National Repository of Grey Literature 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Lobbying in the EU
Králíčková, Jana ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Jakš, Jaroslav (referee) ; Telička, Pavel (referee) ; Liška, Ondřej (referee)
Struktura lobbingu v Evropské unii pomalu posouvá k více demokratickému modelu. Nejvlivnější institucí není již Rada EU, ale nejvhodnějšími institucemi k lobbingu se stávají EP a Komise. Nejen tento posun přispívá k demokratizaci celého procesu, velkým přispěvatelem je lobbing samotný. Žádný zákonodárce na světě není schopen vědět vše o všem, není schopen vnímat všechny aspekty daného problému. Prapůvod vzniku lobbingu tkví v zájmových skupinách. Zákon je většinou kompromisem různých názorů a zájmů různých lobbistických skupin. Lobbing různých zájmových subjektů u volených zákonodárců je v této souvislosti jedním z důležitých přispěvovatelů k demokracii v Bruselu
Vliv PZI na vnější ekonomickou rovnováhu ČR
Navrátilová, Petra ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Jirges, Tibor (referee)
V mé bakalářské práci se chci věnovat především vývoji přímých zahraničních investic v ČR a možnostech jejich přílivu včetně zmínky o pobídkách pro zahraniční investory. Dále bych se pokusila nastínit vliv přímých zahraničních investic na platební bilanci České republiky. Celá práce vystihuje dění v oblasti PZI od roku 1993 až téměř do současnosti.
Zelená linka pro export jako nástroj hospodářské politiky ČR
Fischer, Jakub ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Nigrinová, Lenka (referee)
Předkládaná bakalářská práce pojednává o současné státní podpoře exportu v ČR a především se zaměřuje na nově vzniklou službu - Zelenou linku pro export. První část dokumentu se věnuje čtyřem hlavním institucím zapojeným do podpory ? Ministerstvu průmyslu a obchodu, agentuře CzechTrade, České exportní bance a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Druhá polovina práce přibližuje a analyzuje výše zmíněnou službu.
Systémy měnových kurzů
Kaňok, Dalibor ; Taušer, Josef (advisor) ; Štěňhová, Božena (referee)
Různé země používají různé mechanismy stanovení a řízení devizového kurzu při realizaci plateb do resp. inkas ze zahraničí. Odlišnosti uspořádání kurzových vztahů v rámci jednotlivých kurzových režimů jsou dány především úlohou centrální bankovní instituce, vlády a trhu při formování devizového kurzu a mírou pružnosti či stability kurzu. Odlišné režimy působí jinak na vývoj platební bilance, devizových rezerv i vztah vnitřních a zahraničních cen. Každý kurzový systém pak vytváří specifické předpoklady pro provádění monetární a fiskální politiky, které mají následně dopady na rozhodování firem i jednotlivců.
Analýza zahraničních ekonomických vztahů České a Slovenské republiky
Stará, Veronika ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Jirges, Tibor (referee)
Tato bakalarska prace je zamerena na analyzu vzajemnych zahranicnich vztahu (zahranicni obchod a prime zahranicni investice) Ceske a Slovenske republiky v letech 1993 - 2004
Příspěvek k analýze mezinárodních programů na podporu venture kapitálu v rámci agentury Czechinvest
Hába, Viktor ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Jirges, Tibor (referee)
Práce má za úkol přiblížit oblast venture kapitálu a private equity. Druhy investic a investrů rizikového kapitálu. Zmiňuje instituce zabývající se VC/PE trhem u nás i ve světě (zejména agentura Czechinvest). Je přípravou k analýze stavu trhu VC/PE v České republice a v EU. Uvádí vývoj tohoto trhu za posledních několik let z pohledu VC fondů. Seznamuje se způsobem hodnocení výnosnosti investic.
Analysis of foreign trade between Czech republic and Switzerland
Dufek, Jan ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Korandová, Jiřina (referee)
Práce se zabývá analýzou zahraničního obchodu ČR a Švýcarska. V jednotlivých částech je analyzována obchodní politika (historický vývoj obchodní politiky vůči Švýcarsku od roku 1993 -2005, cesta Švýcarska evropskou ekonomickou integrací, Společná obchodní politika EU), srovnání ekonomik, struktury zahraničního obchodu (otevřenost ekonomik, komoditní a teritoriální struktury) a konkurenceschopnost (analýza na základě Ročenky světové konkurenceschopnosti IMD). Práce klade důraz na rozdíly vývoje ekonomik, způsobené technologickou mezerou.
Analýza a perspektivy vzájemných ekonomických vztahů Evropské unie s vybranou oblastí Latinské Ameriky- Spojenými státy mexickými
Poláchová, Marie ; Štěňhová, Božena (advisor) ; Mertlíková, Františka (referee)
Spojené státy mexické, země s velkým trhem i možnostmi, jsou již v této době výrazně zapojeny do dění v mezinárodním obchodu. Staly se jeho nepřehlédnutelnou součástí a jsou významným partnerem v obchodních vztazích nejen pro USA, ale i pro další země či regiony a uskupení, mezi nimiž zaujímá nezaměnitelnou pozici také Evropská unie. Tato práce si klade za cíl analyzovat ekonomické vztahy mezi těmito dvěma partnery. Aby mohla být dobře pochopena daná problematika, je nutno utvořit si patřičnou představu o mexické ekonomice, její otevřenosti a možnostech a dále se podrobněji zabývat obchodně-politickými podmínkami, které jsou nastoleny mezi Mexikem a EU. Následuje již samotná analýza ekonomických vztahů mezi partnery a dále také mezi Mexikem a ČR, pro kterou je Mexiko jednou z prioritních zemí v rámci exportní strategie pro období 2006 ? 2010. Z této analýzy poté vyplývají perspektivy pro vývoj v blízké budoucnosti. Za velmi zajímavé aspekty této práce, určitou ?přidanou hodnotu?, chceme-li, si dovoluji označit část práce, ve které se české společnosti, působící na mexickém trhu, vyjadřují k podmínkám pro podnikání a k tomu, jak se pro ně změnily podmínky po vstupu ČR do EU, respektive poté, co se na ČR začala vztahovat Dohoda o ZVO. Dále bych poukázala na informace o studentech VŠE, kteří studují španělštinu, jako výhled do budoucna k poznatku MPO, které považuje za slabinu českých podnikatelů nedostatečnou jazykovou vybavenost. Prostor je dán i alternativním názorům neziskových organizací, jejichž pohled na uzavření Dohody o ZVO se značně liší od názoru, který uvádí v oficiálních prohlášeních oba partneři.
Riziko vzniku měnové krize v ČR v souvislosti s přechodem na euro
Záklasníková, Alena ; Taušer, Josef (advisor) ; Štěňhová, Božena (referee)
Ve své práci se zabývám rizikem vzniku měnové krize v České republice v souvislosti s přechodem na euro. V první části své práce jsem teoreticky nastínila jednak obecné příčiny vzniku měnových krizí, tak i konktrétní příčiny jejího vzniku v jednotlivých zemích. Dále jsem popsala indikátory měnových krizí a předpoklad přechodu na euro - Maastrichtská konvergenční kritéria. Ve vlastní analýze zkoumám plnění tohoto předpokladu, z kterého vycházím při analýze rizika vzniku měnové krize v ČR z pohledu jejích indikátorů. Na základě své práce se domnívám, že České republice riziko vzniku měnové krize nehrozí.
Měnová krize ČR
Sobolíková, Jitka ; Taušer, Josef (advisor) ; Štěňhová, Božena (referee)
Práce popisuje měnovou krizi ČR v květnu 1997. Analyzuje vývoj české ekonomiky v 90. letech s důrazem na roky 1996 a 1997. Zahrnuty jsou příčiny, průběh a důsledky krize, včetně shrnutí chyb v měnové a fiskální politice. Stručně je zachycen i vývoj hospodářské recese ke konci 90.let. Součástí práce je i teoretický výklad měnových krizí.

National Repository of Grey Literature : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.