Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Americko-čínské vztahy během administrativy Geralda Forda
Kofroňová, Jana ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou během administrativy Gerdalda Forda a uvedení důvodů, proč se Fordovi během jeho prezidentského období nepodařilo s Čínskou lidovou republikou navázat diplomatické styky. Práce se skládá ze tří částí. V první kapitole je pro uvedení čtenáře do kontextu uvedena krátká historie americko-čínských vztahů, která se zaměřuje zejména na období, kdy byl prezidentem Spojených států amerických Fordův předchůdce Richard Nixon. V další kapitole je obsažena analýza vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou během administrativy Geralda Forda. Nakonec jsou v práci popsány kroky administrativy Jimmyho Cartera, které vyvrcholily úplnou normalizací americko-čínských vztahů a vytvořením oficiálním diplomatických styků mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou. Práce dochází k závěru, že navázání oficiálních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou nebylo v období prezidentství Geralda Ford možné z několika důvodů. Hlavní příčinou byla otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan, jejíž vládu uznávaly Spojené státy za jedinou legitimní vládu Číny. Dalším důvodem bylo zpomalení procesu normalizace zejména kvůli neústupnosti Čínské lidové republiky v...
Porušování lidských práv na území Západního břehu a reflexe v Evropské unii
Langrová, Tereza ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Tato práce se zabývá zahraniční politikou Evropské unie vůči Izraeli v kontextu porušování lidských práv na území Západního břehu. Izrael na tomto okupovaném území porušuje několik částí mezinárodního práva, zejména Ženevské konvence. Přestože Evropská unie deklaruje úctu k lidským právům a zavazuje se k jejich šíření, spolupracuje s Izraelem v mnoha různých oblastech. Tato práce využívá pojmy normativní síla od Iana Mannerse a legitimizační síla od Anderse Perssona k analýze, jak Evropská unie reflektuje porušování lidských práv ve vztahu k Izraeli v letech 2005 a 2015.
Komparace přístupu G. W. Bushe a B. Obamy k protiteroristické strategii v Afghánistánu
Mikšovská, Kristýna ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Tato bakalářská práce si jako svůj cíl stanovuje srovnání protiteroristické strategie prezidentů George W. Bushe a Baracka Obamy. Text se primárně zaměřuje na období let 2001 - 2015. Začátek období je stanoven především z důvodu události největších teroristických útoků v USA 11. 9. 2001, které formovaly nové koncepty, strategie a legislativu v boji proti terorismu. K těmto útokům se přihlásila extremistická skupina Al-Káida, která operuje zejména na území Afghánistánu, z tohoto důvodu se práce zaměří právě na tuto organizaci, daný stát a přilehlou oblast. Příklady protiteroristické strategie jsou studovány na Al-Káidě také proto, že organizace byla bezpečnostní hrozbou pro obě administrativy po celé zkoumané období. V závěru se práce snaží objasnit rozdíly protiteroristických strategií a potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou v úvodu. Klíčová slova protiteroristická strategie, prezident, Bush, Obama, Afghánistán, bezpečnost, hrozba, Al-Káida
Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením
Hajn, Ondřej ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Protiteroristická legislativa prošla v Evropě po útocích z 11. září 2001 výraznými proměnami. V práci Koncepční přístupy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spolkové republiky Německo k protiteroristickým legislativním opatřením autor demonstruje rozdílný přístup Spojeného království a Německa k problematice protiteroristických zákonů od roku 2001 do roku 2016. Na začátku práce autor osvětluje problém s charakterizováním pojmu terorismus v dnešní době a to, jak je tento pojem ukotven v legislativě obou zemí. Hlavní stať práce je následně rozdělena podle země do dvou větších bloků. V každé zemi byly vybrány tři zákony, kterým se autor věnuje podrobněji. Zde se práce zaměřuje na největší změny oproti předešlým legislativním úpravám. Relevantnost popisovaných zákonů je postavena na míře změn, které zavádějí, především pak oblasti, které daný zákon přímo ovlivňuje. Autor se v práci věnuje i debatám, které vznik daných zákonů doprovázely. Předkládaná práce tak chce na příkladu dvou důležitých aktérů na poli evropské bezpečnosti demonstrovat rozdílný přístup k protiteroristické legislativě. Klíčová slova Spojené království, Německo, terorismus, protiterorismus, legislativa, zákony, přístup
Plán Kolumbie v kontextu americké War on Drugs a War on Terror
Kvačková, Karolína ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Plánem Kolumbie, iniciativou Spojených států na pomoc Kolumbii na boj proti pašerákům drog. Nicméně v průběhu let se z něj stala iniciativa zasahující i proti ozbrojeným skupinám jako FARC, ELN nebo AUC. Hlavním cílem je dokázat, že Plán Kolumbie je součástí politiky War on Drugs a zároveň politiky War on Terror. Tato hypotéza je podpořena třemi argumenty. Prvním je americká legislativa, která se změnila a byl tak pozměněn i cíl Plánu Kolumbie samotného. Druhým argumentem je financování Plánu a jeho jasná afilace k více vojenskému rozpočtu než nevojenskému. Třetím je očividná neefektivnost eradikace a malá podpora alternativních zdrojů, které jsou pro protidrogové plány velmi důležité. Protiargumentem slouží fakt, že War on Drugs se v průběhu 90. let militarizovala i bez vlivu atmosféry po 11. zářím 2001, a Plán Kolumbie tedy není nutně plodem War on Terror. V bakalářské práci jsou tyto argumenty jednotlivě popsány a základě nich také soudím, že se má hypotéza z velké části potvrdila. Musíme ale vzít v potaz, že Plán Kolumbie běžící do roku 2001 do tohoto závěru nezapadá. A to protože se o politice War on Terror dá hovoři až na konci 2001, tedy až po naplánování a prvotní investici.
Ekonomické sankce jako nástroj zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Kubě v 60. letech
Kleiberová, Kamila ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Pondělíček, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá strukturou a účinností ekonomických sankcí na poli mezinárodní politiky. V první teoretické části se ukazuje, že velkým problémem, proč jsou sankce neúčinné je role třetí strany. To znamená, že sankcionovanému státu pomůže další stát, který vyrovná jejich ekonomické ztráty. Tato teorie je demonstrována na případové studii ekonomických sankcí uvalených na Kubu Spojenými státy po roce 1959. Roli třetí strany zde zastalo tehdejší SSSR, které pomohlo Kubě nepodlehnout nárokům Spojených států.
Spojené státy a Írán - Íránská jaderná dohoda
Rauvolf, Josef ; Zukerstein, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Bakalářská práce "Spojené státy a Írán - Íránská jaderná dohoda" zkoumá historii a okolnosti vzniku íránské jaderné dohody - JCPOA a její význam v širším geopolitickém a bezpečnostním kontextu Blízkého východu.Cílem práce je zdůraznit roli diplomacie při řešení tohoto problému a snahu vyhnout se ozbrojenému konfliktu. Práce proto popisuje a analyzuje hlavní oblasti amerického a íránského zájmu na Blízkém východě s důrazem na Irák a americkou vojenskou přítomnost v této zemi s cílem popsat všechny důležité faktory, které zapříčinily tento jaderný problém a které ho pomohly vyřešit. Při této analýze využívá práce širokého souboru poznatků o blízkovýchodních reáliích a vyjednávacím procesu. V hlavní části se práce zabývá důsledky a problémy plynoucími z americké invaze do Iráku, a dále íránským vlivem v regionu a americkým plánům prezidenta Baracka Obamy k roku 2009. Tato část analyzuje vzájemnou provázanost jaderného programu a blízkovýchodní bezpečnosti, pro které bylo vojenské řešení to nejméně vhodné. A také se zaměřuje na nutné podmínky, které musely být splněny - jako dostatečný sankční tlak a vnitropolitická situace v Íránu, aby obě strany měly ochotu jednat. V závěru se práce zabývá i důsledky, které by mělo její zrušení.
Americký vliv na vznik, vývoj a demokratizaci okrajových skupin japonské společnosti po roce 1945
Feldová, Erika ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Sýkora, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu americké okupace na takzvané kultury porážky, které vznikaly na počátku poválečných let a staly se v Japonsku symboly této doby. Jednotlivě se pak věnuje světu Pan-pan prostitutek, černého trhu a obscénní subkultuře Kasutori. Ve světě Pan-pan dívek sleduje vztah mezi americkým vojákem a japonskou prostitutkou a ukazuje, jakým způsobem ovlivnil tento vztah amerikanizaci země. V následující kapitole o černém trhu se soustředí na americké produkty a jak tyto produkty ovlivnily japonskou společnost. V poslední kapitole představuje kulturu Kasutori s její pseudofilosofickou ideologií a popisuje její vztah k okupační správě a její cenzuře. Zabývá se tématy jako odmítnutí válečné ideologie, zrušení feudálních třídních pravidel,amerikanizací společnosti, liberalizací sexu. Také popisuje, jak tyto subkultury ovlivnily celkovou společnost a hledá spojení mezi těmito okrajovými skupinami společnosti, Američany a demokratizací země
Cooperation on Climate Change as a Pillar of the Relationship Between the United States and China
Jandus, Lukáš ; Hornát, Jan (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
Spolupráce v oblasti změny klimatu se ve druhém období presidenta Obamy ukázala jako velmi perspektivní pro zlepšení vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Tato práce zkoumá, jak se vyvíjela spolupráce v oblasti změny klimatu a vyvozuje, že ve správných podmínkách má na bilaterální vztah pozitivní vliv. Aby bylo toho zlepšení trvalejšího rázu, je vhodné, aby se spolupráce v oblasti změn klimatu rozšířila i do sféry národní bezpečnosti, konkrétně jako spolupráce a společná cvičení při záchranných akcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Hornát, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.