Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Asistovaná setkání rodičů a dětí
Oravcová, Lenka ; Janečková, Hana (vedoucí práce) ; Krpálková, Jindřiška (oponent)
Diplomová práce se zabývá realizací asistovaných kontaktů rodičů a dětí v obtížné životní situaci z pohledu pracovníků neziskových organizací a pracovníků OSPOD. Cílem diplomové práce i výzkumu je zmapovat činnost aktérů, kteří se podílejí na realizaci asistovaných kontaktů v rámci stávající struktury, procesů a multidisciplinární spolupráce na území Zlínského kraje. Stěžejní částí práce je kvalitativní výzkum zpracovaný metodou zakotvené teorie. V závěru práce reaguji na stanovený cíl diplomové práce a poukazuji na to, že realizace asistovaných kontaktů rodičů a dětí představuje vysokou míru náročnosti, které jsou pracovníci vystaveni, což je příčinou jejich obtížného zvládání. Pracovníci kladli důraz na prohloubení a nastavení multidisciplinární spolupráce, sdílení dobré praxe na území Zlínského kraje, rovněž na dostatečně profesně i početně sestavený tým, a především změnu legislativy. Klíčová slova: asistovaný kontakt rodičů a dětí, rodina, rodičovství, rozpad vztahu, obtížná životní situace, aktéři asistovaného kontaktu, struktury, procesy, multidisciplinární spolupráce, Cochemovský přístup, zakotvená teorie
Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity
Žilková, Miriam ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Diplomová práce "Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů křesťanské komunity" se zabývá uvedenou tematikou. Východiskem je předporozumění, které představuje modlitba v jejím biblickém pojetí a také její uchopení tradicí Českobratrské církve evangelické. Stěžejní část této práce tvoří kvalitativní výzkum. Cílem výzkumu je zjistit, jak modlitbu vnímají věřící konkrétní křesťanské komunity: jaké má modlitba v jejich životě místo, co ji utváří, co jim přináší, a zároveň, jak vnímají modlitbu a jaký význam má pro ně modlitba ve společenství. Cíle práce pomáhá naplnit pět hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s respondenty výzkumu. Výsledky této kvalitativní analýzy jsou zpracovány do kapitol, z nichž čtyři hlavní zachycují přínosy modlitby (1) v poznávání sebe sama (2) v poznávání a vnímání Boha (3) je zachycena modlitba jako nástroj služby a (4) přínosy a deficity spojené s modlitbou. Závěrečné kapitoly shrnují výsledná zjištění v odpovědích na výzkumné otázky a dále je vedena diskuse s pojetím modlitby představeným jejím úvodním předporozuměním. Výstupy jsou kriticky zreflektovány a jsou navržena možná doporučení pro další praxi. Klíčová slova modlitba, Bůh, člověk, společenství, služba, přínos modlitby
Kvalita života seniora po úmrtí životního partnera
JANEČKOVÁ, Hana
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života po úmrtí životního partnera. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část bakalářské práce se zabývá pojmy, které souvisejí s tématem bakalářské práce. První kapitola popisuje stáří jako životní etapu, změny, které jsou se stářím spojeny a potřeby, které se ve stáří objevují. Druhá kapitola je zaměřena na kvalitu života, její hodnocení a dimenze. Třetí kapitola je zaměřena na úmrtí životního partnera a aspekty ztráty. Ve čtvrté kapitole je popisován proces truchlení a determinanty truchlení. Poslední pátá kapitola je zaměřena na podporu a pomoc pozůstalým a jsou zde popsány neformální a formalizované způsoby pomoci. Cílem práce bylo zjistit, s jakými problémy se senioři po ztrátě životního partnera potýkají a jakými způsoby je možno jim pomoci. Cíl práce spočívá v zodpovězení stanovených výzkumných otázek. První výzkumná otázka je zaměřena na to, zda existuje genderový rozdíl mezi oblastmi života, které smrt partnera ovlivní. Druhá výzkumná otázka zkoumá, zda se senior dokáže vyrovnat se ztrátou životní partnera, dostane-li se mu vhodných a individuálně cílených způsobů pomoci. V empirické části bakalářské práce je využita metoda kvalitativního výzkumu formou narativního rozhovoru. Výzkumný soubor je tvořen 6 komunikačními partnery, jejichž životní partner zemřel. Výsledky jsou analyzovány pomocí otevřeného kódování. Z výzkumů vyplývá, že oblasti života, do kterých smrt partnera zasáhne, se u mužů a žen příliš neliší. Jak muži, tak i ženy se po úmrtí životního partnera potýkají především se zhoršením zdravotního stavu. Častým problémem je rovněž omezený kontakt se sociálním okolím. Co se týče způsobů pomoci, které seniorům v této těžké životní sociální situaci pomáhají, jedná se především o neformální pomoc ze strany rodiny a formalizovanou pomoc v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu, tedy pomoc lékařskou.
Podpora aktivit seniorů při krátkodobých pobytech s odlehčovací službou
Šárová, Marie ; Janečková, Hana (vedoucí práce) ; Čížková, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá podporou aktivity seniorů při krátkodobých pobytech a jejími jednotlivými typy. Záměrem práce bylo popsat možnosti aktivit seniorů v pobytovém zařízení s odlehčovací službou a formou kvantitativního a kvalitativního výzkumu zjistit, jak jsou aktivity klientům nabízeny, jak jednotlivé aktivity vnímají a jaký vliv mají tyto aktivity na seniory.
Využití sociálního divadla v sociální práci
Šindelková, Marie ; Křížová, Eva (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
V následujícím textu se zamýšlím nad možnými způsoby využití sociálního divadla v sociální práci. Zkoumání souvislostí mezi těmito obory předchází stručné představení, spíše naznačení, vybraných pojmů teorie sociální práce a divadla. Pevnější oporu představují uvedené definice. Hlavním cílem práce je základní rozdělení forem sociálního divadla a zmapování jeho současného stavu v České republice. Sociální divadlo jako samostatný systém není zatím v české odborné literatuře definováno. Porovnáváním zahraničních zdrojů a tuzemskou literaturou užívané terminologie s využitím poznatků o postupech protagonistů byla vytvořena struktura tak, aby mohli být uvedeni hlavní zástupci, tvůrci a organizátoři vždy ve vztahu ke konkrétní formě. Na základě takto vytvořené mapy současného stavu sociálního divadla u nás s využitím definic a naznačených teoretických pojmů je nabídnuta odpověď na otázku, zda je divadlo účinným nástrojem sociální práce, v jakých sférách se využívá s největším prospěchem a jaké jsou jeho specifické přínosy z hlediska hodnot a cílů sociální práce. Klíčová slova sociální práce, komunitní práce, antiopresivní přístupy, kreativita, sociální divadlo, Divadlo utlačovaných, divadelní tvorba ve specifických skupinách, komunitní divadlo
Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko
Benetková, Andrea ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Předkládaná diplomová práce nese název Smysl života seniorů trvale upoutaných na lůžko. Autorka si klade několik cílů: vymezit pojem smysl života, kvalita života, stárnutí a stáří; zjistit biologické, psychické, sociální a spirituální změny ve stáří; zmapovat sociální a zdravotní služby, které mohou využít senioři upoutaní na lůžko; a dále zjistit, jak vnímají domov senioři v domácím prostředí a v instituci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. V teoretické části je v prvních třech kapitolách vymezen smysl života zejména v souvislosti s kategoriemi hodnot definovaných V. E. Franklem, stárnutí a stáří a prostředí pro závěr života: domov versus instituce. Ve čtvrté kapitole, která je výzkumnou částí, autorka provedla kvalitativní výzkum formou analýzy dat z rozhovorů se seniory upoutanými na lůžko. Výzkum zahrnuje šest respondentů, tři respondenty žijící v domácím prostředí a tři respondenty žijící v domově pro seniory. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda senioři trvale upoutaní na lůžko vnímají smysl života, popřípadě v čem. Výsledky jsou shrnuty v závěru práce.
Pastorační práce v zařízeních Diakonie ČCE - pobytových službách pro seniory
Kazmířová, Jitka ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá pastorační péčí v zařízeních Diakonie českobratrské církve evangelické se zaměřením na pobytová zařízení pro seniory. Přináší pohled do vlastní organizace Diakonie ČCE, věnuje se její historii a organizační kultuře, shrnuje současné poznatky o stáří. Pozornost je věnována komunikaci se seniory, pobytovým zařízením pro seniory a zejména spirituálním potřebám ve stáří. Praktickou část práce tvoří výsledky kvalitativního výzkumu provedeného mezi pastoračními pracovníky, kteří působí v domovech pro seniory DČCE. Výzkum se zabývá nabídkou pastorační péče v domovech, specifickými otázkami v rámci individuální pastorace seniorů, osobností pastoračního pracovníka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 JANEČKOVÁ, Hana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.