Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přestupkové řízení v právní teorii a praxi
Novotný, Martin ; Pikola, Pavel (vedoucí práce) ; Jaromír, Jaromír (oponent)
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou přestupkového řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje instituty, které k přestupkovému řízení neodmyslitelně patří. Členěna je od právních předpisů, hmotně právní úpravy přestupků a zásad řízení o přestupcích, přes postupy před zahájením řízení a řízení samotné, až po řádné a mimořádné opravné prostředky a druhy přestupků podle zákona o přestupcích. Praktická část obsahuje data o přestupcích z Přestupkové komise v Náchodě za období od roku 2011 do roku 2015, jejich přehled v jednotlivých letech, meziroční zmapování a vyhodnocení, kterých přestupků bylo nejvíce pácháno. Na základě zjištěných dat je posouzeno, zda tyto informace odpovídají obecně vnímané domněnce o horších vztazích mezi lidmi ve společnosti.
Účetní a daňové hledisko při pořízení aktiva prostřednictvím leasingu či úvěru
Novotný, Martin ; Kuchařová, Ivana (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Bakalářská práce představuje téma financování majetku podniku, kdy pojednává o možnostech financování prostřednictvím finančního leasingu nebo úvěru. Práce je členěna do dvou částí, literární rešerše a diskuze. Literární rešerše se zabývá charakterizováním možností financování, především finančním leasingem, úvěrem a z části i operativním leasingem, jež se v dnešní době stále využívá. Hlavními pohledy v práci se týkají řešení způsobu financování z účetního a daňového pohledu. V práci jsou popsány postupy účtování a zároveň možnosti ovlivnění daní dle zákona o dani z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani silniční. Diskuze obsahuje charakteristiku fiktivní účetní jednotky, ukázky návrhových kalkulací financování prostřednictvím finančního leasingu a úvěru, jejich účtování na počátku, v průběhu a při ukončení smlouvy. Zároveň je zpracováno praktické řešení ovlivnění daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně. V závěru je proveden souhrn dané problematiky a vyhodnocení obou pozorovaných možností.
Problematika systému odměňování zaměstnanců společnosti ČAD Blansko a. s.
Kolářová, Kamila ; Novotný, Martin (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku. Předmětem práce je analýza součastného systému odměňování a pracovní motivace zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. První část je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmů jako řízení lidských zdrojů, odměňování, mzda a motivace, ze kterých v dalších částech vycházím. Ve druhé části charakterizuji systém odměňování a motivaci zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. V závěru je navržena možnost zlepšení současného systému odměňování a pracovní motivace.
Návrh zdroje elektrické energie se Darriusovým rotorem
Novotný, Martin ; Houfek, Martin (oponent) ; Vlach, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití alternativního zdroje energie - větru. Byl sestaven model Darrieusova rotoru pro výukové účely podle dostupných materiálů a možností. Pak bylo provedeno několik měření, kvůli zjištění funkčnosti a vlastností modelu.
Ruční výroba nepálených cihel
Novotný, Martin ; Všianský, Dalibor
Předkládaná metodika podává pracovní návod na nejjednodušší způsob výroby nepálených cihel pomocí formy bez dna, které se tvoří na zemi a po sejmutí formy ponechávají schnout na místě, kde byly vyrobeny. Cílem je vytvořit srozumitelný pracovní návod, pomocí něhož bude možné vyrobit kvalitní stavební prvky určené zejména pro tvorbu replik památkových objektů v muzeích v přírodě. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Monetární politika americké centrální banky a reakce amerických akciových trhů v období po finanční krizi 2008
Novotný, Martin ; Titze, Miroslav (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá nekonvenční monetární politikou americké centrální banky od počátku finanční krize v roce 2008 do současnosti, kdy Federální rezervní systém používal extrémně akomodativní měnovou politiku k obnovení mezibankovní likvidity a posléze také ke stimulaci reálné ekonomiky. V teoretické části práce zkoumá past likvidity, ve které se Federální rezervní systém ocitl a popisuje transmisní mechanismy přenosu opatření Fedu na finanční trhy a reálnou ekonomiku. Praktická část poté analyzuje kroky americké centrální banky, které byly v návaznosti na neúčinnost stimulace prostřednictvím klíčové úrokové sazby provedeny. Práce se ve svém závěru také zaměřuje na reálné důsledky, které měla expanzivní monetární politika americké centrální banky na tamní akciové trhy. Ty se díky stimulaci ze strany americké monetární autority v současnosti nacházejí na historických maximech.
Analýza hospodaření města Planá nad Lužnicí
Sechovcová, Veronika ; Pucandlová, Miroslava (vedoucí práce) ; Novotný, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření města Planá nad Lužnicí v letech 2008 -- 2012. Úkolem této práce je zhodnotit hospodaření města v daném období a zjistit příčinu změn jednotlivých položek rozpočtů. Její součástí je zhodnocení investiční činnosti města. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoreticko-metodologickou a na ni navazující praktickou. První část se věnuje teoretickým věcem týkajících se základních pojmů v oblasti obce a jejího rozpočtu, jako je rozpočtový proces, skladba a samozřejmě příjmy a výdaje rozpočtu. Je nutné zahrnout teoretické vymezení analýzy hospodaření obce a její metody. Druhá, praktická část se soustřeďuje na uplatnění teoretických znalostí v praxi. Zabývá se základními informacemi o městě Planá nad Lužnicí, analýzou rozpočtů schválených, upravených a skutečných v letech 2008 -- 2012 a analýzou příjmů a výdajů. Dále se věnuje výpočtům základních ukazatelů finanční analýzy, na jejímž základu je celkově zhodnoceno hospodaření města. V závěru práce je rozbor vybrané investiční akce Plané nad Lužnicí.
Podpora produktu jako nástroj marketingového mixu
NOVOTNÝ, Martin
Cílem bakalářské práce je ve vybrané firmě zhodnotit dosavadní podporu produktu a navrhnout případné možné změny odpovídající vzniklé situaci.
Chování vybraných členských států EU v rámci dluhové krize (aplikace teorie her)
Novotný, Martin ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Sršeň, Radim (oponent)
Diplomová práce používá teorii her k vysvětlení chování vybraných států v dluhové krizi. Cílem práce je zjistit, zda státy používají strategie vedoucí k dosažení rovnováhy, tedy zda maximalizují svůj očekávaný užitek. Teoretická část je založena na opakovaných a bayesovských hrách. Práce popisuje vývoj dluhové krize a nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Na základě dostupných faktů konstruuje herní model dluhové krize v eurozóně a podrobněji analyzuje herní pozici Německa, Francie, Itálie, Španělska a Řecka. Herní model pak aplikuje na konkrétní konfliktní situace jako je vztah mezi Německem a Francií, vyjednávání o prvním záchranném balíčku pro Řecko nebo vyjednávání o záchraně španělských bank. Z aplikace teorie her vyplývá, že státy se v horizontu jednotek let chovají racionálně a volí rovnovážné strategie. U delšího období (dvě a více volebních období) může být ekonomická rovnováha narušena principem fungování zastupitelské demokracie - délkou volebního období a informační asymetrií mezi politiky a voliči. Avšak náklady na odstranění takové asymetrie by byly mnohem vyšší, než náklady vniklé z dluhové krize, takže i včetně nákladů dluhové krize jsou státy dlouhodobě v rovnováze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 NOVOTNÝ, Marek
17 NOVOTNÝ, Martin
3 NOVOTNÝ, Michael
25 NOVOTNÝ, Michal
6 NOVOTNÝ, Milan
10 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
22 Novotný, Marek
2 Novotný, Matouš
7 Novotný, Matěj
3 Novotný, Michael
25 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
6 Novotný, Milan
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
10 Novotný, Miroslav
1 Novotný, Miroslav,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.