Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method
Šinaĺová, Lucia ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia...
Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry
Slatinský, Lukáš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry ABCB1 (Pgp, P-glycoprotein) a ABCG2 (BCRP, breast cancer resistance protein) patří mezi membránové efluxní transportéry závislé na ATP, tzv. ATP-binding cassettes (ABC). Fyziologicky jsou exprimovány v buněčné membráně a chrání tkáně před potencionálně toxickými xenobiotiky, včetně léčiv. Tím, že jsou schopny odčerpávat širokou škálu cytotoxických léčiv, představují také jeden z obranných mechanismů nádorových buněk, což vede k selhávání léčby. BRAF protein má důležitou regulační a signální roli v MAPK/ERK signalizační kaskádě ovlivňující buněčné dělení, diferenciaci a sekreci. Mutace BRAF vedou k nadměrné aktivitě MAPK/ERK kaskády v mnoha nádorových buňkách a stávají se tak cílem protinádorové terapie. Kobimetinib a dabrafenib jsou relativně nové protinádorové látky, inhibují uvedenou signální dráhu a používají se v léčbě melanomu s mutacemi BRAF. Cílem této práce bylo zjistit, jestli inhibitory kináz kobimetinib a dabrafenib mohou inhibovat efluxní transportéry ABCB1 a ABCG2 a překonávat tak...
Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method
Šinaĺová, Lucia ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Jansová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia...
Studium interakcí antiretroviálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry
Lalinská, Anežka ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anežka Lalinská Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí antiretrovirálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry Tenofovir (TFV), který je podáván ve formě esterového proléčiva tenofovir disoproxil fumarátu (TDF), je významnou součástí kombinované antiretrovirální terapie. Často se používá v prevenci přenosu HIV infekce z matky na plod. Exaktní mechanismy zahrnuté v transportu TFV/TDF z matky do plodu nejsou detailně popsány. Jelikož se jedná o nukleosidová analoga, existuje možnost, že mechanismy transplacentárního přechodu mohou zahrnovat nukleosidové transportéry (NTs), ať už ekvilibrační či koncentrační (ENTs/CNTs). Cílem předkládané práce bylo studium role placentárních NTs v membránovém přestupu TFV a TDF. K tomuto účelu byla použita in vitro akumulační metoda, která byla provedena s využitím buněčné linie BeWo odvozené od placentárního choriokarcinomu. Vyhodnocením in vitro experimentů jsme zjistili, že TFV ani TDF pravděpodobně nejsou substráty NTs, role těchto transportérů v placentární kinetice TFV/TDF nebyla potvrzena. Z tohoto důvodu není třeba očekávat lékové interakce na NTs či...
Důkazy
Hofman, Jakub ; Staněk, Jakub (vedoucí práce) ; Rmoutil, Martin (oponent)
Název práce: Důkazy Autor: Jakub Hofman Procoviště: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D., Katedra didak- tiky matematiky Abstrakt: Tato bakalářská práce má žákům středních škol přiblížit pojem mate- matického důkazu, stručně popsat jednotlivé důkazové metody a poskytnout vzorově dokázané věty z různých oblastí matematiky. Dalším cílem této práce je poskytnout žákům středních škol studijní materiál, který svou struktu- rou odpovídá matematickým učebnicím a skriptům, které bývají k dispozici na vysokých školách. V první části je žák obeznámen se základními pojmy logiky. Jsou zde obsaženy pojmy, se kterými se žáci střední školy běžně setkají v hodinách matematiky. Znalost těchto pojmů je klíčová pro pochopení principů jednot- livých důkazových metod. Hlavní část práce se věnuje vysvětlení jednotlivých důkazových metod a jejich aplikaci při dokazování matematických vět. Tyto věty svou odbornou obtížností odpovídají znalostem žáka střední školy. Věty jsou řazeny podle obtížnosti jejich důkazu, samotné věty na sebe nenavazují ani nevytváří uce- lenou matematickou teorii, nebot' to není záměrem práce. Součástí práce je také přehled...
Reporter gene studies for nanoparticle mediated DNA and siRNA delivery.
Kovářová, Barbora ; Jirkovská, Anna (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd University of Vienna, Faculty center for Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, Laboratory of MacroMolecular Cancer Therapeutics Kandidát: Barbora Kovářová Školitel (Univerzita Karlova): PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Školitel (University of Vienna): Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Manfred Ogris Konzultant (University of Vienna): Dr. Haider Sami, Ph.D. Název diplomové práce: Studie nanočásticemi zprostředkovaného dopravování DNA a siRNA založené na reportérovém genu Klíčová slova: transfekce, plasmidová DNA, siRNA, nanočástice Genová terapie je nadějný obor, který nabízí potenciál k léčbě mnoha nevyléčitelných chorob. Je zprostředkována modulací genové exprese ve specifických buňkách pomocí dopravení exogenní nukleové kyseliny do těchto buněk. Jednou ze současných výzev dopravování nukleových kyselin je výzkum syntetických vektorů, které mají potenciál překonat nevýhody běžně používaných vektorů virových. Tato práce je zaměřena na různé typy nanočástic založených na polyethyleniminu pro dopravování plasmidové DNA (pDNA) a small interfering RNA (siRNA). Spojení kontrastních zobrazovacích činidel se systémy pro dopravování genů nabízí mnoho výhod pro sledování procesu dopravování genů jak in vivo tak i in...
Study of ABC drug efflux transporter inhibition by selected tyrosine kinase inhibitors using accumulation methods with cytostatic substrates
Suchá, Simona ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Simona Suchá Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium inhibície ABC liekových efluxných transportérov vybranými inhibítormi tyrozínkináz pomocou akumulačných metód s cytostatickými substrátmi ABC efluxné transportéry sú transmembránové proteíny, ktoré využívajú energiu vo forme ATP na prenos endogénnych aj exogénnych látok von z bunky. Ich overexpresia je spájaná s mnohonásobnou liekovou rezistenciou (MDR), ktorá výraznou mierou prispieva k zlyhávaniu chemoterapie. Tyrozínkinázové inhibítory (TKI) predstavujú novú možnosť liečby rakoviny. Ide o molekuly cielené na inhibíciu funkcie tyrozínkináz, ktoré sa podieľajú na esenciálnych bunkových procesoch. Pri narušení regulácie týchto enzýmov dochádza k vzniku nádorov. Táto práca sa zaoberala interakčným potenciálom vybraných TKI (alectinib, brivanib, osimertinib, selumetinib) v parentnej bunkovej línii MDCKII a líniách transdukovaných ľudskými efluxnými transportérmi ABCB1, ABCC1 a ABCG2. Prostredníctvom akumulačných štúdií sme stanovili mieru akumulácie modelových substrátov (daunorubicín, mitoxantrón) a vyhodnotili inhibičný účinok jednotlivých TKI. Výsledkom bola inhibičná aktivita brivanibu a osimertinibu na všetkých...
Role biotransformačních enzymů v rezistenci nádorových buněk vůči standardním cytostatikům
Giannitsi, Anna ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anna Giannitsi Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D Název diplomové práce: Role biotransformačních enzymů v rezistenci nádorových buněk vůči standardním cytostatikům Léková rezistence patří v současnosti k jednomu z hlavních problémů chemoterapie. Nádorové buňky jsou schopny pomocí různých mechanismů odolávat účinkům cytostatik, což vede k selhání protinádorové terapie. Snaha popsat nové mechanismy rezistence a vyvinout nové terapeutické postupy omezující tuto terapeutickou překážku je logicky předmětem mnoha studií. Aktivita biotransformačních enzymů a následné snížení intracelulární koncentrace cytostatika patří mezi jeden z možných mechanismů farmakokinetické rezistence. Na ochraně nádorových buněk se podílí jak enzymy I., tak II. fáze biotransformace. Cytochromy P450 jako hlavní enzymy I. fáze hrají roli v metabolismu řady cytostatik a výsledkem jejich aktivity je vznik cytotoxicky aktivních či neaktivních metabolitů. Zvýšená exprese v nádorech a zapojení jednotlivých isoforem do celkového metabolismu cytostatika, jež je danou formou deaktivováno, se zdá být jedním z důvodů přispívajících k selhávání standardní protinádorové léčby. Zhodnocení reálného dosahu tohoto jevu je bohužel velmi nesnadné kvůli...
Studium interakcí antiretroviálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry
Lalinská, Anežka ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anežka Lalinská Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí antiretrovirálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry Tenofovir (TFV), který je podáván ve formě esterového proléčiva tenofovir disoproxil fumarátu (TDF), je významnou součástí kombinované antiretrovirální terapie. Často se používá v prevenci přenosu HIV infekce z matky na plod. Exaktní mechanismy zahrnuté v transportu TFV/TDF z matky do plodu nejsou detailně popsány. Jelikož se jedná o nukleosidová analoga, existuje možnost, že mechanismy transplacentárního přechodu mohou zahrnovat nukleosidové transportéry (NTs), ať už ekvilibrační či koncentrační (ENTs/CNTs). Cílem předkládané práce bylo studium role placentárních NTs v membránovém přestupu TFV a TDF. K tomuto účelu byla použita in vitro akumulační metoda, která byla provedena s využitím buněčné linie BeWo odvozené od placentárního choriokarcinomu. Vyhodnocením in vitro experimentů jsme zjistili, že TFV ani TDF pravděpodobně nejsou substráty NTs, role těchto transportérů v placentární kinetice TFV/TDF nebyla potvrzena. Z tohoto důvodu není třeba očekávat lékové interakce na NTs či...
Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry
Slatinský, Lukáš ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry ABCB1 (Pgp, P-glycoprotein) a ABCG2 (BCRP, breast cancer resistance protein) patří mezi membránové efluxní transportéry závislé na ATP, tzv. ATP-binding cassettes (ABC). Fyziologicky jsou exprimovány v buněčné membráně a chrání tkáně před potencionálně toxickými xenobiotiky, včetně léčiv. Tím, že jsou schopny odčerpávat širokou škálu cytotoxických léčiv, představují také jeden z obranných mechanismů nádorových buněk, což vede k selhávání léčby. BRAF protein má důležitou regulační a signální roli v MAPK/ERK signalizační kaskádě ovlivňující buněčné dělení, diferenciaci a sekreci. Mutace BRAF vedou k nadměrné aktivitě MAPK/ERK kaskády v mnoha nádorových buňkách a stávají se tak cílem protinádorové terapie. Kobimetinib a dabrafenib jsou relativně nové protinádorové látky, inhibují uvedenou signální dráhu a používají se v léčbě melanomu s mutacemi BRAF. Cílem této práce bylo zjistit, jestli inhibitory kináz kobimetinib a dabrafenib mohou inhibovat efluxní transportéry ABCB1 a ABCG2 a překonávat tak...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 Hofman, JAkub
5 Hofman, Jan
7 Hofman, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.