Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Flotace rozpuštěným vzduchem – od poloprovozního modelu po plnou realizaci
Dobiáš, Pavel ; Hlaváč, Jaroslav (oponent) ; Janda,, Václav (oponent) ; Vávrová, Milada (oponent) ; Dolejš, Petr (vedoucí práce)
Předložená dizertační práce se zabývá problematikou poloprovozního testování flotace rozpuštěným vzduchem a implementací tohoto separačního procesu do technologické linky úpraven vody v České republice. Na několika reálných příkladech z praxe ilustruje přínos této technologie, principy poloprovozních experimentů spojených s návrhem provozního separačního stupně. Jedním z uvedených výsledků je mimo jiné i široký seznam úpraven vody v České republice, kde byla flotace rozpuštěným vzduchem realizována na základě provedených poloprovozních experimentů, jejichž účastníkem byl samotný autor této práce. V disertační práci jsou uvedeny vybrané výsledky z poloprovozních studií provedených za účelem ověření funkce procesu flotace v konkrétních lokalitách jako příklad propojení poznatků základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a jejich praktické realizace.
Vývoj přírodního prostředí Českého krasu v holocénu na podkladě malakostratigrafických analýz
Hlaváč, Jaroslav ; Marek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Juřičková, Lucie (oponent) ; Kovanda, Jiří (oponent)
Introduction The faunal response to crimatic- and vegetal change during the HolocenelPostglacial) is known in far. r.t. a.ti'r,' although the information issufficient ťor certain amongst invertebrates f::'lť ^* ."*uT' regions. Molluscs are unusual potentrally be ","o t3"'i3;.::"'::;:.T *;:Í..Ti:,T$#T:j, ""*Ípalaeoenvironmental questions. rne mosi vatuable sequeň",?i^oliiou,rythose that are continuous' cover long periods of time and furnish fossilassemblages that faithfulty reflect tn.li"i"g ""mmunities, from whicrr trrey''r ere derived. Relatively few deposits "onřuini.'g molluscs fulfill all these :HÍ:^ but calcareous tufa áeposits ;;;^ thes. ..qui,"-.n;; ]; i".g" The czech Karst' formed by pareozoic limestone and rocated in the centrarpart of Bohemia between |.tl ana zaliě, is an area with numerousieposits of calcareous tufa. In this karst area about 70 localities are know "rhere calcareous tufa precipitates or was deposited in the past. (Kovanda]971: Ložek 1992;Kaď1ecoia a Žat, rqďsl. '"" Purpose of dissertation The purpose of submitted work is to give the characteristicpaleoenvironmental development of selected io"uiiti", in the Czech řarst'and to complete existing- knowledge utout it. environmentar developmentrn this karst area during Holocene p"eriod- --'- rnls worl( comes from data acquired from a...
Druhové spektrum plžů rodu Radix a jejich význam v přenosu motolic v ČR
Leontovyč, Roman ; Horák, Petr (vedoucí práce) ; Hlaváč, Jaroslav (oponent)
Plži rodu Radix hrají významnou roli v přenosu mnoha druhů motolic, mezi kterými jsou velmi závažní parazité zvířat i člověka. Taxonomická situace rodu Radix je nejasná z důvodu velké tvarové variability ulity v rámci jednotlivých druhů. Právě tvar ulity byl hlavním znakem, na základě kterého byly popisovány nové druhy. Po nástupu molekulární taxonomie byla validita některých druhů zpochybněna. Tato práce využívá při určování plžů rodu Radix jak metody moderní - fylogenetická analýza založená na genových sekvencích, tak přístupy tradiční - determinace dle konchologických znaků a anatomie pohlavní soustavy. Pro fylogenetickou analýzu byly použity dva geny. Mitochondriální pro 16S rDNA a jaderný pro ITS2 rDNA. Výsledkem molekulárně fylogenetické analýzy bylo rozdělení sledovaných plžů rodu Radix na 5 oddělených druhů (R. auricularia, R. labiata, R. lagotis, R. peregra a R. ampla). V rámci determinace dle morfometrie ulity bylo sledováno 11 poměrových parametrů, dle kterých bylo možné správně určit všechny sledované plže a zařadit je do druhu, předem určeného dle molekulárních metod. Při determinaci dle morfologie pohlavní soustavy byl sledován tvar a uložení kopulační burzy, a tvar a délka jejího duktu. Dle těchto kritérií byl spolehlivě odlišitelný R. auricularia od druhů R. labiata, R. lagotis, R....
Intenzifikace separace manganu při úpravě pitné vody
Bartoš, Ladislav ; Janda, Václav (oponent) ; Hlaváč, Jaroslav (oponent) ; Dolejš, Petr (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá komplexně manganem. V úvodní části je uveden přehled jeho základních fyzikálních a chemických vlastností. Jednotlivě jsou uvedeny jeho sloučeniny včetně jejich příprav, výrob a použití v praxi. Dále je uveden přehled analytických metod, kterých se mangan v podobě svých sloučenin účastní coby činidlo. V stejné části je rovněž uveden přehled analytických metod, kterými se mangan a jeho sloučeniny stanovují, zejména v technologii vody. Pozornost je věnována manganu jako nezanedbatelné složce jednotlivých částí životního prostředí. Zajímavá je část věnována biogennímu působení manganu a to nejen z pohledu jeho toxicity, ale i z pohledu důležitého a zejména pro život savců nepostradatelného biogenního prvku. V navazujících kapitolách je přehled jednotlivých metod, které jsou za určitých podmínek vhodné pro separaci při úpravách povrchových a podzemních vod na vodu pitnou nebo provozní či průmyslovou v níž je požadována minimální koncentrace tohoto kovu. Vliv fyzikálně-chemických podmínek, které nezanedbatelným resp. zcela zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost a účinnost separace je zpracován dále. Vzhledem k určitým specifikům při úpravě povrchových podzemních vod, jsou v kapitolách vždy detailněji zmíněny postupy vhodnější pro konkrétní typ matrice či specifické podmínky. Další kapitoly jsou již záznamem dlouholetých pozorování a zkušeností, které autor učinil na jednotlivých částech vodárenského systému a to od zdroje surové vody přes její úpravu až po distribuci se specifickým rozdělením na vody povrchové a podzemní. Poslední kapitola popisuje stavbu modelu úpravny vody, jeho spuštění, kalibraci a testy zaměřené na separaci manganu při koagulaci síranem hlinitým a síranem železitým.
Bohemian Field Conference. Excursion Guidebook
Cílek, Václav ; Hlaváč, Jaroslav ; Ložek, Vojen ; Valečka, J. ; Žák, K.
The excursion guidebook provides the basic information about Holocene sites, their sediments and paleoenvironmental significance.
Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
Cílek, Václav ; Hlaváč, Jaroslav ; Kadlec, Jaroslav ; Kadlecová, R. ; Ložek, Vojen ; Žák, K.
The excursion guide summarises the lithology, genesis and stratigraphy of the largest calcareous tufa accumulations in the Bohemian Karst. The guide comprises information about pre-historic finds from the Golden Horse Hill and proposal on limestone quarry reclamation.

Viz též: podobná jména autorů
3 HLAVÁČ, Jiří
1 Hlaváč, J.
8 Hlaváč, Jan
2 Hlaváč, Jan,
3 Hlaváč, Jiří
8 Hlaváč, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.