National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
USA and the EU Policy of Homeland Security after September 11
Vycudilík, Vojtěch ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Chalupský, Rudolf (referee)
Práce se zabývá vývojem politiky vnitřní / domácí bezpečnosti v USA po 11. září 2001 s ohledem na vývoj v Evropské unii v této oblasti. Zachycuje hlavní změny v architektuře institucí zodopovědných za domácí bezpečnost USA a sleduje vývoj legislativy spjaté s domácí bezpečností. Následně práce analyzuje vliv těchto změn na americký politický systém, na občanské svobody a na rovnováhu moci.
NAFTA ? Canada?s Approach: Relations and Disputes
Keleová, Lenka ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Chalupský, Rudolf (referee)
Charakteristika uskupení NAFTA. Popis vztahů a jednotlivých sporů mezi členskými zeměmi. Rozbor veřejného mínění. Dopad na Kanadu a přístup Kanady ke uskupení NAFTA
Dopad výsledkov midterm elections na postavenie exekutívy v politickom systéme Spojených štátov amerických
Cehelská, Katarína ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Krátký, Karel (referee)
Cieľom diplomovej práce je potvrdiť, či vyvrátiť spojitosť medzi výsledkami midterm elections a šancou prezidenta Spojených štátov amerických na ďalšie znovuzvolenie. Popisuje vzťah zákonodarnej a výkonnej moci v USA, predstavuje teórie midterm elections, interpretuje výsledky midterm elections 1994 ?2006 a analyzuje ich vplyv na výsledky prezidentských volieb v rokoch 1996-2004.
Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Foreign Policy of the EU
Langer, Erik ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Dubský, Zbyněk (referee)
Diplomová práca popisuje proces inštitucionalizácie zahranično-politickej spolupráce v rámci Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Venuje sa tiež rozboru Zmluvy ústave pre Európu a jej dopadom na zahraničnú politiku EÚ. Priestor je venovaný aj analýze pojmu "zahraničná politika EÚ" a rôznym prístupom, ktoré aplikuje disciplína analýza zahraničnej politiky pri jej skúmaní. Súčasťou práce je aj prípadová štúdia, ktorá popisuje proces dezintegrácie Juhoslávie a sumarizuje prínos EÚ a jej predstaviteľov k riešeniu krízy v oblasti v rokoch 1991-1995.
Právní a institucionální aspekty vnitřní bezpečnosti USA
Kissová, Barbara ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
Práca je zameraná na vývoj bezpečnostnej politiky USA po teroristických útokoch na New York a Washington v septembri 2001 a novú legislatívu, ktorá priniesla najrozsiahlejšiu reorganizáciu v štátnej správe od roku 1947. Zaoberá sa novo vzniknutým Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, jeho hospodárením a dopadmi terajšieho usporiadania na spoluprácu medzi federálnou vládou a lokálnymi vládami.
USA: the Politics of Homeland Security and its Impact on International Trade after September 11
Molchan, Maria ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Chalupský, Rudolf (referee)
The paper explores the impact of the September 11 events on the U.S. politics of homeland security, examines the consequences of the after-9-11 measures taken up by the U.S. Government for international trade, and evaluates the role of these measures in contemporary world.
Lobbying in the EU, focusing on the 1st Pillars
Setničková, Tereza ; Jakš, Jaroslav (advisor) ; Pešková, Vladimíra (referee)
Tato diplomová práce popisuje současný stav lobbování v Evropské unii. Cílem práce je nalézt a popsat cesty, které zájmové skupiny mohou využít na podporu jejich postoje k problému. První část práce je teoretická a je zaměřena na definici lobbování, jeho legitimitu a úlohu, kterou hraje v rozhodovacím procesu EU. Stručně zmíněna je historie lobbování a zájmových skupin na evropské úrovni, s důrazem na reprezentaci obchodních zájmů. Dále jsou představeny hlavní instituce Evropské unie, protože porozumění jejich rozdílům je klíčové pro posouzení jejich významu pro lobbování. Následně jsou popsány rozdíly v lobbování dle institucí, se souhrnným srovnáním institucí podle teorie přístupu. Druhá část práce ukazuje, jak lobbování může ovlivnit politiku na případové studii týkající se trhu s banány v Evropě. Nejprve je popsána situace na trhu s banány, s důrazem na producenty a dovozce. Poté je uveden vývoj legislativy pro jednotný evropský trh s banány spolu se změnami, které byly učiněny v souladu s rozhodnutími WTO. Následně jsou analyzovány zájmy a lobbistické aktivity subjektů, kterých se spor týkal. Zhodnocení výsledků strategií, které je možno učinit s ohledem na to, že spor není ještě uzavřený, tvoří závěrečnou část práce.
Probíhající reformy v zemích zálivu a jejich dopad na pozici USA v regionu
Antolík, Tomáš ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Polášek, Tomáš (referee)
This work evaluates the current situation in the six member states of the Gulf Cooperation Council. The main areas of evaluation are the ongoing reforms, the proposed monetary union and the relationship with the United States. As for the reforms, the main focus is the transition from a closed to an open market economy and the mitigation of their oil dependence. Furthermore, the following chapter deals with an analysis of the Optimum Currency Area for the GCC region. Finally, the last chapter is aimed to provide a brief insight into the US-GCC relationship and its prospects in the near future.
Peruánské volby 2006
Pospíšilová, Lenka ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Němec, Jan (referee)
Diplomová práce je zaměřená na prezidentské a parlamentní volby v Peru v roce 2006. Zabývá se charakteristikou peruánského ústavního systému a věnuje rovněž speciální pozornost systému volebnímu. Na základě tohoto teoretického vymezení a na základě charakteristiky hlavních aktérů peruánské občanské společnosti při volbách (zájmové a nátlakové organizace a politické strany), analyzuji v druhé části programy politických stran a samotný proces voleb, jejich strategií a výsledků.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 PEŠKOVÁ, Vendula
10 PEŠKOVÁ, Veronika
10 Pešková, Veronika
2 Pešková, Vítězslava
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.