Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biologické hodnocení lokality Pivovarská flošna v k. ú. Hradec Králové – Malšovice
Samková, Věra ; Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Hromádka, Miloslav ; Mikátová, Blanka
Bylo nalezeno celkem 227 druhů rostlin, 163 druhů hmyzu (včetně starších nálezů), z toho 52 druhů brouků, 107 druhů motýlů a 4 druhy vážek. Bylo zjištěno 104 stanovišť 30 hnízdících druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů a 8 druhů savců. 8 druhů obratlovců patří ke zvláště chráněným. Popsány vlivy stavby na flóru a faunu a navržena opatření k minimalizaci dopadů záměru a udržení přírodního prostředí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické hodnocení lokality pro stavbu plánovaného autosalonu BMW v katastrálním území Březhrad
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 112 druhů rostlin. Byly nalezeny 4 zvláště chráněné druhy živočichů: svižník polní (Cicindela campestris), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Byla navržena doporučení k zachování přírodních prvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Autovrakoviště v obci Lubno u Nechanic: biologické hodnocení území
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 97 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt 5 druhů čmeláků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Roudnice - záměr otvírky zemníku: biologické hodnocení
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Průzkum fauny a flóry pro účely biologického hodnocení. Na lokalitě bylo zjištěno 84 druhů rostlin. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Prodejna potravin LIDL, Hradec Králové, Brněnská ulice: biologické hodnocení
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav
Výzkum fauny a flóry na pozemku pro výstavbu prodejny. Bylo zjištěno 164 druhů cévnatých rostlin, 201 taxonů živočichů (z toho 16 obratlovců). Chráněných druhů bylo evidováno 9 (z toho 8 obratlovců).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické posouzení k záměru vybudování retenční nádrže na Stříbrném potoce
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Samková, Věra
Posouzení variant vybudování retenční nádrže v nivě Stříbrného potoka v Novohradeckých lesích z pohledu vlivu na rostliny a živočichy. Byly využity údaje z předchozích průzkumů a doplněny jednorázovým průzkumem. Byla doporučena varianta obtokové nádrže, situované převážně na místě kulturní smrčiny, která nepoškodí cenné biotopy v nivě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vodní nádrž "Cesta myslivců": biologické hodnocení
Mocek, Bohuslav ; Mikát, Miroslav ; Mikátová, Blanka ; Samková, Věra
V území plánované stavby nádrže v Novohradeckých lesích bylo nalezeno celkem 146 druhů cévnatých rostlin, druh je chráněný. Determinováno bylo 324 druhů živočichů (12 měkkýšů, rak říční, 20 pavouků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické hodnocení lomu Rožmitál
Samková, Věra ; Mikát, Miroslav ; Mocek, Bohuslav ; Branda, Jaroslav
Bylo v celém areálu lomu bylo doloženo 287 druhů rostlin a 631 živočichů, z toho jsou chráněny podle Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. tyto druhy: krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri) a otakárek fenyklový (Papilio machaon), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis).. Jsou posouzeny vlivy rozšíření těžby na rostliny a živočichy a navržena kompenzační opatření v rekultivované části lomu (Homole).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení trasy plánované výstavby vedení VN 110 kV mezi rozvodnami Nový Bydžov (Metličany) a Jičín (Staré Místo). Přírodovědecké hodnocení (přírodní prvky, flóra a fauna).
Mocek, Bohuslav ; Samková, Věra ; Mikát, Miroslav
Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede mimo biokoridory a biocentra. Přímé negativní vlivy na flóru a faunu mohou být při respektování výše uvedených doporučení eliminovány. Biologicky relativně nejcennější lokality představuje niva Cidliny a xerotermní stráně u Vinařic.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Biologické hodnocení lokality - Křižovatka silnice 37/I u Březhradu
Samková, Věra ; Lohniský, Karel ; Mocek, Bohuslav
Výzkumem bylo zjištěno 151 druhů rostlin, z toho 1 druh - česnek hranatý (Allium angulosum) je chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 8 druhů je ohrožených podle Červeného seznamu ČR nebo východních Čech. Z fauny byly jednorázovou exkurzí sledovány vážky, denní motýli a obratlovci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.