National Repository of Grey Literature 61 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Applied experiments with the use of measuring instruments for the analytical chemistry teaching at high schools
Břížďala, Jan ; Hraníček, Jakub (referee)
❆❜str❛❝t ❆♥❛❧②t✐❝❛❧ ❝❤❡♠✐str② ✐s ❛ ❞✐s❝✐♣❧✐♥❡ ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❛♥❛❧②s✐s ♦❢ ❝❤❡♠✐❝❛❧s✱ t❤✉s ✐t ❤❛s ❛ ✇✐❞❡ r❛♥❣❡ ♦❢ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ✐♥ ♣r❛❝t✐s❡✳ ❚❤❡r❡ ❛r❡ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s❡s ♦❢ ✇❛t❡r✱ ❢♦♦❞✱ ♠❡❞✐❝✐♥❡s✱ s♦✐❧✱ ❢❡❡❞s✱ ♥❛t✉r❛❧ s✉❜st❛♥❝❡s✱ ❜✉✐❧❞✐♥❣ ♠❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ♦t❤❡r ♣r♦✲ ❞✉❝ts ♦❢ ❤✉♠❛♥ s♦❝✐❡t② ❝❛rr✐❡❞ ♦✉t ❡✈❡r② ❞❛②✳ ❆ s✐❣♥✐✜❝❛♥t ♣❛rt ♦❢ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧s ❤❛s ✐ts ♦✇♥ ❧❛❜♦r❛t♦r② ❛✐❞s ❛♥❞ ❝❤❡♠✐❝❛❧s ♥❡❝❡ss❛✲ r② ❢♦r ❜❛s✐❝ ❝❤❡♠✐❝❛❧ ❛♥❛❧②s❡s ❛♥❞ ❛ ❝♦♥s✐❞❡r❛❜❧❡ ♣❛rt ♦❢ t❤♦s❡ s❝❤♦♦❧s ❛❧s♦ ♦✇♥s s♦♠❡ ❜❛s✐❝ ♠❡❛s✉r✐♥❣ ✐♥str✉♠❡♥ts ✭♣❍ ❡❧❡❝tr♦❞❡✱ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐t② ❡❧❡❝tr♦❞❡✱ s♣❡❝tr♦✲ ♣❤♦t♦♠❡t❡r ❡✳❣✳✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ t❤❡s❡ ✐♥str✉♠❡♥ts ❞✉r✐♥❣ ❝❤❡♠✐str② ❧❡ss♦♥s ✐s ✈❡r② ❧✐♠✐t❡❞✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ❤✐❣❤ s❝❤♦♦❧ ❝❤❡♠✐str② t❡❛❝❤❡rs✱ t❤❡ r❡❛s♦♥s ❢♦r t❤✐s ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ✐♥ ❛ ♥❛rr♦✇ ♦✛❡r ♦❢ ❡❞✉❝❛t✐♦♥❛❧ ♠❛t❡r✐❛❧s ❛♥❞ ✐♥ ❛ ❧✐♠✐t❡❞ t✐♠❡ ♦♣t✐♦♥s ❢♦r ❛ ❝❤❡♠✐str② t❡❛❝❤✐♥❣✳ ❆ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ t❡♥ ❛♣♣❧✐❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ t❤❡ ✉s❡ ♦❢ ♠❡❛s✉r✐♥❣ ✐♥str✉♠❡♥ts ❢♦r t❤❡ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❝❤❡♠✐str② t❡❛❝❤✐♥❣ ✇❛s ♠❛❞❡ ❛s ❛ ♣❛rt ♦❢ t❤✐s t❤❡s✐s✳ ❚❤✐s ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ❝♦♥t❛✐♥s ❛❧s♦ ❛♥ ♦✈❡r✈✐❡✇ ♦❢ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ❝❤❡♠✐str② t❤❡♦r②✱ ❧❛❜♦r❛t♦r② ❛✐❞s✱ ❧❛❜♦r❛t♦r② s❛❢❡t② ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞♦❧♦❣✐❝❛❧ ❣✉✐❞❡❧✐♥❡s✳ ❚❤❡s❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❝♦✈❡r ❛❧❧ ❜❛s✐❝ ❛♥❛❧②t✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ ♣r♦❝❡❞✉r❡s✳ ■♥str✉❝t✐♦♥s ❢♦r ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❛r❡ ❞❡✲ s✐❣♥❡❞ t♦ ✉s❡ ✈❛r✐♦✉s ♠❡❛s✉r✐♥❣ ✐♥str✉♠❡♥ts✳ ❚❤❡ ❝♦❧❧❡❝t✐♦♥ ♦❢ ❛♣♣❧✐❡❞...
Analysis of selected elements in dendrological sample of spruce trunk
Pastrňáková, Aneta ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
The aim of this bachelor thesis was to determine selected elements, specifically iron, manganese, sodium, potassium, calcium, magnesium, barium, copper, zinc, strontium and aluminium in the sample of a spruce wood, taken from a dry tree from an area of South Bohemia. As a suitable and sufficiently sensitive method an atomic absorption spectrometry with flame atomization was used in this bachelor thesis. Before the analysis optimal conditions for the determination of these elements were experimentally found. The beam height above the burner edge and the acetylene flow rate were optimized depending on the type of oxidant used. Under the optimal conditions, the basic characteristics of the determination of individual elements were determined. These characteristics include mainly the limit of detection and quantification, sensitivity and repeatability. Optimized methods for determination of the selected elements were further applied for the analysis of real spruce wood samples. These samples were prepared by decomposition of the wood in a microwave device in the presence of nitric acid. In order to suppress interference, the suitable reagents were added to the analyzed samples to determine the selected elements (sodium, potassium, magnesium, calcium, barium). In total, 22 samples of wood of different...
Determination of zinc in food supplements
Nedorostová, Helena ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
- 1 - Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení zinku (zinečnatých iontů) v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie. Součástí práce je také porovnání mezí detekce dvou odlišných atomových spektrometrů. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky a vliv interferencí na stanovení zinku, nalézt vhodnou metodu pro převedení vzorku do roztoku, a také porovnat meze detekce u použitých přístrojů. Optimalizovanými parametry byla výška paprsku nad hranou hořáku, průtoková rychlost acetylenu, otočení hořáku, šířka spektrálního intervalu, typ plamene. Převedení pevného vzorku do roztoku bylo provedeno ve vodě za laboratorní i zvýšené teploty, v kyselině dusičné nebo kyselině dusičné s přídavkem peroxidu vodíku, též za zvýšené teploty. Analyzovány byly tyto potravinové doplňky: Centrum od A až po železo, Walmark- vápník, hořčík, zinek, Spektrum 50+, Calibrum 50 plus, Supradyn Energy Complex. Množství zinku v potravinových doplňcích bylo stanoveno na spektrometru GBC 933 AA v kolmém uspořádání. K porovnání meze detekce byly použity přístroje GBC 933 AA s výbojkou s dutou katodou a ContrAA 700 s xenonovou výbojkou. U obou přístrojů byl pro experiment použit plamen obsahující acetylen-vzduch. Pro stanovení zinku byla pomocí standardních roztoků vytvořena kalibrační křivka, z níž byly...
Comparison of various approaches to determination of antimony by atomic fluorescence spectrometry
Adámková, Dominika ; Červený, Václav (advisor) ; Hraníček, Jakub (referee)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním tří způsobů generování těkavých sloučenin pro stanovení antimonitých a antimoničných iontů pomocí atomové fluorescenční spektrometrie. Pro porovnání jednotlivých stanovení byly vždy nejprve nalezeny nejvhodnější experimentální podmínky. Protože je chemické generování považováno za nejúčinnější v porovnání s ostatními typy generování a je také nejčastěji používáno, bylo charakterizováno jako první. Bylo dosaženo limitu detekce 0,12 ppb pro Sb3+ a 0,28 ppb pro Sb5+ . Ovšem nejvyšší citlivosti a nejnižšího limitu detekce bylo dosaženo pro elektrochemické generování hydridu antimonu. Metoda EcHG byla přibližně 4×citlivější než technika CHG. Dosaženo bylo limitu detekce 9 ppt pro Sb3+ a 45 ppt pro Sb5+ . Nejnižší citlivost byla získána podle předpokladu při UV - fotochemickém generování, a to přibližně 9×nižší oproti elektrochemickému generování. Celkově stanovení antimonitých iontů bylo nejméně 4×citlivější než stanovení antimoničných iontů. Podle tvaru píku usuzuji, že tvorba těkavé sloučeniny probíhala u všech způsobů generování v případě Sb5+ pomaleji než u Sb3+ . Klíčová slova Atomová fluorescenční spektrometrie, antimon, generování těkavých sloučenin, chemické generování těkavých sloučenin, UV - fotochemické generování těkavých sloučenin, elektrochemické...
Comparison of selenium extraction efficiency from food supplements
Molnárová, Lucia ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Červený, Václav (referee)
The aim of this bachelor thesis was comparison of selenium extraction efficiency from food supplements which contain various declared forms of selenium. The method of atomic absorption spectrometry with flame atomization was used to determine the efficiency of the extraction. The first step for the determination of selenium in four real samples was the experimental finding of optimal conditions for selenium determination by flame AAS technique. Optimized parameters included the flame composition, the fuel flow rate, the angle of burner rotation, the horizontal burner position and the spectral range. During the testing the flame composition, higher responses were measured by using air as an oxidant, and therefore acetylene-air flame was used to other optimize and measure real samples. After optimization of the conditions, the calibration dependence was determined and the basic characteristics of the measurements were calculated. The detection limit and determination repeatability, sensitivity and operating range were determined for selenium determination. The detection limit was 0.12 mg dm-3 . The real samples of the food supplement tablets were mechanically homogenized and transferred to aqueous solutions, which were subsequently analyzed by the optimal conditions. The highest extraction efficiency...
Optimization of atomization conditions for bismut, lead and tellurium hydrides for development of hydride atomizers.
Štádlerová, Barbora ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Spěváčková, Věra (referee)
This Master thesis is a part of a project: Hydride atomizers for atomic absorption and atomic fluorescence spectrometry - new horizons (GA ČR, P206/17-04329S, principal investigator: prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc. DSc.) of which the general target is to make a leap towards the ideal hydride atomizer by optimization of atomization based on the knowledge of the distribution of free atoms and hydrogen radicals inside the atomizers. This thesis contributes to the project by optimizing the atomization parameters for atomic absorption spectrometry with hydride generation. The atomization parameters were optimized for three different types of atomizers - multiatomizer, diffusion flame and "flame-in-gas-shield" atomizer using three different analytes - bismuth, lead and tin. Optimal atomization parameters were found for each of the atomizer and each of the analyte - carrier gas flow and flow of other gases if needed for the analysis. Calibration curves and analytical figures of merit such as sensitivity, LOD and LOQ were estimated. Final comparison is based on the data obtained from calibration curves. MDF and FIGS atomizers are mostly used with AFS detection and they provide lower sensitivity and higher detection limits with AAS detection in comparison with MMQTA. Since the analytes are known to trap...
Analysis of nanopartical systems by atomic spectrometry
Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Nováková, Eliška (referee)
EN The present diploma thesis is focused on optimization methods of titanium and phosphorus concentration for their use in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified by bisphosphonates. For these analyses was used atomic absorption spectrometry with flame and electrothermal atomization. The characteristics of the two analytes were compared to two different spectrometers. Using the F-AAS technique on the GBC 933 AA spectrometer has been achieved a detection limit of 5,2 mg l-1 for titanium and a detection limit of 163 mg l-1 for the phosphorus. Using the ContrAA 700 spectrometer, F-AAS has been achieved an almost five times lower detection limit of 1,1 mg l-1 for titanium determination. For determination of phosphorus using this spectrometer, was obtained a similar value of 151 mg l-1 , as using the GBC 933 AA spectrometer. The determination of phosphorus by the ET-AAS technique using the ContrAA 700 spectrometer resulted in a detection limit of 1,23 mg l-1 , which is a significant difference compared to the flame system. It has been proved that optimized methods are consistent with the intention, which was confirmed by the analysis of real titanium and phosphorus samples in the colloidal solution of TiO2 nanoparticles modified bisphosphonates.
Determination of heavy metals in gread tits blood and feathers
Labancová, Katarína ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Nováková, Eliška (referee)
CZ Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných těžkých kovů (olovo, kadmium, měď, chrom, arsen) ve vzorcích krve a peří sýkor koňader (Parus major) metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací a technikou generování těkavých sloučenin s detekcí křemenného atomizátoru. Za optimálních podmínek byla sestavena kalibrační závislost a zjistěné základní charakteristiky pro jednotlivé prvky. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, elektrotermická atomizace, chemické generovaní, těžké kovy, krev, peří, sýkora

National Repository of Grey Literature : 61 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.