Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální práce v paliativní péči v nemocnici
Šerých, Anna ; Stretti, Sylvie (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Téma této práce, sociální práce v paliativní péči, je velice aktuální, protože v posledních třech letech byla díky programu Spolu až do konce Nadačního fondu Avast zavedena specializovaná paliativní péče v osmnácti českých nemocnicích, což je reakce na skutečnost, že 78% obyvatel ČR umírá ve zdravotnických zařízeních. Cílem práce bylo zodpovědět výzkumnou otázku: "Jak sociální pracovníci v Ústřední vojenské nemocnici Praha, kteří mají zkušenost s klienty v terminálním stadiu nemoci, popisují prostředky vedoucí k dosažení cíle sociální práce v paliativní péči v nemocnici?" Ke zjištění odpovědi na tuto otázku bylo použito metody zakotvené teorie a realizace výzkumu v ÚVN Praha. Hlavní zjištění výzkumu spočívají v popisu cílů sociální práce v paliativní péči v nemocnici, tak jak je chápou respondenti, a v popisu prostředků sloužících k dosažení těchto cílů a propojení mezi nimi. Těmito cíli jsou: přání klienta a kvalita dožití s důstojným umíráním a mezi prostředky se řadí vztah mezi sociálním pracovníkem, klientem a rodinou; sociální poradenství a péči o rodinu. Mezi další zjištění patří popis potřeb těch rodin, s kterými se sociální pracovníci při poskytování paliativní péče setkávají nejčastěji. Potřeby jsou pojmenovány takto: je o něj dobře postaráno; vím, co bude dál a emoční podpora. Přínos...
Vliv náboženské spirituality klienta na sociální fungování
Mlezivová, Kateřina ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Vliv náboženské spirituality klienta na jeho sociální fungování." Tato práce je zaměřena na to, zda osoby bez domova vnímají vliv spirituality na jejich sociální fungování. Teoretická část se věnuje pomu spirituality, jeho dělení je dále specifikováno na křesťanskou spiritualitu a vnímání jejího vlivu na sociální fungování. Cílem je odpovědět na výzkumnou otázku: "Jak vnímají vliv spirituality osoby bez přístřeší navštěvující setkání Komunity na jejich sociální fungování?" Klíčová slova: Spiritualita, osoby bez přístřeší, sociální fungování, sociální
Sociální práce v domácím hospici Cesta domů, z. ú.
Nová, Alena ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se věnuje sociální práci v domácí hospicové péči. Cílem práce je zmapovat a popsat specifika sociální práce v konkrétní organizaci mobilního hospice Cesta domů, z. ú. Práce se nejprve zaměřuje na vymezení paliativní a hospicové péče, s ohledem na aktuální situaci v ČR. V následující části práce uvádím potřeby umírajícího v domácí péči. Věnuji se také možnostem finančního zabezpečení rodin. Součástí práce je šetření formou rozhovorů se sociálními pracovníky Cesty domů, z. ú.
Využívání poskytovaných služeb v Husitském centru a jeho dopady na uživatele
Pondělíčková, Markéta ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je rozčleněna na kapitoly, které se zabývají konkrétními postupy při práci s uživatelem v nízkoprahovém klubu. Druhá část je praktická a zabývá se komparativním šetřením, které srovnává vývoj kvality poskytovaných služeb.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.