Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry
Novotná, Jana ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent) ; Kordulová, Pavla (oponent)
Primární péče v americkém zdravotnictví z pohledu všeobecné sestry Uvedení do problému: Primární péče je komplexní zdravotně - sociální péče poskytovaná zejména zdravotníky jak na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem, tak na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci. Je souborem činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním. Tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho- sociální potřeby (NCDP ČR, 2017). Primární péče zůstává i ve 21. století hlavní prioritou Světové zdravotnické organizace - WHO. Srovnáme-li primární péči ve vyspělých zemí jako jsou například USA a Kanada s primární péčí u nás, zjistíme, že nejenže máme žalostně nižší platové ohodnocení, nevhodně nastavené vzdělávání zdravotníků, ale i nevyužití potenciálu sester s vysokoškolským vzděláním. Pokud se s primární péčí dobře nakládá, lze nejen ušetřit peníze (vhodná vyšetření, léčba), ale také předejít hospitalizaci (prevence nemocí, edukace, jednodenní chirurgie), čímž opět snížíme náklady, ale můžeme předejít i komplikacím z toho plynoucích. Primární péče je aktuální celosvětové téma dnešní doby a i proto jsem se rozhodla na toto téma psát svou závěrečnou práci. Formulace cílů: Cílem...
Informovanost pacientů s omezenou soběstačností o možnostech domácí péče
Svobodová, Lucie ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Jankovcová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácí péče. V současné době dochází v České republice ke stárnutí celé populace, díky tomu se navyšuje počet osob se sníženou soběstačností. Tito jedinci často vyhledávají pomoc služeb domácí péče, proto je důležité, aby znali možnosti, které jim tato služba může poskytnout. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit informovanost pacientů s omezenou soběstačností o možnostech domácí péče. V souladu s tématem bakalářské práce a stanoveným cílem jsem definovala následující hypotézy: Hypotéza H1: Domnívám se, že více než 50 % respondentů hodnotí svoji informovanost o možnostech domácí péče jako nedostatečnou. Hypotéza H2: Předpokládám, že více než 50 % respondentů neví, kdo je kompetentní domácí péči indikovat. Hypotéza H3: Myslím si, že více než polovina respondentů není informována o možnosti hrazení některých služeb domácí péče zdravotní pojišťovnou. Pro bakalářskou práci byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. Potřebná data jsem získala pomocí nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce. S každým respondentem jsem dotazník vyplnila osobně. Respondenty tvořili pacienti z interních oddělení a léčeben dlouhodobě nemocných z nejmenovaných pražských nemocnic. Při výzkumu byly dodrženy všechny etické aspekty. Analýzou výzkumného šetření jsem...
Paliativní ošetřovatelská péče o pacienta s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou
Kubíčková, Tereza ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Maffei Svobodová, Ludmila (oponent)
Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je velmi vzácné onemocnění (incidence se odhaduje na jeden případ na milion obyvatel a rok), jehož podstatou je neovladatelné množení infekční prionové bílkoviny v mozkové tkáni. Onemocnění může mít v některých formách značně dlouhou inkubační dobu, poté však velmi rychlý průběh a ve všech formách končí smrtí. V současné době neznáme kurativní léčbu a pacient je odkázán pouze na léčbu paliativní. Hlavním cílem bakalářské práce je popsat ošetřovatelskou péči o pacientku s daným onemocněním a zdůraznit důležitost paliativní péče. Dílčím cílem je popsat průběh onemocnění (klinický stav pacientky) od přijetí do hospice až po závěr jejího života (celkem 27 dní) a zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi zdravotnickými pracovníky. Rovněž jsem si stanovila za cíl zjistit případná specifika péče o takto nemocné pacienty. Práce je zpracována jako případová studie konkrétní pacientky s CJD. Metodou pro zpracování kazuistiky je podrobné studium zdravotnické dokumentace pacientky v hospicovém zařízení a spolupráce jak s ošetřujícím personálem, tak s lékaři. Na základě zpracované kazuistiky mohu konstatovat, že paliativní péče se sice u rozdílných diagnóz zásadně neliší, nicméně pro péči o pacienty s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou je specifické preventivní používání...
Ošetřovatelská péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou
Bobitko, Julia ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Juvenilní idiopatická artritida patří mezi nejčastější revmatologické choroby, které postihují děti ve věku do 16 let. Kvůli nejasné etiologii je dané onemocnění považované za nevyléčitelné. Vzhledem k velmi nízké informovanosti o tomto onemocnění je má práce zaměřená na ošetřovatelskou péči o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou Hlavním cílem bylo popsat ošetřovatelskou péči o dětského pacienta s daným onemocněním a tím zvýšit informovanost o juvenilní idiopatické artritidě. Dalším cílem bylo vytvořit informační materiál pro zvýšení povědomí laické veřejnosti o daném onemocnění. Pro naplnění těchto cílů byla zvolena metoda případové studie. V praktické části bakalářské práce byl popsán ošetřovatelský proces pacienta s daným onemocněním, doplněný o model Mary Hendersonové. Informace jsem čerpala především ze zdravotnické dokumentace, rozhovoru s rodiči, zdravotnickým personálem a při poskytování ošetřovatelské péče zvolenému pacientovi. Na základě zjištěných informací a poznatků během hospitalizace pacienta, byla popsána specifika ošetřovatelské péče o dítě s juvenilní idiopatickou artritidou a vytvořen informační materiál, který je určen pro laickou veřejnost. klíčová slova: juvenilní idiopatická artritida, ošetřovatelská péče, revmatologie, pediatrie ošetřovatelství, artritida
Sledování indikátorů kvality anesteziologické péče
Šimonová, Petra ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Dynáková, Šárka (oponent)
Bezpečnost a kvalita v anesteziologické péči je považována za jednu z hlavních priorit v anesteziologii. Řízení a sledování kvality péče v anesteziologii by mělo probíhat jako kontinuální a systematický proces. Z tohoto důvodu by se sledování indikátorů kvality mělo stát jednou z nezbytných podmínek v tomto oboru. Sledované indikátory kvality je nutné pravidelně vyhodnocovat. Jejich evidencí a následným hodnocením lze vytvářet bezpečné podmínky nejen pro pacienta, ale i kontinuálně zvyšovat kvalitu anesteziologické péče. Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí, která je považována za důležitý indikátor kvality poskytované péče. Jedním z dílčích cílů bylo zjistit, jaké indikátory kvality jsou v současné době v ČR v anesteziologii doporučovány. Mezi další cíle patřilo vyhledat doporučení zahraničních odborníků, nebo odborných společností z oblasti anesteziologie, a zjistit, jaké indikátory kvality jsou doporučovány ve světě. Posledním dílčím cílem bylo na základě zjištěných poznatků navrhnout záznamový list pro sledování indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní pracoviště anestezie. Výzkumné šetření se uskutečnilo kvantitativní metodou pomocí nestandardizovaného dotazníku pro pacienty, kteří v době výzkumného šetření byli hospitalizováni na...
Pomocné ošetřovatelské profese - srovnání české a slovenské úpravy
Macinauerová, Katarína ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním pomocných ošetřovatelských profesí na Slovensku a v České republice. Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo k řadě změn v oblasti zdravotnické legislativy. Tato práce nabízí komplexní pohled na vývoj a současnou situaci zdravotnických asistentů, sanitářů, ošetřovatelů a pomocných pracovníků ve zdravotnictví. Cíle tyto práce byly srovnat vývoj jednotlivých profesí, koncept vzdělávání, možnosti celoživotního vzdělávání a profesního sdružování. Cílem práce byla také deskripce skutečných výkonů prováděných pomocným ošetřovatelským personálem a právními požadavky na kompetence těchto profesí. Formou dotazníkového průzkumu bylo realizováno výzkumné šetření mezi pomocným ošetřovatelským personálem v obou státech, ze kterého vyplývá, že dochází k významnému překračování kompetencí u slovenských i českých respondentů. Na poskytování kvalitní ošetřovatelské péče je kladen v současné době velký důraz. Důležitým faktorem poskytování kvalitní a bezpečné péče je správné rozdělení úkolů mezi členy ošetřovatelského týmu a výkon povolání v souladu s právně vymezenými kompetencemi. klíčová slova: regulace profesí, zdravotnická povolání, ošetřovatelství, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář, pomocný pracovník ve zdravotnictví
Edukace dětského obézního pacienta
Zapletalová, Petra ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá metodami, které se používají při edukaci dětského obézního pacienta. Dále je věnována tvorbě nového edukačního materiálu, který má pomoci v boji s dětskou obezitou. Tento edukační materiál je připraven na podobném principu, jako edukační materiál pro diabetické pacienty s názvem Konverzační mapy TM. Teoretická část je věnována třem hlavním tématům. Prvním zpracovaným tématem je dětská obezita. Konkrétně jsou rozebrány rizikové faktory, které napomáhají rozvoji tohoto onemocnění, prevence a léčba tohoto onemocnění. Dále je podrobně zpracováno téma edukace. Třetí hlavní téma je již konkrétně zaměřeno na edukaci v dětské obezitologii a edukační materiály, které se této problematice věnují. V praktické části je hodnocena kvalita prevence dětské obezity a její konkrétní dopad u dětí ve věku 11-15 let. Tato část je realizována kvantitativním výzkumem, kde jsem pro zjištění potřebných dat použila anonymní nestandardizovaný dotazník, který obsahoval 14 otázek. Cílem dotazníku bylo zjistit dvě skutečnosti. V první řadě mě zajímalo, kde děti získávají přesné informace o zdravém životním stylu. Toto zjištění ovlivnilo tvorbu edukačního materiálu. Také mě zajímalo, jaké je skutečné stravovací chování dětí ve věku 11-15 let. Z šetření vyplývá, že děti, jejichž snídaně obsahuje větší...
Stravovací a pitný režim všeobecných sester na vybraných pracovištích
Neradová, Anna ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Tato bakalařska přace se zabýva střavovacím a pitným řezimem vseobecných sesteř na výbřaných přacovistích. Toto tema jsem si zvolila, přoto ze si mýslím, ze je aktualní a ze je dulezite abý se setřý více zajímalý o svuj střavovací a pitný řezim. Přace vseobecne sestřý, je povolaní nařocne a to hned v mnoha ohledech. Přace ve smennem přovozu je zatezující a muze výřazne zasahovat do kvalitý zivota sesteř. Nařusení ciřkadianí řýtmicitý muze výustit ve spankove pořuchý a mnoha zavazna onemocnení. Velmi casto k temto obtízím přispíva přave nevhodna výziva a střavovací řezim. Oslovený býlý vseobecne sestřý přacující ve dvousmennem přovozu. Hlavním cílem teto přace býlo zmapovat střavovací a pitný řezim vseobecných sesteř ve smennem přovozu. Mezi dílcí cíle tohoto výzkumu patřilo zmapovat střavovací podmínký vseobecných sesteř ve dvousmennem přovozu, zjistit zda u sesteř ve dvousmennem přovozu doslo k výřaznemu zvýsení / snízení telesne hmotnosti (více nez 5kg) od nastupu do soucasneho zamestnaní, jestli se sestřý ve dvousmennem přovozu střavují přavidelne v peti dopořucených davkach. Dale pak zjistit kolik řespondentu z výzkumneho vzořku třpí zazívacími a dýspeptickými obtízemi a zdasestřý v přacovní smene pijí dopořucene mnozství tekutin. Výzkum býl uskutecnen v řamci nejmenovane fakultní nemocnice v...
Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem
Kučerová, Ivana ; Lukášová Jeřábková, Lenka (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Imobilizační syndrom neboli syndrom z inaktivity je sekundární porucha organismu. Příčiny imobilizačního syndromu mohou být silná bolest, poruchy nervového, kosterního a svalového systému, celková slabost, psychosociální problémy, infekční procesy a věk. Imobilizační syndrom postihuje nejen pohybový aparát, ale i kardiovaskulární systém, respirační systém, močový systém, kůži, nervový systém a celkový metabolismus. Bakalářská práce na téma "Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o problematice imobilizačního syndromu a je zaměřena především na oblast aktivizace pacienta. V teoretické části dále uvádím způsoby vzdělávání sester v tomto oboru. Praktická část se zabývá analyzováním a vyhodnocením výsledků kvantitativního výzkumu, získaného na základě dotazníkového šetření mezi všeobecnými sestrami z oddělení geriatrie, následné péče a léčebny dlouhodobě nemocných. Respondentky, které jsem zvolila, pocházejí jak z pracovišť státních zdravotnických zařízení, tak ze soukromého sektoru. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké se používají v Léčebnách dlouhodobě nemocných, na odděleních Následné péče a na oddělení Geriatrie aktivizační metody u pacientů s imobilizačním syndromem. Dílčími cíli bylo zjistit, jaký je...
Informovanost veřejnosti o problematice dříve vyslovených přání
Šandová, Petra ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Lukášová Jeřábková, Lenka (oponent)
Autonomie pacienta je v lékařské a ošetřovatelské praxi velmi důležitou hodnotou a každý nemocný by měl mít právo vyjádřit svůj názor na svoji léčbu. Dříve vyslovená přání dávají člověku možnost vyjádřit se i v situacích, kdy by nemohl komunikovat s okolím. Přestože je možné v České republice sepsat si svá dříve vyslovená přání, využívá tuto možnost jen mizivé procento lidí. Proč tomu tak je? Ve své diplomové práci jsem si stanovila dva cíle. Zjistit míru informovanosti laické veřejnosti o dříve vyslovených přáních v České republice a zjistit jejich povědomí o možnosti jmenovat opatrovníka, jako prostředníka plnění dříve vyslovených přání jednotlivce a zda by respondenti uvítali větší informovanost o této problematice. Druhým cílem je zjištění postojů respondentů k problematice dříve vyslovených přání. Jestli se zabývali myšlenkou, že by se mohli dostat do situace, kdy by nemohli komunikovat s okolím, jestli by chtěli mít možnost rozhodovat o své léčbě i v této situaci a jestli by respondenti jmenovali svého opatrovníka. Ráda bych výsledky práce poskytla oddělení řízení kvality a bezpečnosti v nemocnici v rámci zvyšování kvality péče o nemocné, a také je publikovala v odborném časopise. Výsledky práce mohou být rovněž podnětem pro další výzkum. klíčová slova: dříve vyslovená přání, lékař, pacient,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.