vliv dostupných technologií pro zpracování mediálních obsahů a produkci periodik. Teoretická část je zpracována deskriptivní analýzou, praktická část se skládá z kvantitativní obsahové analýzy a následně z komparativní analýzy. Doposud bylo téma proměn mediálních obsahů zpracováno především s důrazem na historický kontext a jeho reflexi v médiích, nicméně tato práce se ve své praktické části zaměřuje na formu zpracování témat, využívání multimediálních formátů a práci s inzertním prostorem, čímž nabídne jiný ucelený pohled na problematiku mediální transformace. V práci je věnován prostor i trendu konvergence médií, konkrétně procesu internetizace časopisu 100 + 1 zahraniční zajímavost a rozdílům mezi jeho tištěnou a online verzí. K porovnání a analýze byla zvolena vydání z let 1988 a 2015. V každém z ročníků je zkoumáno 1., 5., 9., 13., 17. a 21. vydání.
Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Svobodová, Veronika ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Práce se zabývá pokusnými školami v Praze Michli, Nuslích a Hostivaři. Snaží se objasnit okolnosti vzniku a zániku těchto škol a postihnout jejich základní znaky. Akcent je kladen na sociální rozměr pokusnictví a jeho ukotvenost v prostředí první československé republiky. Opominuta nezůstává jejich inspirace moderními pedagogickými teoriemi. Sledovány jsou osudy některých učitelů. Opírá se nejen o archivní materiál, ale i o sérii rozhovorů s absolventy těchto škol. Na základě komparace písemných a ústních pramenů se snaží vytvořit komplexní obraz pokusného školství v Československu a v době protektorátu. V neposlední řadě se snaží zodpovědět otázku, zda mohou být pokusné školy přínosem i pro současné školství. Klíčová slova: pokusné školy, daltonský plán, pragmatismus, globalizace, individualizace, diferenciace, společenská výchova, koedukace
Využití didaktických her ve vyučování matematice na 2. stupni ZŠ
Svobodová, Veronika ; Novotná, Jarmila (vedoucí práce) ; Jančařík, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Využití didaktických her ve vyučování matematice na druhém stupni ZŠ" se zabývá problematikou využívání didaktických her v hodinách matematiky na druhém stupni základních škol. Tato práce je složena ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje s pojmy hra, didaktická hra, matematické hry. Podrobněji se zaměřuje na modifikaci deskové hry monopoly. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumnému šetření, které zjišťuje, jaký je postoj učitelů matematiky druhého stupně základních škol k používání didaktických her ve výuce, dále se zaměřuje na názory a zkušenosti žáků s didaktickou hrou. Také se zabývá srovnáním písemného testu z daného učiva u třídy, která absolvovala matematickou hodinu se zařazením didaktické hry monopoly a třídy, která tuto výuku neabsolvovala.
Dramaterapie a psychodrama v terapeutické komunitě: popis a demonstrace použití metod na případu klienta
Svobodová, Veronika ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Reichelová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá popisem a demonstrací použití přístupu dramaterapie a psychodrama jako metody při práci s klientem závislým na návykových látkách během léčby v terapeutické komunitě. V teoretické části se zabývám objasněním pojmů souvisejících s názvem práce, především pak s pojmy dramaterapie, psychodrama, katarze, abreakce, emočně korektivní zkušenost. Dále teoretická část obsahuje informace k jednotlivým metodám a možnostmi jejich užití. Hlavním cílem práce bylo ilustrovat na rozboru konkrétní práce určitou terapeutickou metodu, v mém případě dramaterapii a psychodrama. V praktické části zanalyzovat z dostupných dokumentů a pozorování v jaké míře může být dramaterapie a psychodrama pro klienta přínosnými v rámci léčby v terapeutické komunitě a demonstrovat jejich dopad na klienta. Výstupem práce je popis jednotlivých sezení, který může sloužit jako inspirace pro začínající dramaterapeuty při práci s drogově závislou klientelou. Dále je to analýza vývoje klientky, její posun v rámci léčby a důkladný rozbor během sezení i po nich. KLÍČOVÁ SLOVA dramaterapie, psychodrama, katarze, abreakce, emočně korektivní zkušenost, terapeutická komunita Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Programy loajality: případová studie Tesco
Svobodová, Veronika ; Dolanská, Nora (vedoucí práce) ; Koudelková, Petra (oponent)
Jedná se o bakalářskou práci na téma Programy loajality: případová studie Tesco. Práce se dělí na dvě části, z nichž první je teoretická. V této pasáži je věnován prostor obecně pojmu loajalita v kontextu marketingu a až následně je uvedena samotná definice programů loajality. Tato část také zahrnuje rozdělení věrnostních programů dle jejich cílové skupiny, stručně popisuje i historii schémat loajality a následně je tato část věnována efektivitě programů, která je podle mnohých teoretiků diskutabilní. Z toho důvodu jsou v této části uvedeny pro ilustraci i některé empirické studie a zároveň je zmíněno i jejich dělení. Druhá polovina práce se věnuje společnosti Tesco, která je nejprve stručně představena, následně je popsána její historie, v níž je například také zmíněn první pokus společnosti o zavedení programu loajality. Následně se práce věnuje konkrétně věrnostnímu programu Clubcard. Nejprve je popsán vznik původního konceptu z Británie a jeho první testování, následně je prezentována česká verze programu. V rámci této pasáže je vysvětlen princip sbírání bodů a odměn a podmínky v členství v programu. Práce je doplněna vizuály zobrazující kvartální Clubcard vyúčtování a kampaň, která doprovázela spuštění programu v České republice.
Přístup nelékařského zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu
Svobodová, Veronika ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Rybářová, Marie (oponent)
Autor: Veronika Svobodová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Přístup nelékařského zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 86 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: Alkoholismus, pacient závislý na alkoholu, přístup (postoj) nelékařského zdravotnického pracovníka, komunikace Moje bakalářská práce se týká přístupu nelékařského zdravotnického pracovníka k pacientům závislým na alkoholu. Teoretická část poskytuje základní informace o vývoji vzniku závislosti na alkoholu, prevenci a léčbě alkoholismu. Také se týká následků požívání alkoholu na zdraví a život pacientů závislých na alkoholu, komunikaci s těmito pacienty a problematikou ošetřovatelské péče. V empirické části analyzuji dotazníkové šetření, které zkoumá zkušenosti zdravotnických pracovníků s léčbou pacientů závislých na alkoholu. Cílem mé práce bylo zjistit, jak údaj o abusu alkoholu ovlivňuje postoj zdravotníků, jejich komunikaci a poskytovanou ošetřovatelskou péči.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 SVOBODOVÁ, Vendula
1 Svobodová, Valérie
3 Svobodová, Vendula
4 Svobodová, Vladimíra
1 Svobodová, Vlasta
4 Svobodová, Věra
4 Svobodová, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.