Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 169 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Truth vs ordo amoris in the history of mankind and individual moral development
Tóth, Štefan ; Pavlík, Ján (vedoucí práce)
Cílem této práce je podat argumenty pro existenci objektivního mravního řádu. Ve svém zkoumání vycházím ze Schelerovy teorie ordo amoris, kde mají emocionálně-hodnotové postoje důležitou úlohu v poznávání objektivního mravního řádu. Filozofickému rozvinutí teorie ordo amoris předchází historický exkurz, ve kterém navazuji na ideové kořeny teorie ordo amoris. Dále analyzuji základní pojmy teorie ordo amoris s důrazem na pojem individuální mravní vývoj. Podstatným znakem individuálního mravního vývoje je osvobozování se od vnějších faktorů, které člověka ovládají, a směřování k vytvoření svobodné individuality. V druhé kapitole rozvíjím a konkretizuji zkoumání emocí na příklade lásky, lítosti, studu a soucitu. Tyto emoce mají důležitou úlohu v individuálním mravním vývoji. Ve třetí kapitole ukazuji, že historický vývoj společnosti podléhá podobným zákonitostem jako vývoj jednotlivce. Porušení objektivního mravního řádu se i zde projevuje úpadkem. Rozvoj společnosti je možný jenom tehdy, když je morálka v ní panující blahodárná pro individuální mravní vývoj.
Critical Theory and Dialectics of Contemporary Economics
Maialeh, Robin ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pavlík, Ján (oponent) ; Valenčík, Radim (oponent) ; Yagan, Danny (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem soudobého ekonomického myšlení a kritické teorie. Autor na základě holisticky-kritického rozboru produkčního procesu řeší elementární principy tvorby a alokace bohatství, jež se odráží v tématu ekonomické nerovnosti. Aplikací tohoto transdisciplinárního přístupu dochází k dialektickému uchopení tržního mechanismu, jež v důsledku akcentuje antagonistický charakter zájmů zúčastněných aktérů. Dialektické chápání produkčního procesu zároveň vede k odhalení neempirických kauzalit a stává se tak komplementem dnes již vysoce rozvinutého empirického aparátu ve věci ekonomické nerovnosti. Cílem práce je pak formulace ekonomického modelu, který je vystavěn jak na základě empirických poznatků současného ekonomického výzkumu nerovnosti, tak na reflexi kritické teorie. Tím je navázáno na přidanou hodnotu celé práce, neboť model zobrazuje interakci ekonomických agentů a skrze pravděpodobnostní podněty k prohlubování ekonomických nerovností odhaluje tržní mechanismus jako divergenční faktor společenské reprodukce. Dále model ukazuje, že rozšířený analyticko-normativní nástroj Paretovy optimalizace z principu nemůže tyto nerovnosti normativně vyhodnotit. Nejobecnějším přínosem práce pak je zkoumání ekonomických fenoménů z unikátní perspektivy, která doposud nebyla reflektována v kontextu moderní ekonomie.
Skotské osvícenství: Jak víra a krása zrodily vědu a kapitalismus
Čapek, Ondřej ; Thein, Karel (vedoucí práce) ; Znoj, Milan (oponent) ; Pavlík, Ján (oponent)
NÁZEV: Skotské osvícenství: Jak víra a krása zrodily vědu a kapitalismus AUTOR: Ondřej Čapek KATEDRA (ÚSTAV) Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ŠKOLITEL: doc. Karel Thein, PhD. ABSTRAKT: Práce z oboru historie idejí se zabývá Skotským osvícenstvím (1707 - 1789), které úvodem charakterizuje jako období ekonomické prosperity založené na prudkém rozvoji školství, zemědělství a obchodu v rámci vznikajícího Britského impéria. Dalším tématem je zrod novověkého individualismu a novověkého optimistického pojetí neomezeného pokroku. Práce si všímá antických kořenů individualismu (Platón, stoicismus) a na autorech jako je Machiavelli, Mandeville a Montesquieu přibližuje evropský kontext. Je podrobně analyzován vliv díla Issaca Newtona na vznikající metodologii společenských věd. V rámci analýzy soudobých společenských věd se věnuje teorii společenských stadií, ekonomii, právní vědě a historiografické revoluci ve Skotsku s důrazem na popis nového přístupu k práci s daty inspirovaném Francisem Baconem. Práce se též zabývá Shaftesburyho, Lockovou a zejména Fergusonovou estetickou teorii a teorii morálních citů, které chápe jako průsečík empirického postoje a platonismu a ukazuje jejich vliv na dílo Adama Smithe. V druhé části se věnuje komplexnímu zhodnocení díla Adama...
Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu
Helienek, Matúš ; Pavlík, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ďalej rozšírené o frézovanie ako dokončovací proces, ktorý má za úlohu zvýšiť kvalitu povrchu vytlačeného objektu.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Pavlík, Jan ; Šmidová, Irena (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a jeho efektivností ve firmě Pilulka s.r.o., která se zaměřuje na prodej farmaceutických přípravků. Práce se také věnuje posouzení současného stavu a návrhu na změny směřující ke zlepšení stávajícího stavu a zlepšení nalezených nedostatků informačního systému.
Podnikatelský záměr – otevření kanceláře pojišťovny
Pavlík, Jan ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší podnikatelský záměr otevření pobočky Allianz pojišťovny. Práce řeší teoretickou část podnikání, podnikatelského záměru a plánování, ale i praktickou část konkrétního případu vybudování kanceláře pojišťovny.
Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele
Sudeková, Petra ; Pavlík, Jan (oponent) ; Musilová, Helena (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa venuje problematike vymáhania pohľadávok a ich zaistenia u konkrétneho veriteľa. Zameriava sa na základné poznatky týkajúce sa tejto problematiky z pohľadu právneho, účtovného, daňového a ekonomického. Je zameraná na analýzu pohľadávok tohto veriteľa, a to primárne pohľadávok vstupujúcich do insolvenčného konania. Tieto pohľadávky sú detailne analyzované z hľadiska ich vymoženia. Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť efektívny postup vymáhania pohľadávok veriteľa.
Konstrukční návrh os frézky
Hájek, Roman ; Pavlík, Jan (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu a pracovních os stolní frézky. Teoretická část je pojata formou rešerše v oblasti konstrukce malých obráběcích strojů. Praktickou částí je poté provedení návrhu pracovních os a návrhu rámové konstrukce. Do praktické části bude také zahrnut výběr hlavních důležitých komponentů.
Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů
Procházka, Jakub ; Pavlík, Jan (oponent) ; Holub, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje vysvětlení základních principů a technologií umožňujících vizi uskutečnit. Druhá část je věnována návrhu implementace konceptu do výrobní buňky obsahující CNC obráběcí stroje, průmyslové roboty a kontrolní pracoviště. V této části jsou shrnuty přínosy plynoucí z nasazení popisovaných technologií a také překážky, bránící dosažení cílů vize.
Návrh přídavného brousícího vřetene pro univerzální soustruh
Denk, Marek ; Pavlík, Josef (oponent) ; Pavlík, Jan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh brousícího vřetene pro univerzální soustruh. První částí je rešerše zaměřená na danou problematiku, zejména na základní části vřeten a jejich správnou funkci. Druhá část obsahuje předběžný konstrukční návrh, potřebné výpočty a zhodnocení finálního řešení včetně rozboru konstrukčních, technologických a ekonomických aspektů brousícího vřetena i celé sestavy. Součástí práce je 3D model vytvořený v programu Autodesk Inventor Professional 2015 a výkresová dokumentace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 169 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
18 PAVLÍK, Jan
6 Pavlík, Jakub
2 Pavlík, Jaroslav
10 Pavlík, Jiří
2 Pavlík, Jonáš
1 Pavlík, Josef
1 Pavlík, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.