Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Central Bank Communication and Systemic Stress
Pokorná, Anna ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Tato práce zkoumá vliv verbální komunikace Evropské Centrální Banky (ECB) na systémový stres na finančních trzích v Eurozóně. Zajímá se jak o nahodilé projevy a rozhovory členů Rady guvernérů ECB, tak i oficiální tiskové kon- ference, mezi červencem 2008 a lednem 2014. Empirická analýza testuje vliv intenzity i sentimentu komunikace a také jestli se tento vliv mění v různých režimech stresu. Výsledky evaluace ARIMA modelů a prahového autoregres- ního modelu ukazují, že konání oficiální tiskové konference krátkodobě zvýší systémový stres, že na sentimentu záleží jen v případě nahodilé komunikace a především, že oficiální i neoficiální komunikace má značně větší efekt v dobách zvýšeného stresu. Přestože jsou odhadnuté efekty spíše malé, tato práce dodává poporu hypotéze, že komunikace ECB může ovlivnit systémový stres. i
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Using Model Averaging Techniques to Examine Determinants of Stock Returns
Tóthová, Miriama ; Havránková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Predpovedateľnosť výnosov akcií je veľmi často diskutovaná téma v súčas- nej finančnej literatúre. V prezentovanej práci skúmame efekt dvadsiatich možných determinantov na nadmerné výnosy S&P 500 indexu v období od júna 1998 do decembra 2016. Tradičné modely skúmajúce výnosy akcií však často ignorujú problém modelovej neistoty. Preto, aby sme do analýzy zahrnuli neistotu ohľadom správneho modelu, používame dve metódy priemerovania modelov, konkrétne Bayesovské priemerovanie modelov (BMA) a frekventi- stické priemerovanie modelov (FMA). Ako kontrolu robustnosti používame vrámci BMA tri rôzne kombinácie priorov. Hodnotíme kvalitu ich predpovedí a porovnávame výsledky s tradičnými metódami, ktoré vyberajú najlepší model na základe štatistických kritérií. Zistili sme, že medzi najdôležitejšie pre- menné, ktoré vysvetľujú nadmerné výnosy na akciovom indexe S&P 500, sú tro- jmesačná úroková sadzba pokladničných poukážok, výnosy z dividend, časová prémia, výplatný pomer, nadmerné výnosy oneskorené o dve obdobia a riziková prémia. Tieto determinanty sú robustné naprieč všetkými odhadovanými mod- elmi. Napriek tomu, že frekventistické priemerovanie modelov prekonáva Bayes- ovské priemerovanie modelov na základe testovania in-sample ako literatúra naznačuje a tiež prekonáva modely vybrané podľa populárnych...
An investigation of Foreign Currency loans exposure contribution to the soundness of the Financial System
Özalan, Eda ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
This thesis investigates the impact of foreign currency lending on financial stability for the case of Balkans, CEE and Balkans and CEE together. Such investigation has been carried out by identifying the impact of foreign currency lending across 3 main channels, which are: 1) households, 2) non-financial corporations, and 3) central government. This thesis was able to prove the foreign currency lending relevance, significance, main impact, and remarkable heterogeneity characterizing the Balkans and CEE samples. With respect to each of the subsamples and the full sample, the results can be summarized in 3 main points. For the case of Balkans, the financial instability has been identified to be transmitted through the household and government channels. Regarding the CEE, the dynamics are completely different as household channel provides mixed evidence, while the non-financial corporation one serves as the main transmission channel. When investigating the full sample, it has been pointed out that the prevailing dynamics reveal the non-financial corporation and government channels as the ones with the largest contribution to financial instability. JEL Classification C33, C36, F34, G20, G21, G32 Keywords Financial stability, foreign currency lending, household, non-financial corporation, central...
Measuring Bank Efficiency
Iršová, Zuzana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Michalíková, Eva (oponent)
Táto práca poskytuje empirický náhľad na metódy výpočtu efektívnej hranice v bankovníctve a citlivosť tejto metódy na zmeny v definícii špecifických parametrov použitých techník. Závery porovnania dvoch prístupov, stochastického odhadu efektívnej hranice (SFA) a deterministického odhadu obálkovou analýzou dát (DEA), sú podporené meta-regresnou časťou zahŕňajúcou 32 štúdií pre oblasť Spojených štátov Amerických a 14 štúdií tranzitívnych ekonomík. Medzi hlavné výsledky patrí zistenie, že odhady efektivity sú vysoko závislé na metodologickej štruktúre v zadaní, najväčšie rozdiely medzi odhadmi SFA a DEA nastávájú pri použití Fourierovej funkčnej špecifikácie a poradová korelácia medzi týmito metódami vzrastá so zvyšujúcim sa stupňom homogenity v dátach. Klasifikácia JEL C13, C61, G21, L25, P27 Kľúčové slová Bank Efficiency, Stochastic Frontier Approach, Data Envelopment Analysis, Meta-Regression Analysis E-mail autora zuzana.irsova@gmail.com E-mail vedúceho práce petr.jakubik@cnb.
Extending volatility models with market sentiment indicators
Röhryová, Lenka ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
V této práci se snažíme zlepšit heterogenní autoregresivní model (HAR) rozšířením o ukazatele tržního sentimentu. Jako proxy tržního sentimentu používáme objem vyhledávání na Googlu a Twitter sentiment. Analyzovali jsme 30 společností Dow Jones indexu po dobu 15 měsíců. Pomocí out- of-sample předpovědi jsme sestavili žebříček modelů podle jejich přesnosti. Identifikovali jsme tři relevantní proměnné: denní negativní tweety, denní objem vyhledávání a týdenní objem vyhledávání. Tyto proměnné zlepšují přesnost předpovědi HAR modelu jednotlivě i v Twitter-Google kombina- cích. Některé modely zlepšují přesnost předpovědi až o 22% pro určité akcie, jiné zhoršují přesnost předpovědi až o 24%. Kombinace denních negativních tweetů a týdenního objemu vyhledávání překoná základní model u 17 ak- cií podle RMSE a u 16 akcií podle MAE a MASE. Samotné denní tweety zlepšují přesnost základního modelu pro 17 a 19 společností podle užitého měřítka. Kombinace denních negativních tweetů a denního objemu vyhledá- vání zlepšuje přesnost základního modelu pro 15 respektive 18 společností. Na základě průměrného zlepšení MASE vítězí jednoznačně kombinace den- ních negativních tweetů a týdenního objemu vyhledávání, jelikož snižuje prů- měrnou MASE o 0.71%. Klasifikace JEL C32, C33, C52, G14 G17 Klíčová slova volatilita,...
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
Impact of the low yield environment on banks and insurers: Evidence from equity prices
Juřena, Filip ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Pomocí statické a dynamické analýzy panelových dat zkoumáme, jak úrokové míry ovlivňovaly ceny akcií evropských bank a pojišťoven mezi lety 2006 a 2015. Identifikace a kvantifikování dopadu prostředí nízkých výnosů, které je způso­ bené snížením úrokových měr, jsou zásadní především pro regulátory a centrální banky Naše statické a dynamické modely ukazují, že klesající krátkodobá úroková míra měla negativní vliv na banky i pojišťovny. Dynamické modely jsou v této práci odhadovány prostřednictvím Blundellova-Bondova systémo­ vého GMM estimátoru a jejich výsledky považujeme za nadřazené výsledkům statických modelů, protože všechny předpoklady dynamických modelů jsou zde splněny. Podle výsledků získaných pomocí Blundellova-Bondova systémo­ vého GMM estimátoru byly životní pojišťovny ovlivňovány více než banky, které zase byly ovlivňovány více než neživotní pojišťovny. V případě poklesu krátkodobých úrokových měr o 1 procentní bod poklesnou dle našeho odhadu ceny akcií životních pojišťoven v průměru o 18 %, ceny akcií bank o 8 % a ceny akcií neživotních pojišťoven o 3 %. Klasifikace JEL C33, C36, C61, E44, G21, G22 Klíčová slova úrokové míry, ceny akcií, statická analýza panelových dat, dynamická analýza pane­ lových dat, systémový GMM estimátor E-mail autora jurena.filip.l@ gm ail.com E-mail vedoucího...
Analysis of Energy Economy to drive Ukraine's economic growth
Kariagina, Viktoriia ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Valíčková, Petra (oponent)
Tato práce vyšetřuje vztah mezi spotřebou energie a ekonomickým růstem patnácti postsovětských republik s primárním zaměřením na Ukrajinu v období let 1991 - 2013. Testy panelových jednotkových kořenů jsou nejprve aplikovaný v časových řadách energetické spotřeby a hrubého domácího produktu (GDP) pro jednotlivé země bývalého Sovětského svazu. Poté jsou použity testy kointegrace pro identifikace vztahů mezi jednotlivými proměnnými. Empirická strategie analýzy panelových dat je založena na specifikaci neoklasického růstového modelu, který obsahuje gross capital formation a celkovou zaměstnanost jednotlivé země jako dodatečné vysvětlující proměnné pro ekonomický růst spolu s energetickou neefektivností v procentech (%), využití fosilních paliv, liberalizaci energetického sektoru a několik dalších proměnných. Datová sada je analyzována pomocí metody nejmenších čtverců (Pooled OLS), metody fixních efektů a metody náhodného modelu efektů, s čímž metoda fixních efektů je identifikována jako optimální estimátor. Výsledek analýzy ukazuje že existuje pozitivní obousměrný příčinný vztah mezi ekonomickým růstem a energetickou spotřebou Ukrajiny ("Hypotéza zpětné vazby"). Navíc výsledek analýzy panelových dat naznačuje, že snižování energetické neefektivnosti zvyšuje vlastní produkci energie (včetně obnovitelné energie)...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Jakubík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.