Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
La Lozana andaluza a literární kánon
Holub, Jiří ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Bellón Aguilera, José Luis (oponent) ; Prokop, Josef (oponent)
Tématem disertační práce je významné prozaické dílo španělské literatury 16. století Retrato de la Lozana andaluza Francisca Delicada. Bylo anonymně vydáno kolem roku 1530 v Benátkách a poté na tři sta let upadlo v zapomnění. Jeho jediný známý exemplář byl objeven až v polovině 19. století ve Vídni. V průběhu následujících sto padesáti let se z literární kuriozity postupně stalo uznávané dílo španělského literárního kánonu. Přesto bádání o La Lozana andaluza stále vykazuje bílá místa a nevyřešené otázky a zároveň se vyznačuje konfliktní povahou a absencí všeobecně přijímaného konsenzu. V úvodu práce je stav současného bádání shrnut a zhodnocen a je nastíněna obecná problematika literárního kánonu a jeho zkoumání prostřednictvím konceptu filologického pole. Cílem první části práce je uvést všechny ověřené ediční údaje a zaměřit se na ty aspekty díla, které byly více méně opomíjeny. Jedná se o typografii a ikonografii původního tisku, narativní strukturu a přehled a povahu obecných významotvorných principů. Zvlášť jsou analyzovány Delicadova ozvláštňující práce s jazykem, specifické strukturní využití a tematizace předjímání budoucnosti a novátorské metafikční strategie. Na konci této části práce jsou představeny ostatní Delicadovy texty a všechny pozitivní údaje, které o jeho životě máme k...
Produkce karotenoidů kvasinkami kultivovanými na odpadním tuku
Holub, Jiří ; Hároniková, Andrea (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Karotenoidy jsou lipidické látky, převážně pigmenty obsažené v rostlinách a mikroorganismech. Karotenoidy jsou známé pro svoje antioxidační účinky. Lipidy jsou převážně nepolární látky, které jsou esenciální a vyskytují se ve všech typech organismů. Práce byla provedena formou rešeršní i praktickou. Pojednávala o produkci karotenoidních barviv a různých lipofilních látek kvasinkami Rhodotorula glutinis, Rhodosporidium toruloides a Sporidiobolus metaroseus, kultivovanými v médiích vyrobených z odpadního tuku živočišného původu či z glycerolu. Práce se dále zaobírala metodami získávání lipidických látek z mikroorganismů a následnou analýzou vzorků plynovou či kapalinovou chromatografií. Hlavním úkolem práce bylo zjistit, které typy médií a které z daných druhů kvasinek byly nejvhodnější pro produkci lipidických látek. Pro produkci lipidických látek na glycerolových médiích byl shledán jako nejlepší kmen Rhodosporidium toruloides, který zároveň vykazoval nejvyšší koncentrace karotenoidů na tukových a hydrolyzovaných tukových médiích.
Zvýšení kvality fotografie s použitím hlubokých neuronových sítí
Holub, Jiří ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Burget, Radim (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zvyšováním rozlišení obrázků při zachování jejich dobré kvality. Jsou zde popsány současné metody řešení tohoto problému, dále jsou popsány principy fungování neuronových sítí se zaměřením na sítě konvoluční. Konečně je popsáno několik modelů konvoluční neuronové sítě pro zvýšení rozlišení obrazu na dvojnásobek, které byly natrénovány, otestovány a porovnány na nově vytvořené databázi fotografií lidí.
Óda v poezii Pabla Nerudy
Povýšilová, Ester ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá poezií chilského básníka Pabla Nerudy, se zaměřením na jeho ódy. Práce představuje důležité momenty Nerudova života, možné rozdělení jeho tvorby, různé vlivy, jež na Nerudovu tvorbu působily, a následně na ódy nahlíží z několika úhlů. Největší pozornost je věnována tematické stránce ód a dále pak jejich schematické struktuře. Cílem této práce je nejenom podat českému čtenáři ucelený obraz Nerudových ód, a to i v kontextu předchozí tvorby a vlivů, ale také zjistit, proč jsou do nynějška tak oblíbené a v čem tkví jejich síla a kouzlo. Klíčová slova Pablo Neruda, poezie, óda
Óda v poezii Pabla Nerudy
Povýšilová, Ester ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá poezií chilského básníka Pabla Nerudy, se zaměřením na jeho ódy. Práce představuje důležité momenty Nerudova života, možné rozdělení jeho tvor-by, různé vlivy, jež na Nerudovu tvorbu působily, a následně na ódy nahlíží z několika úhlů. Největší pozornost je věnována tematické stránce ód, dále pak jejich stylu a schematické struktuře. Cílem této práce je nejenom podat českému čtenáři ucelený obraz Nerudových ód, a to i v kontextu předchozí tvorby a vlivů, ale také zjistit, proč jsou do nynějška tak oblíbené a v čem tkví jejich síla a kouzlo. Klíčová slova Pablo Neruda, poezie, óda
Angažovaná poezie v 90. letech 20. století ve Španělsku
Koňaříková, Kateřina ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou vybraných španělských básníků spadajících do proudu angažované poezie, takzvané poezie kritického uvědomění v 90. letech 20. století. Pokusí se vymezit charakteristické znaky španělské angažované poezie a zároveň postihnout odlišnosti u vybraných básníků tohoto proudu. Práce nejdříve nastiňuje proměny angažované a sociální poezie ve 20. století. Následuje kontext literárních proudů 90. let, vymezení pojmu, rysy a témata angažované poezie. V centru pozornosti je tvorba jednotlivých básníků a analýza vybraných sbírek. Práce sleduje zejména tematicko-motivickou rovinu básní.
Luis Cernuda - Melancholický básník zmítající se mezi skutečností a touhou.
Juračková, Pavlína ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
Klíčová slova Cernuda - Melancholie - Generace 27 - Moderna - Avantgarda Abstrakt Práce uvažuje nad poetikou vtisknutou do sbírky La realidad y el deseo z pera španělského básníka a literárního kritika Luise Cernudy. Jmenovaná kniha obsahuje šest dílčích sbírek reflektujících postupné zrání jedné senzibility. Práce se prostřednictvím obecné úvahy o poezii dostává k Cernudově historické okolnosti představované pojmy moderna a avantgarda, které se snaží uchopit a vymezit. Následně se z širšího kontextu ubírá k okolnosti španělské k tzv. Generaci 27 a odtud k meditaci nad dílčími sbírkami. Cílem úvah je představení básníka Luise Cernudy, jenž se svou poetikou a osobním založením přibližuje velikosti evropských básníků, které si promyšleně vybírá za zdroj své inspirace. Cernudovy básně se tím jednak přimykají k tradici evropské moderní lyriky hloubající nad melancholií a smutkem, druhak se v nich setkáváme s osobitou reflexivní lyrikou uvažující nad údělem člověka obecně. Práce by se mohla stát podnětem k překladu Cernudova díla do češtiny, který českému literárnímu prostoru stále chybí.
Vizuální prostředí a imaginace v díle G. Garcíi Márqueze
Blažková, Kristina ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
v českémjazyce: V této práci se zaměřuji na samotné prostředí vybraných dílech tzv. macondského cyklu, do kterých Gabriel García Márquez zasazoval děj. Mým cílem je zmapovat způsob, jakým García Márquez popisuje prostředí, události a jednání postav. Z pohledu čtenáře porovnávám, nakolik jsou to popisy prostředí a obyvatel Jižní Ameriky a nakolik projev autorovy obrazotvornosti využívající magických prvků, alegorie a metafor. Zdůrazňuji roli kulis a živých obrazů ve vybraných dílech, především ale v románu Sto roků samoty, a nakolik tím Gabriel García Márquez přispěl k nové narativní metodě.
Metafikční vyprávěcí strategie dvou Cervantesových novel
Krátká, Tereza ; Holub, Jiří (vedoucí práce) ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (oponent)
Cílem práce je postihnout hlavní funkci metafikčního vyprávěcího postupu ve dvou povídkách Miguela de Cervantese - Podvodný sňatek a Rozhovor Scipiona a Berganzy. Text se nejprve zaměřuje na kompozici obou povídek, podrobně jsou analyzované zejména jejich vyprávěcí roviny. Další část práce tvoří rozbor literárních aluzí, které jsou vzhledem k žánru, jazyku nebo stylu povídek relevantní pro interpretaci metafikčního vyprávění ve vztahu k období nadcházejícího baroka. Narativní struktura povídek je dále konfrontována s Cervantesovým románem Don Quijote, který je založený na principu stejné vyprávěcí strategie jako povídky. Autorka dochází k závěru, že primární funkcí Cervantesova metafikčního vyprávění je možnost interpretace otázky pravdy vzhledem k baroknímu literárnímu smýšlení 17. století ve Španělsku. Práce je přínosná zejména v představení podrobného narativního schématu povídek, které chybí ve většině teoretických prací, jež se kompozicí Příkladných novel zabývají. Klíčová slova: Miguel de Cervantes, Rozhovor Scipiona a Berganzy, El coloquio de los perros, Podvodný sňatek, El casamiento egañoso, metafikce, intertextualita, věrohodnost, narativní strategie.
Tělo a sexualita v románu San Camilo 1936
Šatopletová, Petra ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Holub, Jiří (oponent)
V baklářské práci Tělo a sexualita v románu San Camilo 1936 se budeme zabývat některými ze stěžejních motivů tohoto díla, těmi jsou právě různá zachycení lidského těla v jeho fyzické podobě, tedy onemocnění, zranění, smrt, zevnějšek postav, a rozličné aspekty sexuality. Abychom mohli přistoupit k analýze jednotlivých motivů, je třeba seznámit se nejprve s autorem. Tím je Camilo José Cela, který je označován za jednoho z největších autorů románů ve dvacátém století, je také držitelem Nobelovy ceny za literaturu z roku 1989 a jiných literárních ocenění. Kromě románů psal Cela i poezii, cestopisy, drama, eseje, povídky a novinové články. Camilo José Cela se proslavil románem La familia de Pascual Duarte (Rodina Pacuala Duarta), kterým uvedl do světa literatury tremendismus, nový literární směr. Výraz tremendismus odvozujeme ze španělského výrazu tremendo, tento výraz můžeme přeložit slovy hrozný, strašlivý, děsivý, vzbuzující bázeň aj. Už to samo o sobě nám dává představu o charakteristikách tohoto literárního stylu, který si v textu představíme podrobněji. Považujeme za nezbytné přiblížit i dobu, do které je román zasazen a ve které byl napsán. Odehrává se na samotném počátku španělské občanské války, konkrátně se jedná o týden kolem osmnáctého července roku 1936, tohoto dne vypuklo povstání v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 HOLUB, Jan
1 Holub, J.
1 Holub, Jakub
9 Holub, Jan
1 Holub, Jaroslav
3 Holub, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.