Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální práce v domácím hospici Cesta domů, z. ú.
Nová, Alena ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se věnuje sociální práci v domácí hospicové péči. Cílem práce je zmapovat a popsat specifika sociální práce v konkrétní organizaci mobilního hospice Cesta domů, z. ú. Práce se nejprve zaměřuje na vymezení paliativní a hospicové péče, s ohledem na aktuální situaci v ČR. V následující části práce uvádím potřeby umírajícího v domácí péči. Věnuji se také možnostem finančního zabezpečení rodin. Součástí práce je šetření formou rozhovorů se sociálními pracovníky Cesty domů, z. ú.
Využívání poskytovaných služeb v Husitském centru a jeho dopady na uživatele
Pondělíčková, Markéta ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je rozčleněna na kapitoly, které se zabývají konkrétními postupy při práci s uživatelem v nízkoprahovém klubu. Druhá část je praktická a zabývá se komparativním šetřením, které srovnává vývoj kvality poskytovaných služeb.
Psychobiografický model péče v Domově Palata - role a spolupráce sociálního pracovníka s pracovníky v sociálních službách
Zetochová, Aneta ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na využití psychobiografického přístupu v péči v Domově Palata. Hlavním cílem práce je zmapovat a vymezit, jakou roli sehrávají sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách při práci s psychobiografickým modelem péče, zda spolu vzájemně v této oblasti spolupracují, a jak tento model vnímají. Stěžejní částí je empirická část, kterou tvoří rozhovory s pracovníky v sociálních službách a se sociálními pracovníky, kteří úzce pracují s psychobiografií v Domově Palata při poskytování péče. Výsledkem práce jsou náměty na udržení spolupráce v tomto zařízení a také doporučení pro kolegy z jiných organizací a pro širokou veřejnost. Zároveň práce poukazuje na důležitost využití péče dle psychobiografického modelu v pobytových sociálních službách, protože to přináší zcela jiný pohled na člověka, pohled na jeho duši spojenou se životním příběhem.
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Filo, Július (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat.
Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci
Korešová, Denisa ; Stretti, Sylvie (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Cílem diplomové práce "Metody sociální práce u rodin s dítětem v terminálním stádiu nemoci" je odpovědět na základní výzkumnou otázku, která zní: "Jak sociální pracovníci ve vybraných pražských organizacích, které se zaměřují na dětskou paliativní péči, vnímají aplikaci metod sociální práce s dětským klientem v terminálním stádiu nemoci?" Dílčím cílem této práce je provedení deskripce současného stavu dětské paliativní péče v České republice. Účelem diplomové práce není zmapovat všechny metody sociální práce, které by mohly být v praxi využity, ale zaznamenat vážnost, aktuálnost problematiky a poukázat na rozdílné vnímání dané situace.
Pes jako přítel, pes jako terapeut
Branbergerová, Emma ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Rozdělila jsem text na čtyři hlavní kapitoly. Vliv psa na lidskou psychiku, Zooterapie, Vodící a asistenční psi a Canisterapie. Podle mého názoru takhle shrnují způsoby, jak může pes člověku terapeuticky nebo asistenčně pomoci. Jako první mě uvedla do tématu kniha Pes lékařem lidské duše od MUDr. Lenky Galajdové. Odbornějším titulem pro mě byla kniha Zooterapie ve světle objektivních poznatků od Prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSs. Třetí nejpoužívanější knihou byla Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit od MUDr. Zorana Nerandžiče. Cenným zdrojem pro mě byly také webové stránky jednotlivých organizací (SVVP, Helppes, Pomocné tlapky). Kde jsou k dohledání informace konkrétní i obecné. Vybrala jsem zrovna tyto organizace, protože podle mého názoru jsou nejznámější a největší. V rámci bakalářské práce jsem měla možnost vidět canisterapii v praxi u odlišných cílových skupin klientů. Také jsem měla tu čest vést rozhovor s Míšou Holasovou, která je majitelem dvou vodících psů a zároveň pracovníkem pro Středisko výcviku vodících psů. Zdroje jsem citovala podle ČSN ISO 690. Klíčová slova Pes, člověk, klient, terapie, zooterapie, canisterapie
Předsudky v sociální práci
Tobolová, Věra ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Diplomová práce bude mít dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. V první kapitole teoretické části bych se zaměřila na "Sociálně právní ochranu dětí". Uvedu zde zaměření sociálně právní ochrany, a jaké kompetence má sociální pracovník na tomto oddělení. Dále bych zde uvedla, jaké činnosti sociální pracovník na tomto oddělení vykonává, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Ve druhé kapitole bych se věnovala samotným předsudkům. Budu zde definovat předsudky, uvedu typologii předsudků, a jak se projevují. Ve třetí kapitole se zaměřím na postoje a jejich definování, projevy a druhy. Čtvrtou kapitolu bych věnovala pohledům sociálních pracovníků na klienta. V páté kapitole bych zmínila proces posuzování životní situace klienta, jeho fáze, modely a faktory, které posouzení ovlivňují. V šesté kapitole bych definovala pojem vliv. Praktická část bude zaměřená na kvalitativní výzkum a bude rozdělená na dvě části. První část bude zaměřena na metodologii výzkumu, kde budou popsány metody a postupy. Druhá empirická část, se bude zabývat podrobnou analýzou a interpretací dat.
Genderové aspekty v bezdomovectví
Stuiberová, Vendula ; Kaňák, Jan (vedoucí práce) ; Stretti, Sylvie (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Genderové aspekty v bezdomovectví" je o mužích a ženách bez domova. Bakalářská práce je zaměřena na to, jak ženy a muži bez domova vnímají rozdílně svou situaci. Teoretická část pojednává o problematice bezdomovectví, jeho historii, rozdělení, genderové aspekty. Dále vysvětluje pojem genderu, sociálního vnímání a genderové stereotypy ve společnosti a v bezdomovectví. Cílem mého výzkumu je odpovědět na základní výzkumnou otázku "Jak ženy a muži bez domova rozdílně vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich gender?". Klíčová slova Bezdomovectví, gender, stereotypy, osoba bez přístřeší, sociální vnímání, genderové rozdíly

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.