Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změna kapitálu vyvolaná vlivem migrační vlny v rámci Evropské unie v letech 2014 a 2015
Kratochvíl, Martin ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem migrační vlny v Evropské unii v letech 2014 a 2015 na změnu kapitálu. Konkrétně se jedná o jednorázovou změnu, resp. pokles kapitálu na efektivnostního pracovníka. Cíl práce byl řešen v Solowově modelu za pomoci metody fixních efektů. Panelová data, použitá pro výpočet, byla shromážděna z databáze Světové banky, Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Na základě získaných dat nebylo možné prokázat vliv migrační vlny na změnu kapitálu na efektivnostního pracovníka kvůli absenci dat za poslední dva roky. Z tohoto důvodu bylo snahou ověřit některé kvantitativní závěry Solowova modelu na získaném souboru dat. Na základě získaných výsledků pro užitá data je možné říci, že se podařilo potvrdit některé závěry o růstu veličin a vlivu jednotlivých proměnných Solowova modelu. Dalším zjištění se týká nemožnosti zkoumat možné ekonomické vlivy současné migrační vlny pro absenci dat za poslední roky.
Zhodnocení efektivnosti projektu Růst konkurenceschopnosti společnosti Personna v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Novotná, Kateřina ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a blíže zkoumá efektivitu vynaložených financí na tento program. Práce se vztahuje na aplikaci programu ve společnosti PI CZ, s.r.o.. V teoretické části je popsán mechanismus fungování strukturálních fondů, prostřednictvím kterých Česká republika čerpá finanční prostředky z EU a celé strukturální politiky EU. Praktická část práce obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jež bylo provedeno mezi účastníky programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v dané společnosti. V závěru jsou diskutovány dosažené výsledky průzkumu a dále jsou navržena taková řešení, která by napomohla zefektivnit čerpání prostředků z fondů EU v dané společnosti.
Vliv hospodářské krize na zaměstnanost a nezaměstnanost
Jindra, Petr ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Cílem diplomové práce je komplexní analýza trhu práce v České republice od rozdělení Československa, a to s důrazem na krizová léta 2008 až 2012. Předmětem analýzy je zkoumání indikátorů pomocí trendových analýz a směrodatných odchylek a potvrzení hypotézy o nestabilitě trhu práce, určení silných a slabých indikátorů trhu práce, dále komparace se zeměmi, které během krizových let uspěly, a možné kroky, pomocí kterých by Česká republika mohla svůj trh práce stabilizovat. Nakonec pomocí lineární regrese zkoumám možné ovlivnění ekonomiky (trhu práce a inflace) vládnoucími stranami za účelem zvýšení šancí na jejich znovuzvolení. V závěru se ukazuje, že indikátory trhu práce jsou velmi rozkolísané, ačkoliv z údajů vyplývá, že si náš trh práce oproti ostatním státům Evropské unie vede vcelku dobře. Výsledky zkoumání politického hospodářského cyklu jeho existenci v České republice nepotvrzují, což ale může být způsobeno transformačním obdobím a krátkou časovou řadou.
Ratingové agentury a jejich význam pro rozhodování finančních trhů a hospodářskou politiku
Svačina, Lubomír ; Jílek, Josef (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou ratingových agentur a jejich významem pro finanční trhy a hospodářskou politiku. Na význam ratingových agentur a jejich hodnocení práce nahlíží zejména přes dvě kritéria - nezávislosti a přesnosti hodnocení, která jsou v jednotlivých částech detailně zkoumána z různých pohledů. Nezávislost ratingových agentur je zvažována v rámci historického kontextu a nejvýznamnějších vývojových milníků a trendů, v rámci tržního postavení a poptávky po ratingových službách, v rámci vlastnických struktur a modelů financování ratingových agentur. Přesnost hodnocení je zvažována prostřednictvím historických analýz suverénních ratingů z dob asijské finanční krize, evropské dluhové krize a selhání a restrukturalizací dluhů zemí od roku 1990. V otázce nezávislosti práce odhalila několik rizikových faktorů, a to zejména v souvislosti s modelem financování "emitent platí". V otázce přesnosti hodnocení práce dospěla k závěru, že ratingové agentury dokázaly identifikovat jen ty negativní trendy, které byly lehce rozeznatelné -- selhání a restrukturalizace dluhů zemí, kterých potíže se vyvíjely dlouhodobě a postupně. Naopak, ve překvapujících a náhlých případech jako asijská finanční krize a evropská dluhová krize byly ratingové agentury překvapeny stejně jako investorská veřejnost.
Analýza závislosti české ekonomiky na německé
Chrstoš, Tomáš ; Rybáček, Václav (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Práce se zabývá závislostí české ekonomiky na vývoji německé. Nejprve popisuje teoretická východiska týkající se platební bilance, jejích položek a faktorů ovlivňujících platební bilanci. V praktické části je nejprve provedena komparativní analýza české a německé platební bilance. Poté následuje regresní analýza, jejímž účelem je zjistit závislost české ekonomiky na německé. Práce se dále zabývá závislostí jednotlivých sektorů těchto ekonomik na sobě a nastiňuje z toho plynoucí výhody a rizika.
Analýza dopadů poskytnutí investiční pobídky společnosti XYZ na trhu práce
Vokálová, Michaela ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Cílem diplomové práce je ověřit, zda dochází k naplnění cíle investičních pobídek při jejich poskytnutí se zaměřením na trhy práce České republiky. Analýza je provedena na základě dat od agentury CzechInvest, ČSÚ, GFŘ a Veřejného rejstříku a Sbírky listin. Z analýzy schválených investičních záměrů vyplynulo, že 99 % společností mělo zájem o slevu na dani z příjmu, 36 % společností se zajímalo o hmotnou podporu na školení a rekvalifikace, 33 % firem mělo zájem o hmotnou podporu na tvorbu nových pracovních míst a o ostatní varianty pobídek tvořil zájem společností méně než 5 %. Z porovnání odhadnuté výše kumulativní slevy na dani dle investičních záměrů a dat skutečně uplatněné slevy na dani, bylo odhadnuto, že pro období let 1999 - 2012 došlo k vyčerpání jen 26 % kumulativních přislíbených slev na dani. Obtíže spojené s čerpáním slevy na dani jsou dále zkoumány v analýze finančních výkazů na příkladu společnosti XYZ, s.r.o. a dalších 11 společností podpořených investiční pobídkou. Z provedených analýz je dospěno k výsledku, že ve 45 % případů firmy čelily komplikacím s čerpáním investičních pobídek, což bylo v řadě případů způsobeno ztrátou z hospodaření. V návaznosti na vysoký zájem firem o slevu na dani je v práci vytýkáno současné vymezení zákona, kde je nedostatečná vazba výše slevy na dani z příjmů na tvorbu nových pracovních míst.
Rizika českého trhu práce: žena v roli zaměstnankyně a matky
Jílková, Monika ; Kotýnková, Magdalena (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou harmonizace rodinného a profesního života. Definuje rizika českého trhu práce pro ženy s dětmi. Cílem diplomové práce je výzkum současných podmínek ovlivňujících postavení žen na trhu práce a navržení opatření zlepšujících postavení žen na trhu práce. Teoretická část bude zaměřena na charakteristiku rizik trhu práce. V praktické části bude prostřednictvím dotazníkového šetření provedena analýza vývoje podmínek pro ženy na trhu práce. Metoda pozorování odhalí nedostatky současné rodinné politiky a význam tradičního konceptu rodiny. Zhodnotím racionalitu jednání žen a jejich vnímání lidského kapitálu. Regresní analýzou zjistím, zda-li má dosažené vzdělání vliv na rozhodování ženy, kdy založit rodinu či jak dlouho setrvat na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené. Metodou komparace porovnám vývoj na trhu práce ve vybraných zemích EU (Švédsko, Francie) a ČR.
Osudy podniků zprivatizovaných ve 2. vlně kupónovéprivatizace
Hanzl, Jiří ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat vývoj společností, které prošly druhou vlnou kupónové privatizace ve čtyřech průřezových letech do roku 2010. Vývoj společností z kuponové privatizace nebyl zatím komplexně zmapován v takto dlouhém období. Cílem je zjištění vlastnické struktury jednotlivých společností včetně určení těch společností, u kterých si stát ponechal vliv. Druhá oblast zaměřená na hospodaření společností se soustředí především na množství společností, které během minulého období zanikly, jakým způsobem a jaké jsou jejich hospodářské výsledky ve vzájemném srovnání v jednotlivých odvětvích a letech. Na základě informací o vlastnické struktuře je provedeno srovnání ekonomické efektivnosti v závislosti na velikosti podílu největšího akcionáře. Poslední oblast zkoumání se zaměřuje na obchodování s emisemi akcií, kdy do roku 2002 docházelo k ukončování obchodovatelnosti a změně podoby akcií, kterou využila necelá polovina společností.
Politicko-ekonomický cyklus v České republice
Němeček, Petr ; Petrášek, František (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje jednomu z opomíjených ekonomických témat v českém hospodářském prostředí - politicko-ekonomického cyklu. Teoretická část práce seznámí čtenáře s touto problematikou, rozebere základní modely politicko-ekonomického cyklu a poskytne tak podklad pro statistické šetření v analytické části. Je fiskální politika v rukou českých politiků efektivním nástrojem k manipulování voličů? Cílem práce bylo odpovědět na tuto otázku a zmapovat tak politicko-ekonomický cyklus na příkladu fiskální politiky v průběhu čtyř řádných parlamentních volebních období samostatné České republiky. K naplnění cíle diplomové práce byla využita regresní analýza, která prozkoumala hypotézu, zda termín voleb ovlivňuje jednotlivé složky příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tato hypotéza se však mezi lety 1995-2012 na 5% hladině významnosti nepotvrdila, důvodem jsou především krátké časové řady testovaných ukazatelů.
Fenomén Ron Paul: Hospodářská politika a volební kampaň
Forman, Jan ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Pícl, Michal (oponent)
Cílem mé diplomové práce je odpovědět na otázku, jaké jsou hlavní příčiny neúspěchu amerického kongresmana Rona Paula v jeho snaze získat prezidentský mandát ve volbách 2012. Samotná práce bude členěna do dvou hlavních oddílů, teoretického a převážně prakticko-aplikačního. První z nich bude zkoumat čistě hospodářsko-politickou rovinu jeho volebního programu, další se potom striktně zaměří na formu jeho komunikační kampaně. V této analýze budou využity poznatky kombinující závěry dílčích zkoumání s přihlédnutím k historickým souvislostem, zejména kontextu a kontinuitě jeho volebních kampaní. Formou objektivní kritiky využívající poznatky disciplíny politického marketingu bychom potom měli být schopni rozhodnout, zda byl tento neúspěch způsoben primárně nevhodným výběrem témat či volební kampaní jako takovou, případně kombinací obojího.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.