Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy
Svobodová, Michaela ; Sedláčková, Daniela (vedoucí práce) ; Valenta, Josef (oponent)
Michaela Svobodová, Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy Abstrakt Tématem bakalářské práce je výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách školy, neboť zdraví školou vychovávaného jedince je základním předpokladem pro úspěšný a plnohodnotný život a tím i pro celou naši společnost. Teoretická část bakalářské práce se zabývá výchovou, prevencí a podporou k zdravému životnímu stylu v jednotlivých vzdělávacích oblastech, které se v současné době týkají školního prostředí. Cílem teoretické části bylo vymezení základních pojmů a oblastí k výchově ke zdravému životnímu stylu a představit konkrétní programy, které se zaměřují na prevenci a podporu zdraví na druhém stupni základních škol. Praktická část bakalářské práce se zabývá oblastí týkající se školních jídelen. Konkrétněji jsem se zaměřila na školní jídelnu, která se snaží prosazovat alternativní způsoby a možnosti školního stravování. Cílem empirické části bylo hlouběji prozkoumat problematiku alternativního stravování ve školní jídelně v Českém Brodě V teoretické části využívám dostupných a kvalitních publikací, zdrojů a pramenů, které se týkají zdravého životního stylu, zdraví a školy. K řešení výzkumné části bakalářské práce bylo použito metody kvalitativního výzkumu. Jako design jsem zvolila případovou studii, která se hojně využívá...
Rozklad vybraných biologicky rozložitelných plastů v reálných podmínkách kompostování
Svobodová, Michaela
Tato diplomová práce je zaměřena na plastové materiály, zejména na biologicky rozložitelné plasty a s nimi související normativní prostředí. Nedílnou součástí je stručná charakteristika procesu kompostování. Praktická část je věnována sledování vybraných vzorků biologicky rozložitelných plastů v reálných podmínkách kompostování v kompostárně nedaleko Třebíče ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou, vyhodnocení získaných výsledku a jejich porovnání s výsledky vědeckých prací zaměřených na tuto problematiku. Cílem této diplomové práce je poskytnout informace o způsobu hodnocení rozkladu rozložitelných polymerních materiálů a materiálů uváděných na trh jako rozložitelné v reálných podmínkách kompostování.
Risk in international trade
Svobodová, Michaela ; Paulus, Michal (vedoucí práce) ; Cazachevici, Alina (oponent)
Cílem této práce je definovat riziko v mezinárodním obchodu, roztřídit jej do jednotlivých kategorií a poskytnout shrnutí nejdůležitějších operací na mezinárodních trzích. Dále popisuje postup při analýze rizik, včetně následné rozhodovací fáze a nastiňuje nejpodstatnější nástroje využívané ke zmírnění rizik. Především ale užívá gravitačního modelu pro zjištění, zda existuje vztah mezi ukazateli politického rizika a mezinárodním dvoustranným obchodem. K odhadnutí modelu byla užita metoda nejmenších čtverců a metoda Poissonovy pseudo-maximální věrohodnosti. K odhadnutí multilaterální obchodní přirážky byla využita metoda Taylorových řad a metoda užívající formální (dummy) proměnné Klíčová slova: Mezinárodní obchod, Riziko, Politické riziko, Gravitační model
Profesní zátěž učitele v různých kulturách
Svobodová, Michaela ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Čáp, David (oponent)
Práce se zabývá zátěží, kterou ve své profesi pociťuje učitel, a zaměřuje se konkrétně na středoškolské učitele v České republice a na Novém Zélandu. V teoretické části jsou zpracována témata střední školy, kultury, zátěže a profesní zátěže učitele podle dostupných tuzemských i zahraničních odborných zdrojů. Tato část představuje jak teoretická východiska, tak i realizované výzkumy zabývající se danými tématy. Empirická část práce sestává z návrhu výzkumu na téma uznání profese středoškolského učitele v České republice a na Novém Zélandu. Proponovaný výzkum se soustředí na uznání rodiči žáků a snaží se tak o hlubší zkoumání jednoho z faktorů působících profesní zátěž učitelů. Cílem této bakalářské práce je prezentovat téma profesní zátěže učitele a nabídnout interkulturní perspektivu, které by se v této oblasti dalo využít. Klíčová slova: Zátěž, učitel, střední škola, kultura, Nový Zéland
Polyamorní identity: Biografie praktikujících
Svobodová, Michaela ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Kotík, Michal (oponent)
Bakalářská práce se zabývá novým společenským fenoménem polyamory, alternativní formou vztahového uspořádání, ve kterém jedinci udržují několik partnerských vztahů zároveň. Biografická studie je zaměřena na konstruování polyamorní identity v rámci biografického rozhovoru s participujícími jedinci v České republice. Cílem práce je objasnit, jak je polyamory praktikujícími inpterpetována ve společenském a kulturním prostředí, ve kterém monogamní vztah představuje společenskou normu. Na základě analýzy jsou v práci představeny společné rysy biografií polyamoriků (předešlé nemonogamní vztahové zkušenosti, motivy, pravidla). Polyamory je dále interpretována teoretickým konceptem čistého vztahu Anthonyho Giddense. Klíčová část práce se zaměřuje na aplikaci triangulární teorie lásky R.Sternberga na polyamory a podobu jednotlivých komponent intimity vášně a závazku v polyamorním vztahu respondentů. Práce zahrnuje návrh kompetenčního modelu pro praktikování vycházející z výsledné hypotézy, že polyamory představuje dovednost/schopnost.
Amelioration of obesity-associated disorders by n-3 PUFA and oleuropein: adipocentric view
Svobodová, Michaela ; Flachs, Pavel (vedoucí práce) ; Cahová, Monika (oponent) ; Kunešová, Marie (oponent)
Karlova Univerzita v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra genetiky a mikrobiologie Akademie věd České republiky Fyziologický ústav Autoreferát dizertační práce Zlepšení metabolických komplikací spojených s obezitou podáváním n-3 PUFA a oleuropeinu: význam tukové tkáně Michaela Svobodová Praha 2015 Doktorské studijní programy v biomedicíně 1 2 Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky Program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Předseda oborové rady: prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. Školicí pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR Autor: Michaela Svobodová Školitel: RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. S disertací je možno se seznámit v příslušných knihovnách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Zdvořilost v České republice - děkování a přijímání díků
Svobodová, Michaela ; Chejnová, Pavla (vedoucí práce) ; Hirschová, Milada (oponent)
Resumé Tato práce se zabývá otázkou zdvořilosti, zdvořilostních strategií a děkováním a přijímáním díků v rámci České republiky. Práce nejprve zpracovává problematiku z teoretického hlediska, jsou zde představeny poznatky a teorie domácích i světových lingvistů, kteří se otázkou zdvořilosti a komunikace zabývali, různé přístupy ke zdvořilému nebo nezdvořilému jednání. Také se podrobněji věnuji děkování a reakcím na ně, vděčnosti a nevděčnosti a prezentuji i témata, která s problematikou souvisí. Praktická část je věnována výzkumu předpokládaných reakcí respondentů - děkování a přijímání díků v konkrétních situacích. Úkolem není zkoumat úzus, ale výpovědi považované za zdvořilé a vhodné v dané situaci. Zvolila jsem metodu dotazníku s 5 otevřenými otázkami a volbou odpovědi na základě vlastní zkušenosti respondenta. Dotazník mapuje obě pohlaví ve věku 14 - 42 let. Výsledky výzkumu jsou uváděny v reálných číslech (nejprve obě pohlaví dohromady a poté zvlášť). V závěru práce jsou pak zhodnoceny a interpretovány zjištěné výsledky a poznatky. Klíčová slova: zdvořilost, řečová etiketa, česká kultura, děkování, přijímání díků
Zdvořilost v České republice - děkování a přijímání díků
Svobodová, Michaela ; Chejnová, Pavla (vedoucí práce) ; Hirschová, Milada (oponent)
Resumé Tato práce se zabývá otázkou zdvořilosti, zdvořilostních strategií a děkováním a přijímáním díků v rámci České republiky. Práce nejprve zpracovává problematiku z teoretického hlediska, jsou zde představeny poznatky a teorie domácích i světových lingvistů, kteří se otázkou zdvořilosti a komunikace zabývali, různé přístupy ke zdvořilému nebo nezdvořilému jednání. Také se podrobněji věnuji děkování a reakcím na ně, vděčnosti a nevděčnosti a prezentuji i témata, která s problematikou souvisí. Praktická část je věnována výzkumu užívání zdvořilostních strategií - děkování a přijímání díků v konkrétních situacích. Zvolila jsem metodu dotazníku s 5 otevřenými otázkami a volbou odpovědi na základě vlastní zkušenosti respondenta. Dotazník mapuje obě pohlaví ve věku 14 - 42 let. Výsledky výzkumu jsou uváděny v procentech (nejprve obě pohlaví dohromady a poté zvlášť). V závěru práce jsou pak zhodnoceny a interpretovány zjištěné výsledky a poznatky. Klíčová slova: zdvořilost, řečová etiketa, česká kultura, děkování, přijímání díků
Pracovní spokojenost a motivace k pracovnímu výkonu
SVOBODOVÁ, Michaela
Cílem bakalářské práce je rozbor motivačních a stimulačních faktorů, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců ve vybraném podniku. Motivace a stimulace jsou velice důležité pro řízení lidských zdrojů v každém podniku. Motivace je velice složitá a obtížná pro management podniku. Je nutné zjistit, jaké faktory motivují zaměstnance k jejich vyšším výkonům. K analýze byla vybrána společnost DataLife, a.s. se sídlem ve Znojmě. Potřebné informace byly získány pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s manažerem. Na základě získaných dat byla zhodnocena situace v podniku. Následně byly doporučeny návrhy na změny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SVOBODOVÁ, Magdalena
5 SVOBODOVÁ, Magdaléna
27 SVOBODOVÁ, Markéta
31 SVOBODOVÁ, Martina
19 SVOBODOVÁ, Michaela
4 SVOBODOVÁ, Michala
10 SVOBODOVÁ, Monika
1 Svobodová, M.
1 Svobodová, Magda
5 Svobodová, Magdaléna
1 Svobodová, Mahulena
6 Svobodová, Marcela
1 Svobodová, Mariana
7 Svobodová, Marie
1 Svobodová, Marika
27 Svobodová, Markéta
2 Svobodová, Marta
31 Svobodová, Martina
1 Svobodová, Martina Bc.
4 Svobodová, Michala
1 Svobodová, Milena
1 Svobodová, Miriam
2 Svobodová, Miroslava
10 Svobodová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.