Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Působení objektivních faktorů na úspěšnost pracovní adaptace
Krumpholcová, Linda ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Fabianová, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje mentorinku jako nástroji objektivní povahy, kterým organizace ovlivňují adaptační proces nových pracovníků. V rámci první, literárně- přehledové části práce, jsou popsány vybrané objektivní faktory jakými jsou především způsob vedení pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků. Pozornost je též věnována adaptačnímu programu. Hlavní pointou literárně- přehledové části je analyzovat tyto faktory v kontextu pracovní adaptace a zmínit novodobé studie, zabývající se danou problematikou. V návaznosti na vykrystalizované významné téma mentorinku následuje druhá část práce, návrh výzkumného projektu. Empirická část práce prezentuje návrh kvalitativního výzkumu, jehož účelem je zkoumat jak adaptující se pracovníci vnímají přínos mentorinku a osobnost mentora.
Organizační kultura z pohledu tvorby její vize a odpovídajících hodnot
Brejcha, Matouš ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Pospíchal, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem organizační kultury. V teoretické části nejprve rozebírá koncept organizační kultury. Zdůrazňuje, že paradigma organizační kultury neexistuje. Dále je rozebírán význam základních předpokladů, jako klíčového elementu organizační kultury. Jsou představeny různé typologie organizační kultury. Popsán je význam organizační vize a odpovídajících sdílených hodnot. Práce dále mapuje proces vzniku a utváření organizační kultury. Rozebírány jsou různé přístupy k možnostem změny organizační kultury. Z pohledu nastavení a změny organizační kultury je pozornost věnována i roli lídra, jako zakladatele organizační vize a hodnot. Na závěr teoretické části jsou popsány modely změny organizační kultury. Druhá část bakalářské práce předkládá návrh výzkumného projektu, jehož předmětem je diagnostika organizační kultury s ohledem na změnu organizační kultury a nastavení organizačních hodnot. Klíčová slova organizační kultura, firemní kultura, podniková kultura, hodnoty
Pracovní spokojenost z pohledu osobnostních determinant člověka
Konečná, Hana ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Pracovní spokojenost z pohledu osobnostních determinant člověka Diplomová práce se zabývá souvislostí pracovní spokojenosti s determinanty osobnosti (vlastnosti osobnosti, rysy, demografické činitele). Práce vychází z předpokladu, že pracovní spokojenost má fundament v osobnosti a vyplývá tedy z převažujícího zaměření osobnosti, které vychází mj. i z životního nastavení jedince. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu pracovní spokojenosti, popis konkrétních teorií pracovní spokojenosti a jejích faktorů. Dále je v práci zmíněn vliv spokojenosti zaměstnanců na pracovní výkon, fluktuaci a na další jevy, které se k pracovní spokojenosti váží. Práce obsahuje také dosavadní empirické zjištění a metodiku zjišťování pracovní spokojenosti. V empirické části práce je ověřován zejména vztah osobnosti a pracovní spokojenosti a vztah osobnosti a životní spokojenosti jedince. Výsledky, v souladu s dosavadními šetřeními, osobnost jako významný prediktor pracovní spokojenosti, potvrzují. Dále se ukázalo, že osobnost (neuroticismus) je také významná pro celkovou životní spokojenost jedince. Studie neprokázala rozdíly v pracovní spokojenosti u seniority v zaměstnání, věku, pohlaví a rodinného stavu. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, osobnostní rysy, faktory pracovní spokojenosti, životní spokojenost.
Specifika motivace k práci a pracovních preferencí u takzvaných generací X a Y
Čápová, Tereza ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Generace X (vymezena lety 1964 - 1982) a Generace Y (vymezena lety 1983 - 1999) jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem, protože se začínají ve velké míře střetávat na pracovištích a často se mluví o jejich rozdílnosti, především o specificích zástupců Generace Y. Generace Y se nejčastěji definuje jako generace, která vyrostla s internetem a nástupem moderních technologií. Generace X pak jako ta, která se s moderními technologiemi teprve učí žít. V mnoha dosavadních studiích se ukazují velmi protikladné výsledky týkající se pracovní motivace a preferencí těchto zmíněných generací. Proto se tato práce zaměřila především na zmapování těchto preferencí u jednotlivých generací na vzorku české populace. Za účely zkoumání byl v rámci této práce vytvořen dotazník, který prošel dvěma pilotními studiemi. Finální verzi dotazníku vyplnilo 247 respondentů, z toho 76 zástupců Generace X a 171 zástupců Generace Y. Vytvořený nástroj zjišťoval odlišnosti motivace a pracovních preferencí jednotlivých generací na deseti škálách. Data z výzkumu byla analyzována pomocí regresní analýzy, do které bylo zahrnuto následujících pět možných prediktorů - generace, vzdělání, pohlaví, práce při studiu a to, zda člověk momentálně studuje vysokou školu. Výsledky zkoumání ukazují odlišnosti mezi zástupci generací X a Y na...
Psychologické aspekty procesu akulturace s akcentem na vliv interpersonálních vztahů a sociálních sítí
Malá, Lenka ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent) ; Rymeš, Milan (oponent)
Hlavní myšlenkou disertační práce je otázka, co se děje s člověkem, když opouští hranice svého kulturního zázemí. Teoretická část práce představuje dosavadní pohledy na akulturaci a postupný vývoj úvah o procesu akulturace. Při pohledu na individuální podmínky, jež mohou napomáhat k úspěšné akulturaci se zdá být využití osobnostních charakteristik omezující a nedostatečné. Přes pohled na kulturní soulad osobnosti člověka a prostředí byl následně prezentován přístup práce s kompetencemi jakožto lépe uplatnitelný ve výzkumu a psychologické praxi akulturace. Zároveň byla také představena složka rodinné akulturace ve svých podmínkách, strategiích i výsledcích. Tato složka akulturace si doposud zasloužila jen omezené pozornosti jak ve výzkumných studiích, tak i praktických doporučeních. Empirická část práce pak navazuje na téma zpracované v rámci teoretického přehledu a zabývá se otázkou, co odlišuje úspěšné humanitární pracovníky na zahraniční misi v organizaci Člověk v tísni od těch neúspěšných a jakou roli v tomto specifickém kontextu hraje rodina, blízké osobní vztahy a sociální sítě. Součástí práce je tak demonstrace jednotlivých kroků, jak lze postupovat při práci s kompetencemi i mimo konkrétní případovou studii, a představení konkrétního kompetenčního profilu pro pozice na zahraničních misích v...
Faktory ovlivňující vztah pracovníka k organizaci
Řádková, Lucie ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Vztah pracovníka k organizaci je v této práci zkoumán skrze koncept organizačního závazku. Za jeden z důsledků organizačního závazku je považována míra fluktuace pracovníků, která je vzhledem k současné situaci na trhu práce aktuálním tématem. Cílem teoretické části práce je představení jednotlivých přístupů k organizačnímu závazku a dále souhrn jednotlivých faktorů, které lze dle výsledků mnoha výzkumů považovat za jeho antecedenty. Na teoretickou část navazuje část empirická, která si klade za cíl shrnout výsledky z kvalitativně- kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zmapování míry a typu závazku pracovníků v konkrétní organizaci a souvisejících faktorů. Výzkumnými metodami byly polostrukturované rozhovory, dotazník Tří dimenzí závazku (TCM Employee commitment survey) a dotazník zjišťující jednotlivé faktory. Na základě provedené korelační analýzy byly zjištěny faktory, které souvisí s mírou závazku pozitivně i negativně. Bylo též zjištěno, že míra závazku nesouvisí kromě pohlaví s žádnou z demografických proměnných. Z proměnných souvisejících s působením pracovníka u Firmy byla nalezena souvislost jen s délkou působení pracovníka u organizace a afektivní dimenzí závazku. Výsledky výzkumu podávají komplexní obrázek o organizačním závazku v konkrétní pobočce dané Firmy. Tyto výsledky nelze...
Psychologické aspekty práce na dálku
Táborská, Pavla ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Höschlová, Eva (oponent)
Diplomová práce Psychologické aspekty práce na dálku se věnuje aktuálnímu tématu práce na dálku z pohledu psychologických aspektů a pracovníků na dálku. V diplomové práci je představen koncept práce na dálku v aktuálním společenském kontextu s jeho historickým vývojem. Hlavní těžiště práce se nachází v představení práce na dálku ve vztahu k osobnostním charakteristikám pracovníka na dálku, well-being, work-life balance a sociálním rozměrům práce na dálku. Ve výzkumné části je prezentován kombinovaný výzkum - kombinace mapující a případové studie. Téma výzkumné části je týmová spolupráce a psychologické bezpečí u specifické skupiny pracovníků na dálku - lektorů v neziskové organizaci. Do kvantitativní části se zapojili pracovníci na dálku i jejich manažeři, v kvalitativní části hodnotili týmovou spolupráci a psychologické bezpečí v týmu pouze manažeři týmů. Klíčová slova Práce na dálku, osobnostní charakteristiky, well-being, work-life balance
Spokojenost a loajalita zaměstnanců v marketingové agentuře
Kotek, Martin ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
1 Abstrakt: Práce nabízí pohled do světa marketingových agentur zabývajících se výzkumem trhu a to perspektivou konceptů pracovní spokojenosti a zaměstnanecké loajality. V teoretické části práce je konceptuálně nastíněn definiční problém pracovní spokojenosti, který je současně doplněn i o další teorie jako je například pracovní angažovanost, závazek či přímo loajalita zaměstnanců. Cílem autora je představit tyto koncepty jako na sobě závislé, ačkoli fungující separátně a s podporou faktorů, které přispívají k jejich zvyšování nebo snižování. V praktické části práce jsou následně tyto poznatky uvedeny do praxe a to skrze konkrétní marketingovou agenturu zabývající se výzkumem trhu. Prostředí je představováno jako dynamický příklad toho, jak může vypadat moderní firma a jak v ní fungují jednotlivé aspekty pracovní spokojenosti a loajality. Výzkum je realizován za pomoci všeobecně rozšířených nástrojů používaných k měření těchto konceptů a je jich využito k analýze pracovního prostředí této agentury za cílem identifikace úrovně jejich jednotlivých faktorů. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, zaměstnanecká loajalita, pracovní motivace, marketingová agentura

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.