Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kaspický zemní plyn a jejich relevance pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie: Výzva pro 21. století?
Binhack, Petr ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Litera, Bohuslav (oponent)
Práce se věnuje diskuzi o diverzifikaci importů zemního plynu do Evropské unie a roli, jakou v tomto směru hraje a může hrát Kaspický region. Cílem práce je popis energetické politiky Evropské unie v sektoru zemního plynu a analýza role kaspického zemního plynu a projektu Jižního plynového koridoru. Téma relevance kaspického zemního plynu pro upevnění energetické bezpečnosti Evropské unie celkově zapadá do aktuální debaty o dalším vývoji klimaticko-energetické politiky, která s návrhem rámce pro vytvoření Energetické unie z roku 2015 integruje dosud paralelní evropské politiky boje proti změnám klimatu, energetické bezpečnosti, vnitřního energetického trhu a vnějších energetických vztahů se třetími zeměmi. Práce je založena na hypotéze, že Kaspický region je alternativním zdrojovým regionem schopným poskytnout Evropské unii diverzifikaci dovozů zemního plynu. Základní výzkumné otázky jsou pak následující; "Je Evropské unie schopna ovlivnit, za jakých podmínek bude kaspický plyn do Evropy dopravován?" a "Je Jižní plynový koridor schopen splnit očekávání spojená s jeho plánovaným objemem 60-120 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně?" Z teoretického hlediska je práce ukotvená v přístupu Kodaňské školy, tedy přesněji řečeno v přístupech, které modifikují koncept Kodaňské školy tak, aby byl...
Lobbing v Evropské unii
Králíčková, Jana ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Telička, Pavel (oponent) ; Liška, Ondřej (oponent)
Struktura lobbingu v Evropské unii pomalu posouvá k více demokratickému modelu. Nejvlivnější institucí není již Rada EU, ale nejvhodnějšími institucemi k lobbingu se stávají EP a Komise. Nejen tento posun přispívá k demokratizaci celého procesu, velkým přispěvatelem je lobbing samotný. Žádný zákonodárce na světě není schopen vědět vše o všem, není schopen vnímat všechny aspekty daného problému. Prapůvod vzniku lobbingu tkví v zájmových skupinách. Zákon je většinou kompromisem různých názorů a zájmů různých lobbistických skupin. Lobbing různých zájmových subjektů u volených zákonodárců je v této souvislosti jedním z důležitých přispěvovatelů k demokracii v Bruselu
Evropská Komise-instituce na vzestupu anebo úřad v permanentním úpadku?
Lukášková, Sára ; Klíma, Michal (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce zkoumá postavení Evropské komise v rámci institucionálního systému Evropské unie. Při rozhodovacím procesu v Evropské unii se střetává velké množství zájmů, a do poslední chvíle není jisté, který z vlivů nakonec převáží. Je jen velice obtížné predikovat vliv institucionálních změn na postavení Komise, a vůbec toto postavení přesně vymezit. Pozice Komise je v této práci zkoumána z pohledu formálních a neformálních funkcí, které zastává. Tento přístup byl zvolen proto, že prostřednictvím vykonávaných funkcí definuje Komise své postavení vůči ostatním unijním institucím a pravomoci z nich vyplývající do jisté míry determinují velikost jejího mocenského vlivu. Cílem této práce je popsat její jednotlivé funkce a vysvětlit změny, kterými tato instituce v průběhu evropské integrace prošla. Pomocí analýzy institucionálních reforem se snaží vymezit postavení dnešní Komise po schválení Lisabonské smlouvy.
Vietnam vo svetovom hospodárstve: História a súčasný stav
Saktor, Peter ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Konečný, Čestmír (oponent)
Pred rokom 1986 patril Vietnam k najchudobnejším krajinám sveta, mnoho obyvateľov trpelo hladom a krajina bola závislá na zahraničnej humanitárnej pomoci. Vojnové konflikty s Francúzskom a USA mali pre hospodárstvo fatálne následky. Niektoré krajiny v regióne v 60. a 70. rokoch nastúpili na reformnú cestu a dnes sa v odbornej literatúre označujú ako ANIZ- ázijské novo industrializované zeme. Vietnam sa nemohol vydať rovnakou cestou, pretože sa musel najprv spamätať z problémov spôsobených vojnovými konfliktami.
Nástup Číny v soudobém mezinárodním obchodu: příčiny, trendy
Daniš, Tomáš ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hnát, Pavel (oponent)
Čína je v týchto dňoch všade. Je najrýchlejšie sa meniaca veľká ekonomika na svete a ovplyvňuje životy každého človeka, či už ako spotrebiteľa, zamestnanca alebo občana. Dnes už takmer na hociakom výrobku môžeme nájsť nápis ?Made in China?. Od konca 70. rokov zaznamenáva Čína obrovský ekonomický rast. V médiách sa často diskutuje o jej postavení vo svete, či už z politického alebo ekonomického hľadiska a o jej postavení v budúcnosti a možnosti, že sa tam presunie ťažisko svetového hospodárstva zo Západu. Práca skúma politický a ekonomický vývoj Číny od ukončenia 2. svetovej vojny až po súčasnosť, so zameraním na jej politické a ekonomické postavenie vo svete v 90. rokoch a v súčasnosti a načrtne možný smer kam sa vývoj bude uberať v nasledujúcich rokoch.
Komparativní analýza ekonomického vzestupu Číny a Indie od poloviny 90. let
Suchá, Tereza ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je srovnání Číny a Indie od poloviny 90. let a to nejen z ekonomického pohledu. Obě země jsou srovnávány z hlediska specifik daných zemí (geografické, politické, kulturní a lidských zdrojů), makroekonomických ukazatelů a jednotlivých sektorů ekonomik. Dále jsou charakterizovány úspory, investice, zahraniční obchod, PZI, infrastruktura a členství v mezinárodních organizacích či sdruženích. Krátce je také popsán možný budoucí vývoj, příležitosti pro zahraniční investice a spolupráci mezi zeměmi, ale i současné postavení Číny a Indie ve světě.
Vědecko-výzkumná politika EU
Lepičová, Lenka ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Špaček, Vladimír (oponent)
Práce informuje o vývoji, financování a tvorbě vědecko-výzkumné politiky EU. Je zde poskytnuta analýza stavu vědy a výzkumu v členských státech EU a provedeno porovnání s USA a Japonskem. Pozornost je věnována velice diskutovaným problémům jako jsou Patent Společenství a vznikající Evropský technologický institut. Dále je zhodnoceno zapojení do 6. rámcového programu v jednotlivých státech EU a komparace mezi těmito státy.
Vztahy Německa a Francie na půdě EU
Procházka, Jan ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Konečný, Čestmír (oponent)
Práce se zabývá vývojem vztahů Německa a Francie od počátků formování evropské integrace po současnost, přičemž mapuje zejména období vytváření tohoto tandemu, klíčové body evropské integrace i jeho současnost. Práce popisuje jak politické, tak ekonomické souvislosti formování vztahu obou zemí i jejich vlivu na utváření podoby evropské integrace.
Lobbování v EU se zaměřením na oblast 1.pilíře
Setničková, Tereza ; Jakš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pešková, Vladimíra (oponent)
Tato diplomová práce popisuje současný stav lobbování v Evropské unii. Cílem práce je nalézt a popsat cesty, které zájmové skupiny mohou využít na podporu jejich postoje k problému. První část práce je teoretická a je zaměřena na definici lobbování, jeho legitimitu a úlohu, kterou hraje v rozhodovacím procesu EU. Stručně zmíněna je historie lobbování a zájmových skupin na evropské úrovni, s důrazem na reprezentaci obchodních zájmů. Dále jsou představeny hlavní instituce Evropské unie, protože porozumění jejich rozdílům je klíčové pro posouzení jejich významu pro lobbování. Následně jsou popsány rozdíly v lobbování dle institucí, se souhrnným srovnáním institucí podle teorie přístupu. Druhá část práce ukazuje, jak lobbování může ovlivnit politiku na případové studii týkající se trhu s banány v Evropě. Nejprve je popsána situace na trhu s banány, s důrazem na producenty a dovozce. Poté je uveden vývoj legislativy pro jednotný evropský trh s banány spolu se změnami, které byly učiněny v souladu s rozhodnutími WTO. Následně jsou analyzovány zájmy a lobbistické aktivity subjektů, kterých se spor týkal. Zhodnocení výsledků strategií, které je možno učinit s ohledem na to, že spor není ještě uzavřený, tvoří závěrečnou část práce.
Zahraničněobchodní politika České republiky a změny související se vstupem do Evropské unie
Nigrinová, Lenka ; Štěňhová, Božena (vedoucí práce) ; Jakš, Jaroslav (oponent) ; Kalínská, Emílie (oponent) ; Amort, Jiří (oponent)
V práci je analyzována zahraničněobchodní politika České republiky v delším časovém horizontu (od poválečného období až po současnost), cílem bylo postihnout specifika jednotlivých období a vymezit nejdůležitější změny, které souvisejí se vstupem do Evropské unie zejména v důsledku převzetí preferenčních dohod Evropské unie a společného celního sazebníku EU a dále určit implikace pro obchodní vztahy ČR. Zároveň byly zohledněny změny vyplývající z reflexe Společné obchodní politiky EU a vliv mnohostranných obchodních jednání na podobu obchodní politiky jednotlivých států resp. na Společnou obchodní politiku EU.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 JAKŠ, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.