Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pracovní spokojenost z pohledu osobnostních determinant člověka
Konečná, Hana ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent)
Pracovní spokojenost z pohledu osobnostních determinant člověka Diplomová práce se zabývá souvislostí pracovní spokojenosti s determinanty osobnosti (vlastnosti osobnosti, rysy, demografické činitele). Práce vychází z předpokladu, že pracovní spokojenost má fundament v osobnosti a vyplývá tedy z převažujícího zaměření osobnosti, které vychází mj. i z životního nastavení jedince. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu pracovní spokojenosti, popis konkrétních teorií pracovní spokojenosti a jejích faktorů. Dále je v práci zmíněn vliv spokojenosti zaměstnanců na pracovní výkon, fluktuaci a na další jevy, které se k pracovní spokojenosti váží. Práce obsahuje také dosavadní empirické zjištění a metodiku zjišťování pracovní spokojenosti. V empirické části práce je ověřován zejména vztah osobnosti a pracovní spokojenosti a vztah osobnosti a životní spokojenosti jedince. Výsledky, v souladu s dosavadními šetřeními, osobnost jako významný prediktor pracovní spokojenosti, potvrzují. Dále se ukázalo, že osobnost (neuroticismus) je také významná pro celkovou životní spokojenost jedince. Studie neprokázala rozdíly v pracovní spokojenosti u seniority v zaměstnání, věku, pohlaví a rodinného stavu. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, osobnostní rysy, faktory pracovní spokojenosti, životní spokojenost.
Specifika motivace k práci a pracovních preferencí u takzvaných generací X a Y
Čápová, Tereza ; Boukalová, Hedvika (vedoucí práce) ; Rymeš, Milan (oponent)
Generace X (vymezena lety 1964 - 1982) a Generace Y (vymezena lety 1983 - 1999) jsou v dnešní době velmi aktuálním tématem, protože se začínají ve velké míře střetávat na pracovištích a často se mluví o jejich rozdílnosti, především o specificích zástupců Generace Y. Generace Y se nejčastěji definuje jako generace, která vyrostla s internetem a nástupem moderních technologií. Generace X pak jako ta, která se s moderními technologiemi teprve učí žít. V mnoha dosavadních studiích se ukazují velmi protikladné výsledky týkající se pracovní motivace a preferencí těchto zmíněných generací. Proto se tato práce zaměřila především na zmapování těchto preferencí u jednotlivých generací na vzorku české populace. Za účely zkoumání byl v rámci této práce vytvořen dotazník, který prošel dvěma pilotními studiemi. Finální verzi dotazníku vyplnilo 247 respondentů, z toho 76 zástupců Generace X a 171 zástupců Generace Y. Vytvořený nástroj zjišťoval odlišnosti motivace a pracovních preferencí jednotlivých generací na deseti škálách. Data z výzkumu byla analyzována pomocí regresní analýzy, do které bylo zahrnuto následujících pět možných prediktorů - generace, vzdělání, pohlaví, práce při studiu a to, zda člověk momentálně studuje vysokou školu. Výsledky zkoumání ukazují odlišnosti mezi zástupci generací X a Y na...
Psychologické aspekty procesu akulturace s akcentem na vliv interpersonálních vztahů a sociálních sítí
Malá, Lenka ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Václav (oponent) ; Rymeš, Milan (oponent)
Hlavní myšlenkou disertační práce je otázka, co se děje s člověkem, když opouští hranice svého kulturního zázemí. Teoretická část práce představuje dosavadní pohledy na akulturaci a postupný vývoj úvah o procesu akulturace. Při pohledu na individuální podmínky, jež mohou napomáhat k úspěšné akulturaci se zdá být využití osobnostních charakteristik omezující a nedostatečné. Přes pohled na kulturní soulad osobnosti člověka a prostředí byl následně prezentován přístup práce s kompetencemi jakožto lépe uplatnitelný ve výzkumu a psychologické praxi akulturace. Zároveň byla také představena složka rodinné akulturace ve svých podmínkách, strategiích i výsledcích. Tato složka akulturace si doposud zasloužila jen omezené pozornosti jak ve výzkumných studiích, tak i praktických doporučeních. Empirická část práce pak navazuje na téma zpracované v rámci teoretického přehledu a zabývá se otázkou, co odlišuje úspěšné humanitární pracovníky na zahraniční misi v organizaci Člověk v tísni od těch neúspěšných a jakou roli v tomto specifickém kontextu hraje rodina, blízké osobní vztahy a sociální sítě. Součástí práce je tak demonstrace jednotlivých kroků, jak lze postupovat při práci s kompetencemi i mimo konkrétní případovou studii, a představení konkrétního kompetenčního profilu pro pozice na zahraničních misích v...
Faktory ovlivňující vztah pracovníka k organizaci
Řádková, Lucie ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
Vztah pracovníka k organizaci je v této práci zkoumán skrze koncept organizačního závazku. Za jeden z důsledků organizačního závazku je považována míra fluktuace pracovníků, která je vzhledem k současné situaci na trhu práce aktuálním tématem. Cílem teoretické části práce je představení jednotlivých přístupů k organizačnímu závazku a dále souhrn jednotlivých faktorů, které lze dle výsledků mnoha výzkumů považovat za jeho antecedenty. Na teoretickou část navazuje část empirická, která si klade za cíl shrnout výsledky z kvalitativně- kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zmapování míry a typu závazku pracovníků v konkrétní organizaci a souvisejících faktorů. Výzkumnými metodami byly polostrukturované rozhovory, dotazník Tří dimenzí závazku (TCM Employee commitment survey) a dotazník zjišťující jednotlivé faktory. Na základě provedené korelační analýzy byly zjištěny faktory, které souvisí s mírou závazku pozitivně i negativně. Bylo též zjištěno, že míra závazku nesouvisí kromě pohlaví s žádnou z demografických proměnných. Z proměnných souvisejících s působením pracovníka u Firmy byla nalezena souvislost jen s délkou působení pracovníka u organizace a afektivní dimenzí závazku. Výsledky výzkumu podávají komplexní obrázek o organizačním závazku v konkrétní pobočce dané Firmy. Tyto výsledky nelze...
Psychologické aspekty práce na dálku
Táborská, Pavla ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Höschlová, Eva (oponent)
Diplomová práce Psychologické aspekty práce na dálku se věnuje aktuálnímu tématu práce na dálku z pohledu psychologických aspektů a pracovníků na dálku. V diplomové práci je představen koncept práce na dálku v aktuálním společenském kontextu s jeho historickým vývojem. Hlavní těžiště práce se nachází v představení práce na dálku ve vztahu k osobnostním charakteristikám pracovníka na dálku, well-being, work-life balance a sociálním rozměrům práce na dálku. Ve výzkumné části je prezentován kombinovaný výzkum - kombinace mapující a případové studie. Téma výzkumné části je týmová spolupráce a psychologické bezpečí u specifické skupiny pracovníků na dálku - lektorů v neziskové organizaci. Do kvantitativní části se zapojili pracovníci na dálku i jejich manažeři, v kvalitativní části hodnotili týmovou spolupráci a psychologické bezpečí v týmu pouze manažeři týmů. Klíčová slova Práce na dálku, osobnostní charakteristiky, well-being, work-life balance
Spokojenost a loajalita zaměstnanců v marketingové agentuře
Kotek, Martin ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Bahbouh, Radvan (oponent)
1 Abstrakt: Práce nabízí pohled do světa marketingových agentur zabývajících se výzkumem trhu a to perspektivou konceptů pracovní spokojenosti a zaměstnanecké loajality. V teoretické části práce je konceptuálně nastíněn definiční problém pracovní spokojenosti, který je současně doplněn i o další teorie jako je například pracovní angažovanost, závazek či přímo loajalita zaměstnanců. Cílem autora je představit tyto koncepty jako na sobě závislé, ačkoli fungující separátně a s podporou faktorů, které přispívají k jejich zvyšování nebo snižování. V praktické části práce jsou následně tyto poznatky uvedeny do praxe a to skrze konkrétní marketingovou agenturu zabývající se výzkumem trhu. Prostředí je představováno jako dynamický příklad toho, jak může vypadat moderní firma a jak v ní fungují jednotlivé aspekty pracovní spokojenosti a loajality. Výzkum je realizován za pomoci všeobecně rozšířených nástrojů používaných k měření těchto konceptů a je jich využito k analýze pracovního prostředí této agentury za cílem identifikace úrovně jejich jednotlivých faktorů. Klíčová slova: Pracovní spokojenost, zaměstnanecká loajalita, pracovní motivace, marketingová agentura

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.