Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Filo, Július (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat.
Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci
Korešová, Denisa ; Stretti, Sylvie (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Cílem diplomové práce "Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci" je odpovědět na základní výzkumnou otázku, která zní: "Jak sociální pracovníci ve vybraných pražských organizacích, které se zaměřují na dětskou paliativní péči, vnímají aplikaci metod sociální práce s dětským klientem v terminálním stádiu nemoci?" Dílčím cílem této práce je provedení deskripce současného stavu dětské paliativní péče v České republice. Účelem diplomové práce není zmapovat všechny metody sociální práce, které by mohly být v praxi využity, ale zaznamenat vážnost, aktuálnost problematiky a poukázat na rozdílné vnímání dané situace.
Pes jako přítel, pes jako terapeut
Branbergerová, Emma ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Rozdělila jsem text na čtyři hlavní kapitoly. Vliv psa na lidskou psychiku, Zooterapie, Vodící a asistenční psi a Canisterapie. Podle mého názoru takhle shrnují způsoby, jak může pes člověku terapeuticky nebo asistenčně pomoci. Jako první mě uvedla do tématu kniha Pes lékařem lidské duše od MUDr. Lenky Galajdové. Odbornějším titulem pro mě byla kniha Zooterapie ve světle objektivních poznatků od Prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSs. Třetí nejpoužívanější knihou byla Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit od MUDr. Zorana Nerandžiče. Cenným zdrojem pro mě byly také webové stránky jednotlivých organizací (SVVP, Helppes, Pomocné tlapky). Kde jsou k dohledání informace konkrétní i obecné. Vybrala jsem zrovna tyto organizace, protože podle mého názoru jsou nejznámější a největší. V rámci bakalářské práce jsem měla možnost vidět canisterapii v praxi u odlišných cílových skupin klientů. Také jsem měla tu čest vést rozhovor s Míšou Holasovou, která je majitelem dvou vodících psů a zároveň pracovníkem pro Středisko výcviku vodících psů. Zdroje jsem citovala podle ČSN ISO 690. Klíčová slova Pes, člověk, klient, terapie, zooterapie, canisterapie
Předsudky v sociální práci
Tobolová, Věra ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce bude mít dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části bych se zaměřila na "Sociálně právní ochranu dětí". Uvedu zde zaměření sociálně právní ochrany, a jaké kompetence má sociální pracovník na tomto oddělení. Dále bych zde uvedla, jaké činnosti sociální pracovník na tomto oddělení vykonává, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Ve druhé kapitole bych se věnovala samotným předsudkům. Budu zde definovat předsudky, uvedu typologii předsudků, a jak se projevují. Ve třetí kapitole se zaměřím na postoje a jejich definování, projevy a druhy. Čtvrtou kapitolu bych věnovala pohledům sociálních pracovníků na klienta. V páté kapitole bych zmínila proces posuzování životní situace klienta, jeho fáze, modely a faktory, které posouzení ovlivňují. V šesté kapitole bych definovala pojem vliv. Praktická část bude zaměřená na kvalitativní výzkum a bude rozdělená na dvě části. První část bude zaměřena na metodologii výzkumu, kde budou popsány metody a postupy. Druhá empirická část, se bude zabývat podrobnou analýzou a interpretací dat.
Genderové aspekty v bezdomovectví
Stuiberová, Vendula ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Genderové aspekty v bezdomovectví" je o mužích a ženách bez domova. Bakalářská práce je zaměřena na to, jak ženy a muži bez domova vnímají rozdílně svou situaci. Teoretická část pojednává o problematice bezdomovectví, jeho historii, rozdělení, genderové aspekty. Dále vysvětluje pojem genderu, sociálního vnímání a genderové stereotypy ve společnosti a v bezdomovectví. Cílem mého výzkumu je odpovědět na základní výzkumnou otázku "Jak ženy a muži bez domova rozdílně vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich gender?". Klíčová slova Bezdomovectví, gender, stereotypy, osoba bez přístřeší, sociální vnímání, genderové rozdíly
Vnímání počátku života a vybrané kapitoly v kontextu sociální práce
Bínová, Markéta ; Stretti, Sylvie (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na různé přístupy k problematice vnímání života a personality. Téma tohoto pojmu je podrobněji rozebráno v první kapitole. Dále následuje představení biologického popisu prenatálního vývoje, přístup filozofické antropologie a katolický přístup k dané problematice. V závěru jsou popsány možnosti kontextu sociální práce, jako je očekávání postiženého dítěte, prenatální diagnostika, interrupce, či narození mrtvého dítěte. Klíčová slova Vnímání života, personalita, prenatální vývoj, filozofická antropologie, katolický přístup, sociální práce, krize, interrupce, prenatální diagnostika, syndrom mrtvého plodu.
Sociální práce jako součást resocializace v průběhu výkonu trestu
Mouleová, Žaneta ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku resocializace již v průběhu výkonu trestu a s tím spojené další faktory. Diplomová práce je zaměřena na problematiku resocializace ve výkonu trestu a s tím spojené programy. Je zde charakterizovaná resocializace i sociální práce. Větší pozornost je věnovaná resocializaci, programům zacházení a sociální práci. Teoretické poznatky jsou využity v praktickém programu dotazníkového šetření z plzeňské věznice. Výsledky výzkumu ukazují názor osob ve výkonu trestu odnětí svobody na resocializaci a programy zacházení.
Role hiporehabilitace v sociálních službách
Nováková, Lenka ; Čedík, Miloslav (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce ROLE HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH THE ROLE OF HIPOREHABILITATION IN SOCIAL SERVICES Vedoucí práce: PhDr. Miloslav Čedík Autor: Lenka Nováková Praha 2017 Bakalářská práce ROLE HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci s názvem "Role hiporehabilitace v sociálních službách" vypracovala samostatně a výhradně s použitím níže uvedených pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne 28.2. 2017 Lenka Nováková Podpis Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu práce panu PhDr. Miloslavu Čedíkovi za jeho vstřícný a trpělivý přístup a za všechny cenné připomínky a rady k práci, které mi poskytl. Můj velký dík za rady a spolupráci ohledně AVK patří koordinátorce AVK v Toulcově dvoře paní Bc. Monice Šťastné - Kohoutové, Dis. Dále bych chtěla poděkovat paní Haně Hermannové z PN Bohnice za možnost zúčastnit se jejích praktických výcviků při léčbě pacientů pomocí koní. Bakalářská práce ROLE HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH …………………………………….. Bakalářská práce ROLE HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Bakalářská práce ROLE HIPOREHABILITACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH THE ROLE OF...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.