Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele
Pohlová, Aneta ; Pavlas Martanová, Veronika (vedoucí práce) ; Mašková, Anna (oponent)
Diplomová práce pojednává o zkušenostech učitelů k žákům, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Cílem práce bylo prozkoumat, co učitelé považují za důležité při práci s dětmi a jaké faktory ovlivňují vztah mezi učitelem a žákem. V první části jsou popsány projevy dítěte s ADHD ve školním prostředí, vztahy učitel - žák, škola - rodina a emoční prožívání pedagogů. Teoretická část vychází z již realizovaných výzkumů. Empirická část se zabývá kvalitativním výzkumem, který hledá odpovědi na otázky, jaký je pohled učitelů na problematiku ADHD a problematické chování u dítěte. Výsledky ukazují, že učitelé se zaměřují při práci se žáky s ADHD na získávání informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. K nejčastějším problémům, se kterými se učitelé setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu. Klíčová slova Žák školního věku, problematické chování, škola, vzdělání, výuka, učitelský pohled, ADHD
Srovnání interpretací pohádky o Jeníčkovi a Mařence
Pohlová, Aneta ; Kučera, Miloš (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce na téma "Srovnání interpretací pohádky Jeníček a Mařenka" má teoretický charakter. Nejdříve se práce zaměřuje na možnou příčinu vzniku původní orální verze pohádky Jeníček a Mařenka, posléze se věnuje komparaci verzí z italského, francouzského, anglického, německého, portugalského, polského a nakonec českého folklorního prostředí. Na základě představení jednotlivých verzích se naleznou hlavní variace pohádky, které se prostřednictvím zástupců psychoanalytických a jiných výkladů zanalyzují. Jednotlivé výklady se opět komparují a nalezne se nový prvek ve zmíněných interpretací, který je nejen charakteristický pro pohádku Jeníček a Mařenka. Na závěr se čtenář a čtenářka seznámí s moderními adaptacemi, jež ještě jednou potvrzují mnohotvárnost této klasické pohádky. Klíčová slova: pohádky, verze, Jeníček a Mařenka, psychologické interpretace, psychoanalýza a srovnání
Hodnocení výkonnosti společnosti
Pohlová, Aneta ; Pikalová, Věra (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout konkrétní podobu implementace Balanced Scorecard pro společnost IZOL94, s.r.o., která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti této společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy jsou pro jednotlivé perspektivy odvozeny strategické cíle a jim přiřazena měřítka společně s cílovými hodnotami. Následně jsou stanoveny strategické iniciativy, které vedou ke splnění navržených cílů. Závěr práce se věnuje rizikům a přínosům, jež jsou s implementací konceptu Balanced Scorecard spojeny.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Pohlová, Aneta ; Pikalová, Věra (oponent) ; Sághy Estélyi, Kristína (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace vybraného podniku za období 2009–2013. Cílem práce je celkové zhodnocení finanční situace podniku IZOL94, s.r.o. a návrh takových opatření, jež povedou ke zlepšení současné finanční situace. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti strategické a finanční analýzy, které budou rozvinuty v praktické části. V další části jsou zachyceny informace o podniku a analýzy současného stavu vybraného a konkurenčního podniku. Třetí část práce zachycuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávající finanční situace podniku.

Viz též: podobná jména autorů
3 Pohlová, Alžběta
1 Pohlová, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.