Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays on Macroeconomics with Financial Frictions
Audzei, Volha ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Wouters, Rafael (oponent) ; Benigno, Pierpaolo (oponent)
V této disertaci je zkoumáno, jak upuštění od předpokladu racionálních očekávání ovlivní výstupy makroekonomických modelů. Konkrétně ukazujeme, jak nedokonalé informace ekonomických agentů na finančních trzích působí na jejich rozhodovací proces za přítomnosti rizika, dále pak na efekt monetární politiky na banky, půjčky a rovnovážný výběr. V svém prvním paperu začleňujeme mezibankovní trh do standardního DSGE modelu, přičemž mezibankovní úroková míra a objem půjček závisí na důvěře na trhu a na riziku protistrany. Toto ve výsledku znamená, že pokud na trhu panuje představa, že došlo ke zvýšení míry rizika protistrany, pak dochází k zamrznutí úvěrových trhů. Změny v důvěře v trhy pak mohou zapříčinit zamrznutí úvěrových trhů, a tudíž prohloubit recesi. Ve své práci teoreticky napodobujeme některé politiky centrálních bank. Konkrétně napodobujeme cílené a necílené poskytnutí likvidity a snížení úrokové míry z rezerv. Naše výsledky ukazují, že pokud centrální banka svými zákroky nijak nezmění očekávání ekonomických agentů, pak mají opatření centrální banky pouze omezený vliv na nabídku úvěrů. Snížení úrokové míry z rezerv prohlubuje recesi, protože toto opatření snižuje výnosy bank. Poskytnutí dodatečné likvidity vede k mírnému zvýšení úvěrové aktivity bank, ale zároveň toto opatření snižuje efektivitu,...
Monetary and Fiscal Policy in Emerging Open Economics
Algozhina, Aliya ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Galuščák, Kamil (oponent) ; Lewis, Vivien (oponent)
Tato disertační práce se zabývá pravidly měnové a fiskální politiky. Zaměřuje se především na malé a otevřené ekonomiky. Politické interakce přitahují nový výzkumný zájem - obzvláště od krize v roce 2008 a to zejména v důsledku globálního nárůstu objemu dluhu. První kapitola rozšiřuje standardní nový keynesiánský model malého otevřeného hospodářství s relevantními strukturálními specifikacemi pro země se vznikajícími trhy. Zde existují dva nástroje měnové politiky - úroková sazba a devizové intervence. Předpokládá se nedostatečná mobilita kapitálu, jelikož zahraniční výpůjčky jsou omezené a mezi nimi existuje pozitivní rovnovážný rozdíl. Šok měnové politiky jako náhlý nárůst domácí úrokové sazby ovlivňuje hlavní proměnné v souladu s novou keynesiánskou predikcí nominálních tuhostí dynamiky zahraničního dluhu závisí na tom, zda je zástavní záruka v platnosti nebo ne. Zásahy kolaterálu činí model nestálý kvůli jeho Lagrangeově násobci vstupování do nekrytého paritu úrokové sazby a provádění směnného kurzu. Druhá kapitola dále rozšiřuje model tím, že se soustředí na podmnožinu vývoje země, které vyvážejí ropu. Tedy sektor výroby ropy, Fond státního bohatství (SWF) a světový cenový šok ropy. Třetí kapitola této disertační práce představuje optimální cestu pro veřejné investice jako zdroj bohatých zemí s nízkými...
Essays on Shadow Banking and Asset Pricing
Kuncl, Martin ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Nikolov, Kalin (oponent) ; Malherbe, Frédéric (oponent)
Tato disertační práce pojednává o tématech vztahujících se k sekuritizaci a k oceňování finančních aktiv obecně. Témata jsou analyzována z makroekonomické perspektivy za pomocí teoretických a empirických metod. První kapitola zkoumá efektivitu finančního zprostředkování prostřednictvím sekuriti- zace při existenci asymetrických informací o kvalitě sekuritizovaných úvěrů. V tomto teo- retickém modelu ukazuji, že obecně poskytováním implicitního rekurzu založeném na rep- utaci může emitent důvěryhodně signalizovat kvalitu jím sekuritizovaných úvěrů. Avšak během konjunktury hospodářského cyklu informace o kvalitě úvěrů zůstává neveřejná a úvěry nižší kvality se akumulují v rozvahách finančních firem. Toto prohlubuje následný hospodářský pokles. Čím déle trvá hospodářská expanze, tím hlubší bude propad pro- duktu v následné recesi. Představuji výsledky empirických testů na datech z úrovně sekuritizovaných produktů, které jsou konzistentní s teoretickými výsledky. Konečně, model naznačuje, že přehnaná regulace požadující vyšší explicitní zadržování rizika emi- tenty úvěrů může negativně ovlivnit množství i kvalitu investic v ekonomice. Druhá kapitola představuje "Markov-Switching" DSGE model, který se zaměřuje na problém nepříznivého výběru na sekundárních trzích sekuritizovaných produktů. Složi- tost...
Essays on Economics of Adaptive Learning and Imperfect Monitoring
Janjgava, Batlome ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; McGough, Bruce (oponent) ; Kasa, Kenneth (oponent)
Tématem této dizertační práce je výběr rovnováhy v modelech s neúplnými a nedokonalými informacemi. Práce se skládá ze tří kapitol, z nichž první dvě zkoumají problémy firem s rozhodováním během strukturální nejistoty a nedokonalého monitorování. První kapitola, jejímž spoluautorem je Sergey Slobodyan, se zabývá trhem, na kterém dvě firmy soutěží nabíd- kou množství. Firmy si nejsou jisty parametry poptávky a musí je poznávat prostřednictvím cenových signálů. Přestože Cournotův výstup je v našem modelu Nashova rovnováha, identi- fikujeme nejen podmínky, za kterých může nastat spolupráce z důvodu poznávání, ale rovněž nalézáme endogenní cenový práh, který takovéto chování spouští. Ukazujeme, že spolupráce je pravděpodobnější na trzích s větší přesností šoků specifických pro firmu. V druhé kapitole se zabývám sociální efektivitou volného vstupu na trhy s homogenními produkty. Volný vstup je zpravidla vnímán jako žádoucí z důvodu společenského blahobytu, díky kterému jej tradičně uznává i ekonomická profese. Mnozí ekonomové však tento názor zpochybňují s ohledem na Cournotovův oligopol s fixními zřizovacími náklady, kdy rovnováha s volným vstupem vždy způsobuje nadměrný vstup na trhy s homogenními produkty, což je známo jako teorém nadměrného vstupu. V této kapitole znovu...
Essays in Heterogeneous Learning
Bogomolova, Anna ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; McGough, Bruce (oponent) ; Molnar, Krizstina (oponent)
7 Abstrakt Eseje o heterogenním uµcení Anna Bogomolova Moje dizertaµcní práce je pµríspµevek v oblasti heterogenního adaptivního uµcení v makroeko- nomických modelech. Tento pµríspµevek je prezentován ve formµe tµrí výzkumných prací, které pµredstavují kapitoly mé dizertace. V první kapitole mé dizertaµcní práce, "E-stabilita implikující nauµcitelnost", stanovuji kritéria a postaµcující podmínky pro stabilitu strukturálnµe heterogenní ekonomiky s he- terogennµe uµcícími se agenty, a rozšiµruji tak výsledky Honkapohji a Mitri [36], Bogomolové a Kolyuzhnova [5], a Kolyuzhnova [40]. Stanovuji obecná kritéria (na základµe Jacobiho matic) pro stabilitu pµri heterogenním smíšeném RLS/SG uµcení pro µctyµri tµrídy modelřu: mo- delřu bez zpoµzdµených a se zpoµzdµenými endogenními promµennými a s t- nebo t 1-µcasováním oµcekávání, a stanovuji postaµcující podmínky pro stabilitu u nµekterých jednodušších pµrí- padřu, kde zjednodušení zahrnuje bu , d diagonální strukturu chování šokového procesu, nebo heterogenní RLS uµcení. Stanovuji také postaµcující podmínky pro stabilitu, pokud jde o strukturální heterogenitu nezávislou na heterogenitµe v uµcení ( -stabilita) na zá- kladµe E-stability vhodnµe de…nované agregátní ekonomiky pro všechny µctyµri uvaµzované typy modelřu. Navíc jsem nalezla velmi uµziteµcné kritérium pro...
Four Essays on Macroeconomic Aspects of the Transition Process
Brůha, Jan ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Zamulin, Oleg (oponent) ; Cobham, David (oponent)
Tato disertace je výběr z mého výzkumu, v němž jsem se zabýval makroekonomickými aspekty ekonomické transformace ve střední Evropě. V průběhu svého doktorského studia jsem se zabýval zejména těmito oblastmi: (1) environmentální regulací a (2) makroekonomickou konvergencí. Disertace je složena ze čtyř článků. První článek The decomposition and econometric analysis of air emissions in a transition country: the case of the Czech Republic je z oblasti environmentální ekonomie a je empiricky orientován. Analyzuje emise čtyř klasických polutantů v České republice během ekonomické transformace. Další tři články se týkají makroekonomického modelování. Článek Real Exchange Rate in Emerging Economies: The Role of Different Investment Margins (napsaný spolu s Jiřím Podpierou) zkoumá mechanismy reálné apreciace pozorované v konvergujících zemích střední Evropy. Tento článek považuje investice do kvality zboží za klíčový aspekt umožňující replikace pozorované reálné apreciace a porovnává ustálené hodnoty apreciace za různých modelových předpokladů. Další článek The Dynamics of Economic Convergence: The Role of Alternative Investment Decisions (napsaný spolu s Jiřím Podpierou) vyhodnocuje, jak různé modelové předpoklady o investicích pomáhají vysvětlit pozorovanou makroekonomickou dynamiku v transformujících se...
Essays on Monetary Policy and Estimation of DSGE Models
Rychalovska, Yuliya ; Slobodyan, Sergey (vedoucí práce) ; Žák, Milan (oponent) ; Hlédik, Tibor (oponent)
Práce je motivována současnou praxí pro implementování doporučení v mnohých monetárních institucích. Konkrétně se jedná o nový operační rámec cílení inflace, který byl uveden nejpokročilejšími centrálními bankami. Vedle toho byly uvedeny DSGE modely jako nástroj pro odhad dopadů monetárních doporučení a pro předpovědi. V první části práce přiřazuji možná rizika a výzvy strategii implementování cílení inflace v komplikovanějších, ale o to více realističtějších, DSGE modelových ekonomikách. Zaměřuji se na analýzu optimální monetární politiky a blahobytu v DSGE modelu malé otevřené ekonomiky s několika domácími sektory, které mají rozdílné strukturální charakteristiky. Výsledky ukazují, že otevřenost k obchodu stejně jako na sektoru závislé prvky jsou významné pro monetární politiku a tudíž jsou významné pro tvořené optimálních stabilizačních cílů a sociálního blahobytu. Oceňování jednoduchých pravidel naznačuje, že flexibilní cílení CPI je schopné přesně replikovat optimální řešení a předčít politiku domácí inflační stabilizace. Citlivostní analýza ukazuje, že přítomnost sektorové asymetrie může změnit relativní výkonnost různých monetárních pravidel. Druhá část práce (s S. Slobodyanem) se věnuje otázkám robustnosti při Bayesovském odhadování v DSGE modelech. Zkoumáme dopady opuštění hypotézy...
Specific and general human capital in an endogenous growth model
Vourvachaki, E. ; Jerbashian, Vahagn ; Slobodyan, Sergey
In this paper, we define specific (general) human capital in terms of the occupations whose use is spread in a limited (wide) set of industries. We analyze the growth impact of an economy’s composition of specific and general human capital, in a model where education and R&D are costly and complementary activities. The model suggests that a declining share of specific human capital, as observed in the Czech Republic, can be associated with a lower rate of long run growth. We also discuss optimal educational policies in the presence of market frictions.
Duopoly competition, escape dynamics and non-cooperative collusion
Janjgava, Batlome ; Slobodyan, Sergey
In this paper, we study an imperfect monitoring model of duopoly under similar settings as in Green and Porter (1984), but here rms do not know the demand parameters and learn about them over time though the price signals. We investigate how a deviation from rational expectations aects the decision making process and what kind of behavior is sustainable in equilibrium.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.