Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
KOMPARACE AMERICKÝCH A EVROPSKÝCH PŘÍSTUPŮ K ZABEZPEČENÍ DŮSTOJNÉ PENZE NA MODELOVÉM PŘÍKLADU USA A NIZOZEMSKA (2015)
Němec, Lukáš ; Brabec, Petr (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá problematikou systémů důchodového zabezpečení v Nizozemsku a Spojených státech amerických. Teoretická část se věnuje představení členění penzijních systémů podle způsobu financování, provozovatele, nebo konstrukce penzijních dávek. Praktická část se zabývá stručným představením historie penzijních systémů, demografickou situací ve sledovaných zemích a následně analýzou stavu penzijních systému dle jednotlivých pilířů. Cílem této práce je analýza a následná komparace stavu penzijních systémů ve vybraných zemích a následné navržení změn pro penzijní systém České republiky. Tato bakalářská práce dochází k závěru, že Nizozemský penzijní systém je výhodnější a lépe nastavený než systém v USA. Proto by se měl český penzijní systém inspirovat systémem Nizozemským.
Nezaměstnanost absolventů vysokých škol a jejich postavení na trhu práce v období let 2013 až 2016
Šebestová, Nikola ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností absolventů vysokých škol v České republice za období 2013-2016. Základním cílem je potvrzení hypotézy o poklesu míry nezaměstnanosti absolventů a zhodnocení situace na trhu práce v porovnání se středoškolskými absolventy. Teoretická část představuje základní pojmy spojené s tématem, tedy nezaměstnanost, trh práce a lidský kapitál. Také se věnuje pojmu absolvent a porovnává jejich výhody a nevýhody při uplatnění na trhu práce. Praktická část nahlíží na vývoj nezaměstnanosti absolventů vysokých škol ze tří pohledů. Analyzuje vývoj nezaměstnanosti absolventů v jednotlivých krajích, srovnává nezaměstnanost absolventů SŠ a VŠ a analyzuje nezaměstnanost absolventů z hlediska vystudovaného oboru. Ačkoliv za poslední 4 roky dochází k poklesu nezaměstnaných absolventů, což svědčí o příznivých podmínkách na trhu práce, situace by se stále dala vylepšit- například převzetím určitých prvků z duálního systému vzdělávání.
Analýza vlivu propopulační politiky na porodnost v České republice mezi lety 1970-2015
Zikmundová, Ivana ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Téma porodnosti a propopulační politiky je velmi aktuální. Vzhledem ke stárnutí populace, a s tím související změně věkové struktury, se hovoří nejen o nedostatku zdrojů pro financování starobních důchodů, které tvoří největší položku sociálních výdajů státu, ale i o dalších ekonomických problémech, které může úbytek populace či změna věkové struktury způsobovat. Hlavním cílem této bakalářské práce proto je, na základě popisu vlivu vybraných faktorů na porodnost v České republice mezi lety 1970-2015 a analýzy ekonomických nákladů a výnosů při pořízení dítěte v roce 2015, s pomocí dílčích hypotéz potvrdit či vyvrátit hlavní hypotézu, že zavedení vhodných propopulačních opatření má obecně pozitivní vliv na porodnost. Výsledky zkoumání hypotézu potvrdily, ačkoliv vliv jednotlivých faktorů na porodnost nebyl zcela jednoznačný. Současná úhrnná plodnost České republiky se nachází hluboko pod hranicí prosté reprodukce a počty žen v plodném věku budou pravděpodobně v následujících letech klesat. Proto je namístě zvolit vhodnou propopulační politiku. Ta by mohla být více zaměřena na podporu pracujících rodičů s malými dětmi, jelikož současný systém sociálního zabezpečení je přívětivý spíše k nízkopříjmovým rodinám a může některé jedince demotivovat od vstupu nebo návratu na pracovní trh.
Analýza vývoje přístupu k sociálnímu bydlení v České republice v letech 2000 - 2017
Staňková, Karolína ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Prudká, Šárka (oponent)
Bakalářská práce se orientuje na čím dál více aktuální téma sociálního bydlení. V bakalářské práci je přiblížena nejen současná situace na trhu s bydlením, ale i vývoj v minulých letech, který tuto dnešní situaci ovlivnil. Vedlejším tématem bakalářské práce je filosofie sociálního bydlení Housing first, která vykazuje podstatně lepší výsledky než český trojstupňový propustný systém. Otázka sociálního bydlení je stěžejní pro budoucí vývoj české populace, protože lidí ohrožených chudobou neubývá a počet lidí na ulici roste. Na základě analýzy v bakalářské práci je zřetelné, že situace lidí ohrožených chudou není ani tak ovlivňována výší státních výdajů do bytové politiky, jako spíše nastavením státní péče v oblasti bydlení. Schválení návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení v jeho dnešní podobě však s sebou přináší mnoho problémů, jako je zneužívání sociálních bytů privilegovanými občany a zájmovými skupinami a tlak na státní rozpočet. I z těchto důvodu je legislativní proces tohoto zákona zdlouhavý a je tedy otázkou, zda bude zákon skutečně přijat, či ve finále dojde pouze k poupravení současného nastavení bytové politiky v České republice.
Analýza efektivity dopadů změn nemocenského pojištění v ČR v letech 2010-2017
Skřivancová, Petra ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Lukášová, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a hodnocením dopadu změn, které nastaly v systému nemocenského pojištění v České republice v letech 2010 až 2017. Během tohoto období došlo k několika legislativním úpravám zákona o nemocenském pojištění, především se jedná o úsporná opatření přijatá v roce 2010 a změny v roce 2011 a 2014. Teoretická část práce se zabývá historií a současností systému, dále jsou zde popsány legislativní změny v jednotlivých letech. Konec teoretické části charakterizuje nemocenské pojištění a jeho dávky. Začátek praktické části je věnován modelovému příkladu výpočtu dávek nemocenského pojištění, na kterém můžeme pozorovat vliv přijatých úsporných opatření. Druhá část analyzuje dopad změn na příjmy a výdaje nemocenského pojištění. Výdaje v posledních letech stoupají a dotahují se na úroveň příjmů, což může časem vést k finanční nesoběstačnosti systému. Dále je zde provedena analýza ukazatelů nemocenského pojištění, převážně tedy dočasné pracovní neschopnost, ze které je patrné, že i přes snižování průměrné délky jednoho případu se průměrné procento pracovní neschopnosti zvyšuje. Na závěr práce analyzuje vliv změn na okruhy pojištěných osob a hodnotí dopady změn. Na základě zjištěných výsledků jsou poté navržena opatření ke zlepšení systému nemocenského pojištění.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Analýza vývoje výdajů na vybrané dávky státní sociální podpory v České republice v období 2004-2016
Vítková, Lucie ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje výdajů na systém státní sociální podpory v České republice v letech 2004 až 2016. Jde o jeden z důležitých nástrojů finanční podpory rodin s dětmi. Je zkoumán vztah výdajů a makroekonomických veličin, pomocí korelační a regresní analýzy je ověřována hypotéza, zda výdaje na dávky státní sociální podpory rostou a klesají lineárně s vývojem HDP. Z provedené analýzy nebyla potvrzena závislost výdajů na dávky státní sociální podpory na hospodářském cyklu. V následující části bakalářské práce jsou rozebrány legislativní úpravy ovlivňující výši výdajů u všech v současnosti vyplácených dávek. Zajímavá jsou zejména opatření realizovaná před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006, kdy především v důsledku těchto opatření dosáhly výdaje v roce 2007 svého maxima, téměř 48 mld. Kč. V poslední části bakalářské práce je vlastní zhodnocení dané problematiky.
Komparace systému financování zdravotní péče v České republice a Singapuru v letech 2005- 2015
Hofmanová, Veronika ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
V bakalářské práci jsou komparovány systémy financování zdravotní péče, soukromé a veřejné výdaje, kvalita zdravotní péče a demografické ukazatele v České republice a Singapuru. Rozdíly financování mezi uvedenými systémy vychází z rozdílného historického vývoje. Singapurský systém financování je založený na odpovědnosti jedince spořit si na vlastní zdravotní účet a spolupodílet se při úhradě za čerpání zdravotní péče, na základě uvedených dat a informací lze tvrdit, že tento systém je efektivnější, jelikož nedochází ke zneužívání lékařské péče a obyvatelé dbají na své vlastní zdraví. Systém v České republice je založený na solidárnosti, tudíž občané přispívají určité procento z příjmu a čerpají podle potřeb, avšak to nevede k efektivnímu využívání zdravotní péče a odpovědnosti za své zdraví, což zvyšuje výdaje na zdravotnictví. I přes rozdíly ve financování, plní systémy stejnou funkci, a to poskytují zdravotní péči všem obyvatelům. Singapurský systém zajišťuje zdravotní péči chudému obyvatelstvu díky fondu, který financuje vláda - Medifund. Zpracované téma je národohospodářsky aktuální, jelikož dochází ke zvyšování výdajů na zdravotní péči. Komparace systémů má poskytnout impuls k vylepšení českého systému financování.
Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v České republice v letech 1989-2017
Šindelářová, Karolína ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Kinský, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vývojem sňatečnosti a rozvodovosti v České republice v letech 1989 až 2017. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a koncepty spojené se sociální a rodinnou politikou, dále jsou popsány základní demografické ukazatele spojené s touto prací. Praktická část se zaměřuje na vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v České republice a krajích. Také je charakterizován vývoj příčin rozvratu manželství a vliv nezletilých dětí na rozvodovost. Velká pozornost je v práci věnována vývoji porodnosti a následnou regresní analýzou je popisován vliv sňatečnosti a rozvodovosti na počet živě narozených dětí. Poslední část práce se zabývá vývojem hrubého domácího produktu v České republice a jeho souvislostí se sňatečností a rozvodovostí. Nakonec celá práce shrnuje zjištěné výsledky a vývoj sňatečnosti a rozvodovosti spojený s celospolečenskými změnami po pádu politického režimu v roce 1989.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.