Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Lochman, Lukáš ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Musílek, Kamil (oponent) ; Kubát, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lukáš Lochman Školitel: Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Konzultant: Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Disertační práce: Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou planární makrocyklické látky s unikátními fotofyzikálními vlastnostmi, jako jsou absorpce a emise nad 650 nm a vysoké kvantové výtěžky fluorescence. U alkylamino substituovaných AzaPc byl objeven jev zvaný intramolekulární přenos náboje (ICT), který je zodpovědný za účinné zhášení excitovaných stavů (nefluorescentní OFF stav). ICT probíhá mezi donorem (periferní amin) a akceptorem (makrocyklické jádro). Pokud zablokujeme probíhající ICT, dojde k obnovení kompetitivní relaxační cesty formou silné emise fluorescence (fluorescentní ON stav). ICT v AzaPc lze blokovat dvěma způsoby: Protonizací donoru, kterého se využívá u pH-senzitivních AzaPc senzorů, nebo koordinací kationtu kovu do rozpoznávací části typické pro AzaPc senzory citlivé ke kationtům kovu. Výše zmíněné vlastnosti předurčují AzaPc, aby se staly novými fluorescenčními senzory s dobrou svítivostí a výhodnou absorpcí a emisí červeného světla, které může pronikat hluboko do tkání díky nízké...
Miniaturized and fast method for solubility and level of supersaturation determinations of drug nanocrystals
Paľová, Romana ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Kuchařová, Monika (oponent)
Názov diplomovej práce: Miniaturizovaná a rychlá metoda pro stanovení rozpustnosti a stupně přesycení nanokrystalů léčivých látek. Autor: Romana Paľová Katedra: Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školiteľ: Doc. Veronika Nováková, Ph.D. Školiteľ-špecialista: Doc. Leena Peltonen, Ph.D. Nanokryštály liečiv môžu byť používané ako formulácie pre zlepšenie biodostupnosti liečiv, ktoré sú vo vode zle rozpustné. Niekoľko štúdií dokazuje, že nanokryštály vykazujú lepší disolučný profil v porovnaní s bežnými formuláciami. Avšak po perorálnom podaní môžu podmienky v gastrointestinálnom trakte, ako napríklad zmeny v pH, spôsobiť problémy so vstrebaním liečiva. V tejto práci bola vlhkým mletím pripravená nanosuspenzia itrakonazolu, ako predstaviteľa vo vode zle rozpustnej zlúčeniny. Pridané boli vhodné stabilizéry (Poloxamer 407 a Hydroxypropylmetylcelulóza). Pufr s pH hodnotou 1.2 bol vybraný pre vytvorenie prostredia podobného tomu v žaludku. Zmeny v rozpustnosti boli sledované pomocou UV spektrofotometra, pri nastavení vlnovej dĺžky 551 nm, kde rozpustený itrakonazol neabsorbuje svetlo. Zmeny v absorbancii neboli zaznamenané. Následne zvýšením pH na hodnotu 7 boli simulované podmienky ktoré nastávajú keď liečivo prechádza zo žaludku do tenkého čreva - hlavného miesta absorpcie. Výsledky ukázali rapídny...
Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe
Nováková, Veronika ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent)
Cílem bakalářské práce Zapojení knihovníka do biblioterapeutické praxe je popsat stav současné biblioterapie, její teoretický rámec a aktuální praxi. Práce mapuje stávající projekty a aktivity v této oblasti a následně možnosti studia metody terapie knihou, zejména v zahraničí. Praktická část práce je případovou studií Knihovny Kroměřížska. Závěrem práce je návrh osobnostního a kompetenčního profilu knihovníka biblioterapeuta.
The impaired change in plasma long-chain acylcarnitine level as a marker of insulin resistence
Šišmová, Petra ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Kandidát: Petra Šišmová Školitel: Dr. Pharm. Elina Makarova, doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Redukce změny plazmatické koncentrace acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako markeru inzulínové resistence Inzulínová rezistence představuje jeden z faktorů, které by mohly vést k rozvoji diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Zvýšené hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem (LC-acylkarnitiny) jsou spojeny s obezitou a T2DM a nedávné studie naznačují, že LC-acylkarnitiny mohou hrát roli ve vývoji inzulínové rezistence. Včasná diagnóza by mohla pomoci předcházet nástupu T2DM a vzniku souvisejících komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda-li by měření změn koncentrace acylkarnitinů během glukózo tolerančního testu (GTT) mohlo být použito jako nový marker inzulínové rezistence. Po intraperitoneálním podání glukózy C57bl/6N myším, krmených stravou s vysokým obsahem tuku (HFD), db/db myším a příslušným kontrolám, byly změřeny hladiny glukózy, inzulínu, glykovaného hemoglobinu, koncentrace volných mastných kyselin (FFAs) a acylkarnitinů, a to ve stavu nalačno a následně 1 a 2 hodiny po...
Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Lochman, Lukáš ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Musílek, Kamil (oponent) ; Kubát, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lukáš Lochman Školitel: Doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Konzultant: Doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Disertační práce: Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou planární makrocyklické látky s unikátními fotofyzikálními vlastnostmi, jako jsou absorpce a emise nad 650 nm a vysoké kvantové výtěžky fluorescence. U alkylamino substituovaných AzaPc byl objeven jev zvaný intramolekulární přenos náboje (ICT), který je zodpovědný za účinné zhášení excitovaných stavů (nefluorescentní OFF stav). ICT probíhá mezi donorem (periferní amin) a akceptorem (makrocyklické jádro). Pokud zablokujeme probíhající ICT, dojde k obnovení kompetitivní relaxační cesty formou silné emise fluorescence (fluorescentní ON stav). ICT v AzaPc lze blokovat dvěma způsoby: Protonizací donoru, kterého se využívá u pH-senzitivních AzaPc senzorů, nebo koordinací kationtu kovu do rozpoznávací části typické pro AzaPc senzory citlivé ke kationtům kovu. Výše zmíněné vlastnosti předurčují AzaPc, aby se staly novými fluorescenčními senzory s dobrou svítivostí a výhodnou absorpcí a emisí červeného světla, které může pronikat hluboko do tkání díky nízké...
Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Nováková, Veronika Kateřina ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů
Uhlířová, Štěpánka ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát Štěpánka Uhlířová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava fluorescenčních senzorů odvozených od azaftalocyaninů se zvýšenou selektivitou pro vybrané kationty kovů Azaftalocyaniny (AzaPc) s navázanými aza-crowny na periferii jsou sloučeniny, které lze použít jako fluorescenční senzory pro kationty kovů. Velkou výhodou těchto látek je emise v červené části spektra, ve které není záření absorbováno endogenními chromofory. Předchozí projekty naší výzkumné skupiny sloužily zejména k ověření citlivosti AzaPc senzorů k alkalickým kovům a kovům alkalických zemin. Cílem této diplomové práce je příprava sloučenin se zvýšenou selektivitou rozpoznávacího centra pro jednotlivé kationty kovů. Toho lze dosáhnout navázáním různých substituentů typu lariat etheru resp. crown etheru do blízkosti aza-crownu. Nejprve byly, pomocí nukleofilní substituce, připraveny vhodné prekurzory, tj. 5,6-disubstituované pyrazin-2,3-dikarbonitrily. V dalším kroku následovala cyklotetramerizace dvou různých prekurzorů (A a B) pomocí templátové metody s octanem zinečnatým ve vysoko vroucím rozpouštědle. Výsledkem této reakce byla statistická směs šesti kongenerů AzaPc, ze kterého byl vyizolován...
Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod
Schimmerová, Aneta ; Nováková, Veronika (vedoucí práce) ; Miletín, Miroslav (oponent)
1. ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student Aneta Schimmerová Školitel doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce Příprava nesymetrického azaftalocyaninu pro značení DNA sond zvyšujících citlivost molekulárně-biologických metod Azaftalocyaniny (AzaPc, z angl. azaphthalocyanines) jsou planární makrocyklické sloučeniny. AzaPc nesoucí ve své molekule alkylaminové periferní substituenty se ukázaly být vhodné jako zhášeče fluorescence jiných sloučenin. Tohoto faktu může být využito v DNA- hybridizačních metodách. V případě, že je na jedné DNA sondě navázán AzaPc zhášeč i fluorofor, není patrná žádná fluorescence. Pokud dojde k rozštěpení oligonukleotidového řetězce DNA sondy, dostane se zhášeč do dostatečně velké vzdálenosti od fluoroforu a není již tak schopen zhášet fluorescenci fluoroforu. AzaPc díky rozsáhlému systému konjugovaných dvojných vazeb absorbují téměř v celé škále absorpčního spektra od 300 nm do 750 nm a jsou tak schopni zhášet fluorescenci všech v praxi používaných fluoroforů. Cílem této diplomové práce bylo připravit AzaPc, který bude možno navázat doprostřed DNA sondy a současně ponese planární molekulu, která se vklíní do dvoušroubovice DNA a zpevní tak vazbu celé DNA sondy. Nejprve byly...
Determination of fatty acids in human tissues
Turňová, Ivana ; Kuchařová, Monika (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Ivana Turňová Vedúci diplomovej práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Názov diplomovej práce: Stanovenie mastných kyselín v ľudských tkanivách Mastné kyseliny sú nezanedbateľnou súčasťou lipidov ako jednej zo základných živín. Táto práca v teoretickej časti približuje predovšetkým skupinu polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sú dôležitou stavebnou jednotkou membrán buniek i prekurzormi viacerých významných biologicky aktívnych látok. Polynenasýtené mastné kyseliny sa takto v ľudskom organizme podieľajú na mnohých fyziologických i patologických procesoch, kde spôsobujú široké spektrum účinkov. Práca ďalej popisuje metódu plynovej chromatografie, ktorá sa v chemickej analýze lipidov používa pre stanovenie mastných kyselín ako zlatý štandard. Experimentálne bolo stanovené zastúpenie mastných kyselín v krvi, svale, srdci, pečeni a ľadvinách u 26 kadáverov, ktorí boli na základe predpokladanej prítomnosti/absencie zápalového procesu v čase úmrtia rozdelení do dvoch skupín. Získané údaje boli štatisticky spracované. Výsledky sú popisne zhodnotené a sú naznačené možné vysvetlenia zistených rozdielov v zastúpení mastných kyselín medzi oboma skupinami...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 NOVÁKOVÁ, Vendula
36 NOVÁKOVÁ, Veronika
1 NOVÁKOVÁ, Viktorie
15 Nováková, Vendula
2 Nováková, Veronika Kateřina
2 Nováková, Vladimíra
2 Nováková, Vlasta
5 Nováková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.